ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНІ

І НАПРЯМНІ ПРИСТРОЇ Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

О

ДСТУ
2735-94

ГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫЕ

И НАПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА Правила использования.

Требования безопасности дорожного движения

ROADS BARRIES AND GUIDING ARRANGEMENTS Ruies or using.

The requirrements of traffic safety

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт поширюється на стаціонарні дорожні огородження (крім тросових) і напрямні пристрої, які розміщуються для забезпе­чення безпеки дорожнього руху на вулицях і дорогах та залізничних переїздах, і встановлює правила використання цих засобів на всіх небезпечних ділянках доріг вулично-дорожньої мережі.

Вимоги щодо захисних засобів тросового типу наведено в ДСТУ 2734.

Правила використання огороджень дорожніх переносних наведено в РСТ УРСР 1966.

Стандарт відповідає вимогам Конвенції про дорожні знаки і сигнали (Відень, 1968 р. ) та Європейській угоді, що доповнює цю Конвенцію (Женева, 1971 р.).

Вимоги цього стандарту є обов'язковими.

Видання офіційне © Держстандарт України, 1994

 1. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Держстандарту УкраїниЗагальні вимоги

  1. Дорожні огородження і напрямні пристрої необхідно розміщу­вати для забезпечення безпеки дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг, вулиць і штучних спорудах.

  2. Зорове сприйняття установлених дорожніх огороджень і на­прямних пристроїв на прямолінійних ділянках доріг повинно забез­печуватись на відстані не менш ніж 100 м.

  3. Установлення дорожніх огороджень і напрямних пристроїв, а також відповідальність за їх правильне розміщення та експлуатацію покладається на власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів або уповноважених ними органів у сфері дорожнього руху або на організацію, яка виконує роботи на дорогах і вулицях.

  4. Дорожні огородження і напрямні пристрої підлягають огляду перед їх установленням.

Забороняється установлення пошкоджених дорожніх огороджень і напрямних пристроїв.

 1. Дорожні огородження і напрямні пристрої допускається вста­новлювати у випадках, які не передбачені цим стандартом, якщо необхідність їх використання обгрунтована конкретними умовами до­рожнього руху. _ ...

 2. Дорожні огородження поділяють на дві групи:

перша група — огородження бар’єрного та парапетного типів, призначені для запобігання вимушеним з’їздам транспортних засобів із земляного полотна дороги, проїзної частини мостів, шляхопроводів, естакад, зіткненню із зустрічними транспортними засобами, наїздам на масивні предмети та споруди, які розташовані у смузі відведення дороги. Висота огородження — 0,75 — 0,8 м;

друга група — сітки, конструкції поручневого типу і т. ін., при­значені для упорядкування руху пішоходів та запобігання виходу на проїзну частину диких і свійських тварин. Висота огородження — 0,8 — 1,5 м.

 1. Напрямні пристрої поділяють на напрямні стовпчики, тумби із штучним освітленням або світлоповертальною поверхнею, напрямні острівці.

Напрямні стовпчики і тумби призначені для забезпечення види­мості зовнішнього краю узбіч і небезпечних перешкод у темну пору доби та за несприятливих метеорологічних умов. Висота напрямних стовпчиків і сигнальних тумб — 0,75 — 0,8 м.

Напрямні острівці призначені для розділювання руху транспортних потоків за напрямками. Підняті над проїзною частиною острівці по­винні бути заввишки 0,1 — 0,15 м.

 1. Дорожні огородження

  1. Огородження першої групи можуть бути установлені- на мостах, шляхопроводах, естакадах;

, Л^ГІДХОДаХ Д09штучих споруд у межах довжини ділянок доріг з висотою насипу З м і більше, а якщо висота насипу менша — на відстані не менш ніж 18 м у кожний бік від початку і кінця перехідної плити споруди;

на центральній розділювальній смузі міських вулиць і доріг

на центральній розділювальній смузі автомобільних доріг поза населеними пунктами, якщо ширина цієї смуги менша ніж 5м;

на узбіччях і тротуарах, якщо висота насипу:

— З м і більше;

 1. м і більше на ділянках з поздовжнім похилом понад 40 X, або увігнутих кривих у поздовжньому профілі, що сполучають зустрічні похили з алгебраїчною різницею 50 і більш**-

— 2 м і більше на ділянках кривих у плані радіусом менш ніж 600 м;

на узбіччях і тротуарах доріг та вулиць, які розташовані пара­лельно залізничним коліям, болотам та водним потокам глибиною понад 1,5 м, ярам та гірським ущелинам, на відстані до 35 м від краю проїзної частини;

на узбіччі або розділювальній смузі доріг поза населеними пунк­тами біля опор шляхопроводів та освітлення, консольних або рамних опор інформаційно-вказівних дорожніх знаків, дерев, які розташовані на відстані менш ніж 4 м від краю проїзної частини;

у разі необхідності на узбіччях, тротуарах та розділювальних смугах аварійно-небезпечних ділянок доріг та місцях концентрації

дорожньо-транспортних пригод;

на розділювальній смузі віднесених лівих поворотів;

на узбіччях, тротуарах та розділювальних смугах, коли інші тех­нічні рішення щодо забезпечення безпеки руху неможливо здійснити.

 1. Огородження першої групи повинні бути розташовані:

із зовнішнього боку запобіжної смуги мостів, шляхопроводів, еста­кад на відстані не менш ніж 1 м від краю проїзної частини,

у разі відсутності перешкод — на осі розділювальної смуги,

на відстані 0,5 м від лицьової поверхні бордюру,

за наявності на розділювальній смузі опор шляхопроводів, освіт­лення, консольних або рамних опор інформаціино-вказівник дорожнь знаків — паралельно осі розділювальної смуги, на відстані не менш ніж 1 м від крайка проїзної частини.

Розташування огороджень показано в додатку 1 (креол.

Таб^а узбіччі - огородження бар’єрного типу - на відстані 1 м від краю земляного полотна, а огородження парапетного типу — на відстані 0,5 м. Розташування таких огороджень показано в додатку 1

^за наявності на узбіччі опор шляхопроводу та освітлення, інфор­маційно-вказівних дорожніх знаків, огородження бар’єрного типу на відстані не менш ніж 1 м від краю проїзної частини і не ближче 1 м від перешкоди, а огородження парапетного типу — відповідно на відстанях 1 м і 0,5 м (додаток 1 кресл. 3).

 1. При заданій відстані від крайка проїзної частини до перешкоди, що огороджується, конструкцію огородження слід вибирати відповідно до табл. 1 і 2, виходячи з розрахункової величини його поперечного прогину.

Таблиця 1

Категорія дороги

Кількість смуг руху в обох на­прямках

Ширина узбіччя, м

.4

Розрахун­ковий по­перечний прогин, м

Номер конструкції дорожнього ого­родження для установлення на узбіччях доріг

Пря­молінійна ділянка в плані і крива в плані радіусом понад 600 м

Крива в плані радіусом менш ніж 600 м

з зовніш­нього бо­ку кривої

із внутріш­нього бо­ку кривої

і

4-6

3,15

1,4

2, 5

2, 3, 5

4, 63,5

1,25

5

2

4

II

2-3

3,75

1,4

2, 3, 5

2, 3, 5

4, 63,5

1,25

2, 5

2, 3, 5

4, 6

III

2

2,5

1,25

5, 6

6

6
8

——

IV

2

2,0

1,25

—.

8

7 .

8

Примітки:

Розрахунковий поперечний прогин бар’єрного металевого огородження наведе­ний в таол. 1 і вимірюється від лицьової поверхні огородження.

Lw. ,населених пунктах вибір конструкції дорожнього огородження залежить від кількості смуг руху відповідно до табл- 1.

попеРечний прогин визначено з умов примусового з’їзду авто­мобіля не далі ніж із крайньої правої смуги.Таблиця 2

Наявність опор освітлення і до- рожніх знаків на розділювальній смузі

Номер конструкції огородження для установлення на розділювальній смузі завширшки, м

3

4

5-6

Відсутні

9

10 (1,5 м)

10 (1,5 м)

Наявні

9

9

1,5-РКИ,м1ТКа’ Металева профільна планка бар’єрного огородження прийнята за ТУ 14-2-341. Номерами зазначені такі конструкції дорожніх огороджень:

 1. — бар’єрне однобічне металеве 11ДО-1 (ГОСТ 26804);

 2. — бар’єрне однобічне металеве 11ДО-2 (ГОСТ 26804);

З — бар’єрне однобічне металеве 11ДО-3 (ГОСТ 26804);

 1. — бар’єрне однобічне металеве ИДО-4 (ГОСТ 26804);

 2. — бар’єрне однобічне металеве (за «Типовыми проектными решениями» 3.503.1);

 3. — бар’єрне однобічне з металевою планкою на ЗаЛІзсбстониих стозках (за «Типовыми проектными решениями» 3.503.1);

 4. — бар’єрне однобічне залізобетонне з кроком стояків 1,25 м (за «Типовыми проектными решениями* 3.503.1);

 5. — бар’єрне однобічне залізобетонне з кроком стояків 2,5 м (за «Типовыми проектными решениями» 3.503.1);

 6. — двобічне залізобетонне парапетного типу із спеціальним профілем бокової поверхні;

 7. — бар’єрне двобічне металеве.

У табл. 2 у дужках зазначені допустимі поперечні прогини бар’єрних металевих огороджень.

В гірських місцевостях на кривих у плані радіусом менш ніж 600 м слід установлювати дорожні огородження парапетного типу.

 1. Сполучення дорожніх огороджень на штучних спорудах і підходах до них слід виконувати без розривів завдовжки 12-16 м шляхом зменшення кроку стояків. У разі необхідності відхилення лінії огородження в плані на підходах до мостів, шляхопроводів, естакад слід виконувати у відношенні не менш ніж 20:1.

 2. Огородження другої групи повинні установлюватись:

на центральній чи боковій розділювальній смузі завширшки не менш ніж 1 м навпроти зупинок маршрутних транспортних засобів у межах зупиночного майданчика і на відстані не менш ніж 50 м у кожний бік за його межі;

на тротуарі у транспортному тунелі;

біля пішохідних переходів на відстані не менш ніж 50 м у кожшш бік від пішохідного переходу на тротуарі, узбіччі або роздиповальніи смузі, на розділювальних смугах віднесених лівих поворотів (у разі необхідності) *

на тротуарах, узбіччях або розділювальних смугах, де з ураху ванням забезпечення безпеки необхідно заборонити рух пішоходів через проїзну частину вулиці чи дороги.

 1. Огородження другої групи повинні бути розташовані:

на відстані не' менш ніж 0,3 м від лицьової поверхні бордюру;

на розділювальній смузі або узбіччі на відстані не менш ніж 1 м від краю проїзної частини.

 1. Напрямні пристрої

  1. Напрямні стовпчики повинні установлюватись на дорогах без штучного освітлення за умов, коли не потрібно установлювати ого­роджень першої групи:

у межах кривих у поздовжньому профілі і на підходах до них (по три стовпчики з кожного боку дороги) — на відстанях, які зазначені в табл. З і додатку 2 (кресл. 4);

Таблиця З

Радіус кривої в поздовжньо­му профілі, R

Відстань між стовпчиками в межах кривої, Іо

Відстань між стовпчиками на підходах до кривої

І2

Із

100

5

8

17

34

200

7

12

23

47

300

9

15

ЗО

50

400

11

17

33

50

500

12

19

37

50

1000

17

27

50

50

2000

25

40

50

50

3000

ЗО

47

50

50

4000

35

50

50

50

5000

40

50

50

50

6000

45

50

50

50

8000

50

1 50

50

50в межах кривої в плані і на підходах до неї (по три стовпчики з кожного боку), якщо висота насипу не менш ніж 1 м,— на відстанях, які зазначені в табл. 4 і додатку 2 (кресл. 5);

на підходах до кривих на перехрестях — по. три стовпчики з обох oZo“ дорогйЯКІ встановЛІ°ють на відстані 10 м один від

Таблиця 4

Радіус кривої в плані, R

Відстань між стовпчиками в межах кривої, іо

Відстань між стовпчиками на підходах до кривої

І2

Із

І4

20

3

6

10

20

зо

4

7

11

21

40

6

9

15

31

50

7

12

20

40

100

15

25

42

50

200

22

ЗО

45

50

300

зо

40

50

50

400

40

50

50

50

500

45

50

50

50

600 і

50

50

50

50

більше