МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

____________________________________________________

Д Е Р Ж А В Н И Й

НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ДОРОЖНЬОЇ ТЕХНІКИ

Київ - 1998

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ

АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держнаглядохоронпраці

ДНАОП 5.1.14-

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ремонту дорожньої техніки

Київ - 2000

П Е Р Е Д М О В А

РОЗРОБЛЕНО Українським державним

виробничо- технологічним

підприємством "Укрдортех-

нологія"

ВНЕСЕНО Управлінням по нагляду в

в машинобудуванні, тран-

спорті та у зв’язку Держ-

наглядохоронпраці

ВВЕДЕНО Вперше

Передрукування заборонено

?? Держнаглядохоронпраці

ЗМІСТ

1Галузь застосування 1

2Нормативні посилання 1

3Загальні вимоги7

4Організація роботи з охорони праці 7

5Вимоги до території, виробничих приміщень, споруд та

виробничого обладнання8

5.1Вимоги до території підприємств8

5.2Вимоги до приміщень і споруд стаціонарного типу 9

5.3Вимоги до пересувних майстерень 10

5.4Освітлення11

5.4.1 Вимоги до природного освітлення 11

5.4.2 Вимоги до штучного освітлення11

5.5Електробезпека12

5.6Вимоги до майданчиків на відкритому повітрі,

призначених для обслуговування та ремонту машин 13

6Опалення і вентиляція13

7Водопостачання і каналізація14

8Вимоги до пунктів заправки та зберігання паливно-мастиль-

них матеріалів 14

9Вимоги до виробничого обладнання, його розміщен-

ню в стаціонарних і пересувних ремонтних майстернях14

10Вимоги безпеки під час проведення ТО та Р дорожньої техніки16

10.1Загальні вимоги 16

10.2Вимоги під час застосування шкідливих речовин18

10.3Очищення та миття дорожньої техніки, механізмів,

агрегатів, вузлів та деталей 19

10.4Вулканізаційні та шиноремонтні роботи19

10.5Роботи із застосуванням ручного інструменту,

електро- і пневматичних машин 20

10.6 Слюсарно-складальні роботи20

Додатки:

Додаток 1Перелік дорожньої техніки21

Додаток 2Перелік основних небезпечних та шкідливих виробничих

факторів 22

Додаток 3 Рівень гранично допустимої концентрації шкідливих

речовин у повітрі робочої зони 26

Додаток 4Перелік робіт з підвищеною небезпекою 28

Додаток 5Співвідношення бокових віконних прорізів

та світлових ліхтарів до площі підлоги 29

Додаток 6Норми штучного освітлення виробничих дільниць

та допоміжних приміщень 30

Додаток 7Перелік основних шкідливих речовин, що справляють

шкідливий вплив на ремонтно-технічний персонал 32

ДНАОП 5.1.14- _

ПРАВИЛА

охорони праці під час технічного обслуговування

та ремонту дорожньої техніки

Дата введення

1. Галузь застосування

Вимоги цих Правил поширюються на працівників дорожньо-будівельних, ремонтних і експлуатаційних підприємств, які виконують роботи з технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки.

Дані Правила встановлюють вимоги безпеки по запобіганню впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів під час підготовки і виконання робіт з технічного обслуговування (далі ?? ТО) та ремонту (далі ?? Р) дорожньої техніки.

Дотримання цих Правил є обов’язковим для виконання працівниками незалежно від відомчої належності і форми власності.

2.Нормативні посилання

п/п

Позначення

нормативного

акта

Назва

Ким, коли затверд-

жено, реєстрація в

Мінюсті

1

2

3

4

1.

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і без-печної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 16.12.93 № 128

2.

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин,що працюють під тиском

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 18.10.94, №104

3.

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

Затверджено наказом Держнаглядохорон-

праці від 26.05.94№ 51

Зміни:

від 11.07.97 № 182

4.

ДНАОП

0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 №254

5.

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від О9.01.98 №4. Зареєстровано в Мінюсті 10.02.98 за №93/2533

6.

ДНАОП

0.00-1.28-97

Правила охорони праці на

автомобільному транспорті

Затверджено наказом Держнаглядохорон-

праці від 13.01.97№ 5

1

2

3

4

7.

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про

навчання, інструктаж і

перевірку знань працівників з питань охорони праці

Зміни:

Затверджено наказом Держнаглядохоронпра-

ці від 04.04.94 №30.

Зареєстровано в Мінюсті 12.05.94 за № 95/304

від 23.04.97

Наказ №109

Зареєстровано 27.05.97 №193/1997

8.

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 №170

Зареєстровано в Мінюсті 18.11.96 за

№667/1692

9

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохорон-

праці від 11.10.93

№ 94.

Зареєстровано в Мінюсті 20.10.93 за № 154

10.

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохорон-

праці від 30.11.93

№ 123.

Затверджено в Мінюсті 23.12.93 за № 196

11.

ДНАОП

0.01-1.01-95

(НАПБ А.01.001-95)

Правила пожежної безпеки в Україні

Затверджено УДПО МВС України від

14.06.95.

Зареєстровано в Мінюсті 14.07.95 за

№ 219/755

12.

ДНАОП

0.03-1.04-72

Санітарні норми при фарбувальних роботах із застосуванням ручних розпилювачів № 991-72

Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР, 1972

13.

ДНАОП

0.03-1.30-85

Санітарні правила при роботі з мастильно-охолоджуючими рідинами та технологічними мастилами № 3935-85

Затверджено Мінохорони здоров`я СРСР, 1985

14.

ДНАОП

0.03-1.47-89

Санітарні правила при

виробництві та викори-станні епоксидних смол

і матеріалів на їх основі

№ 5159-89

Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР,

1989

1

2

3

4

15.

ДНАОП

0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування промислових підприємств № 245-71

Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР, 1971

16.

ДНАОП

0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено Мінохорони здоров’я України 22.03.96 № 59.

Зареєстровано в Мін-

юсті 16.04.96 за

№ 184/1208

17.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медич-

ний огляд працівників

певних категорій

Затверджено Мінохорони здоров’я України 31.03.94 №45. Зареєстровано в Мінюсті 21.06.94 за

№ 136/345

18.

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджено Мінохорони здоров’я України 31.03.94 № 46.

Зареєстровано в Мінюсті 28.07.94 за

№ 176/385

19.

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Затверджено Мінохорони здоров’я України

29.12.93 № 256.

Зареєстровано в Мінюсті 30.03.94 за

№ 51/260

20.

ДНАОП

0.05-3.14-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спец-

одягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям автомобільного транспорту і шосейних доріг

Зміни:

Затверджено постановою Держкомпраці СРСР від 20.02.80

№43/П-2

1. 21.08.85

Постанова№120/П-6

2. 21.08.85

Постанова№289/П-8

3. 6.11.89

Постанова№476/П-12

21.

ДНАОП

0.07-1.01-80

Техніка безпеки в будівництві (СНиП III-4-80) в редакції на 1.06.89

Затверджено Держбуд СРСР від 09.06.1980, № 82

1

2

3

4

22.

ДНАОП

5.1.14-1.01-96

Правила охорони праці при будівництві, ремонті

та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства

Зміни:

Затверджено наказом Держнаглядохорон-

праці від 08.05.97№124

від 8.05.97

Наказ №124

23.

НАОП

1.1.10-1.04-85

Правила безпеки при роботі з інструментами та пристроями

Затверджено Міненерго СРСР 30.04.85

24.

НАОП

1.4.10-1.02-83

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів

Затверджено Мінхіммаш СРСР

5.07.83

25.

НАОП

1.4.10-1.13-74

Правила і норми техніки безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів

Затверджено Мінхіммаш СРСР 5.08.74

26.

НАОП

6.1.00-4.01-86

Положення про комплексну систему управління охороною праці в системі Міншляхбуду УРСР

Затверджено Міншляхбуд УРСР 1.08.86

27.

ДСТУ

2586-94

Знаки дорожні. Загальні

технічні умови. Правила

застосування

Затверджено Держ-стандартом України

01.07. 95

28.

ГОСТ

12.0.003-74

ССБТ. Опасные и вред- ные производственные факторы. Классификация

Затверджено постановою Держстандарту

СРСР від 01.01.76

№ 2551

29.

ГОСТ

12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

Затверджено постано-

вою Держстандарту

СРСР від 29.09.91

№ 3388

30.

ГОСТ

12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 29.09.88

№ 3388

31.

ГОСТ

12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 06.06.91

№ 807

32.

ГОСТ

12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 10.09.75

№ 2368

1

2

3

4

33.

ГОСТ

12.2.011-75

ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

34.

ГОСТ

12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручные

электрические. Общие требования безопасности и методы испытания

Затверджено постано-вою Держстандарту

СРСР від 30.09.91

№ 1563

35.

ГОСТ

12.2.019-86

ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности.

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 31.03.86 № 459

36.

ГОСТ

12.2.029-88

ССБТ. Приспособления станочные. Требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 18.05.88 № 1368

37

ГОСТ

12.2.032-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 26.04.78 № 1102

38.

ГОСТ

12.2.062-81

ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 30.10.81

№ 4772

39.

ГОСТ

12.2.064-81

ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від

40.

ГОСТ

12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 23.11.90

№ 2911

41.

ГОСТ

12.3.005-75

ССТБ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 19.08.75№2185

42

ГОСТ

12.3.010-82

ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

43.

ГОСТ

12.4.009-83

ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

Затверджено постано-вою Держстандарту СРСР від 21.06.89

№ 1785

44.

ГОСТ

12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 24.05.76

№ 1267

1

2

3

4

45.

ГОСТ

12.4.087-84

ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 10.05.84 № 73

46.

ГОСТ

2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 27.06.89

№ 2098

47.

ГОСТ

16770-86

Баки для объемных гидроприводов и смазочных систем. Общие технические требования

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 18.02.86

№ 357

48.

ГОСТ

19433-86

Грузы опасные. Классификация и маркировка

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

49.

ГОСТ

22390-77

Кузова-фургоны автомобильные. Элементы крепления и схемы взаимного расположения шанцевого инструмента. Технические требования

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

50.

ГОСТ

24258-88

Средства подмащивания. Общие технические условия

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 01.07.89

51.

СНиП

II-4-79

Естественное и искусственное освещение

Затверджено постановою Держбуду СРСР від 27.06.79 №100

52.

СНиП

II-89-80

ГГенеральные планы ппромышленных ппредприятий

Затверджено ЦНДІпромбуд, 1980

53.

СНиП

2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Затверджено Постано-

вою Держбуду

СРСР 28.11.91

54.

СНиП

2.09.02-85

Производственные здания

Затверджено постановою Держбуду СРСР від 30.12.85 №287

55.

СНиП

2.09.04-87

Административные и бытовые здания

Затверджено постановою Держбуду СРСР від 30.12.87 № 313

П

2.09.04-87

Административные и

бытовые здания

Госстрой СССР

30.12.1987

56.

СНиП

2.11.04-85

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов

Затверджено ВНДІпромгаз, 1985

57.

СНиП

3.05.06-85

Электротехнические устройства

Затверджено ВНДІпроектелектро-

монтаж

СНиП

3.05.06-85

Электротехнические

устройства

ВНИИпроектэлект-

ромонтаж

58

ДБН

А.1.3-3-94

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.Основні положення

Затверджено наказом Держкоммістобудуван-

ня України від 05.10.94 №48

1

2

3

4

59.

ДБН В.2.8-3-95

Будівельна техніка,оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельної техніки

Затверджено наказом Держкоммістобудуван-

ня України від 07.07.95

№ 134

60.

Правила дорожнього руху України

Затверджено постановою КМ України від 31.12.93 №1094