ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО. Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України (УкрНДІССІ)

РОЗРОБНИКИ Я. Юзьків канд. техн. наук (керівник розробки). Л. Босак, А. Косенюк, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 29 травня 2001 р. №247

3 Терміни та визначення, подані у стандарті, відповідають термінам та визначенням ISO/IEC Guide 2:1996 Standardization and related activities — General vocabulary (Стандартизація і суміжні види діяльності. Загальний словник термінів)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 Перевидання з поправкою ІПС № 4-2003

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Основні положення

3 Стандартизація

4 Мета стандартизації

5 Нормативні документи

6 Органи, відповідальні за стандарти і регламенти

7 Види стандартів

8 Гармонізація стандартів

9 Зміст нормативних документів

10 Структура нормативних документів

11 Розроблення нормативних документів

12 Застосування нормативних документів

13 Посилання на стандарти в регламентах

14 Встановлення відповідності загалом

15 Визначення характеристик

16 Оцінювання відповідності

17 Запевнення у відповідності

18 Угоди про затвердження та визнання

19 Акредитація органів встановлення відповідності та осіб

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СУМІЖНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Терміни та визначення основних понять

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СМЕЖНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Термины и определения основных понятий

NATIONAL STANDARDIZATION

STANDARDIZATION AND RELATED ACTIVITIES

Terms and definitions of general concepts

ДСТУ 1.1:2001

Чинний від 2001-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері стандартизації т= тісно пов'язаній з нею процедурі встановлення відповідності продукції, процесів і послуг певним вимогам, яке полягає у випробуванні, оцінюванні відповідності, інспектуванні та нагляді за відповідністю, у декларуванні, сертифікації, реєстрації, затвердженні та акредитації

1.2 Терміни, установлені цим стандартом застосовують у нормативних документах, у відповідній навчально-методичній і довідковій літературі та в інших текстах незалежно від виду носив інформації

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін (в окремих випадках — два) Недозволені до вживання терміни наведено курсивом зі взятою в круглі дужки позначкою «Нд» після стандартизованого терміна.

2.2 Узяту в круглі дужки частину терміна можна не вживати, використовуючи його в документах зі стандартизації

Подане в круглих дужках звичайним шрифтом зазначення сфери застосування не є частина тер міна. Наявність у терміностатті квадратних дужок означає, що у ній суміщено два терміни і два визначення, тексти яких відрізняються лише словами, взятими в дужки. В абетковому покажчику ці тезміни подано окремо із зазначенням номера тієї самої статті.

2.3 Подані визначення термінів можна, за потреби, змінювати, вводити до них похідні ознаки, що розкривають значення вживаних термінів. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у стандарті

2.4 У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки поняття, його визначення не подають. Якщо при цьому не подано і приміток, то на місці визначення поставлено риску.

2.5 У стандарті подано, як довідкові, німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих українських термінів та їхні абеткові покажчики

2.6 Стандартизовані терміни надруковано напівгрубим шрифтом, не дозволені до вживання терміни — звичайним.

2.7 Оскільки термінологічні національні стандарти України містять розділи 1 «Сфера застосування» і 2 «Основні положення», нумерацію розділів основної частини (і, відповідно, терміностатей) цього стандарту зміщено на дві одиниці вперед порівняно з ISO/IEC Guide 2:1996.

3 СТАНДАРТИЗАЦІЯ

3.1 стандартизація

Діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового користування стосовно розв'язання наявних чи можливих проблем і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості за даних умов.

Примітка 1. Зокрема ця діяльність проявляється у процесах розроблення, видання та застосування стандартів

Примітка 2. Суттєві вигоди від стандартизації полягають у підвищенні відповідності продукції процесів та послуг їхньому призначенню, усуненні перешкод у торгівлі та сприянні науковотехнічній співпраці

de en fr

ru

Normung; Normungsarbeit

standardization

normalisation

стандартизация

3.2 об'єкт стандартизації

Об'єкт, що має бути застандартизованим

Примітка 1. Для відображення поняття «об'єкт стандартизації» в найзагальнішому розумінні в цьому стандарті вжито вислів «виріб (збірне поняття — продукція), процес чи послуга» який однаковою мірою стосується, наприклад, будь-яких матеріалу, компонента обладнання системи сумісності, правил процедури функції методу

чи діяльності

Примітка 2. Стандартизація може обмежуватися певними характеристиками якого-небудь об єкта Наприклад стосовно взуття розміри ікритерії міцності можуть бути стандартизовані окремо

de en

fr

ru

Normungsgegenstand

subject of standardization

sujet de normalisation

объект стандартизации

3.3 сфера стандартизації

Сфера діяльності, що охоплює взаємопов язані об'єкти стандартизації

Примітка. Сферою стандартизації можна вважати, наприклад, машинобудування, транспорт сільське господарство, величини та їхні одиниці

de en fr

ru

Normungsgebiet

field of standardization

domaine de normalisation

область стандартизации

3.4 рівень розвитку техніки

Досягнутий на даний час рівень технічних можливостей стосовно продукції, процесів та послуг, який ґрунтується на поєднаних досягненнях науки, техніки та практичного досвіду

de en

fr

ru

Stand der Technik

state of the art

état de la technique

уровень развития техники

3.5 визнане технічне правило

Технічне положення, визнане більшістю повноважних експертів таким, що відображає рівень розвитку техніки.

Примітка. Нормативний документ на технічний об'єкт якщо його розроблено спільно зацікавленими сторонами на основі консультацій і консенсусу, вважається чинним з моменту його затвердження як визнане технічне правило

de en fr

ru

anerkannte Regel der Technik acknowledged rule of technoljgy

règle technique reconnue

признанное техническое пpaвило

3.6 рівень стандартизації

Географічне, політичне чи економічно означений ступінь участі у стандартизації

de en

fr

ru

Normungsebene

level of standardization

niveau de normalisation

уровень стандартизации

3.6.1 міжнародна стандартизація

Стандартизація, участь в якій є доступною для відповідних органів усіх країн

de en fr

ru

internationale Normung

international standardization

normalisation internationale

международная стандартизация

3.6.2 регіональна стандартизація

Стандартизація, участь в якій є доступною для відповідних органів лише одного географічного, політичного чи економічного регіону

de en fr ru

regionale Normung

regional standardization

normalisation regionale

региональная стандартизация

3.6.3 національна стандартизація

Стандартизація, яку провадять на рівні однієї певної країни

de en

fr

ru

nationale Normung

national standardization

normalisation nationale

национальная стандартизация

3.7 консенсус

Загальне погодження, характерне відсутністю суттєвих заперечень стосовно важливих питань у більшості зацікавлених сторін і яке є процесом намагання врахувати думки всіх сторін і дійти згоди з будь-яких суперечливих питань

Примітка. Консенсус не передбачає обов язково повної одностайності

de en fr ru

Konsens

consensus

consensus

консенсус

4 МЕТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

4.1 відповідність призначенню

Здатність виробу, процесу чи послуги виконувати певну функцію за заданих умов

de en

fr

ru

Gebrauchstauglichkeit

fitness for purpose

aptitude a l'emploi

соответствие назначению

4.2 сумісність

Придатність виробів, процесів чи послуг для сумісного використання у відповідних умовах для задоволення певних потреб без спричинення небажаної взаємодії

de en fr ru

Kompatibilität; Verträglichkeit compatibility

compatibilité

совместимость

4.3 взаємозамінність

Здатність одного виробу, процесу чи послуги бути використаним замість іншого для задоволення тих самих потреб

Примітка. Функційний аспект взаємозамінності називається «функшина взаємозамінність», а розмірний аспект — «розмірна взаємозамінність»

de en

fr

ru

Austauschbarkeit

interchangeability

interchangeabilité

взаимозаменяемость

4.4 обмеження різноманітності

Вибір оптимальної кількості розмірів або зразків виробів, процесів чи послуг для задоволення основних потреб.

Примітка. Обмеження різноманітності лов язане, звичайно, зі зменшенням її

de en

fr

ru

Verminderung der Vielfalt

variety control

gestion de la diversité

управление многообразием; унификация

4.5

безпека

Відсутність неприйнятного ризику завдання шкоди. Примітка. У сфері стандартизації безпечність продукції, процесів і послуг розглядають, як правило, з погляду досяг-ненчя оптимального балансу низки чинників, враховуючи нетехнічні чинники, такі як поведінка людини, які можуть звести усувний ризик завдання шкоди людині та майну до прийнятного рівня

de en

fr

ru

Sicherheit

safety

sécurité

безопасность

4.6

захист навколишнього середовища; захист довкілля

Оберігання навколишнього середовища від несприятливої дії продукції, процесів і послуг

de en

fr

ru

Umweltschutz

protection of the environment

protection de l′environnement

охрана окружающей среды

4.7 захист продукції

Убезпечення продукції в кліматичних чи інших несприятливих умовах під час її використання, транспортування чи зберігання.

de en

fr

ru

Schutz des Erzeugnisses

product protection

protection d'un produit

защита продукции

5 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

de en

fr

ru

normatives Dokument

normative document

document normatif

нормативный документ

de en fr ru

Norm

standard

norme

стандарт

de en fr ru

internationale Norm international standard norme internationale международный стандарт

de en

fr

ru

regionale Norm

regional standard

norme régionale

региональный стандарт

de en

fr ru

nationale Norm

national standard

norme nationale

национальный стандарт

de en

fr

ru

Vomorm

prestandard

prenorme

предварительный стандарт

de

en fr ru

technische Spezifikation; technische Beschreibung

technical specification

specification technique

документ технических условий

de en

fr

ru

Anleitung fur die Praxis

code of practice

code de bonne pratique

свод правил

Vorschrift

regulation

règlement

регламент

technische Vorschrift

technical regulation

règlement technique

технический регламент

de en fr

ru

Institution; Stelle

body

organisme

орган

de en fr

ru

Normungsinstitution

standards body

organisme de normalisation

орган по стандартизации

de en fr

ru

nationale Normungsinstitution

national Standards body

organisme national de normalisation национальный орган по стандартизации

de en fr

ru

regionale Normungsorganisation

regional Standards organization

organisation regionale de normalisation региональная организация по стандарти-зации

de en fr

ru

internationale Normungsorganisation international standards organization organisation internationale de normalisation международная организация по стандартизации

de en fr

ru

Behörde; Dienststelle

authority

autorité

орган власти

de

en fr

ru

vorschriftensetzende Behörde; regelset-zende Behörde

regulatory authority

autorité réglementaire регламентирующий орган власти

de en fr

ru

vollziehende Behörde

enforcement authority

autorité chargée de l'application исполнительный орган по регламентам

de en

fr

ru

Grundnorm

basic standard

norme de base

основополагающий стандарт

de en

fr

ru

Terminologienorm

terminology standard

norme de terminologie

стандарт терминов и определений; терминологический стандарт

de en

fr

ru

Prufnomn

testing standard

norme d'essai

стандарт методов испытаний

de en

fr

ru

Produktnorm

product standard

norme de produit

стандарт на продукцию

de en

fr

ru

Verfahrensnorm

process standard

norme de processus

стандарт на процесс

de en fr ru

Dienstleistungsnorm

service standard

norme de service

стандарт на услугу

de en fr

ru

Schnittstellennorm; Interfacenorm

interface standard

norme d'Interface

стандарт на совместимость

de

en fr ru

Norm für anzugebende Daten; Deklaration snorm

standard on data to be provided

norme sur les données à fournir

стандарт с открытыми значениями неидентифицирующий стандарт

de en

fr

ru

harmonisierte Normen

harmonized standards; equivalent standards

normes harmonisées, normes équivalentes гармонизированные стандарты эквивалентные стандарты

de en

fr

ru

vereinheitlichte Normen

unified standards

normes unifiées

унифицированные стандарты

de en fr ru

identische Normen

identical Standards

normes identiques

идентичные стандарты

de en fr ru

international harmonisierte Normen internationally harmonized standards normes harmonisées au niveau international стандарты, гармонизированные на международном уровне

de en fr

ru

regional harmonisierte Normen

regionally harmonized standards

normes harmonisées au niveau régional стандарты, гармонизированные на региональном уровне

de en fr

ru

multilateral harmonisierte Normen multilaterally harmonized standards

normes harmonisées multilatéralement стандарты, гармонизированные на многосторонней основе

de en fr

ru

bilateral harmonisierte Normen

bilaterally harmonized standards

normes harmonisées bilatéralement стандарты, гармонизированные на двусторонней основе

de en fr ru

einseitig angegenlichene Norm unilaterally aligned standard norme alignée unilatéralement односторонне согласованный стандарт

de en

fr

ru

vergleichbare Normen

comparable standards

normes comparables

сопоставимые стандарты