(виготовляти, не виготовляти, обсяг)

5. Виявлені недоліки продукції*__________________________________________________

_____________________________________________________________________ усунути

Додатки.

Протокол приймальних випробувань від___________ додається і є невід'ємною частиною

приймального акту.

Члени комісії

(посада, організація, особистий підпис, розшифровка підпису)

Недоліки продукції можуть бути викладені в окремому документіта прикладені до акта.

ДОДАТОК В

(рекомендований)

ПРОТОКОЛ

приймальних випробувань (перевірок) дослідного зразка

(дослідної партії)

Приймальна комісія у складі

Голови___________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, організація)

та членів комісії;

1.                                                                                                                            _____________________________________________________ .___________

(прізвище, ініціали, посада, організація)

2.__________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, організація)

призначена наказом_____________ по___________________________________________

(назва організації)

№___________ від___________________ здійснила приймальні випробування (перевірки)

(назва та умовне позначення продукції) (позначення продукції відповідно до основного документа)

відповідно до програми та методики випробувань__________________________________

(назва та позначення документа)

у період з_________________ по________________________________________________

В результаті приймальних випробувань комісія встановила такі дані.

Розділ 1. Результати перевірки відповідності складу та комплектності продукції технічній документації.

Розділ 2. Дані та результати випробувань (перевірок) продукції згідно з програмою та меодикою випробувань.

Розділ 3. Загальна оцінка показників якості продукції за результатами випробувань (перевірок) та відповідності вимогам технічного завдання; результати оцінки рівня якості продукції.

Розділ 4. Результати перевірки відповідності технічній документації випробовуваної (що перевіряється) продукції.

Розділ 5. Додаткові дані.

Голова комісії

(особистий підпис)          (розшифровка підпису)

Члени комісії

(особистий підпис)  (розшифровка підпису)

 

ДОДАТОК Г (рекомендований)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керівника та назва організації) (особистий підпис)   (розшифровка підпису)

(дата)

ПРОТОКОЛ періодичних випробувань (перевірок) продукції

На періодичні випробування (перевірки) поданий___________________________________

( назва виробу)

виготовлений__________________________________________________________________

(назва або умовне позначення підприємства-виготовлювача}

Комісія у складі

Голови __________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, організація}

та членів комісії:

_ __________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, організація}

          

(прізвище, ініціали, посада, організація)

призначена наказом____________ по_______________________________________________

(назва організації) №__________ від_____________________ здійснила періодичні випробування (перевірки)

(назва продукції)

відповідне до_І________________________________________________________________

(позначення документа)

у період з_______________ по___________________ .

В результаті випробувань (перевірок) комісія встановила такі дані

Розділ 1. Результати перевірки відповідності складу та комплектності продукції технічній доку ментації. Розділ 2. Дані та результати випробувань (перевірок) продукції згідно з_____________________

(позначення ГОСТ, ТУта інших документів)

Розділ 3. Дані та результати перевірки якості технологічного процесу виготовлення продукції

та оснащеності виробництва.

Розділ 4. Загальна оцінка якості продукції, технологічного процесу. Розділ 5. Висновки та пропозиції. Додатки.

Голова комісії

(особистий підпис)         (розшифровке підпису) Члени комісії

(особистий підпис)         (розшифровка підпису)

ДОДАТОК Д

(рекомендований)

ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник організації_____________________

(особистий підпис)(розшифровка підпису)

(дата )

ПРОТОКОЛ

типових випробувань

(назва та позначення продукції)

Комісія у складі

Голови __________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, організація)

та членів комісії:

1.__________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, організація)

2._________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, організація)

у відповідності________________________________________________________________

(назва та позначення документа, за яким здійснюють випробування)

здійснила випробування (контроль) продукції, в яку були внесені такі зміни_________________

(скорочений зміст внесених змін)

В результаті випробувань (контролю) встановлено.

1.  Скорочений опис результатів випробувань по всіх пунктах змін.

2.  Відповідність продукції вимогам норматизно-технічного документа на продукцію.

3.  Оцінка ефективності та доцільності внесення змін до продукції.

Комісія рекомендує:

(внесення змін у нормативно-технічну документацію)

(використання перевірених рішень ) (додаткові випробування в експлуатаційних умовах)

Голова комісії

(особистий підпис)          (розшнфровкз підпису)

Члени комісії

(особистій підпис)         (розшифровкапідпису)