НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

 

Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня.Основні положення

 

ДБН  В.2.8-1-96

Замість РСН 347-88

 

РОЗРОБЛЕНІ:

Інститутом "Київський Будпроект"

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Відділом державних нормативів та стандартів Держкоммістобудування України

Управлінням будівельної індустрії, механізації та промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Держкоммістобудування України від 07.07.95р. №134 та введені в дію з 01.01.96р.

З введенням в дію ДБН В.2.8-1-96 втрачає чинність на території України РСН 347-88

Зміст

1. Загальні положення

2. Порядок формування вихідних вимог до засобів механізації і прийняття рішення щодо їх розробки

3. Порядок здійснення НДР і виготовлення експериментальних зразків, макетів та моделей виробів

4. Порядок розробки та постановки до виробництва засобів механізації

5. Порядок оцінки технічного рівня засобів механізації  

6. Додатки.

Додаток А. Заявка на розробку та освоєння продукції

Додаток Б. Склад робіт на етапах НДР  

Додаток В. Приймально-здавальний акт передачі технічної документації

Додаток Г. Акт авторського нагляду 

Додаток Д. Приклад оцінки технічного рівня продукціїї

Додаток Е. Процедура формування варіантів удосконалення продукції

Додаток Ж. Значення бальної оцінки складових показника безпеки, що оцінюється експертним шляхом

Додаток 3. Терміни та визначення основних понять

 

Дані норми встановлюють порядок розробки і оцінки технічного рівня засобів механізації (будівельних машин, обладнання та механізованого інструменту, далі - виробів) на етапах їх розробки та виготовлення.

Вимоги даних норм обов'язкові для організацій та підприємств будівельної галузі, незалежно від форми власності, які розроблюють та випускають вказану техніку.

Норми не розповсюджуються на розробку та постановку на виробництво підйомних засобів.

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  При визначенні доцільності розробки засобів механізації для потреб будівництва необхідно виходити з можливості задоволення вимог замовника, ефективного використання їх споживачем та здійснення експорту.

1.2 Вимоги до технічного рівня та надійності встановлюють на підставі вимог замовника, забезпечення конкурентноздатпості виробу на внутрішньому та зовнішньому ринках.

1.3 Розробка виробу здійснюється у двох варіантах:

є конкретний замовник; нема конкретного замовника.

1.3.1  В разі наявності замовника розробка здійснюється за договором із ним.

Умови укладання та виконання договору - у відповідності з "Положенням щодо договорів на створення (передачу) науково-технічної продукції", затвердженим постановою ДКНТ N 435 від 19.11.87р.

1.3.2 В разі відсутності замовника розробка враховується як ініціативна. До неї відносяться роботи, що запропоновані самим розробником, а також роботи, що передбачені програмами та директивними документами, коли відповідальним виконавцем призначено розробника, а організація, що видає вихідні вимоги від особи споживача, не встановлена.

Розробка виробу за конкурсом здійснюється так, як і при ініціативній розробці.

 

2 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИХІДНИХ ВИМОГ ДО ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ЇХ РОЗРОБКИ

2.1  Основні вимоги

2.1.1  Формування вихідних вимог до виробів повинно включати:

1) обгрунтування призначення виробу;

2) визначення значень основних показників;

3) визначення необхідних властивостей;

4) встановлення умов ефективного використання виробів;

5) виявлення потреби у цих виробах.

2.1.2  Вихідні вимоги повинні забезпечити реальну можливість створення виробу у двох варіантах;

1)  до виробів не ставляться вимоги, що забезпечують їх сучасний технічний рівень та надійність.

В цьому випадку необхідною умовою є забезпечення ефективності застосування виробів за їх технологічним призначенням;

2)до виробів ставляться вимоги, які забезпечують їх технічний рівень та надійність. У цьому випадку здійснюється:

вибір аналогів виробів, що випускаються;

виявлення кращих для споживача властивостей розроблюваного виробу; вивчення стану внутрішнього та зовнішнього ринків щодо цієї номенклатури продукції; аналіз тенденцій та перспектив розвитку прдукції на підставі патентних досліджень, що здійснюються у відповідності з ГОСТ 15.011-82.

2.1.3 При зборі вихідних даних щодо розроблюваного виробу здійснюється:

1)  збір та вивчення науково-технічної літератури, нормативно-технічної документації, експлуатаційної інформації щодо аналогів та інших матеріалів, які відносяться до розроблюва ної теми;

2)  складання аналітичного огляду існуючих патентів та винаходів;

3)  вибір та обгрунтування прийнятого напрямку досліджень та способів вирішення постав лених завдань;

4)  оцінка орієнтовного економічного ефекту від впровадження нових виробів;

5)  формулювання технічних вимог для технічного завдання та інших технічних документів.

В залежності від складності розроблюваного виробу, ступеня попередньої проробки конструкції можливо виключення або доповнення окремих робіт щодо збору вихідних даних, які викладені в цьому розділі, а також уточнення їх змісту.

2.2 Заявка на розробку та освоєння продукції

2.2.1 Для визначення можливості та економічної доцільності виробництва нового виробу, строків його розробки та обсягу випуску замовник, як правило, складає заявку. Складання заявки може бути доручено замовником іншій організації.

Однак в усіх випадках вона повинна бути підписана замовником. 2.2.2. Заявка не складається:

1)  в разі ініціативної розробки;

2)  в разі розробки складових частин виробу при наявності заявки на виріб в цілому;

3)  в разі наявності експериментального зразка виробу, який виявив при випробуваннях позитивні результати;

4)в разі відсутності замовника;

5) в разі створення виробів одиничного та дрібносерійного виробництва, які складаються на місці експлуатації, тобто які намічені до застосування в проекті підприємства (у відповідності із СНиП 1.02.01-85).

При цьому розробник технологічної частини проекту підготовлює та передає розробникові виробів узгоджені з замовником вимоги. Техніко-економічиа ефективність у цьому випадку визначається техніко-економічним обгрунтуванням проекту.

2.2.3  Заявка повинна включати і відображати основні споживчі властивості виробу, що розроблюється, умови його застосування, орієнтовну потребу в замовленій продукції, джерело фінансування і строк виконання замовлення.

2.2.4  Заявка розглядається розробником, який готує висновок щодо можливості виконання та орієнтовної вартості розробки виробу.

Позитивний висновок щодо заявки є підставою вважати заявку прийнятою і провести оформлення договору на створення науково-технічної продукції.

Приблизний зміст заявки подано у додатку А.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НДР І ВИГОТОВЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ, МАКЕТІВ ТА МОДЕЛЕЙ ВИРОБІВ

3.1Для визначення і уточнення вимог щодо розроблюваного виробу можуть бути здійснені науково-дослідні роботи (НДР) як за ініціативою замовника, так і розробника.

НДР здійснюють, коли розробку продукції неможливо здійснювати без відповідних досліджень.

3.1.1 Підставою щодо здійснення НДР є договір.

3.2У загальному випадку можна виділити основі етапи НДР:

1)  обгрунтування прийнятого напрямку досліджень і способів реалізації поставлених за вдань;

2)  теоретичні та експериментальні дослідження виробу або його складових частин;

3)  обробка і оцінка результатів досліджень.

Рекомендований склад робіт по окремих етапах наведено у додатку Б. Допускається виключення або доповнення окремих етапів, розділення або поєднання їх, а також уточнення їх змісту.

3.3В разі одержання негативних результатів при здійсненні дослідних випробувань і розрахунків виконавець НДР подає замовнику (при його наявності) обгрунтування щодо припинення робіт.

Припинення робіт оформлюється актом, що підписується замовником та розробником виробу.

3.4Після закінчення НДР виконавець складає звіт, який повинен містити узагальнення результатів досліджень та рекомендації щодо розробки виробу. Оформлення звіту - за ГОСТ 7.32-91.

Рекомендації повинні містити:

1)  пропозиції щодо розробки виробу;

2)  технічні вимоги для включення їх у технічне завдання;

3)  копії авторських свідоцтв та патентів, якщо такі використовувались при дослідженнях.

 

3.5  Результати закінчених НДР повинні бути розглянуті на науково- технічній (вченій) раді організації -виконавця НДР з залученням замовника (при його наявності) і розробника виробу (коли він не є виконавцем НДР).

3.6  Вихідним документом для здійснення НДР може бути технічне завдання або документи, що його замінюють (протокол, замовлення-наряд та ін.), які містять необхідні вимоги щодо проведення досліджень.

3.7  НДР, спрямовані на створення виробу, що має конкретного замовника, здійснюють після прийняття заявки до складання технічного завдання на розробку, а в разі відсутності замовника — за розсудом розробника.

3.8  Експериментальні зразки, моделі та макети можуть розроблятися та виготовлятися як у процесі НДР, так і у процесі дослідно-конструкторських робіт.

3.9  Для виготовлення експериментальних зразків, моделей та макетів випускаються ескізні конструкторські документи, які призначені для разового використання.

На документації повинен бути проставлений штамп "Ескіз".

Інші вимоги до документації — згідно з розділом 2 ГОСТ 2.125-88.

3.10   Експериментальні зразки та моделі повинні випробовуватися у реальних або з імітацією реальних умовах експлуатації.

3.11   Експериментальний зразок допускається використовувати після закінчення дослідів (випробувань) для експлуатації.

В цьому випадку повинен бути оформлений акт його приймання-здачі з підписами та печатками виготовлювача, розробника та споживача і випущено документ за ГОСТ 2.601-68, який узгоджено з органами, що відповідають за безпеку робіт і додержання санітарних норм.

 

При наявності зауважень цих органів зразок повинен бути дороблений і після цього допущений до експлуатації.

4. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ПОСТАНОВКИ ДО ВИРОБНИЦТВА ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ

4.1Цей розділ встановлює порядок розробки та постановки до виробництва:

1)виробів серійного виготовлення;

2)  несерійної продукції (одиничної, разового виготовлення і повторного одиничного виробництва);

3)  виробів одиничного та дрібносерійного виробництва, що складаються на місці експлуа тації;

4)  виробів за технічною документацією іноземних фірм;

5)  виробів при їх модернізації, модифікації та удосконаленні;

6)  найпростіших виробів.

4.2Розробка  та постановка виробів до виробництва в загальному випадку має типову схему. Вона містить в собі:

1)  збір вихідних даних та вимог щодо виробу (див.розділ 2);

2)  розробку, узгодження і затвердження технічного завдання;

3)  розробку ескізних конструкторських документів з виготовленням та випробуваннями експериментального (их) зразка (ів), моделей, макетів на розсуд розробника та згоду замовника (при його наявності);

4)  розробку робочої конструкторської документації;

5)  виготовлення зразків виробу з авторським наглядом;

6)  приймання результатів розробки виробу згідно з ДБН В.2.8-2-95;

7)  освоєння виробництва продукції.

4.2.1 Окремі з вказаних робіт можна суміщувати, змінювати послідовність їх виконання, доповнювати або виключати в залежності від специфіки виробу, що розроблюється.

4.3    Розробка, узгодження і затвердження технічного завдання

4.3.1Технічне завдання (ТЗ) або документ, який його замінює, є вихідним документом для розробки технічної документації виробу і створення самого виробу (далі по тексту під технічним завданням належить також розуміти документ, що його замінює).

Як технічне завдання допускається використовувати визнані сторонами:

а)протокол спільної наради розробника і замовника, який містить необхідні і достатні вимоги до розробки виробу;

б)ескіз виробу з необхідними технічними вимогами;

в)контракт із зарубіжним замовником;

г)зразок виробу.

Факт визнання їх як ТЗ повинен бути обумовлений у договорі відповідним записом.

Якщо в ТЗ чи документ, який замінює технічне завдання, через якісь причини не внесена вся необхідна інформація, то її можна внести у договір або вказати етап, на якому вона буде подана замовнику для узгодження з ним.

4.3.2  При побудові, викладенні і оформленні технічного завдання або документа, що його замінює, можна користуватися раніш діючим ГОСТ 15.001-73.

4.3.3  Зміни в технічне завдання або документ, що його замінює, заносять на будь-якій стадії за узгодженням із замовником. З цією метою випускається доповнення і на титульному листі технічного завдання або документа, що його замінює, повинен бути запис: "Діє спільно з доповненням N ..." або "Діє спільно з протоколом N від ..." та ін.

 

4.3.4В технічне завдання на одиничну продукцію разового виготовлення виробу і на вироби одиничного і дрібносерійного виробництва, які складаються на місці експлуатації, включаються (при відсутності технічних умов і документа по випробуванню і прийманню) додатково вимоги щодо виготовлення, приймання, випробувань і поставки продукції.

Крім того, для виробів одиничного і дрібносерійного виробництва, які складаються на місці експлуатації, додатково включаються вимоги щодо рівня заводської і монтажної технологічності, приймального контролю, включаючи обсяг заводського контрольного складання і випробувань, а також вимоги до будівельної частини, налагоджування, випробувань та технічного обслуговування (ремонту) на об'єкті.