НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

 

БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ,ОБЛАДНАННЯ І МЕХАНІЗОВАНИЙІНСТРУМЕНТ. ВИДИ ВИПРОБУВАНЬ.ПОРЯДОК ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ

 

ДБН В.2.8-2-95

 

 

РОЗРОБЛЕНІ:

Інститутом "Київський Будпроект"

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управлінням будівельної індустрії, механізації та промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Держкоммістобудування України від 07.07.95 р. № 134 та введені в дію з 01.01.96р.

зміст

1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2 ВИДИ ВИПРОБУВАНЬ. ПОРЯДОК ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ.

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ВИПРОБУВАНЬ  

3 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ

4 ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВИПРОБУВАНЬ

ДО ДАТОК А

Протокол попередніх випробувань

ДОДАТОК Б

Акт приймальної комісії

ДОДАТОК В

Протокол приймальних випробувань (перевірок) дослідного зразка (дослідної партії)

ДОДАТОК Г

Протокол періодичних випробувань (перевірок) продукції

ДОДАТОК Д

Протокол типових випробувань 

 

Ці норми встановлюють основні положення щодо видів і порядку здійснення випробувань будівельних машин, обладнання та механізованого інструменту на етапах їх розробки і виробництва.

Положення цих норм обов'язкові для підприємств і організацій будівельної галузі, які розробляють і виготовляють зазначену техніку, незалежно від форм власності.

Норми розроблені в розвиток ГОСТ 16504-31.

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Основною метою випробувань -: підтвердження відповідності показників технічного рівня та якості виробів вимогам нормативно-технічної документації.

1.2 Технічною основою системи випробувань виробів є засоби випробувань, випробувальне обладнання, засоби вимірювань та оснастка, які дозволяють проводити всі види випробувань.

1.3 Нормативно-методичною основою системи випробувань виробів є:

а) нормативно-технічні документи (НТД). які регламентують організаційно-методичні та нормативно-технічні основи випробувань;

б)  нормативно-технічні документи системи розробки та постановки продукції на виробництво;

з) нормативно-технічні документи системи забезпечення єдності вимірювань;

г) нормативно-технічні документи, які регламентують вимоги до конкретних виробів та

методів їх випробувань; д) нормативно-технічні документи, які регламентують вимоги до засобів випробувань та

порядку їх використання.

1.4 Випробування здійснюють для вирішення таких завдань;

а) забезпечення оптимальних конструкторсько-технологічних рішень при розробці нових

виробів та їх доведенні до необхідного технічного рівня; б) об'єктивної оцінки технічного рівня та якості виробів при їх постановці на виробництво

і з процесі виробництва;

в) гарантування якості виробів виробником.

1.5  Послідовність підготовки та здійснення випробувань повинна бути подана такими основними етапами;

а) складання плану проведення випробувань.

б) розробка програми та методики випробувань;

в)  підготовка наявних, а в разі необхідності, проектування та виготовлення нестандар-тизованих засобів випробувань;

г) атестація випробувального обладнання та вивір засобів вимірювань;

д) відбір зразків для випробувань;

є) проведення випробувань відповідно до програми та методики випробувань з реєстрацією значень характеристик властивостей та визначенням їх погрішностей;

 ж) визначення характеристик властивостей випробовуваних зразків;

 і) дослідження, в разі необхідності, випробовуваних зразків після закінчення випробувань;

к) обробка даних випробувань, включаючи оцінку їх точності та достовірності;

л) прийняття рішень щодо застосування зразків за результатами випробувань, оформлення результатів випробувань у вигляді актів та протоколів.

2 ВИДИ ВИПРОБУВАНЬ. ПОРЯДОК ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ВИПРОБУВАНЬ

2.1На стадії розробки продукції здійснюються такі види випробувань:

а)    попередні;

б)    приймальні.

2.2             Попередні випробування - контрольні випробування дослідних зразків і (або) дослідних партій продукції з метою визначення можливості їх подання на приймальні випробування.

2.2.1  Попередні випробування здійснюються для визначення відповідності виробів тех нічному завданню, вимогам стандартів та технічній документації.

2.2.2  Необхідність проведення попередніх випробувань визначає розробник;.

2.2.3  Випробуванням підлягає дослідний (дослідні) або головний (для одиничного вироб- ництва) зразки виробу. Допускається здійснювати випробування експериментального зразка виробу.

2.2.4  Випробування здійснює розробник разом з виготовлювачем із залученням інших організацій (е разі необхідності). Вік же складає програму те методику випробувань.

Допускається об'єднувати у ньому документі попередні та приймальні випробування.

Програма випробувань повинна бути максимально наближена до умов експлуатації виробу та включати випробування (перевірки) окремих його показників та характеристик.

Програма та методика випробувань узгоджуються з замовником та затверджуються керівником підприємства-розробника.

2.2.5За результатами випробувань оформлюють протокол з додатком (в разі необхідності) протоколів окремих вимірювань.

Протоколи підписують учасники випробувань.

Затверджує протокол керівник підприємства-виготовлювача.

Форма протоколу наведена в додатку А.

2.3              Приймальні випробування - контрольні випробування дослідних зразків, дослідних партій продукції або виробів одиничного виробництва, які здійснюються відповідно до мети вирішення питання про доцільність постановки цієї продукції на виробництво і (або) вико ристання за призначенням.

2.3.1  Під час приймальних випробувань визначають відповідність виробу технічному за-   вданню, вимогам стандартів та технічній документації, оцінюють технічний рівень та визнача ють доцільність і можливість постановки продукції на виробництво.

2.3.2  Приймальні випробування виробів одиничного виробництва здійснюються для вирі шення питання про доцільність передачі цих виробів до експлуатації.

2.3.3        Приймальним випробуванням, як правило, підлягає дослідний зразок (дослідні зразки). При згоді замовника на приймальні випробування замість дослідного (дослідних) може

бути подано експериментальний зразок (зразки), придатний для виконання усіх функцій, передбачених призначенням розроблюваного виробу.

2.3.4   При модернізації продукції і створенні її модифікацій дослідні зразки можуть не виготовлятися, якщо в розробленій продукції використовуються раніше перевірені технічні рішення. В цьому випадку приймальним випробуванням підлягає головний зразок першої промислової партії, і їх рекомендується поєднувати з кваліфікаційними.

2.3.5   Для одиничної продукції виготовлення дослідних зразків - виняток. Відпрацювання конструктивних рішень такої продукції здійснюють на моделях, макетах, складових частинах.

 

Приймальним випробуванням підлягає вироблена продукція.

Якщо одинична продукція представлена партією виробів, то приймальним випробуванням підлягає головний зразок. Решта зразків партії, виготовлених по відкоригованій документації, проходять приймально-здавальні випробування.

2.3.6        Приймальне випробування здійснює розробник спільно із замовником.

На вимогу замовника або за рішенням розробника приймальні випробування можуть бути доручені спеціалізованій випробувальній організації по цьому виду виробів або виготовлювачу.

2.3.7  Випробування здійснюють за програмою та методикою, підготовленою розробником та узгодженою із замовником або схваленою приймальною комісією. Програма та методика випробувань затверджується керівником підприємства-розробника.

2.3.8  Під час приймальних випробувань контролюють усі встановлені у технічному завданні значення показників та вимоги.

Приймальні випробування, як правило, не повинні повторювати попередніх (за винятком повторення випробувань за окремими пунктами попередніх випробувань на вимогу приймальної комісії).

2.3.9               Оцінку виконаної розробки та прийняття рішення щодо виробництва або застосуван ня продукції (для одиничної) здійснює приймальна комісія, яку формує та затверджує роз робник. Згідно з домовленістю з розробником її може формувати та затверджувати замовник.

До складу її входять представники замовника, розробника та виготовлювача.

Необхідність залучення до роботи у приймальній комісії представників органів, які здійснюють нагляд за безпекою, охороною здоров'я та природи (МОЗ України, Держнаглядохо-ронпраці та ін.) визначається специфікою продукції та положеннями щодо цих органів.

2.3.10  Головою комісії призначають замовника. При його відсутності або якщо замовник - підприємств о-виготовлювач, рекомендується запросити головою представника основного споживача.

2.3.11  На приймальну комісію розробник подає:

а)            технічне завдання або документ, який його замінює (протокол, контракт, ескіз та ін.;. визнаний договірними сторонами;

б)    проект технічних умов або документа, який його замінює;

в)    експлуатаційні документи;

г)    програму та методику випробувань продукції або документ, який його замінює;

д)    конструкторські та технологічні документи, які вимагають спільного розгляду;

е)            результати (протоколи, акти) попередніх випробувань, які підтверджують і посвідчують ті або інші показники та характеристики виробу;

ж)акт приймання виробу ВТК виготовлювача.

2.3.12          Рішення щодо закінчення робіт комісія приймає при згоді голови та членів комісії. Остаточні результати про приймання виробу приймальна комісія оформлює актом (додаток

Б) та протоколом (додаток В), які, як правило, повинні бути підписані обліковим складом комісії.

2.3.13Акт вважається дійсним, якщо його підписали без зауважень не менше 2/3 фактичного складу комісії, включаючи представників замовника (основного споживача), органів нагляду за безпекою, охороною здоров'я і навколишнього середовища, та інших членів комісії з пріоритетним (за діючим законодавством або нормативними актами) правом вирішування питань, які входять до їх компетенції.

При розходженнях члени комісії, які не згодні з рішенням, записаним у акті та протоколі, підписують їх з поміткою "З окремою точкою зору" і оформлюють письмово свою окрему точку зору.

Окремі точки зору мають бути прикладені до акту, і являють собою його невід'ємну частину.

2.3.14          Затверджує акт приймальної комісії її голова.

Затвердження акту є дозволом до виробництва (використання - для одиничної) продукції у цілому, а також її складових частин - при самостійній постановці.

2.4 На стадії виробництва продукції здійснюються такі види випробувань:

а)    кваліфікаційні;

б)    приймально-здавальні;

в)    періодичні;

г)типові;

д)    сертифікаційні.

2.5             Кваліфікаційні випробування - контрольні випробування установочної серії або першої промислової партії, які здійснюються з метою оцінки готовності підприємства до випуску продукції даного типу у заданому обсязі.

2.5.1        Кваліфікаційні випробування здійснюються у таких випадках:

а)для оцінки готовності підприємства до випуску серійної продукції, якщо виготовлювач дослідних зразків та серійної продукції різні;

б)при постановці продукції на виробництво по ліцензіях;

в)при постановці на виробництво продукції, освоєної на іншому підприємстві.

В інших випадках необхідність проведення кваліфікаційних випробувань установлює приймальна комісія.

1.5.2  Цьому виду випробувань підлягають зразки з установочної серії (першої промислової партії), обсяг якої визначається приймальною комісією, а також перші зразки продукції, яка випущена по ліцензіях або освоєна на іншому підприємстві.

2.5.2  До складу комісії по здійсненню кваліфікаційних випробувань повинні бути включені представники розробника. ВТК підприємства-виготовлювача, служби головного технолога та головного конструктора виготовлювача. Необхідність залучення до комісії замовника (спо- живача) залежить від. специфіки продукції.

2.5.3  Програму та методику кваліфікаційних випробувань розробляє підприємство -виго товлювач та узгоджує її з підприємством-розробником конструкторської документації на виріб.

До цього документа повинні бути включені випробування за тими показниками та характеристиками виробу, котрі гарантують його працездатність та технологічне призначення, і котрі залежать від стабільності технологічного процесу його виготовлення.

Випробування організує та здійснює виготовлювач.

2.5.5За результатами випробувань оформлюють акт, в якому відображають:

а)    відповідність виробу вимогам технічної документації на нього;

б)    результати контролю технологічного процесу виготовлення виробу;

е) рекомендації щодо встановлення (за необхідністю) контрольних зразків або зразків-еталонів виробів;

г)    загальну оцінку готовності підприємства до виготовлення виробів. Акт підписують учасники випробувань.

Затверджує акт керівник підприємства-виготовлювача.

2.5.6               Позитивні результати кваліфікаційних випробувань є основою для запуску серійного виробництва продукції, затвердження конструкторської та технологічної документації сталого серійного виробництва з присвоєнням літери у встановленому порядку (ГОСТ 2.103-68).