ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

РОЗРОБНИКИ Н. Логвинова; Л. Осинська; В. Тетера, канд. фіз.-мат наук; Я. Юзьків, канд техн. наук (керівник розробки)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказ Держспоживстандарту України від 24 лютого 2003 p № 32

3 НА ЗАМІНУ ДCТУ 1.2-93

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Правила розроблення НД

3.1 Загальні положення

З 2 Організація розроблення НД

З 3 Розроблення першої та другої редакцій проекту

3.4 Розроблення остаточної редакції проекту

3.5 Державна експертиза проекту

3.6 Прийняття та надання чинності НД

3.7 Правила державної реєстрації та видання НД

4 Правила впроваджування НД

5 Правила перевіряння НД

6 Правила переглядання НД

7 Правила розроблення зміни та поправки до НД

8 Правила скасовування НД

9 Правила подання технічного звіту

Додаток А Зміст і виклад технічного завдання на розроблення НД

Додаток Б Зміст і виклад пояснювальної записки до проекту НД

Додаток В Побудова, виклад, зміст і форма зводу відгуків на проект НД

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

NATIONAL STANDARDIZATION

RULES FOR DEVELOPING OF NATIONAL NORMATIVE DOCUMENTS

ДСТУ 1.2:2003

Чинний від 2003-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила, як розробляти, приймати, переглядати, змінювати, визнавати такими, що втратили чинність та розповсюджувати національні стандарти України, кодекси усталеної практики, зводи правил, настанови, правила (далі — НД). Положення цього стандарту застосовують усі суб єкти стандартизації, виконуючи роботи зі стандартизації

Цей стандарт можуть застосовувати також суб'єкти стандартизації які розробляють стандарти інших рівнів

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на таю нормативні документи

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація Основні положення

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 1.6:1) Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів.

ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів.

ДСТУ 1.8:1) Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт зі стандартизації.

ДСТУ 1.11: 1) Національна стандартизація Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів.

ДСТУ 1.13:2001 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України.

ДСТУ ISO/IEC Guide 59-2000 Кодекс усталених правил стандартизації

ДК 004-2003 Український класифікатор нормативних документів

1) На розгляді

3 ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ НД

3.1 Загальні положення

3.1.1 НД розробляють відповідно до основних принципів державної політики у сфері стандартизації, завдань та об'єктів стандартизації згідно з ДСТУ 1.0.

3.1.2 Розроблення НД повинно ґрунтуватися на міжнародних чи регіональних стандартах чи інших публікаціях міжнародних і регіональних організацій, результатах науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технолопчних, проектних робіт, патентних досліджень тощо та передбачати можливість досягнення консенсусу щодо положень НД.

3.1.3 НД розробляють відповідно до програми робіт зі стандартизації (далі — програма робіт) згідно з ДСТУ 1.8, дотримуючись норм чинних технічних регламентів та законодавства України, вимог комплексу стандартів національної стандартизації та ураховуючи положення документів міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації.

Пробний НД розробляють у загальному випадку за правилами розроблення національного НД інші умови його розроблення установлюють у технічному завданні на розроблення пробного НД.

3.1.4 Дозволено розробляти НД в ініціативному порядку, не долучаючи його до програми робіт, але дотримуючись установлених правил розглядання, погоджування та виконування експертизи проектів.

3.1.5 НД розробляють технічні комітети стандартизації (далі — ТК), а в разі їх відсутності — інші суб'єкти стандартизації, що мають для цього відповідний науково-технічний потенціал (далі — орга-нізація-розробник).

Примітка. Якщо інше не зазначено, то ТК і організація-розробник далі — розробник.

3.1.6 Щоб організувати й координувати розроблення стандартів та підготування їх до впровадження установлено такі етапи робіт:

— організація розроблення НД;

— розроблення першої редакції проекту;

— розроблення другої редакції проекту;

— розроблення остаточної редакції проекту та підготовлення справи НД;

— державна експертиза проекту;

— прийняття та надання чинності НД;

— державна реєстрація та видання НД.

В обґрунтованих випадках дозволено перші чотири етапи об'єднувати або вводити додаткові. Розробляючи НД, як виняток, можна виконувати прикладну науково-дослідну роботу (НДР) Рішення стосовно початку НДР приймає замовник стандарту на підставі поданого розробником обґрунтований.

3.1.7 Міжнародні та регіональні стандарти приймають, застосовуючи цей стандарт та ДСТУ 1.7.

3.1.8 Побудова, виклад, форма та зміст НД повинні відповідати вимогам ДСТУ 1.5.

3.1.9 Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі — Держспоживстандарт України) чи Державний комітет України з будівництва та архітектури (далі — Держбуд України), за потреби уповноважує науково-дослідну організацію організувати й координувати певні роботи з розроблення НД та проведення державної експертизи проектів.

Примітка. У системі Держсложивстандарту України ці роботи виконує Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (далі — УкрНДНЦ).

3.1.10 Якщо розроблений національний стандарт гармонізовано з міжнародним чи регіональним стандартом, якого супроводжує визначений у цьому стандарті орган, то повинен бути визначений і орган, який супроводжує національний стандарт.

3.1.11 Розробляючи національні НД, усі документи треба викладати державною мовою.

3.2 Організація розроблення НД.

3.2.1 НД, замовником яких є Держспоживстандарт України чи Держбуд України (у відповідних галузях), розробляють на підставі договорів, правила укладання яких установлюють ці органи відповідно до чинного законодавства.

Правила виконування робіт з розроблення стандартів, які фінансують інші замовники, визначають з урахуванням установлених у 3.1.6 етапів розроблення.

3.2.2 На розроблення НД складають технічне завдання (далі — ТЗ) згідно з А 1—А.3. До ТЗ долучають, згідно з А.4, перелік організацій, яким надсилають проект НД на відгук, та, згідно з А.5, перелік організацій, з якими треба погодити проект НД.

3.2.2.1 До переліку організацій, з якими проект НД треба погодити, у загальному випадку вносять:

— замовника (або за його дорученням науково-дослідну організацію) і (або) основного користувача НД;

— центральний орган виконавчої влади, сфери діяльності якого стосується НД;

— головну організацію Держспоживстандарту України з виду вимірювання, якщо проект НД стосується цього виду вимірювання;

— ТК, сфера діяльності якого стосується об'єкта стандартизації НД, або, якщо немає відповідного ТК, суб'єкта стандартизації, що має потрібний науково-технічний потенціал;

— науково-дослідну організацію Держспоживстандарту України чи Держбуду України;

— органи державного нагляду, якщо положення НД стосуються сфери їх діяльності згідно з чинними технічними регламентами, законодавством та положеннями про ці органи

3.2.2.2 До переліку організацій (підприємств), яким проект НД надсилають на відгук, залежно від об'єкта стандартизації та виду НД, вносять:

— організації. з якими проект НД треба погодити;

— ТК суміжних сфер діяльності;

— підприємства, що розробляють і виготовляють продукцію, надають послуги чи виконують процеси, які визначено об єктом стандартизації, за умови, що вони не є розробники проекту НД.

Якщо об'єктом стандартизації визначено товари (вироби, процеси, послуги) широкого вжитку, або якщо вимоги стандарту стосуються інтересів споживачів-громадян, то проект НД надсилають об єднанням споживачів, що представляють їхні інтереси.

3.2.2.3 Розробник повинен залучити до розглядання проекту та надавання відгуків якнайширше коло фахівців та організацій.

3.2.2.4 Розробник повинен забезпечити ознайомлення з проектом НД за рівних умов усім зацікавленим сторонам та за їх запитами надавати за помірну плату паперові копії проекту документа.

3.2.2.5 На етапах від розроблення першої редакції до отримання остаточної редакції розробник розміщує розроблений проект НД в інформаційних мережах для надавання пропозицій та зауваг до проекту НД усіма зацікавленими особами (сторонами)

Для інформування зацікавлених сторін там само розміщують звід відгуківє

3.2.3 ТЗ на розроблення НД погоджує науково-дослідна організація Держспоживстандарту України чи Держбуду України.

ТЗ на розроблення НД після його погодження затверджує голова ТК або керівник організацї-розробника Якщо на подальших етапах до ТЗ розроблено зміни, то їх погоджують, як і ТЗ

3.2.4 Якщо НД розробляє ТК, то він виконує роботи згідно з положенням про ТК

3.3 Розроблення першої та другої редакцій проекту

3.3.1 Розробник готує першу редакцію проекту НД згідно з ТЗ на розроблення НД. Одночасно із розробленням проекту НД він складає його пояснювальну записку згідно з додатком Б

3.3.2 Розробник розсилає проект НД і пояснювальну записку на відгуки організаціям згідно з переліком, поданим у ТЗ.

3.3.3 Організації, які одержали проект НД, складають відгук на нього, в якому обґрунтовують зауваги та пропозиції, і надсилають його на адресу розробника Рекомендовано надсилати відгук не пізніше, ніж через місяць від дня одержання проекту НД.

3.3.4 З урахуванням надісланих зауваг та пропозицій розробник документа складає звід відгуків на першу редакцію (згідно з додатком В), розробляє другу редакцію проекту НД та уточнює пояснювальну записку.

3.3.5 Другу редакцію проекту НД з пояснювальною запискою і зводом відгуків організація-розробник розсилає на погодження в організації згідно з переліком, поданим у ТЗ.

3.3.6 Погоджувальні організації складають і надсилають висновок протягом строку, що не перевищує двох місяців від дня одержання проекту НД. Лист про погодження має бути підписаний керівником або заступником керівника організації. Погодження може бути з редакційними і (або) інформаційними заувагами.

3.3.7 Якщо розроблюваний документ може вплинути на торговельні відносини з іншими державами, треба забезпечити виконання правил ДСТУ 1.13.

3.3.8 Центральні органи виконавчої влади або уповноважені ними організації, погоджуючи проект НД, перевіряють наявність вимог, які належать до сфери їх діяльності, та відповідність їх викладу норматиано-правовим актам.

3.3.9 Якщо НД розробляють на заміну чинного НД погоджувальні організації у листі про погодження зазначають згоду щодо скасування чинного НД в Україні.

Примітка. Науково-дослідна організація Держспожиастандарту України чи Держбуду України погоджує проект НД за результатами експертизи, надаючи позитивний висновок згідно з 3.5.

3.4 Розроблення остаточної редакції проекту.

3.4.1 За наявності суттєвих зауваг та пропозицій до другої редакції проекту НД розробник організує їх фаховий розгляд та обговорення, розробляє третю редакцію проекту НД та звід відгуків погоджувальних організацій, відповідно доопрацьовує пояснювальну записку та надсилає повторно на погодження проект НД усім погоджувальним організаціям, зазначеним у ТЗ.

3.4.2 За наявності зауваг та пропозицій до третьої редакції проекту НД розробник розробляє четверту редакцію НД, звід відгуків погоджувальних організацій на третю діяльність, інформатика, керування, оборона тощо (сферу діяльності доцільно зазначати відповідно до прийнятої системи класифікування НД та чинних державних класифікаторів);

— переваги, які дасть застосування розроблюваного документа, або можливі втрати від того, ще його не буде впроваджено у певній сфері діяльності в запропонований строк;

— пріоритетні питання, розв'язанню яких сприятиме розроблюваний документ, зокрема: безпечність продукції щодо життя, здоров'я та майна населення, підвищення якості продукції (процесів, послуг), сумісність і взаємозамінність продукції, її уніфікація, економія усіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних показників виробництва, захист природного довкілля, запобігання аваріям чи техногенним катастрофам, термінологічна сумісність, обороноздатність та мобілізаційна готовність держави.

А.1.5 У розділі «Характеристика об'єкта стандартизації» зазначають:

— коротку характеристику об'єкта стандартизації та його відповідність потребам національної економіки й суспільства, споживачів, сучасному рівневі розвитку техніки та знань;

— взаємозв'язок об'єкта стандартизації з іншими об'єктами даної і суміжних сфер стандартизації відповідно до прийнятих для них систем об'єктів стандартизації;

— наявність чинних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів (національних, ISO, IEC та інших міжнародних організацій зі стандартизації), які стосуються даного об'єкта стандартизації, а також установлювані ними положення і значення основних характеристик об'єкта стандартизації;

— своєчасність розроблення НД та ступінь готовності до його впровадження й застосовування. А.1.6 У розділі «Розділи й основні положення, установлювані НД» подають попередній перелік