ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

РОЗРОБНИКИ: В. Сліпко; В. Тетера, канд. Фіз.-мат наук (керівник розробки): Я. Юзьків, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО І НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 30 квітня 2002 p № 268

3 У цьому стандарті реалізовано норми Закону України «Про стандартизацію», положення Угоди про технічні бар єри в торгівлі Світової організації торгівлі та Угоди про застосування санітарних і фітосанітарних заходів

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕВИДАННЯ з поправкою ІПС № 4-2003

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги щодо опрацювання запитів та подавання коментарів

7 Правила надавання повідомлення

Додаток А Приклад заповнення повідомлення про початок розроблення з Україні стандарту, який не відповідає міжнародному документові чи не має такого аналогу

Додаток Б Форма повідомлення щодо Угоди ТВТ

Додаток В Приклад заповнення повідомлення щодо Угоди ТВТ

Додаток Г Сфера, стосовно якої надають повідомлення згідно з Угодою

про застосування санітарних і фітосанітарних заходів

ВСТУП

Цей документ створено відповідно до вимог документів G/TBT/W/2/Rev.1 «Змодернізовані рішення та рекомендації щодо процедур повідомляння та обміну інформацією» від 21 червня 1995 р. та G/TBT/9 «Другий трирічний огляд дії та виконання Угоди про технічні бар'єри в торгівлі» від 13 листопада 2000 p., прийнято Комітетом з технічних бар'єрів у торгівлі Світової організації торгівлі.

Він ґрунтується на «Угоді про технічні бар'єри в торгівлі» у сфері повідомлення і обміну інформацією та реалізує положення «Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття та застосування стандартів», до якого приєдналася Україна

Документ розроблено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. № 84 «Про створення Національного автоматизованого фонду стандартів» та «Положенням про Національний інформаційний центр із стандартизації та сертифікації міжнародної інформаційної мережі ІSONET», затвердженим наказом Держстандарту України № 245 від 13.07.95.

Надавання повідомлень та коментарів Секретаріату WTO та членам WTO згідно зі статтею 10 Угоди про технічні бар'єри в торгівлі та Угодою про санітарні та фітосанітарні заходи є обов'язкова умова вступу України у Світову організацію торгівлі. Отримання повідомлень та коментарів щодо нормативної документації від держав-членіз WTO та забезпечення ними міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності сприяє захистові економічних інтересів України та розвиткові міжнародних торговельних відносин.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ПРАВИЛА НАДАВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

ТОРГОВИМ ПАРТНЕРАМ УКРАЇНИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ

ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРАМ УКРАИНЫ

NATІONAL STANDARTІZATІON

RULES FOR THE PROVІSІON OF ІNFORMATІON

TO THE TRADE PARTNERS OF UKRAІNE

ДСТУ 1.13:2001

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення та вимоги щодо опрацювання запитів та надавання повідомлень торговим партнерам України стосовно технічних регламентів і стандартів чи процедур підтвердження відповідності (далі — НД), чинних або розроблюваних в Україні та які можуть впливати на торговельні відносини з іншими державами. Положення цього стандарту поширюються також на готування органами державної влади та суб'єктами господарювання України запитів чи коментарів стосовно чинних або розроблюваних НД у державах-членах WTO (далі — член WTO) Стандарт визначає правила взаємодії національного центру міжнародної інформаційної мережі ІSONET WTO (далі — національний інформаційний центр ІSONET) з інформаційними центрами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, уповноважених органів із сертифікації, організацій та технічних комітетів стандартизації (далі — довідкова служба) у зазначеній діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на таю нормативні документи:

ДСТУ 1.1-2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності Терміни та визначення основних понять.

ДК 004-2003 Український класифікатор нормативних документів.

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано терміни згідно з ДСТУ 1.1, а також такі терміни

3.1 технічний регламент

Нормативно-правовий акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює технічні вимоги щодо продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст.

Примітка 1. Він може також містити чи мати тільки адміністративні положення, вимоги до термінології, позначень, пакування чи маркування.

Примітка 2. Технічний регламент можна доповнити настановою, яка визначає способи дотримання вимог регламенту.

3.2 технічні заходи в торгівлі

Заходи, стосовно встановлення та введення в дію обов'язкових вимог до продукції, процесів, послуг, методів їх вироблення і (або) застосування, процедур обов'язкового підтвердження відповідності продукції цим вимогам.

3.3 технічні бар'єри в торгівлі

іональний інформаційний центр ІSONET не пізніше ніж за місяць до встановленого терміну розсилання проекту документа на відгук (узгодження).

7.9.2 Національний інформаційний центр ІSONET не пізніше ЗО календарних днів з моменту отримання ним повідомлення перевіряє правильність його заповнення на відповідність вимогам Угоди ТВТ. а також достовірність поданих у ньому відомостей, переклад тексту повідомлення англійською мовою, заповнення форми повідомлення англійською мовою і подає їх у Секретаріат WTO. a повідомлення українською та англійською мовами розміщує на сайті WEB-вузла Держспоживстандарту України.

7.9.3 Якщо після надання повідомлення щодо проекту інформація стосовно його no-дальшого розроблення в установлені строки не надходить, то Національний інформаційний центр ІSONET повідомляє Секретаріат WTO про затримку (призупинення, зупинення) розроблення проекту відповідного НД.

7.10 Вимоги, установлені до надавання повідомлення щодо Угоди ТВТ, застосовують і до надавання повідомлення щодо Угоди про застосування санітарних і фітосанітарних заходів до Комітету із санітарних і фітосанітарних заходів WTO.

У пункті 7 повідомлення відповідно до цієї угоди треба зазначити мету та обґрунтованість, зокрема: безпека харчових продуктів і продовольчої сировини, здоров'я тварин і рослин, захист людей, тварин і рослин від паразитів чи хвороб, захист територій від збитків, які можуть заподіяти паразити та хвороби.

Сферу, стосовно якої надають повідомлення згідно з Угодою про застосування санітарних і фітосанітарних заходів, наведено у додатку Г.

7.11 У разі виникнення або загрози виникнення для члена WTO невідкладних проблем охорони здоров я він може негайно повідомити інших членів WTO через секретаріат WTO про нормативно-правовий акт. який заплановано ввести для належного рівня санітарного або фітосанітарного захисту, та товари, які він охоплює У цьому разі надають короткий опис заходів, які заплановано виконати та обґрунтовання необхідності введення зазначеного акту, зазначаючи характер невідкладних проблем.

7.12 У разі розроблення зміни до документа повідомлення подають згідно з тими самими вимогами, що і стосовно документа із зазначенням у пункті 5 повідомлення «проект зміни №... до .».

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК РОЗРОБЛЕННЯ В УКРАЇНІ СТАНДАРТУ, ЯКИЙ НЕ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНОМУ ДОКУМЕНТОВІ ЧИ НЕ МАЄ ТАКОГО АНАЛОГУ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про розроблення проекту національного стандарту в Україні

1 Розробник: ТК і (або) організація-розробник.

2 Відповідальний орган: Держспоживстандарт України

3 Повідомляють відповідно до статті 2.9.2 Угоди ТВТ.

4 Охоплювана продукція: машини і технологічне устатковання для утримування й годівлі тварин та птиці, а також для заготівлі перероблених кормів; коди за ІCS та ДК 004 13.110 та 25.020.

5 Назва документа: проект національного стандарту «Машини і технологічне устатковання для тваринництва та переробляння кормів Загальні вимоги щодо безпечності», 20 сторінок, українська мова.

6 Опис змісту документа: загальні вимоги щодо безпечності зазначеної продукції, а також її складових частин, основних елементів конструкції, електроприводів електроустатковання, вимоги щодо безпечності під час транспортування та зберігання.

7 Мета і обґрунтований: безпека.

8 Актуальні (пов'язані) документи: міжнародного аналога немає.

9 Запропонована дата прийняття стандарту: 2003-02-01 Запропонована дата початку чинності стандарту: 2003-08-01.

10 Найпізніша дата подання зауваг і пропозицій: 2002-10-01.

11 Проект стандарту можна отримати: у Національному інформаційному центрі ІSONET [+] за адресою:

Україна, 03680, МСП, м. Київ-150,

вул Горького, 174;

dstu@dstu govua;

тел 8 10(38044)26891 58;

факс 8 10 (38044)2687060.

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО УГОДИ ТВТ

СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ

G/TBT/Notіf (номep)

Дата

_____________________________________________________________________________

Комітет з технічних бар'єрів у торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ

Це повідомлення прийнято та розповсюджують згідно зі статтею 10

1

Член Угоди ТВТ, який надсилає повідомлення: За необхідності додатково вказують на суб єкт повідомлення (статті 3.2 або 7.2 Угоди ТВТ WTO)

2

Відповідальний орган Організація, яку призначено додатково для роботи з коментарями.

3

Повідомляють відповідно до статтей 2.9.2 [], 2.10.1 [ ]. 3.2 [ ], 5.6.2 [ ], 7.2 [ ], 8.1 [ ], 9.2 [ ], інші.

4

Охоплювана продукція (HS або CCCN, якщо застосовні), назва продукції

Додатково зазначають номер згідно з ІCS та ДК 004

5

Назва документа, кількість сторінок і мова(-и), якою(-ими) можна отримати документ, що підлягає повідомленню

6

Опис змісту

7

Мета і обгрунтовання

Додатково зазначають особливо важливі вимоги, порушені в документі

8

Актуальні (повязані) документи

9

Запропонована дата прийняття:

Запропонована дата початку чинності:

10

Найпізніша дата подання зауваг (коментарів)

11

Документ можна отримати у Національному інформаційному центрі ІSONET [ ] або в іншому органі (подають адресу, адресу електронної пошти, номери телефону і телефаксу)

Відповідальний за складання повідомлення (заповнюють на проект повідомлення)

ДОДАТОК В

(довідковий)

ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО УГОДИ ТВТ

СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ

G/TBT/Notіf./045

15 серпня 2002 р.

_____________________________________________________________________________

Комітет з технічних бар'єрів у торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ

1 Член Угоди ТВТ, який надсилає повідомлення Україна.

2 Відповідальний орган: Держспоживстандарт України.

Організація чи державний орган, яку(-го) призначено додатково для роботи з коментарями згідно з повідомленням: ТК 27 «Продукція важкого електромашинобудування» (подають адресу)

3 Повідомляють відповідно до: статті 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 3.2 [ ], 5.6.2 [ ], 7.2 [ ], інші

4 Охоплювана продукція (HS або CCCN, якщо застосовні), назва продукції: Турбіни парові стаціонарні малої потужності: код ІCS та ДК 004 — 27.040.

5 Назва документа, кількість сторінок і мова(-и), якою(-ими) можна отримати документ, що підлягає повідомленню проект національного стандарту «Турбіни парові малої потужності»; 22 стор., українська.

6 Опис змісту всебічні вимоги до стаціонарних парових турбін потужністю до 50 МВт, призначених для приводу турбогенераторів теплових електростанцій, які працюють на органічному паливі.

7 Мета і обґрунтовання: безпечність продукції; охорона здоров'я, охорона довкілля; сумісн сть і взаємозамінність.

8 Актуальні документи проект документа, зіставний зі стандартом ІЕС 41:1997, який має ширшу сферу застосовності.

9 Запропонована дата прийняття 2002-12-01 Запропонована дата початку чинності 2003-06-01.

10 Документ можна отримати: у Національному інформаційному центрі ІSONET [+] за адресою:

Україна, 03680, МСП, м. Київ-150,

вул. Горького, 174,

dstu@dstu.gov ua ukrpack.net;

тел 8 10 (38044)26891 58:

факс 8 10 (38044) 268 70 60

ДОДАТОК Г

(довідковий)

СФЕРА, СТОСОВНО ЯКОЇ НАДАЮТЬ ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗГІДНО З УГОДОЮ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ САНІТАРНИХ

І ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ

Член WTO надає повідомлення щодо документів, які стосуються:

- будь-яких санітарних або фітосанітарних нормативно-правових актів, які прийнято або запропоновано прийняти на його території;

- будь-які процедури контролювання чи інспектування, режимів виробництва чи карантину, процедур ухвалення допустимого рівня пестицидів та харчових добавок, які чинні на його території;

- процедури оцінювання ризику, чинників, які в цьому разі враховують, а також порядку визначання належного рівня санітарного чи фітосанітарного захисту;

- членства або участі Члена WTO чи відповідних органів на його території у міжнародних і регіональних санітарних і фітосанітарних організаціях і системах, а також у двосторонніх та багатосторонніх угодах і домовленостях у рамках цієї Угоди, а також текстів таких угод або домовленостей.