Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Державним науково-дослідним інститутом "Система" (ДНДІ "Система") Держстандарту України

ВНЕСЕНО Управлінням державної стандартизації Держстандарту України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 1993-07-29 №116

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Основні положення

4 Порядок розроблення

5 Правила побудови та викладу .

6 Правила оформлення

7 Порядок узгодження

8 Порядок затвердження

9 Порядок надання позначень

10 Порядок державної реєстрації

11 Порядок забезпечення технічними умовами, їх обліку та зберігання

Додаток А Форма каталожного листка продукції

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Державна система стандартизації України

Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення,

узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов

Государственная система стандартизации Украины

Порядок разработки, построения, изложения, оформления, согласования, утверждения, обозначения и регистрации технических условий

State system for standardization of the Ukraine

Procedure for development, lay-out, formulation, presentation, identification and registration of specifications

ДСТУ 1.3-93

Чинний від 1993-10-01

Заменен ДСТУ 1.3-2004 кроме раз. 10. с 01.01.2005 Основание ИУ ІПС 2004 №5 с19

01. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЗМІНА № 1 ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, призначення та реєстрації технічних умов.

Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 28 02.2000 № 182

Чинна від 2000-04-01

Пункт 9.2. Замінити слова: «двох останніх цифр року затвердження» на «відокремленого тире року затвердження»

Приклад викласти у новій редакції:

«Приклад.

ТУ У 24888616.002-2000».

(ІПС № 2-2000)

Заменен ДСТУ 1.6-2004 в ч. реєстрации с 01.10.2004 Основание ИУ ІПС 2004 №3 с20

Изм 1 (ДСТУ 2-2000 с.19)

Изм 2 (ДСТУ 12-2000 с.23)

Изм 3 (5-2000 с.51)

Попр к при 3 (9-2003 с.69)

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на технічні умови, що розробляють в Україні, а також на зміни до них.

Стандарт встановлює порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та державної реєстрації технічних умов на продукцію (послуги), що виготовляється у всіх галузях народного господарства України, крім розроблюваної та виготов-люваної на замовлення Міністерства оборони, а також змін до них.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств, установ і організацій, одо діють на території України, а також для громадян-суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведені посилання на такі документи:

ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні

положення;

ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів;

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ;

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки;

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи;

ГОСТ 2.105-79 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы;

ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения;

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений;

ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие требования и нормы;

ГОСТ 28388-89 Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения;

КНД 50-009-93 Типова побудова технічних умов. Методичні вказівки.

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Технічні умови (ТУ) - нормативний документ, який установлює вимоги до конкретної продукції, послуг і регулює стосунки між постачальником (розробником, робітником) і споживачем (замовником) продукції, послуг.

ТУ є невід'ємною частиною комплекту технічної документації на продукцію (вироби, матеріали, речовини, послуги), на яку вони поширюються, або самостійним документом.

3.2 ТУ розробляють у таких випадках:

- за відсутності державних та галузевих стандартів (далі - стандартів) на розроблювану продукцію, послуги або за необхідності конкретизації їхніх вимог;

- за необхідності доповнення та (або) посилення вимог, норм та правил чинних стандартів на дану продукцію, послуги.

3.3 ТУ розробляють на:

Зміни до ТУ реєструють у територіальних органах Держстандарту України за місцем знаходження підприємства (організації) -власника оригіналу технічної документації.

10.4 На державну реєстрацію разом із супровідним листом подають:

- ТУ (зміни до них) - три примірники, один з яких є придатним до мікрофільмування;

- копії документів (листа, телеграмі:, акта приймання дослідного зразка і т. ін.), що підтверджують узгодження ТУ (змін до них), якщо відсутні узгоджувальні підписи на титульній сторінці;

- каталожний листок продукції відповідно до додатка А.

Примітка. Зміни до ТУ необхідно подавати на державну реєстрацію разом із каталожним листком лише в тому разі, коли змінюють дані, що внесені до нього.

10.5 ТУ подають на державну реєстрацію зброшурованими. На обкладинці зазначають назву продукції та позначення ТУ.

10.6 Територіальні органи Держстандарту України проводять державну реєстрацію ТУ (змін до них) протягом 15 днів від часу надходження за порядком, встановленим Держстандартом Україна.

10.7 На титульній сторінці примірників ТУ (змін до них) реєстру-вальний орган ставить штамп із зазначенням назви, дати та номера державної реєстрації.

10.8 Зареєстрований примірник ТУ (зміни до нього), придатний до мікрофільмування, та каталожний листок територіальний орган подає до фонду технічних умов Українського науково-виробничого центру стандартизації, метрелогії та сертифікації щомісячно (до 5 - го числа місяця, що настає за звітним) разом із звітом про державну реєстрацію.

10.9 Зареєстрований примірник ТУ (змін до них) повертають підприємству (організації)-розробнику або підприємству (організації)-власнику оригіналу.

Після одержання зареєстрованого примірника ТУ (змін до них) підприємство (організація)-розробник або підприємство (організація)-власник оригіналу переносить відомості про державну реєстрацію на титульну сторінку оригіналу.

10.10 Розсилання та використання копій ТУ (змін до них) без зазначення на них відомостей про державну реєстрацію не допускається. Використання копій ТУ здійснюють з дозволу підприємства (організації) -власника оригіналу.

Територіальні органи, що проводять державну реєстрацію ТУ, та фонд технічних умов є відповідальними згідно з чинним законодавством України щодо майнової частини авторського права за несанкціоноване підприємством (організацією)-власником оригіналу ТУ розмноження та передачу копій ТУ іншим юридичним та фізичним особам.

10.11 Після закінчення терміну дії ТУ (для ТУ з обмеженим терміном дії), якщо під час дії ТУ не подано змін шодо продовження терміну їх дії, а також в разі скасування ТУ з причини зняття продукції з виробництва, державна реєстрація ТУ підлягає анулюванню органом, який зареєстрував документ, у тримісячний термін.

10.12 Відомості про анулювання державної реєстрації ТУ в триденний термін направляють підприємству (організації)-власнику оригіналу, до Українського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації щомісячно разом із звітом про державну реєстрацію.

11 Порядок забезпечення технічними умовами, їх обліку та

зберігання

11.1 Забезпечення технічними умовами (змінами до них) здійснюють на договірних засадах підприємства (організації)-власники оригіналів ТУ відповідно до ДСТУ 1.0.

11.2 Якщо ТУ розроблено у складі конструкторської документації, то їх облік і зберігання здійснюють відповідно до ГОСТ 2.501.

Додаток А

(обов'язковий)

Форма каталожного листка продукції

КАТАЛОЖНИЙ ЛИСТОК ПРОДУКЦП

30. Основні показники продукції

№ ч/ч

Назва показчика

Одиниця вимірювання

Значення (діапазон)

Примітка. Наводять тільки функціональні показники та показники, що характеризують споживчі властивості продукції, а також її безпечність для життя та здоров'я людей, дію на навколишнє природне середовище, енергоспоживання і т. ін.

Ключові слова: технічні умови, розроблення, виклад, оформлення, узгодження, затвердження, позначення, реєстрація.