Теплоємкість систе- Теплоемкость системы в

ми в кількості количестве 1 моля моле-

1 моля молекул, кул, атомов и т.д.

атомів і т.д.

4.1 22 теплоємкість питома de Spezifische W[a1]rmekapasit[a1]t *

en specific heat capacity

fr chaleur sp[e2]cifique *

ru теплоемкость удельная

Теплоємкість одиниці Теплоемкость единицы мас-

маси системи сы системы

4.1 23 коефіцієнт тепло- de W[a1]rmeleitzahl *

провідності en heat conductivity coefficient

fr coefficient de conductibilit[e2] *

thermique

ru коэффициент теплопро

водности

- 8 -

ДСТУ Б А.1.1-6-94

Фізична величина, Физическая величина, ха-

яка характеризує рактеризующая теплопровод

теплопровідність; ность; равна отношению

дорівнює відношенню плотности теплового потока

густини теплового к температурному градиенту

потоку до темпера-

турного градієнта

4.1 24 коефіцієнт темпера- de Temperaturleitzahl

туропровідності en temperature conductivity coeffi-

cient

fr coefficient de conductibilit[e2] *

temp[e2]rature *

ru коэффициент температуро-

проводности

Фізична величина, Физическая величина, ха-

яка характеризує рактеризующая температуро

температуропровід- проводность; численно

ність; чисельно равна отношению тепло-

дорівнює відношенню проводности к удельной

теплопровідності обЪемной теплоемкости

до питомої об'ємної вещества

теплоємкості речо-

вини

4.1 25 коефіцієнт тепло- de W[a1]rme[u1]bergangszahl *

віддачі en convective heat exchange

coefficient

fr coefficient de chaleur

ru коэффициент теплоотдачи

Величина, яка харак- Величина характеризующая

теризує інтенсив- интенсивность теплоотдачи;

ність тепловіддачі; равна количеству теплоты,

чисельно дорівнює переданному в единицу вре

кількості теплоти, мени через единицу площади

переданій в одиницю поверхности при разности

часу через одиницю температур между поверх-

площі поверхні при ностью и средой тепло-

різниці температур носителем 1 К

між поверхнею і

середовищем-тепло-

носієм 1 К

4.2 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

4.2 1 метод випробувань de Pr[u1]fverfahren *

en testing method

fr m[e2]thode d'essayage *

ru метод испытаний

Сукупність правил Совокупность правил при-

використання певних менения определенных

принципів для здій- принципов для осуществле-

снення випробувань ния испытаний

- 9 -

ДСТУ Б А.1.1-6-94

4.2 2 метод стаціонарного de Methode des station[a1]ren *

теплового режиму W[a1]rmezustand *

en method of heat operating condi

tions

fr methode du r[e2]gime thermique *

ru метод стационарного теп-

лового режима

Сукупність заходів Совокупность приемов и

та операцій з вико- операций с использованием

ристанням стаціонар- стационарного теплового

ного теплового режима

режиму

4.2 3 абсолютний метод de Absolute Methode des sta-

стаціонарного те- tion[a1]ren W[a1]rmestromes *

плового потоку en absolute method of stationary

heat flow

fr m[e2]thode absolue du flux de *

chafeur stationnaire

ru абсолютный метод стацио-

нарного теплового потока

Метод, який характе- Метод, характеризующийся

ризується постійною постоянной величиной теп-

величиною теплового лового потока и непосред-

потоку і безпосеред- ственным измерением кало-

нім вимірюванням риметрическим или электри

калориметричним або ческим путем

електричним шляхом

4.2 4 порівняльний метод de Vergleichsmethode des sta

стаціонарного тепло- tion[a1]ren W[a1]rmestromes *

вого потоку en comparative method of station-

nary heat flow

fr m[e2]thode comparative du flux *

de chaleur stationnaire

ru сравнительный метод ста-

ционарного теплового по-

тока

Метод для вимірюван- Метод для измерения пере-

ня перепаду темпера- пада температур и величин

тур величин тепло- теплового потока на эталон-

вого потоку на ета- ном образце для сравнения

лонному зразку для с показателями, измеренными

порівняння з показ- на испытуемом образце

никами, які вимірю-

ють на зразку взя-

тому для випробу-

вань

4.2 5 імпульсний метод de Impulsverfahren

en impulse method

fr m[e2]thode par impulsion *

ru импульсный метод

- 10 -

ДСТУ Б А.1.1-6-94

Метод, побудований Метод, основанный на ре-

на розв'язанні зада- шении задачи нестационар-

чі нестаціонарного ного температурного поля

температурного поля в исследуемом образце с

в досліджуваному неограниченными размерами

зразку з необмежени- в условиях отсутствия тепло-

ми розмірами в умо- обмена с наружной средой

вах відсутності теп-

лообміну з зовніш-

нім середовищем

4.2 6 стаціонарний метод de Station[a1]res W[a1]rmfaden- *

нагрітої нитки verfahren

en stationary method of heated

filament

fr m[e2]thode sationnaire de fil *

chauff[e2] *

ru стационарный метод нагре-

той нити

Метод, в основі Метод, в основе которого

якого лежить вико- лежит использование тепла

ристання тепла на- нагретой нити как источника

грітої нитки як тепла

джерела тепла

4.2 7 стаціонарний метод de Station[a1]res Plattenverfahren *

пластин en method of stationary plates

fr m[e2]thode du plaques station- *

naires

ru стационарный метод плас-

тин

Метод, в основі Метод, в основе которого

якого лежить вико- лежит использование тепла

ристання тепла пластины как источника

пластини як дже тепла

рела тепла

4.2 8 стаціонарний метод de Zylindersonddeverfahren

циліндра en cylinder probe method

fr m[e2]thode de sonde cylindrique *

ru стационарный метод ци-

линдра

Метод, в основі яко- Метод, в основе которого

го лежить викорис- лежит использование тепла

тання тепла циліндра цилиндра как источника

як джерела тепла тепла

4.2 9 стаціонарний метод de Station[a1]res Kugelverfahren *

кулі en stationaru method of sphere

fr m[e2]thode stationnaire de *

sph[e2]re *

ru стационарный метод шара

- 11 -

ДСТУ Б А.1.1-6-94

Метод, в основі яко- Метод, в основе которого

го лежить викорис- лежит использование тепла

тання тепла кулі як шара как источника тепла

джерела тепла

4.2 10 метод квазістаціо- de Quasistation[a1]res W[a1]rmezu *

нарного теплового standsverfahren

режиму en method of quasi stationary

operating conditions

fr m[e2]thode du r[e2]gime *

thermique quasi stationnaire

ru метод квазистационарного

теплового режима

Процес вимірювання в Процесс измерения в ква-

квазістаціонарному зистационарном или регу-

або регулярному ре- лярном режиме, характери-

жимі, якому властива зующимся медленным изме-

повільна зміна пара- рением параметров и за

метрів, і за невели- небольшой интервал времени

кий проміжок часу состояние системы заметно

стан системи помітно не изменяется

не змінюється

4.3 АПАРАТУРА, КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ

ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.3 1 прилад de Ger[a1]t *

en apparatus

fr appareil

ru прибор

Пристрій, який Устройство, предназначен-

призначений для ное для измерения конт-

вимірювання, роля, защиты оборудования,

контролю, захисту управления, регулирования,

обладнання, уп- вычислений, учета счета

равління, регулю-

вання, обчислення,

обліку, лічення

4.3 2 вимірювюальний de Messger[a1]t *

прилад en measuring apparatus

fr appareil de mesure

ru измерительный прибор

Засіб вимірювань, Средство измерений пред-

який призначений назначенное для получения

для одержання зна- измеряемой величины в

чень вимірюваної удобной форме в установлен-

величини в зручній ном диапазоне и с установ

формі у встановле- ленной погрешностью

ному діапазоні та

зі встановленою

похибкою

- 12 -

ДСТУ Б А.1.1-6-94

4.3 3 установка de Anlage

en installation

fr installation

ru установка

Функціонально Функционально обЪединен-

об'єднана сукуп ная совокупность техниче-

ність технічних ских средств

засобів

4.3 4 вимірювальна de Messanlage

установка en measuring installation

fr dispositif de mesure

ru измерительная установка

Установка, яка Установка, состоящая из

складається із средств измерений (мер,

засобів вимірю- измерительных приборов,

вань (мір, вимірю- измерительных преобразо-

вальних приладів, вателей и вспомогательных

вимірювальних устройств), предназначена

перетворювачів і для выработки сигналов из

допоміжних при- мерительной информации в

строїв), призначена форме, удобной для непо-

для вироблення средственного восприятия

сигналів вимірюваль- наблюдателем

ної інформації, в

формі, зручній для

безпосереднього

сприйняття спосте-

рігачем

4.3 5 вимірювальний при- de Direktumwandelndes Messger[a1]t *

лад прямого пере- en measuring instrument of direct

творення transformation

fr dispositif de mesure de transfor-

mation directe

ru измерительный прибор

прямого преобразования

Вимірювальний при- Измерительный прибор,в

лад у якому перед- котором предусмотрены

бачені перетворення преобразования сигнала

сигналу вимірюваль- измерительной информа-

ної інформації в ции в одном направлении

одному напрямку

4.3 6 термочутливий вимі- de W[a1]rmeemfinlicher Messwandler *

рювальний перетво- en thermo-sensing transducer

рювач fr convertisseur de mesure thermo

sensibl

ru термочувствительный из-

мерительный преобразова-

тель

Вимірювюальний пе- Измерительный преобразо-

ретворювач, у якому ватель, в котором выходной

- 13 -

ДСТУ Б А.1.1-6-94

вихідний сигнал форму- сигнал формируется под

ється під впливом воздействием изменения

зміни електричного электрического сопротивле

опору провідника ния проводника или полу-

або напівпровідника проводника в зависимости

в залежності від от температуры

температури

4.3 7 калориметричний de Kalorimetrischer Messwandler

вимірювальний пере- en colorimeter (instrument) trans

творювач ducer

fr convertiaseur de mesure cal-

orime[e2]trique *

ru калориметрический изме-

рительный преобразователь

Тепловий вимірюваль- Тепловой измерительный

ний перетворювач, преобразователь, в котором

у якому формування формирование выходного

вихідного сигналу сигнала осуществляется под

здійснюється під возвдействием разности тем-

впливом різниці тем- ператур в зоне воздействия

ператур у зоні дії

4.3 8 тепловий вимірюваль- de W[a1]rmemesswandler *

ний перетворювач en thermal transducer

fr convertisseur de mesure ther-

mique

ru тепловой измерительный

преобразователь

Вимірювальний претво Измерительный преобразова

рювач, у якому сиг- тель, в котором сигнал

нал вимірювальної измерительной информации

інформації формуєть- формируется при тепловом

ся при тепловій дії воздействии

4.3 9 термометр термо de Thermoelektrisches Thermome-

електричний ter

en thermoelectrical thermometer

fr thermometre thermo[e2]lectrique *

ru термометр термоэлектриче-

ский

Вимірювальний пере- Измерительный преобразо-

творювач температу- ватель температуры в ко-

ри у якому вихідна тором выходная величина

величина формується формируется под воздейст-

під впливом термо- вием термоэлектрического

електричного ефекту эффекта

4.3 10 термопара de Thermoelementpaar

en thermocouple

fr thermocouple

ru термопара

- 14 -

ДСТУ Б А.1.1-6-94

Елемент, що склада- Элемент выполненный в

ється з двох різно- виде двух разнородных

рідних електричних электрических проводников

провідників або на- или полупроводников, соеди-

півпровідників, ненных друг с другом пайкой

з'єднаних один з сваркой или механическим

одним паянням зварю способом

ванням, механічним

способом

4.3 11 вимірювальна термо- de Messthermoelementpaar

пара en measuring thermocouple

fr thermocouple de mesure

ru измерительная термопара

Термопара, яка є Термопара, являющаяся

чутливим елементом чувствительным элементом

термоелектричного термоэлектрического

перетворювача преобразователя

4.3 12 терморегулятор de Temperaturregler

en temperature control (ler)

fr thermor[e2]gulateur *

ru терморегулятор

Регулятор температу- Регулятор температуры

ры

4.3 13 кріостат de Kryostat

en cryostat

fr cryostat

ru криостат

Термостат для роботи Термостат для работы при

при температурах температуре рабочего про-

робочого простору странства ниже О град С

нижче 0 град. С

4.3 14 термостат de Thermostat

en thermostat

fr thermostat

ru термостат

Пристрій для під- Устройство для поддержа-

тримування постійної ния постоянной температуры

температури та забез и обеспечения равномерного

печення рівномірного температурного поля в рабо-

температурного поля чем пространстве

в робочому просторі

4.3 15 термометр de Thermometer

en thermometer

fr thermometer

ru термометр

Прилад для вимірю- Прибор для измерения тем-

вання температури пературы

- 15 -

ДСТУ Б А.1.1-6-94

4.3 16 рідинний термометр de Fl[u1]ssigkeitsthermometer *

en liquid thermometer

fr thermom[e2]tre [a4] liquid *

ru жидкостный термометр

Термометр розширення, Термометр расширения,