ЗАТВЕРДЖЕНО

 

наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною

праці від

21 грудня 1993 р. № 132

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерствіюстиції України

07 лютого 1994 р за № 20/229

 

 

 

ПОРЯДОК

опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві

1. Загальні положення

1.1. Цей нормативний акт підготовлений відповідно до Закону України "Про охорону праці" і встановлює порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.

1.2. Порядок поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності /далі — підприємство/.

1.3. Нормативні акти про охорону праці, що затверджуються власником, спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.4. Нормативні акти про охорону праці, що підлягають затвердженню трудовим колективом /Положення про комісію з питань охорони праці підприємства. Положення про уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, тощо/ опрацьовуються власником разом з відповідними громадськими організаціями.

1.5. Нормативні акти підприємства повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.6. Порядок фінансування робіт щодо опрацювання та тиражування нормативних актів підприємства про охорону праці визначає власник.

Якщо є потреба в опрацюванні єдиного за змістом і формою нормативного акта про охорону праці для потреб групи підприємств, установ, організацій, власники приймають рішення про об'єднання на пайових засадах необхідних на це коштів. Затвердження такого нормативного акта здійснюється кожним власником окремо.

2. Опрацювання, узгодження, затвердження і скасування нормативних актів підприємства

2.1. Опрацювання нормативних актів про охорону праці здійснюється відповідно до наказу власника підприємства, яким визначаються конкретні строки, виконавці та керівник розробки.

Для підготовки найбільш важливих та складних проектів може створюватися комісія чи робоча група.

2.2. До опрацювання проекту нормативного акта залучаються фахівці підрозділів підприємства, до компетенції яких відноситься питання, кваліфіковані спеціалісти у галузі охорони праці та з правових питань, представники профспілки /профспілок/ та інших громадських об'єднань, уповноважені трудового колективу та члени комісії з питань охорони праці підприємства.

У разі необхідності власник може на договірній основі залучити до опрацювання проекту нормативного акта спеціалістів сторонніх організацій.

2.3. Посадова особа, яка призначена керівником розробки проекту нормативного акта, готує за участю відповідних спеціалістів пропозиції щодо організації та етапів роботи над проектом, складає план опрацювання нормативного акта. План затверджується власником.

2.4. Опрацюванню проекту нормативного акта передує підготовча робота /збір необхідних матеріалів, вивчення державних нормативних актів про охорону праці, типових документів та раніше виданих нормативних актів підприємства з даного питання, узагальнення зауважень та пропозицій, що надійшли в ході підготовки тощо/.

2.5. Структура, побудова, оформлення і викладання змісту нормативного акта повинні відповідати вимогам стандарту про оформлення документів, інших нормативних актів з цих питань та забезпечувати правильне розуміння та застосування акта.

2.6. Власник зобов'язаний врахувати при опрацюванні і затвердженні нормативного акта підприємства вимоги типових нормативних актів з відповідних питань.

2.7. Якщо при опрацюванні проекту нормативного акта виникає необхідність перегляду, зміни або скасування чинних взаємозв'язаних з ним нормативних документів підприємства, то керівник розробки одночасно з опрацюванням проекту забезпечує підготовку обгрунтованої пропозиції щодо перегляду, зміни або скасування чинних нормативних актів про охорону праці.

2.8. Проект нормативного акта підприємства про охорону праці підлягає узгодженню із службою охорони праці цього підприємства і юрисконсультом. У разі необхідності він узгоджується з іншими зацікавленими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.

На підприємствах виробничої сфери з кількістю працюючих до 50 чоловік та в організаціях, де службу охорони праці не створено, проект узгоджується з посадовою особою, на яку згідно з наказом власника покладено виконання функцій цієї служби.

2.9. Затвердження і скасування нормативних актів підприємства про охорону праці здійснюється наказом власника /за винятком актів, які відносяться до компетенції трудового колективу і підлягають затвердженню на його загальних зборах або конференції/.

2.10. Власник зобов'язаний встановити систематичний контроль за відповідністю нормативних актів підприємства вимогам чинного законодавства та забезпечити їх періодичний перегляд, своєчасне внесення змін або опрацювання і затвердження нового нормативного акта у зв'язку із змінами в організації виробництва, впровадженням нової техніки і технології, переглядом державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці тощо.

2.11. Термін перегляду нормативного акта підприємства, що встановлюється власником, не може перевищувати термінів перегляду державного нормативного акта про охорону праці або типового документа, на підставі яких опрацьовувався нормативний акт підприємства.

Нормативний акт підприємства підлягає достроковому перегляду /або скасуванню/, якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено його невідповідність вимогам законодавства, державних міжгалузевих, галузевих нормативних актів або типових документів.

2.12. Узгодження і затвердження змін до нормативного акта або прийняття нового акта за результатами перегляду чинного здійснюються в порядку, передбаченому пунктами 2.1.-2.6. цього Порядку.

2.13. Реєстрація та облік нормативних актів про охорону праці, що діють у межах підприємства, здійснюються в порядку, який встановлюється власником, якщо інше не передбачено законодавством.

 

Голова Державного комітету по

 

нагляду за охороною праці

А.Ф.Дюба

7

 

 

Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці

 

 

Міністерство праці України опрацьовує проект. Положення про атестацію робочих щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці

8

 

Положення про організацію попереднього /при прийнятті на роботу/ і періодичних /протягом трудової діяльності/ медичних оглядів працівників певних категорій

Інструкція щодо проведення обов’язкових попередніх і періодичних медичних оглядів водіїв індивідуальних транспортних засобів

Мінохорони здоров’я СССР, наказ від 29.08.89 № 555

 

 

Проект нового Положення про медичний огляд працівників певних категорій розроблено МОЗ України, знаходиться на узгоджені

9

Положення про санітарну лабораторію підприємства

Положення про санітарну лабораторію на промисловому підприємстві /типове/

Мінохорони здоров’я СССР, наказ від 26.09.69 № 822-69

Проект нового Положення про лабораторію підприємства, організації, установи по контролю за факторами виробничого середовища і трудового процесу розроблено МОЗ України, знаходиться на узгоджені

10

Інструкція з охорони праці для працюючих по професіям і видам робіт

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

ВЦРПС та Держкомпраці СРСР 05.12.85 р.

Держнаглядохоронпраці опрацьовує проект нового положення

11

Інструкція про порядок організації та проведення зварювальних та інших вогневих робіт на підприємстві

Правила пожежної безпеки при проведенні зварювальних та інших вогневих робіт на об’єктах народного господарства

ГУПО МВС СРСР 29.12.72

 

12

Загальнооб’єктові та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки

Типові правила пожежної безпеки для промислових підприємств

ГУПО МВС СРСР 21.08.75

 

13

 

 

 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 30.11.93 № 123

 

14

Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов’язані походити попередньо і періодичну перевірку знань з охорони праці

Перелік осіб посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 11.10.93 № 94

 

15

 

 

 

 

 

Наказ про організацію видачі безплатно працівникам певних категорій лікувально-профілактичного харчування /для підприємств, де є виробництва з особливо шкідливими умовами праці

Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування

Перелік виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв’язку з особливо шкідливими умовами праці

Раціони лікувально-профілактичного харчування і норми безплатної видачі вітамінних препаратів

Держкомпраці СРСР та президія ВЦРПС, постанова від 07.01.77 № 4/П-І

 

16

Наказ про організацію видачі безплатно молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам підприємства, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці

Постанова “Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці”

Перелік хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендовано вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів

Санітарні правила будови, утримання та оснащення молокороздавальних пунктів на промислових підприємствах

Держкомпраці СРСР та президія ВЦРПС, постанова від 16.12.87 № 731/П-13

 

 

 

Мінохорони здоров’я СРСР, 4.11.87 № 4430-87

 

 

 

Головний санітарний інспектор СРСР 16.05.57 із змінами від 06.02.61

 

 

17

Правила внутрішнього розпорядку, які визначають обов’язки персоналу, що працює з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань

Інструкція з радіаційної безпеки /для підприємств, установ, організацій, які використовують радіоактивні речовини та інші джерелами іонізуючих випромінювань/

Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань /ОСП-72/87/

Головний санітарний лікар СРСР 26.08.87 № 4422-87

 

18

Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, організацією належного зберігання та утримання цих засобів

Інструкція про порядок забезпечення робітників і службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Держкомпраці СРСР та ВЦРПС. постанова від 24.05.83 № 100/П-9

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ П0 НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

21 грудня 1993 р. № 132

 

 

 

 

Про Положення про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

На підставі рішення колегії Комітету від 15.12.93, протокол № 15 про доцільність затвердження Положення про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, розробленого на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.93 № 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві /додається/.

2. Ввести Положення в дію до 1 квітня 1994 року.

3. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету вжити заходів щодо видання Положення необхідним тиражем та забезпечення цим нормативним актом заінтересованих міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Ткачука С.П.