ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України

11.11.2002 № 118/573

ПОРЯДОК

контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

1. Загальні положення

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють як орган ліцензування, визначений постановою Кабінету Міністрів України № 1698 від 14 листопада 2000 року “Про затвердження переліку органів ліцензування” Державний департамент з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України (далі – Держнаглядохоронпраці) та його територіальні органи, а також Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі – Держпідприємництво) як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, визначений Указом Президента України від 25 травня 2000 року № 721 “Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва”, та його територіальні органи (далі - органи контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

2. Організація перевірок

2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться органами контролю згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом органу контролю. Плани перевірок повинні бути узгоджені між органами контролю з урахуванням того, що планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше одного разу на рік.

2.2. Позапланові перевірки здійснюють органи контролю на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов (випуск вибухових речовин, які не входять до переліку, передбаченого ліцензією, зміни у технічних умовах на вибухові речовини, випуск неякісної продукції, заміни обладнання та інші) або з метою перевірки виконання усунення порушень ліцензійних умов, які були виявлені під час планової перевірки.

2.3. Для проведення перевірки орган контролю видає наказ про призначення голови та членів комісії, а також готує посвідчення для проведення перевірки ліцензіата (додаток 1), яке підписується керівником органу контролю (його заступником) та засвідчується печаткою.

2.4. Посвідчення реєструються в журналі обліку посвідчень (додаток 2), сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

2.5. При необхідності перевірки проводяться із залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а за згодою суб’єкта господарювання - представників громадських організацій, науково-дослідних установ тощо (за їх згодою).

2.6. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки письмово або телефонограмою не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку проведення зазначеної перевірки.

Термін проведення перевірки становить не більше п’яти робочих днів. У разі великого обсягу робіт за рішенням керівника органу контролю термін перевірки може бути подовжено до 10 календарних днів.

3. Права членів комісії

Голова та члени комісії мають право:

3.1. Ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки документами.

3.2. Заходити на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіатів для їх обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою.

3.3. Отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів, пов’язаних з предметом перевірки.

3.4. Одержувати від ліцензіатів письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

4. Обов'язки членів комісії

Голова та члени комісії зобов’язані:

4.1. Керуватись у своїй роботі виключно нормами законодавства.

4.2. Об’єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатами ліцензійних умов.

4.3. Забезпечувати додержання державної таємниці, передбаченої законодавством, забезпечувати конфіденційність інформації.

5. Порядок проведення та предмет перевірки

5.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен скласти методику перевірки на кожне виробництво. Під час перевірки пред’явити керівнику ліцензіата посвідчення на проведення перевірки та документи, які засвідчують особу голови та членів комісії.

5.2. Ліцензіат під час перевірки додержання ним ліцензійних умов надає необхідні для проведення перевірки документи, а саме:

оригінал ліцензії на виробництво вибухових речовин і матеріалів;

свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та установчі документи;

М П

Додаток 2

до пункту 2.4 Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

ЖУРНАЛ

обліку посвідчень

з/п

Номер

посвідчення

Найменування ліцензіата,

місцезнаходження

Голова та члени комісії

Термін

перевірки

Реєстраційний номер наказу

1

2

3

4

5

6

Додаток З

до пункту 6.2 Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

(на бланку органу контролю, що здійснив перевірку)

АКТ

перевірки додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов

(повне найменування суб'єкта господарювання, філії або відокремленого структурного підрозділу)

“___” ______________200_ р.

(назва населеного пункту, де проводиться перевірка)

Комісією у складі: голови – ,

(посада, ініціали та прізвище посадової особи)

членів –

(посада, ініціали та прізвище посадової особи)

у період з “___”________200_р. до “___”________200_р. проведено планову (позапланову) перевірку додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів.

Відомості про суб'єкта господарювання:

Ідентифікаційний

код/номер

Місцезнаходження

Місце провадження діяльності (філії, підрозділу, що перевіряється)

Телефон/факс

суб'єкта господарювання

філії, підрозділу

Свідоцтво про державну реєстрацію (№, дата, назва органу державної реєстрації)

Ліцензія (серія, номер, дата видачі, орган ліцензування)

Перевірку здійснено в присутності:

(посада, прізвище, ім ’я та по батькові представника (-ів) суб'єкта господарювання (юридичної особи), фізичної особи – суб’єкта

підприємницької діяльності)

Остання планова (позапланова) перевірка проводилась

(зазначити найменування органу, що здійснив перевірку, дату та номер акта)

Продовження додатка 3

(зворотний бік акта)

Перевіркою встановлено: *

Акт складено в двох примірниках. До акта додаються:

(перелік доданих документів)

Голова комісії

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

З актом перевірки ознайомлений,

один примірник отримав

Керівник (уповноважений представник ліцензіата)

юридичної особи або фізична особа – суб’єкт

підприємницької діяльності, у присутності якого

проведено перевірку

“___”___________200_ р.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

*Зазначаються відповідність матеріально-технічної, нормативно-правової бази та кваліфікації працівників відповідним ліцензійним умовам і виявлені порушення.