Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (ДНАОП 0.00-1.11-98)

Зміст документу

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (ДНАОП 0.00-1.11-98)1

2. Відомості про основну арматуру і фасонні частини79

3. Відомості про термообробку зварних з’єднань (вид і режим)82

4. Відомості про матеріали, з яких виготовлено трубопровід82

МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ КОМIТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦI УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 177 від 08.09.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

7 жовтня 1998 р.

за N 636/3076

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації

трубопроводів пари та гарячої води

{ Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики

N 131 від 06.03.2002

Наказом Державного комітету України з промислової

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

N 231 від 01.10.2007 }

На виконання Указу Президента України від 9 березня 1998 р.

N 182/98 “Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України”, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води (далі — Правил), що додаються.

2. Територіальним управлінням, управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами та відомствами:

2.1. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, експертами експертно-технічних центрів (ЕТЦ) та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, працівниками підприємств, установ та організацій.

2.2. Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог Правил особами, яких це стосується — власниками, посадовими особами і працівниками.

3. Головному редактору журналу “Охорона праці” (Н.Яковенко)

опублікувати Правила.

4. Управлінню по нагляду у металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду (С.Андрєєв) подати Головному управлінню охорони праці (відділ нормативно-правового забезпечення) відповідні матеріали для включення Правил до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці, а копію — редакції журналу “Охорона праці” для опублікування.

5. Головному управлінню охорони праці (відділ нормативно-правового забезпечення) Комітету подати замовлення на видання Правил необхідним тиражем.

6. Вважати такими, що не застосовуються на території України Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води (ДНАОП 0.00-1.11-90), затверджених Держпроматомнаглядом СРСР 9 січня 1990 р.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Iванченка В.I.

Голова Комітету С.П.Ткачук

Затверджено

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 08.09.98 N 177

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 жовтня 1998 р.

за N 636/3076

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

1. Галузь застосування

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (далі — Правила) визначають вимоги щодо проектування, виготовлення, монтажу, налагоджування, експлуатації, діагностування, ремонту та реконструкції трубопроводів, що транспортують водяний пар або гарячу воду (далі — трубопроводи), і обов’язкові для всіх міністерств і інших органів виконавчої влади, а також об’єднань, установ, організацій та підприємств — незалежно від їхньої відомчої приналежності і форм власності.

1.1. Правила встановлюють вимоги до:

- трубопроводів пари з робочим тиском пари (далі — надлишковий тиск) більше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см);

- трубопроводів гарячої води з температурою води вище 115 град.C;

- редукційно-охолоджувальних пристроїв і колекторів, що є складовою частиною трубопроводу.

1.2. Всі трубопроводи, на які поширюються ці Правила, діляться на категорії та групи, що зазначені в таблиці 1.

Таблиця 1

Категорії і групи трубопроводів

-------------------------------------------------------------------

¦Категорія¦Група¦ Робочі параметри середовища ¦

¦трубопро-¦ ¦-------------------------------------------------¦

¦водів ¦ ¦температура, град.C¦ тиск, МПа (кгс/кв.см) ¦

¦---------+-----+-------------------+-----------------------------¦

¦ I ¦ 1 ¦Вище 560 ¦Не обмежено ¦

¦ ¦ 2 ¦Вище 520 до 560 ¦Не обмежено ¦

¦ ¦ 3 ¦Вище 450 до 520 ¦Не обмежено ¦

¦ ¦ 4 ¦До 450 ¦Більше 8,0 (80) ¦

¦ II ¦ 1 ¦Вище 350 до 450 ¦До 8,0 (80) ¦

¦ ¦ 2 ¦До 350 ¦Більше 4,0 (40) до 8,0 (80) ¦

¦ III ¦ 1 ¦Вище 250 до 350 ¦До 4,0 (40) ¦

¦ ¦ 2 ¦До 250 ¦Більше 1,6 (16) до 4,0 (40) ¦

¦ IV ¦ 1 ¦Вище 115 до 250 ¦Більше 0,07 (0,7) до 1,6 (16)¦

-------------------------------------------------------------------

Якщо значення параметрів середовища знаходяться у різних категоріях, то трубопровід відноситься до категорії, що відповідає максимальному значенню параметра середовища (див. схему).

Схема визначення категорії трубопроводу за максимальним

значенням параметра середовища

t, град.C

¦

560 ¦ I, 1*

¦--------------------------------------------

¦

520 ¦ I, 2

¦--------------------------------------------

¦

450 ¦ I, 3

¦--------------------------------------------

¦ ¦

350 ¦ II, 1 ¦

¦------------------------------------¦

250 ¦ III, 1 ¦ ¦ I, 4

¦------------------¦ II, 2 ¦

115 ¦ IV ¦ III, 2 ¦ ¦

---------------------------------------------

0,07 1,6 4,0 8,0 p, МПа

0,7 16 40 80 p, кгс/кв.см

* Римська цифра означає категорію, арабська - групу, наприклад:

I-а категорія, 1-а група.

1.3. При визначенні категорії трубопроводів робочими параметрами середовища, що транспортується, вважаються для:

1) паропроводів від котлів — тиск і температура пари за їх номінальними значеннями на виході із котла згідно з проектом;

2) паропроводів від турбін, що працюють із протитиском — максимально можливий тиск у режимі протитиску, що передбачений технічними умовами на постачання турбіни, та максимально можлива температура пари у протитиску, якщо турбіна працює у режимі “неробочий хід";

3) паропроводів від неврегульовуваних та врегульовуваних відборів пари турбіни (в тому числі для паропроводів проміжного перегрівання) — максимально можливі значення тиску і температури пари у відборі (згідно з даними підприємства-виготовлювача турбіни);

4) паропроводів від редукційних та редукційно-охолоджувальних установок — максимально можливі значення тиску і температури редукованої пари згідно з проектом установки;

5) трубопроводів живильної води після дезаераторів підвищеного тиску — номінальний тиск води з урахуванням гідростатичного тиску стовпа рідини і температури насичення у дезаераторі;

6) трубопроводів живильної води після живильних насосів і підігрівачів високого тиску (далі — ПВТ) — найбільший тиск, що створюється у напірному трубопроводі живильним електронасосом за закритої засувки та максимального тиску в усмоктувальній лінії насоса (у разі використання живильних насосів з турбопроводом і електронасосів з гідромуфтою — 1,05 номінального тиску насоса), і максимальна розрахункова температура води за останнім ПВТ;

7) подавальних і зворотних трубопроводів водяних теплових мереж — найбільший можливий тиск і максимальна температура води у подавальному трубопроводі згідно з проектом, з урахуванням роботи насосних підстанцій на трасі та рельєфу місцевості;

8) трубопроводів пари, пароводяної суміші, води (конденсату), що використовуються у технологічних процесах — тиск і температура середовища за найбільшого можливого номінального значення згідно з проектом.

1.4. Категорія трубопроводу визначається згідно з робочими параметрами середовища на вході в нього (за відсутності на ньому пристроїв, що змінюють ці параметри) і відноситься до всього трубопроводу незалежно від його довжини. Категорія трубопроводу зазначається у проектній документації.

1.5. Вимоги цих Правил не поширюються на:

1) трубопроводи у межах котла, турбіни, насоса, теплообмінника;

2) посудини, що входять до системи трубопроводів і є їх невід’ємною частиною (водовідокремлювачі, брудовіддільники тощо); 3) трубопроводи, що встановлені на морських і річкових пароплавах та інших плавучих засобах, а також на морських пересувних установках і об’єктах підводного призначення;

4) трубопроводи, що встановлені на рухомому залізничному, автомобільному та гусеничному транспорті;

5) трубопроводи I категорії із зовнішнім діаметром менш як 51 мм і трубопроводи II, III, IV категорій із зовнішнім діаметром менше 76 мм;

6) зливні, продувальні та випускні трубопроводи котлів, трубопроводів, посудин, редукційно-охолоджувальних та інших пристроїв, з’єднаних з атмосферою;

7) трубопроводи атомних електростанцій та установок;

8) трубопроводи спеціальних установок військових об’єктів;

9) трубопроводи із неметалевих матеріалів.

1.6. Відповідність трубопроводів вимогам цих Правил підтверджується виготовлювачем (постачальником) сертифікатом відповідності, виданим згідно з чинним законодавством. Копія сертифіката відповідності додається до паспорта трубопроводу, що складається підприємством-виготовлювачем (монтажною організацією) за формою згідно з додатком 1.

1.7. Відхилення від цих Правил є припустимими у виняткових випадках з дозволу Держнаглядохоронпраці. Для отримання дозволу необхідно подати Держнаглядохоронпраці відповідне обгрунтування, а за потреби — висновок спеціалізованої організації або експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці (далі — ЕТЦ), що мають дозвіл Держнаглядохоронпраці, отриманий в установленому порядку. Копія дозволу на відхилення додається до паспорта трубопроводу.

2. Нормативні посилання

В цьому розділі використані такі чинні в Україні на момент затвердження Правил нормативні документи з проектування, будови, матеріалів і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води:

ГОСТ 2.101-84 ЄСКД. Види виробів. ГОСТ 2.601-84 ЄСКД. Експлуатаційні документи. ГОСТ 12.1.003-83 ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки. ГОСТ 12.1.005-88 ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони. ГОСТ 15.001-88 Система розроблення і постановки продукції у

виробництво. Продукція виробничо-технічного

призначення.

ГОСТ 15.005-86 Система розроблення і постановки продукції у

виробництво. Створення виробів поодинокого і

малосерійного виробництва, що складаються на

місці експлуатації.

ГОСТ 15895-77 Статистичні методи управління якістю

продукції. Терміни і визначення.

ГОСТ 356-80 Арматура і деталі трубопроводів. Тиск умовний,

випробувальний і робочий. Ряди.

ГОСТ 380-88 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки.

ГОСТ 977-88 Виливки стальні. Загальні технічні умови.

ГОСТ 1215-79 Виливки із ковкого чавуну. Загальні технічні

умови.

ГОСТ 1412-85 Чавун з пластинчастим графітом для виливок.

Марки.

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним

обробленням з вуглецевої сталі. Загальні

технічні умови.

ГОСТ 1759.0-87р Болти, гвинти, шпильки та гайки. Технічні

умови.

ГОСТ 1759.04-87р Болти, гвинти та шпильки. Механічні

властивості та методи випробувань.

ГОСТ 1759.5-87р Гайки. Механічні властивості та методи

випробувань.

ГОСТ 2246-70р Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови.

ГОСТ 2601-84р Зварювання металів. Терміни та визначення

основних понять.

ГОСТ 3242-79р З'єднання зварні. Методи контролю якості.

ГОСТ 4543-71р Прокат із легованої конструкційної сталі.

Технічні умови.

ГОСТ 5520-79р Сталь листова вуглецева, низьколегована та

легована для котлів і посудин, що працюють

під тиском. Технічні умови.

ГОСТ 5632-72 Сталі високолеговані і сплави

корозійностійкі, жаростійкі і жароміцні.

Марки.

ГОСТ 5949-75 Сталь сортова і калібрована корозійностійка,

жаростійка і жароміцна. Технічні умови.

ГОСТ 6032-89 Сталі і сплави корозійностійкі. Методи

випробувань на стійкість проти міжкристалітної

корозії.

ГОСТ 7350-77 Сталь товстолистова корозійностійка,

жаростійка і жароміцна. Технічні умови.

ГОСТ 6996-66 Зварні з'єднання. Методи визначення механічних

властивостей.

ГОСТ 7293-85 Чавун з кульоподібним графітом для виливок.

Марки.

ГОСТ 7512-82 Контроль неруйнівний. З'єднання зварні.

Радіографічний метод.

ГОСТ 8479-79 Поковки з конструкційної вуглецевої та

легованої сталі. Загальні технічні умови.

ГОСТ 8731-87 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані.

Технічні умови.

ГОСТ 8733-87 Труби сталеві безшовні холодно- та

гарячедеформовані. Технічні умови.

ГОСТ 9941-81 Труби безшовні холодно- і теплодеформовані з

корозійностійкої сталі. Технічні умови.

ГОСТ 14162-79 Трубки сталеві малих розмірів (капілярні).

Технічні умови.

ГОСТ 9466-75 Електроди, що покриті, металічні для ручного

дугового зварювання сталей і наплавлювання.

Класифікація та загальні технічні умови.

ГОСТ 10705-80 Труби стальні електрозварні. Технічні умови.

ГОСТ 10706-76 Труби стальні електрозварні прямошовні.

Техничні умови.

ГОСТ 14782-86 Контроль неруйнівний. З'єднання зварні.

Методи ультразвукові.

ГОСТ 18442-80 Контроль неруйнівний. Капілярні методи.

Загальні вимоги.

ГОСТ 10702-78 Прокат з якісної конструкційної вуглецевої і

легованої сталі для холодного витискування і

висаджування. Технічні умови.

ГОСТ 14637-89 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі

звичайної якості. Технічні умови.

ГОСТ 16523-89 Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі

якісної і звичайної якості загального

призначення. Технічні умови.

ГОСТ 18968-73 Прутки і штаби з корозійностійкої і

жароміцної сталі для лопаток парових турбін.

Технічні умови.

ГОСТ 19281-89 Прокат зі сталі підвищеної міцності. Загальні

технічні умови.

ГОСТ 20295-85 Труби сталеві зварні для магістральних