НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АМОНІЮ НІТРАТ
(СЕЛІТРА АМІАЧНА)
Технічні умови

Д

БЗ № 3-6-2013/210

СТУ 7370:2013

Видання офіційнеКиїв
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
201

3ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: ТК 55 «Метанол, продукти органічного та неорганічного синтезу» (Державне підприємство «Інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу»)

РОЗРОБНИКИ: І. Ільєнко, І. Лазько (науковий керівник), Т. Паніна

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 22 серпня 2013 р. № 1010

 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2-85)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінекономрозвитку України

Мінекономрозвитку України, 201

3ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 5

 4. Класифікація 5

 5. Загальні технічні вимоги 6

 6. Вимоги щодо безпеки 7

 7. Вимоги щодо охорони довкілля 9

 8. Маркування 10

 9. Пакування 12

 10. Правила транспортування та зберігання 13

 11. Методи випробовування 15

 12. Правила приймання 22

 13. Гарантії виробника 23

Додаток А Визначання сумарної масової частки нітратного і амонійного азоту в перерахунку на NH4NO3 у сухій речовині 24

Додаток Б Визначання масової частки сульфату амонію фототурбідиметричним методом 24

Додаток В Визначання pH 10-відсоткового водного розчину 27

Додаток Г Зміст документа щодо якості 27

Додаток Д Бібліографія 28ДСТУ 7370:2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АМОНІЮ НІТРАТ
(СЕЛІТРА АМІАЧНА)
Технічні умови

АММОНИЯ НИТРАТ
(СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ)
Т c'X'riVMet-XVic ytriuBVizi

AMMONIUM NITRATE
Specifications

Чинний від 2014-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на нітрат амонію (селітру аміачну, амоній азотнокислий) (далі за текстом — нітрат амонію), який одержують нейтралізацією азотної кислоти газоподібним аміаком з наступним гранулюванням продукту.

Нітрат амонію застосовують у сільському господарстві як мінеральне добриво, та як сирови­ну у хімічній промисловості.

Формула — NH4NO3.

Відносна молекулярна маса (згідно з міжнародними атомними масами 2005 р.) — 80,043.

Реєстраційний номер — CAS 6484-52-2.

Вимоги щодо безпеки під час виробництва та використання нітрату амонію і вимоги щодо охо­рони довкілля викладено у розділах 6, 7 цього стандарту.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про пожежну безпеку» № 3747-ХІІ від 17.12.1993

ДСТУ 2215-93 Розчини та індикатори. Терміни та визначення

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Маркування

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та но­менклатура видів захисту

ДСТУ ГОСТ 27025:2009 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний (Реактиви. За­гальні вказівки з проведення випробувань) (ГОСТ 27025-86, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31340:2009 Попереджувальне марковання хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 31340-2007, IDT)

Видання офіційне

ДСТУ ISO 2365:2004 Амонію нітрат технічний. Визначення pH потенціометричним методом (ISO 2365:1972, IDT)

ДСТУ ISO 3310-1:2007 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини (ISO 3310-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 5791:2004 Амонію нітрат технічний. Визначення вмісту води методом Карла Фіше- ра (ISO 5791:1978, IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності Eb Е2, F1f F2, Мъ М^, М2, М2.3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 8.134-98 ГСИ. Шкала pH водных растворов (ДСВ. Шкала pH водних розчинів)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без­пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопас­ности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие тре­бования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне уземлення, зануления)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Но­менклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначання)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимі­рювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размеще­ние и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Техни­ческие условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри за­хисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби особистого захисту ніг та рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие техничес­кие требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розробляння та ставлення про­дукції на виробництво. Випробування та приймання продукції, яку випускають. Основні положення)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха насе­ленных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро­сов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробир­ки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия (Ацетон. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3640-94 Цинк. Технические условия (Цинк. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия (Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 3773-72 Аммоний хлористый. Технические условия (Амоній хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4108-72 Барий хлорид 2-водный. Технические условия (Барій хлорид 2-водний. Техніч­ні умови)

ГОСТ 4142-77 Кальций азотнокислый 4-водный. Технические условия (Кальцій азотнокислий 4-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4166-76 Натрий сернокислый. Технические условия (Натрій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4217-77 Калий азотнокислый. Технические условия (Калій азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4234-77 Калий хлористый. Технические условия (Калій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4236-77 Свинец (II) азотнокислый. Технические условия (Свинець (II) азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия (Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе (Реактиви. Методи готування допоміжних реактивів та розчинів, які за­стосовують для аналізування)

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов инди­каторов (Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування розчинів індикаторів)

ГОСТ 6259-75 Глицерин. Технические условия (Гліцерин. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 8429-77 Бура. Технические условия (Бура. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (По­суд та обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 9570-84 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия (Піддони ящикові та стоякові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Техніч­ні умови)

ГОСТ 10652-73 Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) (Сіль динатрієва етилендіамін-N, N, N', N'-тетраоцтової кислоти, 2-водна (трилон Б)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтру­вальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 12302-83 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пакети з полімерних і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13841-95 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для хімічної продукції. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия (Мішки поліетиленові для хімічної продукції. Технічні умови)ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавички ґумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 20851.4-75 Удобрения минеральные. Методы определения воды (Добрива мінеральні. Методи визначання води)

ГОСТ 21560.0-82 Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовки проб (Добрива міне­ральні. Методи відбирання та готування проб)

ГОСТ 21560.1-82 Удобрения минеральные. Метод определения гранулометрического соста­ва (Добрива мінеральні. Метод визначання гранулометричного складу)

ГОСТ 21560.2-82 Удобрения минеральные. Метод определения статической прочности гра­нул (Добрива мінеральні. Метод визначання статичної міцності гранул)

ГОСТ 21560.5-82 Удобрения минеральные. Метод определения рассыпчатости (Добрива міне­ральні. Метод визначання розсипчастості)

ГОСТ 22867-77 Аммоний азотнокислый. Технические условия (Амоній азотнокислий. Техніч­ні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-устаткован- ня. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные парамет­ры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-ос­новного титрования (Реактиви. Методи готування титрованих розчинів для кислотно-основного тит­рування)

ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка (Вантажі небезпечні. Пакування)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування із застосуванням засобів паке­тування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 27652-88 Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия (Костюми чо­ловічі для захисту від кислот. Технічні умови)

ГОСТ 27654-88 Костюмы женские для защиты от кислот. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від кислот. Технічні умови)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 30181.4-94 Удобрения минеральные. Метод определения суммарной массовой доли азота, содержащегося в сложных удобрениях и селитрах в аммонийной и нитратной формах (ме­тод Деварда) (Добрива мінеральні. Метод визначання сумарної масової частки азоту, який містить­ся в складних добривах та селітрах в амонійній та нітратній формах (метод Деварда))