ДСТУ 4221:2003

національний стандарт УКРАЇНИ

СПИРТ

ИЛОВИЙ РЕіаИФІКОВАНИЙ

Технічні умови

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2004

3S

*

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут спирту і біотихнології продовольчих про-

дуктів (УкрНДІспиртбіопрод)

РОЗРОБНИКИ- в. Янчевський, д-р техн. наук, академік; Є. Міхнеико, канд техн. наук, Н. На- гурна, канд. техн. наук; Г. Кизюн, канд. техн. наук; К. Дремлюга; С. Писарєв, канд хім наук. Н. Булах

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ; наказ Держспоживстандарту України від жовтня 2003 р. № 155'
 2. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 5962-67)

Право власності на цей документ належить дер;каві.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях Інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту Укза'їни.

Дерх споживстачдарт Уксаічи. 2004

II36

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні посилання ^
 3. Терміни та визначення понять...
 4. Загальні технічні вимоги .... ^

4 1 Характеристики '* ^

4 2 Вимоги до сировини та матеріалів

4 З Паковання

4.4 Марковання ^

 1. Вимоги щодо безпеки та охорони няиігпп. ^
 2. Правила приймання^°°ишньогосередовища6
 3. Методи контролю
 4. Транспортування і зберігання
 5. Гарантії виробника . **

Додаток А Бібліографія ^

9

ДСТУ 4221:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ РЕКТИФІКОВАНИЙ

Технічні умови

СПИР

ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ

Технические условия

RECTIFIED HYL ALCOHOL

Specification

Чинний від 2(104-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на спирт етиловий ректифікований. ;чкий виробляють із різних видів зерна, картоплі, цукрового буряка, цукру-сирцю, меляси та іншої цукро- і крохмалевмісної харчової сировини (за винятком плодово-ягідної), та одержують його у процесі брагореіггифікації спиртової бражки або ректифікації спирту етилового — сирцю, а також головної фракції етилового спирту, яку одержують під час виробництва спирту з харчової сировини.

Спирт етиловий ректифікований призначено для використання в харчовій, парфюмерно- косметичній, мікробіологічній промисловості, а також у медицині, ветеринарії, фармації та інших галузях.

Основна речовина спирту етилового ректифікованого — етанол, фо()мула — Сг Н5ОН М-46 07

Обов’язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідл/івість або безпечність для життя і майна населення, охорони навколишнього середовища, викладені в 4.1.3, 4,1.4, 4.1.6 4 17 та розділі 5,

Положення цього стандарту застосовують усі суб’єкти підприємницької діяльності, що діють в Україні, незалежно від форм власності та організаційно правових форм господарювань я, які виконують роботи в зазначеній сфері.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

у цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3296-95 Виробництво етилового спирту з харчової сировини. Терміни та визиаиення

ДСТУ 3357-96 (ГОСТ 21-94) Цукор рідкий. Технічні умови

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98) Меляса бурякова. Технічні умови

Видання офіційне ★

ДСТУ 3768-98 Пшениця. Технічні умови ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови

ДСТУ 4181.2003 Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий — сирець. Правила приймання і методи випробовування

ДСТУ 4222.2003 Горілки і спирт етиловий та водно-спиртові розчини. Газохроматографічний

метод визначання вмісту мікрокомпонентів

І~ОСТ 12.1.003 — 88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

 1. — 76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ОСТ 12 1 010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования ОСТ 12.1 011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификациг и методы испытаний ОСТ 12.Z.020 —76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное/ Классификсция Маркировка

ГОСТ 12.4.021 — 75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Коробки фильтрующе-поглощающие д.ія промышленны < противогазов. Технические условия

ОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контрэля качества воздуха населенных пунктов

ГОСТ 131-67 Спирт этиловый сырец. Технические условия

ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия ГОСТ 7176-85 Картофель свежий продовольственный заготовляемый и поставлж*мый. Технические условия

ГОСТ 7757-71 Овес для переработки на солод в спиртовом производстве. Технические условия ГОСТ 10674-97 Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 16990-83 Рожь. Требования при заготовках и поставках ГОСТ 16991-71 Рожь для переработки на солод в спиртовом прэизаодстве ГОСТ 17421-82 Свекла сахарная для промышленной переработки. Требования пі)и заготовках. Технические условия

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация дня определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86Сырьеипродуктыпищевые. Методопределения мышьяка

ГОСТ 26932-86Сырьеипродуктыпищевые. Методопределения свинца

ГОСТ 26933-86Сырьеипродуктыпищевые. Методопределения кадмия

ГОСТ 26934-86Сырьеипродуктыпищевые. Методопределения цинка

ГОСТ 27850-88 Рожь продовольственная для экспорта. Технические условия ГОСТ 28673-90 Овес. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-адсорбционный метод определения токсичных элементов

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

у цьому стандарті застосовано терміни та відповідні визначення згідно з ДСТУ 3296

 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Характеристики
   1. Спир' етиловий ректифікований повинен відповідати вимоггм цього стандарту і його тре 240

Метод

контролю

Характеристика

Прозора рідина без сторонніх часток Безбарвна рідина

Характерний для кожного сорту етилового спирту, виробленого із відповідної сировини, без присмаку та запаху сторонніх речовин

Зовнішній вигляд Колір

Смак і запах

•Згідно з ДСТУ 4131 Згідно з ДСТУ 4181 Згідно з ДСТУ 4181

ба виробляти за чинним технДСТ7/І221:2003

дотриманням санітарних правил, затверджених^м^^*'^’вустановленомупорядкуз

4.1.2 Залежно ВІД ступеня очищенГспі

6ТИЛ0ВИЙ ректифікований виготовлякть таких

«Пшенична сльоза»;

«Люкс»;

«Екстра»;

«Вищої очистки».

ти вимогам, зазначеним а тТблицМспиртетиловийректифікованийповиненвдповіда-

^^аблиця 1 - Органолептичмі пп..а,имм,.

Назвапоказника

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники

Назва

Норма для спирту

'

1 показника

І

«Пшенична

сльоза»

«Люкс»

«Екстра»

«В.іщої

очистки»

Мете д контрс лю j

1

Об'ємна частка етилового спирту, за температури 20 °С. %, не менше

96,3

96,3

96,3

915,0

[

Згідно 3 де ГУ 4181 І

і

! Проба на чистоту з сірчаною кислотою

витримує

1

Згідно 3 де ГУ 4181 1

1

Проба на окислюваність за температури 20 °С хв. не менше

23

22

20

•■5

1

Згідно 3 де ГУ 4181 і

Масова концентрація альдегідів, у перерахунку на оцтовий альдегід в безводному спирті, мг/дм^, не більше

2.0

2.0

2.0

<0

Згідно 3 де ГУ 4181 та ДСТУ 4222

Масова концентрація сивушного масла: пропіловий. ізопропілоаий, бутиловий, ізобутиловий та ізоаміловий спирти, в перерахунку на суміш пропілового, ізобутилового та ізоамілового спиртів (3:1:1) в безводному спирті, мг/дм^, не більше

3.0

4.0

7.0

10,0

Згідно 3 де ГУ 4181

та ДСТУ 4222

Масова концентрація сивушного масла. в перерахунку на суміш ізоамілового та ізобутилового спиртів (1:1) а безводному спирті, мг/дм^, не більше

2.0

2.0

3.0

.;..0

Згідно 3 ДСТУ 4181

та ДСту 4222 !

1

Масова концентрація естерів, у перерахунку на оцтовоетиловий естер в безводному спирті, мг/дм^, не більше

1.5

2.0

3.0

о.О

Згідно 3 ДСТУ 4181

та ДСТУ 4222

4.1.4 За фізико-хімічними показниками спирт етиловий ректифікований повинен відповідати вимогам, зазначеним в таблиці 2.

:з 'С"/ -ггг

5,0

5 О

*2 О

* S >

-.2.0

13,0

25 О

^Г'Д-'С з ^ J 3"Дпоз-СТ/^'

витримує

5.0

5.0

5.0

10.0

Сб €vt-a -а':*‘’3 vc''.*rc8G'’o5 '■есеоалу^-*', -а безаод-і-й спирт,

% ►*£ б'ГьШе

Масова ксг-ие-'раи.р втьн..» «испо?'без CGj) з пвсеза/уику на оцтову'ГИ.СГО^/, З безвсдхсму спирті, М'.'дм’,не

Vacceaрссган^ииихое-.

нС5и«Cv-'r-C-C* ^СЯ. 9 "ЄСврЗЖун-

<у -а с^'Сесе^/ГСсИЙ eCTSD, з без-

cD^hCVV^Г;ДМ",йЄ6їГЬ11»8

(

"ссбаwVCCLyocr

«

’.'ассва кспсе'-^сац'я сухого залишку. |

V' ДМ' -е б “ьше(

За<>-'"'еиия ■^’збгии' 2

^ззвз

4.1,5 і^сззоленс зирсбчицтзо спирту етилозого ректифікованого ^іля експорту 3 зідхи.^ам/ за ср'Знс.пепти’-ічими 1 хіізико-хіміьними показниками відповідно з кснтргіктними у.мсззми.

4.1,6 Згідно 3 -инни'/и норматизними документами [1] слирт егилсзий ректизікова-'+ий за змістом зажк/х металів : миш'яку повинен зідпозідати зимогам, зззнаненим з таблиці Л.

Таблиця 3 — 5»-ліст зах-сих

метагіз 1 миш'яху

-С<а

. Допустимі ОІВиІ. ^ МГ/ХГ, не SnbJje

1

j Метос

; «СНТЭОГ-С

5v'c^ 5ах<и/ ve^anis'

t

Згідне 3 ГОСТ 30178

ОЄ/'-ЄіГз.

0,300

Згідно 3 ГССТ 2'5Э32 ^

xa^v ✓

0.030

Згідно 3 ГОСТ 2»-:S32 І

рі/ Э

0.005

Згідно 3 ГОСТ 2 552Т

і

j ЦИ-!/.

4.осо

І Зпдно 2 ГОСТ 2-5S34

(

1

І Зггдно 3 гост 2;92С

Зміст */ии;*я<у

: 0.200

4.1.7 BviCT рздіонуклідіз з спирті етиловому ректифікованому не псзинеч перезиіиуззти до. пустимих різніз. зстанозлеиих з гігієнічних вимогах до якості і безпеки іродовольчої сирозичи, хар иозих продуктів та питноТ зсди зпдно з чинними норматизними документами [1j

 1. Вимоги до сировини та матеріалів
  1. Для зиробииитза спирту етилового ректифікованого зикористопують гаку xapMoSj сиоозичу-
 • пшеницю ЗГІДНО з ДСТУ 3753;
 • жито зпдно 2 ГОСТ 27850. ГОСТ 15890. ГОСТ 16S91.
 • ячмінь зпдис з ДСТУ 3763:
 • сзег зпдио з ГОСТ 25673, ГОСі 7757.
 • кар^стлю ЗГІДНО з ГОСТ 7175;
 • буряк цукровий ЗГІДНО з ГОСТ 17421;
 • мелясу 5/ряксзу згідно з ДСТУ 36S5;
 • кукурудзу ЗГІДНО з ГОСТ 13634;

цукор-пісок ЗГІДНО З ДСТУ 2316; цукор рідкий згідно з ДСТУ 3357;

фракцію головну етилового спирту ЗГІПНП 7 имиады»

спипт РТИППО....П^зпднозчинниминормативнимидокументами;

спирт етиловии-сиоеиь ЗППМП 1 ГПГТ^

спирт етиловий-сирець згідно з ГОСТ 131

І коошалевміснм гмпп^виробництваспиртуетиловогоректифікованогоіншуцукро-

позвопенм МіЗГІДНОзчинниминормативнимидокументами, а також харчову сирови-

Г пипт ™ЦЬОГО виробництва

Гпипт^і _ІРпк:ои/о.

Р ^ ^—-■гіовии ректифікований «Люкс» і «Екстря» яирпбпяютн із різних видів зорна (крім

о*^^іЩі-Збрна і..кар.іоплі (кількість крохмалю з картоплі в суміші не повинна г еревищу-

ВЗТИ 35 /о V ОЗЗІ RHnnfiuMii-rno,.П.: гкл л/.—г-

вии ректифікований «Пшенична сльодя» виробляють і і пшениці або з суміші пшениці жита І ячменю, в якій вміст пшениці становить не менше 60 %.

Г ПііҐЧТЛЛГІлгчл»^.,..'*.II