НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕПСИНИ ХАРЧОВІ

сч

со

со

ю

о

о

сч

го

ш

Загальні технічні умови

ДСТУ 4459:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса (ТІММ) УААН, Міністерство аграрної політики, Національна асоціація виробників м’яса та м’ясопродуктів України «Укрм’ясо»

РОЗРОБНИКИ: В. Бунецький; Г. Єресько, д-р техн. наук; В. Лисенко; Г. Окольнича; Ю. Орлюк,

канд. техн. наук (керівник розробки); В. Попов; І. Романчук, канд. техн. наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 вересня 2005 р. № 265
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять3
 4. Класифікація 3
 5. Технічні вимоги3
  1. Основні показники і характеристики3
  2. Вимоги до сировини та матеріалів5
 6. Вимоги безпеки5
 7. Вимоги охорони довкілля6
 8. Маркування6
 9. Пакування
 10. Правила транспортування та зберігання
  1. Транспортування
  2. Зберігання
 11. Методи контролювання
 12. Правила приймання9
 13. Гарантії виробника9

Додаток А Код продукції9

Додаток Б Методи визначання основних показників і характеристик10

Додаток В Бібліографія16

ДСТУ 4459:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПЕПСИНИ ХАРЧОВІ

Загальні технічні умови

ПЕПСИНЫ ПИЩЕВЫЕ

Общие технические условия

FOOD PEPSINS

General specifications

Чинний від 2006-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на пепсини харчові яловичі, свинячі та курячі (далі за текстом — пепсини), що призначені для виробництва сирів та сиру кисломолочного.
  2. Вимоги щодо безпечності пепсинів викладено в 5.1.1 — 5.1.7 та в розділах 6 і 7.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2661-94 (ГОСТ 13277-79) Молоко коров’яче питне. Загальні технічні умови ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ 3662-97 (ГОСТ 13264-88) Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення дозволених викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 1277-75 Серебро азотнокислое. Технические условия (Срібло азотнокисле. Технічні умови) ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд вимірювальний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4108-72 Барий хлорид 2-водный. Технические условия (Барій хлорид 2-водний. Технічні умови) ГОСТ 4145-74 Калий сернокислый. Технические условия (Калій сірчанокислий. Технічні умови)

Видання офіційне

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови) ГОСТ 4459-75 Калий хромовокислый. Технические условия (Калій хромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчування. Методи визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 12120-82 Банки металлические и комбинированные. Технические условия (Банки металеві та комбіновані. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16678-71 Слизистые оболочки сычугов крупного рогатого скота и свиных желудков замороженные. Технические условия (Слизові оболонки сичугів великої рогатої худоби та свинячих шлунків заморожені. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76 Средства крепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби кріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно- штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використовуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитре- дуцирующих клостридий (Продукти харчові. Метод виявляння і визначання кількості сульфітреду- кувальних клостридій)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Метод виявляння та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій)).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано термін, вжитий у цьому стандарті та визначення позначеного ним поняття:

 1. пепсин

Протеолітичний фермент класу гідролаз, що присутній в слизовій оболонці сичугів великої рогатої худоби, шлунків свиней, шлунків залозових курей та курчат.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Залежно від сировини, що її використовують під час виробництва, пепсини виробляють:
 • пепсин яловичий 1, 2 та 3 сорту;
 • пепсин свинячий;
 • пепсин курячий.
  1. За виробничою призначеністю пепсини поділяють на:
 • пепсин яловичий 1 сорту для виробництва комплексних ферментних препаратів для сироварного виробництва та для виробництва сирів твердих з коротким терміном дозрівання, сирів напівтвердих, м’яких, розсільних, бринзи та сиру кисломолочного;
 • пепсин яловичий 2 та 3 сорту та пепсин свинячий для виробництва сирів м’яких, розсільних, бринзи та сиру кисломолочного;
 • пепсин курячий для виробництва сирів твердих з коротким терміном дозрівання, сирів напівтвердих, м’яких, розсільних, бринзи та сиру кисломолочного.
  1. Коди ДКПП згідно з ДК 016 [1] наведено в додатку А.
 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Основні показники і характеристики
   1. Пепсини повинні відповідати вимогам цього стандарту. Виробляють їх за технологічною інструкцією з додержанням вимог «Санитарных правил для предприятий мясной промышленности» [2], «Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности» [3], «Ветеринарно-санітарних правил для суб’єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів» [4], затверджених у встановленому порядку під державним ветеринарно-санітарним контролем та наглядом.
   2. За органолептичними показниками пепсини повинні відповідати вимогам, що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні показники

Характеристика

Назва показника

Пепсин яловичий

Пепсин свинячий

Пепсин курячий

Зовнішній вигляд

Однорідний порошок

Колір

Жовтувато-сірий або світло-сірий

Жовтувато-сірий

Світло-сірий

Запах

Специфічний, притаманний пепсину, без стороннього запаху

 1. За фізико-хімічними показниками пепсини повинні відповідати вимогам, що наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники

Назва показника

Характеристика і норми

Метод

контролю

вання

Пепсин яловичий

Пепсин

свинячий

Пепсин

курячий

першого другого третього сорту сорту сорту

Масова частка пепсину, %, не менше ніж

2,0

2,5

1,8

Згідно з 11.3.1

Активність пепсину по зсіданню молока, умовні одиниці, не менше ніж

100000

Згідно з 11.3.2

Масова частка вологи, %, не більше ніж

3,0

2,0

Згідно з 11.3.3

Масова частка жиру, %, не більше ніж

5,0

2,0

Згідно з 11.3.4

Масова частка солі кухонної, %, не менше ніж

70,0

85,0

80,0

Згідно з 11.3.5

Масова частка нерозчинного залишку, %, не більше ніж

2,0

4,0

8,0

4,0

3,0

Згідно з 11.3.6

Масова частка домішки сульфат-іону, %, не більше ніж

0,25

0,25

0,25

Не

нормовано

Не

нормовано

Згідно з 11.3.7

Примітка. Дозволено визначати показник масової частки пепсину або активності пепсину по зсіданню молока.

Масову частку домішки сульфат-іону визначають в разі застосовування кислоти сірчаної в технологічному процесі виробництва пепсинів.

 1. За мікробіологічними показниками пепсини повинні відповідати вимогам, що наведені у таблиці 3.

Таблиця 3 — Мікробіологічні показники

Назва показника

Характеристика і норми

Метод

контролювання

Пепсин

яловичий

Пепсин

свинячий

Пепсин

курячий

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мкроорганізмів (МАФАМ), КУО в 1 г продукту, не більше ніж

10000

8000

Згідно з ГОСТ 10444.15

Бактерії групи кишкової палички (БГКП): в 1 г в 3 г

Не дозволено Не нормовано

Не нормовано Не дозволено

Згідно з ГОСТ 30518

Наявність патогенної мікрофлори, в тому числі сальмонел, у 25 г пепсину

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 10444.15

Сульфітредукувальні клостридії в 0,01 г пепсину

Не дозволено

Не

нормовано

Згідно з ГОСТ 29185