НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

САРДИНИ СОЛОНІ

CM

CM

ІІ5

о

о

CM

I

го

ГО

ш

Технічні умови ДСТУ 4453:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет з стандартизації «Рибне господарство» (ТК 33) та Бідкрите акціонерне товариство «Південрибтехцентр»

РОЗРОБНИКИ: Ю.Фокін (керівник розробки), Р.Косінова, Н.Косій, Л.Купріянова, І.Апанович

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 вересня 2005 р. № 265 з 2006-07-01

3УБЕДЕНО БПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять3
 4. Основні параметри і розміри3
 5. Технічні вимоги4
 6. Бимоги безпеки6
 7. Бимоги охорони довкілля6
 8. Маркування6
 9. Пакування7
 10. Правила транспортування та зберігання8
 11. Методи контролювання9
 12. Правила приймання10
 13. Гарантії виробника10

Додаток А Бидовий склад риб10

Додаток Б Інформаційні дані про калорійність та поживну цінність сардин солоних11

Додаток Б Код ДКПП 11

Додаток Г Бібліографія 11

ДСТУ 4453:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ САРДИНИ СОЛОНІ

Технічні умови

САРДИНЫ СОЛЕНЫЕ

Технические условия

SALTED SARDINES

Specifications

Чинний від 2006-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на сардини солоні (сардини, сардинели, сардинопси усіх видів), виготовлені для експорту та внутрішнього ринку.

Видовий склад риб, на які поширюється цей стандарт наведено у додатку А.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.1; 5.3.4 (показники «смак та запах», наявність сторонніх домішок (у спожитковій тарі)); 5.3.5; 5.3.6; 5.3.7; 5.3.8; 5.4.2; 8; 9.13; 10.1; 10.4; 11; 12; 13.2.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2641-94 Риба, морські безхребетні, водорості, ракоподібні, молюски та продукти їхньої переробки. Упакування

ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ 4378:2005 Риба океанічного промислу заморожена. Технічні умови ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови) ГОСТ 1368-91 Рыба всех видов обработки. Длина и масса (Риба усіх видів обробляння. Довжина і маса)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 1868-88 Веревки технические и хозяйственные. Технические условия (Мотузки технічні та господарські. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низьковуглецевий загальної призначеності. Технічні умови)

Видання офіційне

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия (Картон гофрований. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7630-96 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Маркировка и упаковка (Риба, морські ссавці, морські безхребетні, водорості та продукти їхнього переробляння. Маркування та пакування)

ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний (Риба, морські ссавці, морські безхребетні та продукти їхнього переробляння. Правила приймання, органолептичні методи оцінювання якості. Методи відбирання проб для лабораторного випробовування)

ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа (Риба, морські ссавці, морські безхребетні та продукти їхнього переробляння. Методи анализування)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови) ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови) ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия (Бочки дерев’яні заливні та сухотарні. Технічні умови)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 13356-84 Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. Технические условия (Ящики дерев’яні для продукції рибної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів та харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів та скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно- штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з застосовуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробілогічного аналізування) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробілогічного аналізування)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфит- редуцирующих клостридий (Продукти харчові. Методи виявлення та визначення кількості сульфітредукувальних клостридій)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів) ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявлення та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій))

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом (Продукти харчові. Методика визначення токсичних елементів атомно-емісійним методом).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять: риба морожена

Риба, температура якої в товщі м’язової тканини підтримується на рівні мінус 18 оС і нижче соління

Процес консервування риби кухонною сіллю чи розчином кухонної солі, під час якого пригнічується життєдіяльність мікроорганізмів і дія ферментів, запобігається чи сповільнюється псування

вода литна

Прісна вода, що відповідає вимогам ГОСТ 2874, придатна для споживання людиною вода морська чиста

Морська вода, яка відповідає тим самим мікробіологічним нормам, що і питна вода сторонні домішки

Речовини та предмети, які не є похідними риби і вказують на порушення санітарних правил і норм виробництва

сторонні смак чи залах

Стійкий неприємний запах або смак, що є ознакою псування, окиснення продукту; а також сторонній, не властивий даному виду продукту запах чи смак

лорушення консистенції риби

Порушення структури м’язів, яка стає пастоподібною під час відділення м’яса від кісток тузлук

Розчин, утворений під час соління риби, який містить кухонну сіль та органічні речовини, що перейшли з риби.

 1. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ
  1. Сардини солоні за довжиною та масою не ділять.
  2. Довжина солоних сардин повинна бути, см, не менше ніж:

— нерозібраних, напівпатраних, патраних з головою:

 1. — сардин, сардинел,сардинопс;
 2. — сардини тихоокеанської (івасі);
 • тушок, тушок напівпатраних:

9 — сардин;

11 — сардинопса;

13 — сардинели;

 • куска:

5 — сардин, сардинопсів, сардинел.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Сардини солоні повинні бути виготовлені відповідно до вимог цього стандарту за технологічною інструкцією з додержанням ДСанПіН [1].
 2. Вимоги до мінімального розміру, розбирання, пакування продукції можуть бути змінені відповідно до договору (контракту).
 3. Характеристики
 4. Сардини солоні виготовляють нерозібраними чи розібраними.

За видами розбирання сардини солоні ділять на:

 1. Напівпатрані — риба, у якої черевце розрізано біля грудних плавців, нутрощі частково видалені.
 2. Обезголовлені — риба, у якої голова з плечовими кістками та нутрощі видалені без розрізання черевця; частина нутрощів, ікра чи молочко можуть бути залишені.

Можуть бути:

 • голова видалена разом з грудними плавцями;
 • риба поперечно надрізана біля анального отвору.
 1. Патрані з головою — риба, розрізана по черевцю між грудними плавцями від калтичка до анального отвору чи далі; калтичок може бути перерізаний; нутрощі, ікра чи молочко видалені, згустки крові зачищені.
 2. Тушки — риба, у якої голова з плечовими кістками, нутрощі, ікра чи молочко видалені, тонка черевна частина зрізана по прямій лінії від головного зрізу і далі анального отвору, хвостовий плавець видалений разом з прихвостовою частиною на відстані не більше ніж 3 см від основи його середніх променів; згустки крові та чорна плівка можуть бути залишені.

Може бути тонка черевна частина не зрізана.

 1. Тушки напівпатрані — риба обезголовлена, у якої хвостовий плавець видалений разом з прихвостовою частиною на відстані не більше ніж 3 см від основи його середніх променів.
 2. Кусок — обезголовлена риба з видаленим хвостовим плавцем, розрізана на куски.
 3. Сардини солоні за якістю ділять на перший та другий сорти.
 4. Сардини солоні за вмістом масової частки кухонної солі ділять на малосолоні, слабкосо- лоні, середньосолоні та міцносолоні.
 5. За органолептичними та фізико-хімічними показниками сардини солоні повинні відповідати вимогам та нормам, вказаним у таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні та фізико-хімічні показники якості солоних сардин

Назва показника

Характеристика та норма для сорту

першого

другого

Зовнішній вигляд

Поверхня риби чиста, за коль Збитість луски не нормується Можуть бути:

 • підшкірне пожовтіння, що пов'язане з окисненням ж
 • білуватий білковий наліт

ором властива даному виду риби

не проникло у товщу м'яса риби і не киру;

на поверхні дозрілої риби та в тузлуці — незначне підшкірне пожовтіння (окиснення жиру), що не проникло у товщу м'яса риби

Зовнішні пошкодження