ДСТУ 4378:2005. Риба океанічного промислу заморожена


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РИБА ОКЕАНІЧНОГО ПРОМИСЛУ ЗАМОРОЖЕНА

ю

о

о

см

І

о

00

ш

Технічні умови ДСТУ 4378:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2005

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Рибне господарство» (ТК 33) та Відкрите акціонерне товариство «Південрибтехцентр»

РОЗРОБНИКИ: І. Апанович, Н. Косій, Р. Косінова, Л. Купріянова, Ю. Фокін (керівник розробки)

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 лютого 2005 р. № 54а
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням в Україні ГОСТ 20057-96

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять3
 4. Основні параметри та розміри3
 5. Технічні вимоги4
 6. Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля9
 7. Маркування9
 8. Пакування9
 9. Правила транспортування та зберігання10
 10. Методи контролювання11
 11. Правила приймання12
 12. Гарантії виробника12

Додаток А Способи варіння (теплового обробляння) замороженої риби

для органолептичного оцінювання13

Додаток Б Послідовність контролювання органолептичних та фізичних показників13

Додаток В Код ДКПП13

Додаток Г Бібліографія 14

ДСТУ 4378:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ РИБА ОКЕАНІЧНОГО ПРОМИСЛУ ЗАМОРОЖЕНА

Технічні умови

РЫБА ОКЕАНИЧЕСКОГО ПРОМЫСЛА МОРОЖЕНАЯ

Технические условия

FROZEN OCEANIC FISH

Specifications

Чинний від 2005-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на рибу заморожену океанічного промислу усіх родин та видів (далі за текстом — рибу заморожену), яку виловлюють в океанах і прилеглих до них морях і затоках.

Стандарт не поширюється на заморожену рибу, яку виготовляють згідно з ГОСТ 1168, ГОСТ 17661, а також анчоусові, оселедцеві (окрім сардини, сардинели, сардинопса, іліші, помолобуса), хрящові риби, мойву жирну, великоглаза.

Обов’язкові вимоги, що забезпечують безпечність продукції для життя та здоров’я населення, викладені у 5.1; 5.3.2; 5.3.7 (показники «Запах (після розморожування)», «Наявність сторонніх домішок»); 5.3.8; 5.3.9; 5.3.10; 5.3.11; 5.3.12; 5.3.13; 5.4.2; 7; 8.10; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; 10; 11.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2641-94 Риба, морські безхребетні, водорості, ракоподібні, молюски та продукти їхньої переробки. Упакування

ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 1168-86 Рыба мороженая. Технические условия

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1368-91 Рыба всех видов обработки. Длина и масса (Риба всіх видів обробляння. Довжина та маса)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контролювання якості)

ГОСТ 7630-96 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Маркировка и упаковка (Риба, морські ссавці, морські безхребетні, водорості і продукти їхнього переробляння. Марковання і паковання)

ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабо-

Видання офіційне

раторных испытаний (Риба, морські ссавці, морські безхребетні і продукти їхнього переробляння. Правила приймання. органолептичні методи оцінювання якості, методи відбирання проб для лабораторних випробовувань)

ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа (Риба, морські ссавці, морські безхребетні і продукти їхнього переробляння. Методи аналізування)

ГОСТ 9569-79 Бумага парафинированная. Технические условия (Папір парафінований. Технічні умови)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості ме- зофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 10779-78 Спирт поливиниловый. Технические условия (Спирт полівініловий. Технічні умови) ГОСТ 13356-84 Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. Технические условия (Ящики дерев’яні для продукції рибної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17661-72 Тунец, парусник, макрель, марлин и меч-рыба мороженые. Технические условия (Тунець, парусник, макрель, марлин и меч-риба заморожені. Технічні умови)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети таро- штучних вантажів. Основні параметри і розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використовуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка (Сировина і продукти харчові. Методи визначання цинку)

ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитре- дуцирующих клостридий (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості сульфітредуку- вальних клостридій)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия (Мішки і мішковинні тканини. Загальні технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів) ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій))

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом (Продукти харчові. Методи визначання токсичних елементів атомно-емісійним методом).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни з відповідними визначеннями: риба-сирець

Риба без ознак життєдіяльності з температурою в товщі м’язової тканини, близькою до температури навколишнього середовища

риба заморожена

Риба, температура якої в товщі м’язової тканини підтримується на рівні мінус 18 °С і нижче заморожування риби

Процес, який проводять на відповідному устаткованні таким чином, щоб діапазон температур максимальної кристалізації тканинного соку проходив максимально швидко. Процес вважається закінченим, коли температура в центрі продукту досягне заданої межі, але не вище мінус 18 оС

глазурування риби

Процес нанесення захисного шару льоду, що утворюється на поверхні замороженого продукту риба заморожена в блоці

Підпресована заморожена риба у формі паралелепіпеда вода питна

Прісна вода, придатна для споживання людиною, що відповідає вимогам ГОСТ 2874 вода морська чиста

Морська вода, яка відповідає тим самим мікробіологічним нормам, що і питна вода глибоке зневожування

Втрата продуктом тканинного соку, ознакою якої є відсутність блиску, наявність на поверхні риби мутних білих і жовтих плям, що проникли в товщу м’яса риби

сторонні домішки

Речовини та предмети, які не є похідними риби і вказують на порушення санітарних правил і норм виробництва

сторонні смак чи запах

Стійкий неприємний запах або смак, що є ознакою псування, окислювання продукту; а також сторонній, не характерний даному виду продукції запах чи смак

порушення консистенції риби

Псування риби внаслідок порушення структури м’язів, яка стає пастоподібною у разі відділяння м’яса від кісток чи желеподібною в результаті зараженості паразитами

заглотиш

Гідробіонти рибні, нерибні, що перебувають у шлунку хижих риб у неперевареному стані вибірка

Сукупність одиниць продукції, відібраної для контролювання з партії відповідно до вимог ГОСТ 7631.

 1. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

Довжина та маса риби замороженої повинна відповідати вимогам ГОСТ 1368.

Вимоги до довжини та маси можуть бути змінені відповідно до договору (контракту).

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Риба заморожена повинна бути виготовлена відповідно до вимог цього стандарту за технологічними інструкціями з дотримуванням санітарних норм та правил, затверджених у встановленому порядку [1].
 2. Вимоги до розбирання та пакування продукції можуть бути змінені відповідно до договору (контракту).
 3. Характеристики
 4. За видами розбирання заморожена риба буває:.
 5. Нерозібрана

Риба в цілому вигляді.

Нерозібраною може бути риба усіх розмірів та назв, крім іліші, лемонеми, макруруса, макруронуса, червоноочки, півня морського.

Нерозібраною може бути риба таких назв, масою екземпляра у кг, не більше ніж:

 1. — бесуго, кликач, снек, тайл-фіш, умбріна;
 2. — летрин, лутьян;
 3. — вугор морський;

0,6 — бельдюга океанічна;

0,4 — мольва;

 1. — вся інша риба.
 2. Обезголовлена

Риба, у якої голова з плечовими кістками та нутрощі видалені без розрізання по черевцю; частина нутрощів, ікра чи молочко можуть бути залишені.

Риба може бути розібрана зрізом, коли голова видалена разом з грудними плавцями, поперечно надрізана біля анального отвору.

 1. Патрана з головою

Риба, розрізана по черевцю між грудними плавцями від калтичка до анального отвору чи далі; калтичок може бути перерізаний, нутрощі, ікра чи молочко видалені, згустки крові зачищені.

 1. Обезголовлена патрана

Обезголовлена риба, розрізана по черевцю між грудними плавцями від калтичка до анального отвору чи далі; калтичок може бути перерізаний, нутрощі, ікра чи молочко видалені, згустки крові зачищені, може бути часткове видалення черевця разом з черевними плавцями.

У макруронуса видаляють голову зрізом разом з грудними плавцями.

У лемонеми черевце розрізають між грудними плавцями від калтичка до анального отвору прямим розтином з продовженням цього розтину збоку до кінця черевної порожнини; голову, нутрощі, ікру або молочко і тонку хвостову частину на рівні 1/4 довжини тушки видаляють, згустки крові зачищають.

Може бути інший спосіб розбирання риби на патрану обезголовлену, коли голову відрізають разом з грудними плавцями і частиною черевця.

 1. Тушка

Риба, у якої голова (з плечовими кістками), нутрощі, ікра чи молочко видалені, тонка черевна частина зрізана по прямій лінії від головного зрізу і далі анального отвору, хвостовий плавець видалений разом з прихвостовою частиною на відстані не більший ніж 3 см від основи його середніх променів; згустки крові та чорна плівка можуть бути залишені.

У разі розбирання на тушку сардин тонку черевну частину не зрізають.

 1. Тушка напівпатрана

Риба обезголовлена, у якої хвостовий плавець видалений разом з прихвостовою частиною на відстані не більшій ніж 3 см від основи його середніх променів.

Тушка та тушка напівпатрана можуть бути виготовлені зі ставриди океанічної, скумбрії атлантичної, сардини атлантичної, сардинели та сардинопса.

Довжина тушки та тушки напівпатраної повинна бути у см, не менша ніж:

10 — сардини атлантичної;

12 — сардинопса;

14 — сардинели, скумбрії атлантичної, ставриди океанічної.