77. МЕТАЛУРГІЯ

77.080.01

77.100

ДСТУ 4121-2002

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛИ ЧОРНІ ВТОРИННІ

Загальні технічні умови

МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ Общие технические условия

SECONDARY FERROUS METALS General technical specifications

Чинний від 2003-04-01

Поправки ІПС №3, 2003 с.67

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С.1

Чинний від 2003-04-01

Чинний від 2003-10-01


ІПС №12, 2003 с.52

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С. 1

01.04.2003

01.04.2004

Підстава - наказад, Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 214.ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Донецьким державним науково-дослідним та проектним інститутом кольорових металів (НТК 11 «Кольорові метали та сплави»)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 30 вересня 2002 р. №516 з 2003-04-01

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням на території України ГОСТ 2787-75)

4 РОЗРОБНИКИ: від Донецького державного науково-дослідного та проектного інституту кольорових металів — В. Золотухін, д-р техн. наук; Л. Скрябіна, канд. техн. наук; В. Попов, канд. техн. наук; Л. Кукса, О. Мушік, О. Дуіб;

від Української асоціації вторинних металів — В. Куліченко, І. Зайцев, В. Готовцев, Б. Шаршевський, В. Камінський

ЗМІСТ

1 Сфера застосування.......................................................................................................

2 Нормативні посилання...................................................................................................

3 Терміни та визначення понять......................................................................................

4 Технічні вимоги................................................................................................................

5 Вимоги безпеки...............................................................................................................

6 Вимоги охорони навколишнього середовища.............................................................

7 Правила приймання........................................................................................................

8 Методи випробовування ................................................................................................

9 Транспортування і зберігання.......................................................................................

Додаток А Загальнотехнічні терміни, необхідні для розуміння тексту стандарту.. Додаток Б Рекомендована призначеність шихтового вуглецевого металобрухту.

Додаток В Порівняльна таблиця класифікацій металобрухту..................................

Додаток Г Форма посвідчення......................................................................................

Додаток Д Форма акту....................................................................................................

Додаток Е Бібліографія..................................................................................................


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на метали чорні вторинні (далі — металобрухт) для переробляння, а також на продукти їхнього переробляння (шихтовий брухт), які використовують як металургійну сировину у процесі виплавляння чавуну та сталі, для виробництва сталевих і чавунних виливків та феросплавів або з іншою метою.

Вимоги розділів 5 та 6 цього стандарту є обов'язкові.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3674-97 Метали чорні вторинні. Терміни та визначення

ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.009-80 ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы призводственные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.027-92 ССБТ. Работы литейные. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1414-75 Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия

ГОСТ 2604.1-77 Чугун легированный. Методы определения углерода

ГОСТ 2604.2-86 Чугун легированный. Методы определения серы

ГОСТ 2604.3-83 Чугун легированный. Методы определения кремния

ГОСТ 2604.4-87 Чугун легированный. Методы определения фосфора

ГОСТ 2604.5-84 Чугун легированный. Методы определения марганца

ГОСТ 2604.6-77 Чугун легированный. Методы определения содержания хрома

ГОСТ 2604.7-84 Чугун легированный. Методы определения ванадия

ГОСТ 2604.8-77 Чугун легированный. Методы определения никеля

ГОСТ 2604.9-83 Чугун легированный. Методы определения меди

ГОСТ 2604.10-77 Чугун легированный. Методы определения титана

ГОСТ 2604.11-85 Чугун легированный. Методы определения мышьяка

ГОСТ 2604.13-82 Чугун легированный. Методы определения алюминия

ГОСТ 2604.14-82 Чугун легированный. Методы определения кобальта

ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 10885-85 Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия

ГОСТ 12344-88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода

ГОСТ 12345-88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы

ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния

ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора

ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца

ГОСТ 12349-83 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама

ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома

ГОСТ 12351-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия

ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля

ГОСТ 12353-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кобальта

ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена

ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди

ГОСТ 12356-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана

ГОСТ 12357-84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия

ГОСТ 12359-81 Стали углеродистые легированные и высоколегированные. Методы определения азота

ГОСТ 12360-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора

ГОСТ 12361-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия

ГОСТ 12362-79 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения микропримесей сурьмы, свинца, олова, цинка и кадмия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

ГОСТ 19200-80 Отливка из чугуна и стали. Термины и определения дефектов

ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 27611-88 Чугун. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

ГОСТ 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують терміни та визначення згідно з ГОСТ 5272, ГОСТ 19200, ДСТУ 3674 та додатком А.


4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Класифікація

4.1.1 Металобрухт поділяють на шихтовий та для переробляння, кожен з яких містить сталевий вуглецевий та легований (враховуючи з двошарової сталі) металобрухт, а також металобрухт вуглецевих та легованих чавунів.

4.1.2 За характеристиками і показниками якості металобрухт поділяють на види і підвиди. Кожний окремий вид металобрухту характеризують за способом його утворювання, фізичними

властивостями, розмірами та масою окремих кусків, мірою засміченості, хімічним складом (низьковуглецева, високовуглецева сталь тощо).

4.1.3 Шихтовий металобрухт повинен відповідати вимогам таблиці 1.

4.1.4 Металобрухт для переробляння повинен відповідати вимогам таблиці 2.

4.1.5 Легований металобрухт (сталі, чавуни та двошарові сталі) повинен відповідати вимогам таблиць 3—5.

4.1.6 У нормативних документах можна застосовувати як повну познаку виду металобрухту, так і умовну познаку.

Повна познака шихтового металобрухту та металобрухту для переробляння вуглецевих сталей та чавунів складається з повної назви та номера виду, що їх зазначено у таблиці 1 або 2; умовна познака складається зі скороченої назви та номера виду, що їх зазначено у таблиці 1 або 2.

Приклади повної познаки:

— шихтовий вуглецевий брухт листовий та відходи штампування, вид № 10 ДСТУ 4121-2002;

- вуглецевий брухт сталевий легковагий для переробляння, вид № 501 ДСТУ 4121-2002. Приклади умовної познаки:

- брухт листовий та відходи штампування, вид № 10 ДСТУ 4121 -2002;

- брухт сталевий легковагий, вид № 501 ДСТУ 4121 -2002.

Повна познака шихтового металобрухту та металобрухту для переробляння легованих сталей, чавунів та двошарових сталей складається з повної назви та номера виду, що їх зазначено у таблиці 1 або 2 та назви і номера підвиду, що їх зазначено у таблицях 3—5 відповідно (номер підвиду ставлять на другому місці після похилої риски). Аналогічно умовна познака складається зі скороченої назви та номерів виду та підвиду, що їх зазначено у відповідних таблицях.

Приклади повної познаки:

— шихтовий брухт листовий та відходи штампування з інструментально-штампувальної сталі, вид № 10/317 ДСТУ 4121-2002;

— брухт сталевий легковагий з інструментально-штампувальної сталі для переробляння, вид №501/317 ДСТУ 4121-2002

Приклади умовної познаки:

— брухт листовий та відходи штампування, вид № 10/317 ДСТУ 4121 -2002;

— брухт сталевий легковагий, вид № 501/317 ДСТУ 4121-2002.

4.2 Не допускають у металобрухті наявності брухту чи відходів кольорових металів та їх сплавів.

4.3 Агрегати, машини, вузли та деталі, що втратили експлуатаційну цінність, повинні бути розібрані, розсортовані за видами та звільнені від кольорових металів.

За згодою сторін допускають відвантажувати зазначений металобрухт у нерозібраному вигляді з метою перероблення на спеціалізованих підприємствах.

4.4 Металобрухт не повинен бути проіржавілий, горілий або роз'їдений кислотами (наліт іржі допускають). Шихтовий металобрухт (крім доменного присаду, пакетів) не повинен містити дроту та виробів з нього.

4.5 Не допускають змішувати сталевий і чавунний металобрухт, а також вуглецевий та легований металобрухт.

4.6 У шихтовому металобрухті не допускають наявності бітумної гідроізоляції, гуми та інших органічних матеріалів, а також негабаритного брухту.

4.7 За домовленістю між споживачем і постачальником металобрухту допускають:

— відхили лінійних розмірів у шихтовому металобрухті;

— наявність чавуну у вуглецевому сталевому металобрухті.

4.8 Додаткові вимоги до металобрухту та показники якості, які не нормує цей стандарт, можна встановлювати за домовленістю між споживачем та постачальником металобрухту.

4.9 Рекомендовану призначеність шихтового вуглецевого металобрухту наведено у додатку Б.

4.10 Порівняльну класифікацію металобрухту цього стандарту з міжнародною класифікацією та з попередньою назвою наведено у таблиці В.1 додатку В.

Таблиця 1 — Характеристика та показники якості шихтового металобрухту за видами

Вид

Характеристика

Показники

Норма

1

БРУХТ СТАЛЕВИЙ №

1 Кусковий брухт і відходи

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Товщина металу, мм, не менше

Маса куска металу, кг


1,0 300x200x150 6,0

0,5—40

2

БРУХТ СТАЛЕВИЙ №

2 Сталевий великовагий брухт.

Труби діаметром понад 150 мм повинні бути сплющені або розрізані уздовж подовжньої осі

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Товщина металу, мм, не менше

Маса куска металу, кг, не менше

Зовнішній діаметр труб, мм, не більше


1,5

600 х 450 х 450 6,0

2

150

3

БРУХТ СТАЛЕВИЙ №

3 Сталевий великовагий брухт.

Труби діаметром понад 150 мм повинні бути сплющені або розрізані уздовж подовжньої осі Допускають швелери і двотаври, якщо вони становлять не більше 20 % від маси партії

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Товщина металу, мм, не менше

Зовнішній діаметр труб, мм, не більше Товщина стінки швелерів або двотаврів, мм не менше


1,5

800 х 500 х 500 6,0

150

4,0

4

БРУХТ СТАЛЕВИЙ №

4 Великогабаритний великовагий сталевий брухт. Допускають очищені прибуткові частини, залишки ливникової системи і випори, металургійні відходи та скрап, швелери і двотаври. Труби діаметром понад 150 мм повинні бути сплющені або розрізані уздовж подовжньої осі

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Товщина металу, мм, не менше

Зовнішній діаметр труб, мм, не більше Товщина стінки швелерів або двотаврів, мм не менше


2,0 1200x500x450 6,0

150

4,0

5

БРУХТ СТАЛЕВИЙ № 5 Сталевий дрібний кусковий брухт та відходи виробів метизного та інших виробництв (костилі, болти, гайки тощо)

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Товщина металу, мм, не менше

Маса куска металу, кг


0,5 200x150x100 6,0

0,025—20

6

БРУХТ СТАЛЕВИЙ ОЦИНКОВАНИЙ Сталевий великогабаритний брухт оцинкований. Допускають автомобільний металобрухт. Не допускають листове залізо або тонкий листовий матеріал

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше


2,0 1000x500x500