ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Основи проектування

ДБН В.2.2-23:2009

(Проект, остаточна редакція)

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

2009

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИКИ:

Відкрите акціонерне товариство „Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву” (ВАТ „КиївЗНДІЕП”)

В.Куцевич, д-р арх. (керівник розробки); О.Гайдученя, канд.арх.; архітектори Б.Губов, І.Чернядьєва; В.Гершкович, канд.техн.наук; інженери Ю.Сіземов, Б.Ступаченко, Б.Польчук

За участю:

Інституту гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва АМН України (В.Акіменко, д-р мед.наук; П.Семашко, канд.мед.наук; О.Шумак, О.Коваленко);

Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС України (О.Сізіков, канд. техн.наук; Є.Степанюк, Р.Уханський, Я.Нижник);

Державногодепартаменту пожежної безпеки МНС України (О.Євсеєнко, С.Мусійчук, В.Сокол, О.Гладишко, Г.Дубинський);

УкрНДІПроцивільсільбуд (Г.Болотов, канд.арх.)

НА ЗАМІНУ:

ВСН 54-87 Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (О.Авдієнко, А.Нечепорчук, Г.Грогоренко) Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від .........................

і чинні з .............

_______________________________________________________________________________

ЗМІСТ

стор.

1.

Сфера застосування

1

2.

Нормативні посилання

1

3.

Терміни та визначення понять

6

4.

Загальні положення

9

5.

Розміщення будинків, організація земельної ділянки

10

6.

Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення

11

6.1 Загальні вимоги

11

6.2 Торговельні приміщення

14

6.3 Приміщення для приймання, зберігання та готування товарів до продажу

16

6.4 Підсобні, службові та побутові приміщення

21

7.

Санітарно-гігієнічні вимоги

22

8.

Пожежна безпека

24

9.

Інженерне обладнання

30

9.1 Ліфти

30

9.2 Сміттєвидаляння

31

9.3 Водопостачання і каналізація

32

9.4 Теплопостачання, опалення, вентиляція та кондиціонування повітря

33

9.5 Електропостачання та електрообладнання

36

9.6 Системи зв’язку та сигналізації

37

10.

Вимоги до енергозбереження

39

ДОДАТОК А

Класифікація основних типів підприємств роздрібної торгівлі (магазинів)

40

ДОДАТОК Б

Вимоги доступності для інвалідів та інших маломобільних

груп населення

41

ДОДАТОК В

Таблиця В.1 - Орієнтована площа земельних ділянок магазинів і ринкових комплексів

43

ДОДАТОК Г

Рекомендований перелік елементів додаткового обслуговування покупців в магазинах

44

ІІІ

ДОДАТОК Д

Таблиця Д.1 – Питомі показники мінімальної площі відділу замовлень

46

ДОДАТОК Е

Таблиця Е.1 – Питомі показники мінімальної площі кафетеріїв

46

ДОДАТОК Ж

Таблиця Ж.1 – Мінімальні площі приміщень додаткового обслуговування

47

ДОДАТОК К

Таблиця К.1 - Найменша ширина проходів у торговельних залах

48

ДОДАТОК Л

Таблиця Л.1 - Питомі показники мінімальної площі по групах неторговельних приміщень продовольчих магазинів

50

ДОДАТОК М

Таблиця М.1 - Питомі показники мінімальної площі по групах неторговельних приміщень непродовольчих магазинів

52

ДОДАТОК Н

Таблиця Н.1 - Питомі показники мінімальної площі по групах неторговельних приміщень ринків

55

ДОДАТОК П

Таблиця П.1 – Склад приміщень продовольчих магазинів

56

ДОДАТОК Р

Таблиця Р.1 – Склад приміщень непродовольчих магазинів

57

ІV

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

Підприємства торгівлі.

Основи проектування

ДБН В.2. 2-...:200_

На заміну ВСН 54-87

Чинні від__________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми поширюються на проектування нових, реконструкцію і розширення існуючих будинків та окремих приміщень підприємств роздрібної торгівлі (магазинів, ринків), за винятком будинків оптової (гуртової) торгівлі, магазинів з продажу автомобілів (автосалонів) і запчастин до них, магазинів зброї, магазинів-складів будівельних матеріалів, магазинів виробничих фірм, а також магазинів тимчасового функціонування.

1.2 Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб –суб’єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

1.3 При проектуванні будинків підприємств роздрібної торгівлі, поряд із положеннями цих Норм, слід також виконувати вимоги інших чинних нормативних документів у галузі будівництва.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН 360-92**

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-1-2003

Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

ДБН Б.2. 4-1-94

Планування та забудова сільських поселень

ДБН В.1.1-5-2000

Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах

ДБН В.1.1-7-2002

Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2006

Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво в сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-2:2006

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні.

С.2 прДБН В.2.2-...:200..

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.2-9-99

Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005

Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-17:2006

Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.3-15:2007

Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-13-98*

Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд.

ДБН В.2.5-23-2003

Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24-2003

Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-27-2006

Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-28:2006

Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.6-31:2006

Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДСТУ Б В.1.1-4-98*

Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-11:2005

Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість

ДСТУ Б В.2.5-34:2007

Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В.2.5-38:2008

Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд.

ДСТУ 4281:2004

Заклади ресторанного господарства. Класифікація

ДСТУ 4303:2004

Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4401-1:2005

Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги (EN 671-1:2001, МОD)

ДСТУ ISO 6309:2007

Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма і колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ ISO 4190-1-2001

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, ІІ, ІІІ, VІ (ISO 4190-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4190-2-2001

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу ІV (ISO 4190-2:2001, IDT)

прДБН В.2.2-...:200... С.3

ДСТУ ISO 4190-3-2001

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)

ДСТУ ISO 4190-6-2001

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984, IDT)

ДСТУ ISO 9386-1:2005

Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи

ДСТУ ISO 9386-2:2005

Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках

ДСТУ ISO 9589:2005

Ескалатори. Будівельні розміри (ISO 9589:1994, IDT)

ДСТУ pr EN 81-70:2003

Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема пасажирів із функціональними порушеннями (pr EN 81-70:1999, IDT)

ДСТУ EN 81-1:2003

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні (EN 81-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 81-2:2003

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні (EN 81-2:1998, IDT)

ДСТУ EN 115:2003

Норми безпеки до конструкції і експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів (EN 115:1995, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)

Соединители штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры (З’єднувачі штепсельні побутові та аналогічного призначення. Основні розміри)

ГОСТ 8824-84

Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры (Ліфти електричні вантажні малі. Основні параметри та розміри)

НПАОП 0.00-1.02-99

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

НПАОП 40.1-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

НАПБ Б.01.005-2005

Правила пожежної безпеки на ринках України

НАПБ Б.01.007-2004

Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках і спорудах

НАПБ Б.03.002-2007

Норми визначення категорії приміщення, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

С.4 прДБН В.2.2-...:200..

НАПБ Б.06.004-2005

Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

Снип II-12-77

Здания и сооружения. Защита от шума (Будинки і споруди. Захист від шуму)

Снип II-35-76

Котельные установки (Котельні установки)

Снип 2.01.01-82

Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія і геофізика)

СНиП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

СНиП 2.04.02-84

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кондиціонування)

Снип 2.09.04-87

Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будинки)

СНиП 3.05.06-85

Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

СНиП 3.05.07-85

Системы автоматизации (Системи автоматизації)

ВБН В.2.2-45-1-2004

Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

ВСН 1-77 / Минсвязи СССР

Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов (Інструкція з проектування блискавкозахисту радіооб’єктів)

ВСН 60-88 /

Госкомархитектуры

Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудоваания жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Улаштування зв’язку, сигналізації та диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадських будинків. Норми проектування)

ВСН 97-83/

Минэнерго СССР

Инструкция по проектированию городских и посел-ковых электросетей (Інструкція з проектування міських і селищних електричних мереж)

ВСН 205-84/

ММСС СССР

Инструкция по проектированию электроустановок, систем автоматизации технологического оборудования (Інструкція з проектування електроустановок, систем автоматизації технологічного обладнання)

ПУЭ-86

Правила устройства электроустановок (Правила улаштування електроустановок)

ПУЕ:2006

Правила улаштування електроустановок. Глава 1.5; глави 2.4 і 2.5; глава 6

ПУЕ:2008

Правила улаштування електроустановок. Глави 4.1 і 4.2

прДБН В.2.2-...:200... С.5

НРБУ - 97

Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

ДСП 173-96

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДержСанПіН 136/1940-97

Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізо-ваного господарсько-питного водопостачання

Дсп 201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

ДСанПіН 239-96

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСанПіН 3.3.2.007-98

Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислю-вальних машин

ДСН 3.3.6.037-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСНіП 3.3.6-096-2002

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

Санпин 42-120-4948-89/ Минздрав СССР

Санитарные правила допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки (Санітарні правила допустимих рівнів інфразвуку і низькочастотного шуму на території житлової забудови)

СанПиН 42-123-5777-91

Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженное (Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м’яке морозиво)

Санпин 6027.А-91

Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве (Санітарні правила і норми щодо застосування полімерних матеріалів у будівництві)

СанПиН 1304-75

Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых помещениях (Санітарні норми допустимих вібрацій у житлових приміщеннях)

СанПиН 2605-82

Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки (Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових та громадських будинків і території житлової забудови)

С.6 прДБН В.2.2-...:200..

СанПиН 3077-84

Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови)

СанПиН 5781-91

Санитарные правила для предприятий продоволь-ственной торговли (Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі)