ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ДОСТУПНІСТЬ БУДИНКІВ І СПОРУД ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

РОЗРОБЛЕНО: РОЗРОБНИКИ:

НА ЗАМІНУ:

ВНЕСЕНО

ТА ПІДГОТОВЛЕНО

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНО

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

ВАТ "КиївЗНДІЕП"

Б.М. Губов; В.В. Куцевич, д-р архіт. (керівник розробки);

1.1. Чернядьєва; за участю В.Ф. Гершковича, канд. техн. наук;

І.Μ. Кропівіна; Б.Г. Польчука;

За участю:

Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва

АМН України (В.Я.Акіменко, д-р мед. наук; Н.М. Янко, канд.

мед. наук);

УкрНДІ пожежної безпеки МНС України (О.О. Сізіков, канд.

техн. наук; В.Г. Сокол; І.О. Харченко, канд. техн. наук);

Державного департаменту пожежної безпеки МНС України (О.О. Свсієнко; І.Я. Кріса; О.П. Мартинов; СВ. Мусійчук);

Національної Асамблеї інвалідів України (Я.В. Грибальський, В.М. Сушкевич)

ВСН 62-91 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України

Наказом Мінбуду від 02.11.2006 р. № 362 і чинні з 1 травня 2007 р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди ДБН В.2.2-17:2006

Доступність будинків і споруд для маломобільних На заміну ВСН 62-91

груп населення

Чинні від 2007-05-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Вимоги цього документа поширюються на проектування та реконструкцію цивільних (житлових та громадських) будинків та споруд з урахуванням потреб людей, які відносяться до маломобільних груп населення (далі - МГН), функціонально-планувальні елементи будинків і споруд, їх земельні ділянки, а також на вхідні вузли, комунікації, шляхи евакуації, приміщення (зони) проживання, обслуговування і робочі місця, а також їх інформаційне та інженерне обладнання.

Вимоги цих Норм не поширюються на будинки спеціалізованих закладів для постійного і тимчасового проживання інвалідів і людей старшої вікової групи на умовах опіки, стаціонари лікувальних закладів і аналогічні установи, призначені для обслуговування і постійного перебування даних категорій населення, а також на житлові будинки для однієї сім'ї.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН 360-92**Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН 363-92Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України

ДБН Б.2.4-1-94Планування та забудова сільських поселень

ДБН В. 1.1 -7-2002Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.2-3-97Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів

ДБН В.2.2-4-97Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

ДБН В.2.2-9-99Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-10-2001Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я

ДБН В.2.2-11-2002 Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні

положення

ДБН В.2.2-13-2003Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2005Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-16-2005Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.3-4-2004Споруди транспорту. Автомобільні дороги

ДБН В.2.3-5-2001Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15-2007Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків

і споруд

ДБН В.2.5-20-2001Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання

ДБН В.2.5-23-2003Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24-2003Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-28:2006Природне та штучне освітлення

ДБН В.2.6-31:2006Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будинків

ДСТУ Б В.1.1-4-98Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на

вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір. ТК 104 "Ліфти"

С.2 ДБН В. 2.2-17:2006

ДСТУ ISO 9386-1:2005

ДСТУ ISO 9386-2:2005

ДСТУ рг EN 81-70:2003 ДСТУ pr EN 81-71:2004

ДСТУ рг EN 81-72:2002 ДСТУ рг EN 81-73:2004

ДНАОП 0.00-1.02-99 ГОСТ 7396.1-89 (МЕК 83-75)

СНиП 2.04.05-91 СНиП 2.09.04-87

ВБН В.2.2-ЦЗН-2004/ Мінпраці та соціальної політики України

ВСН 01-89/ Росавтотранс

ВСН 54-87/ Госгражданстрой

ВСН 60-89/ Госкомархитектуры

ВСН 61-89(р)/ Госкомархитектуры

СН 4948-89

СанПиН 42-121 -4719-88

СанПиН 42-123-5777-91

Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки. Розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи

Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки. Розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та на інвалідних-колясках

Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема пасажирів із функційними порушеннями

Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 71. Специфіка використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Ліфти, стійкі до вандалізму

Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти для пожежної служби

Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 73.

Режим роботи ліфтів у разі пожежі

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. ТК 104 "Ліфти"

Соединители штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры. (З'єднувачі штепсельні побутового та аналогічного призначення. Основні розміри)

Отопление, вентиляция и кондиционирование. (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

Административные и бытовые здания. (Адміністративні та побутові будинки)

Будинки і споруди. Центри зайнятості населення базового рівня (Здания и сооружения. Центры занятости населения базового уровня))

Предприятия по обслуживанию автомобилей. (Підприємства з обслуговування автомобілів)

Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования. (Підприємства роздрібної торгівлі. Норми проектування)

Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования. (Влаштування зв'язку, сигналізації та диспетчеризації інженерного обладнання житлових та громадських будинків. Норми проектування)

Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования. (Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків. Норми проектування)

Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки. (Санітарні правила допустимих рівнів інфразвуку та низькочастотного шуму на території житлової забудови)

Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних учебных заведений и профессионально-технических училищ. (Санітарні правила влаштування, обладнання и утримання гуртожитків для робітників, студентів, учнів середніх навчальних закладів та професійно-технічних училищ)

Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое. (Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи та підприємства, які виробляють м'яке морозиво)

ДБН В.2.2-17:2006 С.З

СанПиН 1304-75Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах. (Санітарні

правила допустимих вібрацій у житлових будинках)

СанПиН 2152-80Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации

воздуха производственных и общественных помещений. (Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських будинків)

СанПиН 2605-82Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общест-

венных зданий и территории жилой застройки. (Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових та громадських будинків і території житлової забудови)

СанПиН 3077-84Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общест-

венных зданий и на территории жилой застройки. (Санітарні норми допустимого шуму у приміщеннях житлових та громадських будинків та на території житлової забудови)

СанПиН 5781-91Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли.

(Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Адаптація - пристосування до нових умов, тут: пристосування середовища життєдіяльності, будинків і споруд до потреб маломобільних груп населення.

Візуальні засоби інформації — тут: носії інформації у вигляді помітних зором текстів, знаків, символів, світлових сигналів тощо, переданих у тому числі людям із порушенням функцій органів слуху.

Доступні для МГН будинки і споруди - будинки і споруди, у яких реалізований комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки МГН.

Елемент — складова частина будь-чого, тут: архітектурний, технічний або механічний компонент ділянки, будинку або приміщення, наприклад, робоче місце, місце відпочинку, душ, телефонна кабіна, двері, керуючий пристрій, ручка, поручень тощо.

Інвалід - людина, що має порушення здоров'я зі стійким розладом функцій організму, у тому числі з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору і дефектами слуху, що приводять до обмеження життєдіяльності і викликають необхідність його соціального захисту.

Ліфтовий хол - спеціальне приміщення, розташоване біля входу до ліфта.

Маломобільні групи населення (МГН) - люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До мало-мобільних груп населення тут віднесені інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо.

Перекладач жестової мови (сурдоперекладач) - фахівець, який здійснює переклад звукової інформації на мову жестів для глухонімих і людей з дефектами слуху.

Пожсежобезпечна зона - частина будинку, споруди, протипожежного відсіку, виділена протипожежними перешкодами для захисту людей від небезпечних факторів пожежі протягом заданого часу (від моменту виникнення пожежі до завершення рятувальних робіт), забезпечена комплексом заходів для проведення евакуації і рятування.

Смуга руху - частина пішохідного шляху, призначена для руху в один ряд в одному напрямку.

Система засобів інформації (інформаційні засоби) - тут: сукупність носіїв інформації, що забезпечують для МГН своєчасне орієнтування у просторі, сприяють безпеці і зручності пересування, а також інформують про властивості середовища життєдіяльності.

Спеціалізований елемент - тут: елемент, до якого (як до об'єкта нормування) ставляться специфічні вимоги щодо адаптації з урахуванням конкретного або сукупного дефектів здоров'я людини.

Тактильні засоби інформації - носії інформації, що передаються інвалідам по зору і сприймаються шляхом дотику.

C.4 ДБН В.2.2-17:2006

Текстофон - апарат для передавання, приймання і ведення діалогу по телефону інвалідами з порушеннями слуху в текстовому режимі. Апарат забезпечений клавіатурою і дисплеєм для відображення текстової інформації.

Тифлотехпічні засоби — засоби, що полегшують людям з вадами зору роботу і засвоєння інформації (магнітофони, диктофони, письмові прилади, клавіатура зі шрифтом Брайля).

Універсальний елемент - тут: елемент, що проектується з урахуванням можливого використання усіма категоріями населення, у тому числі МГН.

Шлях руху - тут: пішохідний шлях, який використовується МГН, у тому числі інвалідами на кріслах-колясках, для переміщення по ділянці (доріжки, тротуари, пандуси тощо), а також на вході до будинку або споруди та всередині будинків і споруд (горизонтальні і вертикальні комунікації).

4ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. При проектуванні та реконструкції громадських і житлових будинків слід передбачати дляінвалідів і громадян інших маломобільних груп населення умови життєдіяльності, однакові з реш-тою категорій населення.
  2. Перелік об'єктів, доступних для інвалідів і інших маломобільних груп населення, розра-хункова кількість і категорія інвалідів, а також група мобільності МГН (додаток А, таблиця А.1)встановлюються у завданні на проектування.
  3. При проектуванні об'єктів, доступних для МГН, повинні бути забезпечені:

  • доступність місць цільового відвідування і безперешкодність переміщення всередині будинківі споруд;
  • безпека шляхів руху (у тому числі евакуаційних), а також місць проживання, обслуговування іприкладення праці;
  • своєчасне отримання МГН повноцінної і якісної інформації, яка дозволяє орієнтуватися впросторі, використовувати обладнання (у тому числі для самообслуговування), отримуватипослуги, брати участь у трудовому і навчальному процесах;
  • зручність і комфорт середовища життєдіяльності.

  1. Проектні рішення об'єктів, доступних для інвалідів, не повинні обмежувати умови життє-діяльності інших груп населення, а також ефективність експлуатації будинків. З цією метою слідпроектувати адаптовані до потреб інвалідів універсальні елементи будинків і споруд, які вико-ристовуються усіма групами населення. Необхідність застосування спеціалізованих елементів, щовраховують специфічні потреби інвалідів, установлюється завданням на проектування.
  2. При проектуванні, обладнанні й оснащенні будинків і споруд, доступних для МГИ, повин-ні виконуватися вимоги чинних нормативних документів: ДБН 360, ДБН В. 1.1-7, ДБН В.2.2-9,ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.5-20, ДБН В.2.5-24, ДБН В.2.6-31, ВСН 61 та інші.