ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

Будинки та споруди

навчальних закладів

ДБН В.2.2-3-97

Зміна № 3(проект, остаточна редакція)

Київ

Мінрегіон України

2011

ЗМІНА № 3 ДБН В.2.2-3-97

Сторінка 1

Сторінок 15

Будинки і споруди

Будинки та споруди навчальних закладів

1 РОЗРОБЛЕНО:Публічним акціонерним товариством „Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву” (ПАТ „КиївЗНДІЕП”)

за участю

ДУ „Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва” АМН України;

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту МНС України

2 ЗТВЕРДЖЕНО ТАнаказ Міністерства регіонального розвитку, будів

НАДАНО ЧИННОСТІ: ництва та житлово-комунального господарства від ......

№ ..............

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 3.3, а)*. У третьому пункті переліку замінити слова: „навчальні сек.ції 5-12-х класів” (Зміна №2) на: „навчальні секції 5-11-х класів”, далі – за текстом.

Пункт 3.25*. Посилання на: „ДБН В.2.5-13” замінити на: „ДБН В.2.5-56”.

Пункт 3.72*. У першому абзаці, другому пункті переліку замінити словау дужках: „(5-12-й класи)” (Зміна № 2) на: „(5-11-й класи)”, далі – за текстом.

Пункт 3.88*, таблиця 16.

Місце зміни

Надруковано

Повинно бути

Колонка 1, рядок 6

10-12-х класів

10-11-х класів

Колонка 1, рядок 11

2-12-х класів

2-11-х класів

(Зміна № 2)

ЗМІНА № 3 ДБН В.2.2-3-97

Сторінка 2

Пункт 3.93*, третій абзац. Замінити слова: „5-12-х класів” (Зміна № 2) на: „5-11-х класів” і далі – за текстом.

Пункт 4.23*. У першому реченні посилання на: „ПУЭ” (Зміна № 2) замінити на: „ПУЕ”. У другому реченні (Зміна № 2) слова: „згідно з додатком Т ДБН В.2.2-9” замінити на: „згідно з положеннями ДБН В.2.5-23”.

Пункт 4.28*. Посилання на: „РД 34.21.122-87” замінити на: „ДСТУ Б В.2.5-38”.

Пункт 4.41*, перший абзац. У кінці речення посилання:„РД 34.21.122” (Зміна № 2) замінити на: „ДСТУ Б В.2.5-38”.

Пункт 4.43*. посилання на: „ДБН В.2.5-13” замінити на: „ДБН В.2.5-56”.

Додаток 1, таблиця 1. Викласти в новій редакції:

Основні типи загальноосвітніх навчальних закладів

Таблиця 1

Тип закладу за рівнем навчання

Кількість років навчання

Кількість паралелей класів

Тип закладу за кількістю класів

Місце розташування:

місто або селище міського типу (М), сільське поселення (С)

Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня (початкова школа)

1-4-й класи

4

1

4

С

3

12

М

4

16

М

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів (основна школа)

1-9-й класи

9

1

9

С

2

18

М

3

27

М

4

36

М

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів (середня загальноосвітня школа)

1-11-й класи

11

1

11

С

2

22

М, С

3

33

М, С

Гімназія

5-11-й класи

7

1

7

М, С

2

14

М

3

21

М

ЗМІНА № 3 ДБН В.2.2-3-97

Сторінка 3

Кінець таблиці 1

Ліцей *)

10-11-й класи

2

3

6

М

4

8

М

6

12

М

Колегіум

10-11-й класи

2

3

6

М

4

8

М

6

12

М

*) Допускається організація допрофільної підготовки учнів з поглибленим вивченням предметів окремих напрямків з 7-го, 8-го або 9-го класів.

Примітка 1. Загальна місткість загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється завданням на проектування в залежності від кількості учнів та нормативної наповнюваності класів, встановленої Міністерством освіти і науки України.

Примітка 2. Зменшення наповнюваності класів для шкіл сільської місцевості приймається за узгодженням з Міністерством освіти і науки України.

Додаток 7, таблиця. Таблицю подати в новій редакції:

ЗМІНА № 3 ДБН В.2.2-3-97

Сторінка 4

Додаток 7, таблиця. Таблицю подати в новій редакції:

Назва приміщення

Площа приміщення (не менше), м2, в закладах місткістю

4 класи

100/120 учнів 1)

8 класів

200/240

учнів 2)

9 класів

225/360

учнів 2)

11 класів

275/330

учнів 2)

18 класів

450/540

учнів 2)

22 класи

550/660

учнів 2)

27 класів

675/810

учнів 2)

33 класи

825/990

учнів 2)

ЗМІНА № 3 ДБН В.2.2-3-97

Сторінка 5

Додаток 8.

Замінити назву нормативного посилання :

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель” (Зміна № 2) на: „ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель”.

Замінити шифри нормативних посилань:

ДБН В.2.5-23-2003” (Зміна № 1) на: „ДБН В.2.5-23-2010”;

„ВБН В.2.2.45-1-2004” (Зміна № 2) на: „ВБН В.2.2-45-1-2004”;

„НРБУ-97” (Зміна № 2) на: „ДГН 6.6.1-6.5.001-98 (НРБУ-97)”;

„СанПиН 3077-84” (Зміна № 2) на: „СН 3077-84”.

Замінити нормативні посилання:

ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд” (Зміна № 2) на: „ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту”;

„ПУЭ Правила устройства электроустановок” на: „ПУЕ:2009 Правила улаштування електроустановок”;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений (Інструкція з улаштування блискавкозахисту будинків і споруд)” (Зміна № 2) на: „ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. улаштування блискавкозахисту будівель і споруд”.

Вилучити такі нормативні посилання:

„НАПБ Б 06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації”;

„ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок, розділи 1.5, 2.4, 2.5 і 6”;

„ПУЕ:2008 Правила улаштування електроустановок, розділи 4.1 і 4.2”.

ЗМІНА № 3 ДБН В.2.2-3-97

Сторінка 6

Доповнити перелік нормативних посилань такими НД:

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи;

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках;

ДСТУ EN 115:2003 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів (EN 115:1995, IDT)”.

Додаток 9.

Місце зміни

Надруковано

Повинно бути

Колонка 1, рядок 3

Середні загальноосвітні школи (1-12-й класи)

Середні загальноосвітні школи (1-11-й класи)

(Зміна № 2)

Додаток 10.

Назву терміну „Середні загальноосвітні школи (1-12-й класи)” замінити на: „Середні загальноосвітні школи (1-11-й класи)”. В кінці речення після слів: „(Закон України „Про загальну середню освіту” / № 651-ХІV від 13.05.1999” доповнити: „Закон України „Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)” / № 2442-VІ від 06.07.2010”, п.2.4”.

Доповнити такими термінами та визначеннями понять:

„Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами

ЗМІНА № 3 ДБН В.2.2-3-97

Сторінка 7

шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання,з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей (Концепція розвитку інклюзивної освіти / Затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912).

Класи з інклюзивним навчанням – класи в загальноосвітніх навчальних закладах (середніх загальноосвітніх школах), у яких створюються відповідні умови, де разом з дітьми без обмеження фізичних можливостей організоване інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з вадами фізичного та психічного розвитку, у тому числі дітей-інвалідів) (Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах / Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872)”.

Доповнити НД новим додатком:

„Додаток 11

(обов’язковий)

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛіз Організацією ІНКЛЮЗИВНого НАВЧАННЯ

1 Загальні положення

1.1. для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з вадами фізичного та психічного розвитку, в тому числі дітей-інвалідів) у загальноосвітніх школах (загальноосвітніх навчальних закладах) створюються умови для забезпечення безперешкодного доступу до будинків, приміщень, елементів земельних ділянок такого закладудітей з вадами опорно-рухового апарата, зокрема тих, що пересуваються на інвалідних кріслах-колясках, і дітей з вадами слуху та зору.

ЗМІНА № 3 ДБН В.2.2-3-97

Сторінка 8

1.2. За необхідності у загальноосвітніх навчальних закладах створюються класи з інклюзивним навчанням, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

1.3. Наповнюваність класів з інклюзивним навчанням має становити не більше 20 учнів, із них з однорідними вадами:

а) 1-3 дитини з розумовою відсталістю або порушенням опорно-рухового апарата, зі зниженим зором чи слухом, затримкою психічного розвитку тощо;

б) не більше 2-х дітей сліпих або глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, зі складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-рухового апарата в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на інвалідних кріслах-колясках.

1.4. Можливі варіанти комплектації класу з інклюзивним навчанням, за загальної його наповнюваності до 20 учнів:

а) 17-19 дітей без обмеження фізичних можливостей і від 1-го до 3-х дітей-інвалідів з вадами фізичного та психічного розвитку категорії більш легкої патології (див. 1.3 а);

б) 18-19 дітей без обмеження фізичних можливостей і 1-2 дитини-інваліди з більш тяжкою категорією патології (див. 1.3 б);

в) 18 дітей без обмеження фізичних можливостей і 2 дитини-інваліди, з яких один учень-інвалід має більш тяжку категорію інвалідності (див. 1.3 б), а інший – більш легку (див. 1.3 а).

ЗМІНА № 3 ДБН В.2.2-3-97

Сторінка 9

2 Об’ємно-планувальні рішення

2.1. Шляхи евакуації у будинку загальноосвітньої школи із організацією інклюзивного навчання слід передбачати згідно з вимогами ДБН В.2.2-17.

2.2. Основний та допоміжні входи до будинку, а також евакуаційні виходи з будинку назовні слід обладнувати пандусом з уклоном не більше 1:12 або 8% (1:10 або 10% при перепаді рівнів підлоги до 0,2 м) згідно із вимогами ДБН В.2.2-17 (пункт 6.2.3), а за необхідності влаштовують також і сходи з уклоном 1:3.

Ширина вхідного тамбуру має бути не менше 2,2 м, вхідних дверей – 1,2 м.