ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд

СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ДБН В.2.5-56:2010

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Київ 2011

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО:

ВГО "Український союз пожежної та техногенної безпеки"

РОЗРОБНИКИ: Б. Платкевич (науковий керівник), В. Носач, О. Євсеєнко, С. Мусійчук,

В. Євстіфєєв, В. Білоус, Г. Дубінський, В. Сокол, А. Бушиленко, В. Дунюшкін, С. Поно- марьов, В. Приймаченко, А. Приймаченко, А. Куценко, С. Пітайчук, Н. Морозова, І. Коло сов, О. Лагода, В. Озерянко, П. Андрейченко, А. Котов, П. Мізін, П. Макаренко,

М. Федорович, П. Шаповалов, В. Дикун, В. Щербаха, В. Макаров

 1. ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України

 1. ПОГОДЖЕНО:.

Державний департамент пожежної безпеки МНС України (лист від 26.07.2010 № 36/4/4635)

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО:

накази Мінрегіонбуду України від 22.12.2010 р. № 537 та від 30.12.2010 р. № 571, чинні 3 01.10.2011 р.

 1. НА ЗАМІНУ: ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування ..;■ • 1
 2. Нормативні посилання 2
 3. Терміни та визначення 2.
 4. Загальні положення "... . 2
 5. Склад систем протипожежного захисту4
 6. Системи пожежної сигналізації4
  1. Галузь застосування4
  2. Загальні вимоги4
  3. Прийняття СПС до експлуатування10
  4. Технічне обслуговування СПС 10
 7. Автоматичні системи пожежогасіння 10
  1. Загальні вимоги10
  2. Вимоги до автоматичних систем пожежогасіння за видами вогнегасної речовини11
  3. Прийняття АСПГ до експлуатування 12
  4. Технічне обслуговування АСПГ12
 8. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюваннямлюдей 13
  1. Галузь застосування13
  2. Загальні вимоги13
  3. Вимоги досигналів оповіщення 14
  4. Вимоги дорозміщення оповіщувачів та гучномовців15
  5. Зони оповіщення17
  6. Вимоги доелектроживлення та кабельних ліній17
  7. Вимоги доаварійного освітлення та показників напрямку евакуювання .... 18
  8. Прийняттясистем оповіщення до експлуатування18
  9. Технічне обслуговування систем оповіщення 18
 9. Системи протидимного захисту18
  1. Галузь застосування18
  2. Загальні вимоги18
  3. Прийняття до експлуатування СДТ18
  4. Технічне обслуговування СДТ19
 10. Диспетчеризація (Центральний пункт управління) та автоматизаціяСПЗ19
  1. Галузь застосування19
  2. Центральний пункт управління СПЗ19
  3. Автоматизація систем та устаткування, що не входять доскладу СПЗ20
 11. Системи централізованого пожежного спостереження 21
  1. Галузь застосування21
  2. Організація спостереження за СПЗ об'єктів 21
  3. Проектування систем передавання тривожних сповіщень25
  4. Монтування систем передавання тривожних сповіщень26
  5. Прийняття СПТС до експлуатування27
  6. Технічне обслуговування систем передавання тривожних сповіщень 27

12 Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об'єктах28

 1. Системи пожежної сигналізації28
 2. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей 28
 3. Автоматичні системи водяного, пінного пожежогасіння28
 4. Автоматичні системи газового, порошкового та аерозольного пожежогасіння ЗО
 5. Системи димо-та тепловидалення32

ДОДАТОК А

Перелік нормативних документів і нормативно-правових актів, на які

є посилання в даних Нормах34

ДОДАТОК Б

Терміни та визначення понять39

ДОДАТОК В

Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню

автоматичними системами пожежної сигналізації та пожежогасіння, і

тип системи передавання тривожних сповіщень 42

ДОДАТОК Г

Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами

оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, вибір

типу системи оповіщення74

ДОДАТОКД

Завдання на проектування78

ДОДАТОК Е

Проектування систем порошкового пожежогасіння82

ДОДАТОК Ж

Зразки карток, журналів, актів 94

ДОДАТОК И

Опис інших функцій устаткування індикації113

ДОДАТОК К

Прийняття СПЗ до експлуатування114

ДОДАТОК Я

Технічне обслуговування систем протипожежного захисту116

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Инженерное оборудование зданий и сооружений СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Engineering equipment of buildings and structures FIRE PROTECTION SYSTEMS

Чинні від 2011-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Вимоги цих будівельних норм поширюються на проектування, монтування, уведення до експлуатування і технічне обслуговування систем протипожежного захисту (СПЗ), а саме:
 • автоматичних систем пожежогасіння (АСПГ);
 • систем пожежної сигналізації (СПС);
 • систем оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей (СО);
 • систем димо- та тепловидалення та підпору повітря (СДТ);
 • систем централізованого пожежного спостереження (СЦПС);
 • диспетчеризації (СПЗ).

Зазначені вище СПЗ призначені для протипожежного захисту будинків, споруд, приміщень та устаткування різного призначення (далі - об'єкти) під час нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту та експлуатування цих об'єктів.

 1. Вимоги цих будівельних норм є обов'язковими для фізичних та юридичних осіб, які здійснюють будівельну діяльність на території України, незалежно від їхніх форм власності та належності.
 2. Ці будівельні норми встановлюють класифікацію систем протипожежного захисту, а також загальні вимоги до них.
 3. Ці будівельні норми застосовуються разом з іншими чинними нормативними документами (далі - НД), що встановлюють вимоги до автоматичних систем протипожежного захисту, затверджених або погоджених головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування і урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки. Вимоги пожежної безпеки, викладені в інших НД, не повинні знижувати вимог цих будівельних норм.
 4. Ці будівельні норми не поширюються на проектування та монтування автоматичних систем пожежогасіння і пожежної сигналізації для:
 • будинків і споруд, що проектуються за спеціальними нормами;
 • технологічних установок, розташованих поза будинками;
 • складських будинків для зберігання спалимих сипких матеріалів (що зберігаються насипом), аерозольної продукції;
 • проектування та монтування автоматичних систем пожежогасіння, призначених для гасіння пожеж класу Д згідно з ГОСТ 27331 (горючі метали, вибухові речовини, джерела іонізуючого

випромінювання).

Проектування і монтування вище перелічених автоматичних систем пожежогасіння і систем пожежної сигналізації здійснюються за відомчими НД або індивідуальними технічними умовами, концепціями.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Перелік нормативних документів і нормативно-правових актів, на які є посилання в цих будівельних нормах, подано у додатку А.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни та визначення позначених ними понять, що вживаються у цих будівельних нормах, подано у додатку Б.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Необхідність обладнання об'єктів системами протипожежного захисту або галузь їх застосування визначається відповідно до вимог цих Норм, а також відомчими (галузевими) переліками, нормами та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки.
  2. Ці будівельні норми встановлють види об'єктів, які підлягають обов'язковому обладнанню АСПГ та СПС під час їх будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації, капітального ремонту, зміни функціонального призначення та категорій приміщень і будинків за вибухопожежною і пожежною небезпекою згідно з НАПБ Б.03.002.

У випадку неможливості заходами технічного обслуговування та планово-попереджувальними ремонтами на діючих об'єктах утримувати функціонування систем протипожежного захисту в проектних межах, що були чинні на час прийняття систем до експлуатування, останні необхідно реконструювати відповідно вимог чинних Норм на час реконструювання системи.

 1. Під час визначення об'єктів, які підлягають обладнанню АСПГ та СПС, окрім цих будівельних норм, необхідно керуватися відомчими (галузевими) переліками, будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами.
  1. Системи протипожежного захисту повинні проектуватися відповідно до вимог цих будівельних норм, НД, на які є посилання у цих будівельних нормах, інших НД, які містять вимоги щодо цих систем. При цьому вимоги пожежної безпеки, викладені в інших ДБН, НАПБ, ДСТУ, галузевих (відомчих) нормах тощо, повинні бути не нижче рівня вимог цих ДБН.

Підставою для проектування СПЗ є завдання на проектування (додаток Д), видане замовником системи.

 1. Необхідність обладнання АСПГ та СПС будинків і приміщень, що не вказані в цих будівельних нормах, повинна визначатись на підставі науково-технічного обґрунтування, індивідуальних технічних вимог, концепції протипожежного захисту об'єкта.
  1. Не підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації окремо розташовані застраховані одноповерхові наземні об'єкти торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, площа яких незалежно від їх ступеня вогнестійкості не перевищує 100 м2.

Якщо площа цих об'єктів становить 150 м2 і більше, то сигнал про спрацювання автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) повинен виводитись на пульт пожежного спостереження.

 1. Побудова системи протипожежного захисту, її технічні характеристики (наприклад, вид вогнегасної речовини, спосіб гасіння, тип і кількість пожежних сповіщувачів тощо) визначаються проектною організацією.

У разі відсутності норм для проектування окремих видів систем протипожежного захисту, а також відхилень від обов'язкових положень нормативних документів необхідно виконувати вимоги НАПБ Б.02.014.

 1. Системи протипожежного захисту повинні працювати цілодобово, крім випадків, обумовлених НД.
  1. Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних автоматичних систем протипожежного захисту будинків та споруд виводяться на пульти пожежного спостереження з урахуванням вимог 4.6 та таблиці В.1 додатка В цих будівельних норм.
  2. Управління системами протипожежного захисту слід передбачати з приміщення пожежного поста (диспетчерської або іншого спеціального приміщення з цілодобовим перебуванням чергового персоналу, далі - пожежний пост). Це приміщення повинно бути площею не менше 15 м2 та розміщуватись на першому або цокольному поверхах будинків. Допускається розміщення цього приміщення вище першого поверху, при цьому вихід із такого приміщення повинен бути назовні, на сходову клітку, у вестибюль або коридор, що мають вихід назовні.

У цьому приміщенні повинні бути:

 1. температура повітря в межах 18-25 °С;
 2. відносна вологість не більше 80 %;
 3. природне, штучне робоче й аварійне освітлення безпеки. При робочому освітленні повинна забезпечуватися освітленість приміщення не менше 150 лк для люмінесцентних ламп і не менше 100 лк - для ламп розжарювання; при аварійному - не менше 10 % від норм робочого освітлення;
 4. автоматичне вмикання аварійного освітлення.

За відсутності резервування по змінному струму живлення мережі аварійного освітлення повинно передбачатися від акумуляторних батарей;

 1. телефонний зв'язок із пожежною охороною об'єкта або пожежною охороною населеного пункту.
  1. За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі систем протипожежного захисту належить відносити до І категорії згідно з ПУЕ, крім випадків, обумовлених НД.
  2. При проектуванні СПЗ необхідно передбачати обладнання протипожежного призначення, яке має сертифікат відповідності Національної системи сертифікації.
  3. Пуск системи димо- та тепловидалення, підпору повітря, як правило, здійснюється від димових пожежних сповіщувачів.
  4. У разі розміщення обладнання СПЗ за підвісною стелею, де немає можливості доступу до пожежних сповіщувачів або зрошувачів, необхідно передбачати технологічні отвори (люки) для їх обслуговування.
  5. Для захисту блока сервера, шаф з електричним та електронним обладнанням, дизель-генераторів тощо рекомендується використовувати автономні модульні установки локального пожежогасіння.
  6. Кабелі СПЗ необхідно прокладати у місцях, захищених відповідним чином (наприклад: кабельні потоки, короби, шахти тощо), при цьому кабелі повинні мати достатню механічну міцність або забезпечені додатковим захистом від механічних ушкоджень.
  7. Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини в умовах стандартного температурного режиму (далі - СТР) згідно з ДСТУ Б В.1.1-4, повинні зберігати працездатність під дією СТР протягом нормованого проміжку часу або бути захищеними від дії СТР будівельними конструкціями, вогнестійкими матеріалами тощо з нормованими показниками вогнестійкості.
   1. Кабелі, які необхідні для роботи оповіщувачів системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей СОЗ, С04 та С05 за межами зони, що ними обслуговуються, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше ЗО хв або бути захищеними згідно з 4.17, за винятком випадків, указаних у 8.6.9.
   2. Кабелі живлення системи пожежної сигналізації та управління іншими протипожежними та інженерними системами, які будуть задіяні при пожежі, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше ЗО хв або бути захищеними згідно з 4.17.
   3. Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування системи пожежогасіння або прокладені транзитом через приміщення з пожежним навантаженням більше 25 мДж/м2, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше ЗО хв або бути захищеними згідно з 4.17, а для спринклерних та дренчерних систем пожежогасіння не менше 60 хв.
   4. Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування пожежних ліфтів, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 90 хв, або бути захищеними згідно з 4.17.
   5. Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування системи димо- та тепловидалення, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше ЗО хв або бути захищеними згідно 3 4.17.
 2. СКЛАД СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
  1. Системи протипожежного захисту поділяються на: