НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИВОДНІ ПІДІЙМАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ
ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ
ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ, РОЗМІРИ

ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Частина 2. Приводні сходові підйомники
для пересування по нахиленій площині
користувачів, що сидять, стоять та перебувають
в інвалідних колясках

(

БЗ № 1-2005/1

ДСТУ ISO 9386-2:2005


ISO 9386-2:2000, IDT)

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

6ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний комітет з стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко, І. Сікоренко

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 березня 2005 № 67

з 2006-07-01 зі зміною дати чинності згідно з наказом № 273 від 27 вересня 2005 р.

 1. Національний стандарт відповідає ISO 9386-2:2000 Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility — Rules for safety, dimensions and functional operation — Part 2: Powered stairlifts for seated, standing and wheelchair users moving in an inclined plane (Приводні підіймальні плат­форми для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри і функціо­нування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині корис­тувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей докум ент належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

Національний вступ VI

Вступ VI

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 2

 3. Терміни і визначення понять 3

 4. Загальні вимоги до сходового підйомника 6

  1. Характер використовування 6

  2. Захист від небезпек 6

  3. Загальні вимоги до конструкції 6

  4. Розроблені специфічні вказівки до установки 6

  5. Доступ для технічного обслуговування, ремонту і огляду 6

  6. Протидія вогню 7

  7. Номінальна швидкість 7

  8. Номінальне навантаження 7

  9. Загальний коефіцієнт безпеки 7

  10. Опір робочим зусиллям 7

  11. Захист устатковання від шкідливих зовнішніх впливів 7

  12. Обмеження втручання радіо і телебачення 8

  13. Огородження 8

 5. Напрямні і технічні зупинки 8

  1. Напрямні 8

  2. Складання напрямних 8

  3. Напрямні сходового підйомника 8

  4. Технічні кінцеві зупинки 8

 6. Уловлювач і обмежувач швидкості 8

  1. Загальні вимоги 8

  2. Контролювання 9

  3. Звільнення 9

  4. Доступ для огляду 9

  5. Електричне перевіряння 9

  6. Обмежувач швидкості 9

  7. Контролювання повернення 10

  8. Контргайка 10

 7. Приводні елементи і приводна система 10

  1. Загальні вимоги 10

  2. Система гальмування 11

  3. Аварійний або ручний режим 11

  4. Додаткові вимоги для привода підвіски каната 12

  5. Додаткові вимоги для привода зубчастої передачі 13

  6. Додаткові вимоги для привода ланцюгової підвіски 13

  7. Додаткові вимоги для приводних гвинта і гайки 14

  8. Додаткові вимоги для керованого каната і приводних роликів 14

  9. Додаткові вимоги для привода сегментного зубчастого черв’яка 14

  10. Додаткові вимоги для фрикційної або тягової передачі 15

  11. Додаткові вимоги для керованої ланцюгової передачі 15

  12. Додаткові вимоги для керованої ланцюгової передачі з тримальними роликами та тримальними сегментами 15

  13. Додаткові вимоги для гідравлічного привода 15

 8. Електричні установки та устатковання 17

  1. Загальні вимоги 17

  2. Приводні контактори 17

  3. Електроланцюги двигуна і гальма для зупинення машини і перевіряння в зупиненому стані 18

  4. Відстані шляхів відпливу електроструму і зазори та вимоги замикання 18

  5. Захист від електричних дефектів 19

  6. Електричні пристрої безпеки 19

  7. Час затримання 19

  8. Захист привода двигуна 20

  9. Електропроводка 20

  10. Електроланцюги безпеки 21

  11. Пристрої залишкового електричного струму 21

  12. Додаткові вимоги для роботи з акумуляторним живленням 21

  13. Дистанційне керування 22

  14. Операційні пристрої 23

  15. Граничні межі вимикачів і межі кінцевих вимикачів безпеки 23

  16. Пристрої аварійної сигналізації 23

 9. Тримальний пристрій 23

  1. Загальні вимоги 23

  2. Тримальний пристрій зі стільцем 24

  3. Тримальний пристрій з платформою для стояння 25

  4. Тримальний пристрій з платформою для інвалідної коляски 26

 10. Перевіряння, огляд і обслуговування 29

  1. Випробовування і огляд після установлення 29

  2. Періодичні огляди, випробовування і обслуговування 29

 11. Технічна документація 29

 12. Маркування, написи і робочі інструкції 30

  1. Загальні вимоги 30

  2. Інформація для показування 30

  3. Робочі інструкції 31

Додаток А Настанова для вибирання і купівлі придатних сходових підйомників 38

Додаток B Рекомендації щодо перевіряння і випробовування перед пуском в експлуатацію 39

Додаток C Рекомендації щодо забезпечення і використовування спеціально пристосованих операційних пристроїв, вимикачів та датчиків 39

Додаток D Періодичні огляди, випробовування і обслуговування під час експлуатації 40

Додаток E Приклад сертифіката відповідності, визнаний покупцем і (або) кор истувачем після попереднього випробовування і огляду 41

Додаток F Ланцюги безпеки. Вимоги для конструкції ланцюга і компонента та аналізування відмови ланцюгів 41

Додаток G Короткий звіт різних вимог для приватного або загального доступу 46

Бібліографія 46НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 9386-2:2000 Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility — Rules for safety, dimensions and functional operation — Part 2: Powered stairlifts for seated, standing and wheelchair users moving in an inclined plane (Приводні підіймальні платформи для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри і функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересуван ня по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках)

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • за текстом слова «ця частина ISO 9386» замінено на «цей стандарт»;

 • ст руктур ні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з ви могами національної стандартизації України;

 • у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

 • з тексту вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова».

Копії міжнародних та європейських стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, мож­на отримати у Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ВСТУП

Цей стандарт визначає правила безпеки, розміри і функціонування для постійно встановле­них приводних підіймальних платформ, розробл ених для використовування пасажирами з обме­женими фізичними можливостями. Цей стандарт розглядає приводні сходові підйомники для пе­ресування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках.

Розташування і розміри засоб ів контролювання і інших частин установки сходових підйом­ників вибрано відповідно до функціональних потреб пасажирів з обмеженими фізичними можли- востя ми і сумісними з н астановами вказівками, встановленими в ISO/TR 9527.

Відзначається, що устатковання, виготовлене згідно з вимогами цього стандарту, призначе­не для використовування підйомників пасажирами з обмеженими фізичними можливостями. У відповідних обставинах і за будь-яких спеціальних умов, деталізованих в межах цього стандар­ту, такі підйомники можуть використовувати пасажири з обмеженими фізичними можливостями на площі з широкою областю доступу або необмеженим доступом.

Підйомники , виготовлені згідно з вимогами цього стандарту, будуть здатні функціонувати в нормальному оточенні щодо тем ператури і вологості. Й мовірні додаткові особливості, необхідні в суворіших умовах або, якщо придатні, в зовнішній ситуації.

Передбачають, що підйомник, який відповідає вимогам цього стандарту, використовуватиметь­ся тільки особою(-ами) з будь-якими фізичними можливостями до безпечного використовування і позбавленої допомоги або нездатної до самостійного використовування, а тільки за допомогою помічника. На установках з обмеженим доступом передбачено, що користувачі будуть повністю і нструктовані про роботу підйомника відповідно до A.3. На установках із загальним доступом передбачено, що робочі ін струкції або допомога будуть забезпечені.

Коли для ясності наводять розроблену конструкцію, це не потрібно розглядати, як єдину можливу кон струкцію, особливо відносно суч асного розвитку в електроніці і мікропроцесорах і їхнього використовування в засобах контролювання і безпечних електроланцюгах. Будь-яке інше прогресивне рішення, що призведе до такого самого результату, може бути застосоване за умо­ви, що це може бути еквівалентним в роботі і не менш еквівалентним в безпеці.

Рекомендовано, щоб підйомники, виготовлені відповідно до цього стандарту, піддавались незалежному перевірянню відповідності через схвалення типу.ДСТУ ISO 9386-2:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИВОДНІ ПІДІЙМАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ

ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ, РОЗМІРИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ
Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування
по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять
та перебувають в інвалідних колясках

ПРИВОДНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗМЕРЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Часть 2. Приводные ступенчатые подъемники для передвижения
по наклонной плоскости пользователей, которые сидят, стоят
и находятся в инвалидных колясках

POWER-OPERATED LIFTING PLATFORMS
FOR PERSONS WITH IMPAIRED MOBILITY
RULES FOR SAFETY, DIMENSIONS AND FUNCTIONAL OPERATION
Part 2. Powered stairlifts for seated, standing
and wheelchair users moving in an inclined plane

Чинний від 2006-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає правила безпеки, розміри і функціонування для постійно встановле­них приводних сходових підйомників, що призначені для використовування пасажирами з обме­женими фізичними можливостями для сидіння, стояння і користувачів інвалідного крісла, що переміщаються по нахиленій площині.

Ці обмеження до підйомників:

 1. які пересуваються між постійними рівнями над сходовим маршем або доступною нахи­леною поверхнею (див. примітку 1);

 2. номінальна швидкість яких не перевищує 0,15 м/с;

 3. нахил поручнів яких не перевищує 75о від горизонталі;

 4. тримальний пристрій яких прямо спрямований і направляється поручнем або поручнями (див. примітку 2).

Примітка. Ніяке огороджен ня для сходових підйомників не потрібне.

Цей стандарт не визначає кожну загальну техн іч ну ви могу для всіх аспектів електричної, механічної або будівельної конструкції.

По можливості, цей стандарт визначає тільки вимоги, що потрібні для матеріалів і устатко- вання в інтересах безпеки і функціонування.

Також вміщено вимоги для захисту від шкідливих впливів, які можуть бути випадковими від встановленого устатковання в зовнішніх розташуваннях.

Видання офіційне

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані або недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях у тексті, а перелік публікацій наведено далі. Для датованих посилань пізніші поправки або перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їм надано чинності разом зі змінами чи переглядом. У разі не- датованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

ISO 606:1994 Short-pitch transmission precision roller chains and chain wheels

ISO 3864:1984 Safety coloures and safety signs

ISO 4190-5 Lifts and service lifts (USA: Elevators and dumbwaiters) — Part 5: Control devices, signals and additional fittings

ISO 4344:1983 Steel wire ropes for lifts

ISO 4413:1998 Hydraulic fluid power — General rules relating to systems

ISO 7000:1989 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

IEC 60204-1 Electrical equipment of industrial machines — Part 1: General requirements

IEC 60335-1 Safety of household and similar electrical appliances — Part 1: General requirements

IEC 60364 Electrical installations of buildings

IEC 60417-2:1998 Graphical symbols for use on equipment — Part 2: Symbol originals

IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60617 Graphical symbols for diagrams

IEC 60664-1:1992 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part: Principles, requirements and tests

IEC 60742:1983 Isolating transformers and safety isolating transformers — Requirements