МІНІСТЕРСТВО ІНВЕСТИЦІЙ І БУДІВНИЦТВА УКРАїНИ

-----------------------------------------------------------------

* ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ

ДЛЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ

ДБН 363-92

ВИДАННЯ ОФІЦІЙНЕ

Київ 1992

УДК 728.2-05

ДБН 363-92. Житлові будини для осіб похилого віку сільської

місцевості України /Мінінвестбуд України. - К.: УкрНДІПроци-

вільсільбуд Міністерства інвестицій і будівництва України,

1992.

РОЗРОБЛЕНІ УкрНДІПроцивільсільбудом (доктор арх. З.В.Моісєєнко,

керівник теми, Т.М.Штейнгель за участю О.І.Майбороди), Управ-

лінням житлово-цивільного будівництва Держбуду України

(М.М.Кучерук).

СХВАЛЕНІ НТР Держбуду України.

ПОГОДЖЕНІ Міністерством соціального забезпечення України,

Міністерством охорони здоров'я України, Управлінням пожежної

охорони МВС України.

ВНЕСЕНІ УкрНДІПроцивільсільбудом.

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО СТВЕРДЖЕННЯ Управлінням житлово-цивільного

будівництва Держбуду України (канд. арх. Л.Х.Муляр).

При користуванні нормативним документом слід враховувати

затверджені зміни будівельних норм і правил та державних

стандартів.

Видання офіційне

Мінінвестбуд України

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ ДЛЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ

ДБН 363-92

*

Издание официальное

Мининвестстрой Украины

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ЖИЛЫЕ ДОМА ДЛЯ ЛИЦ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ УКРАИНЫ

РСН 363-92

-----------------------------------------------------------------

| Державний комітет | Державні будівельні норми | ДБН 363-92 |

|у справах архітектури |----------------------------------------|

|будівництва та охоро- | Житлові будинки | Вводяться |

|ни історичного сере- | для осіб похилого віку | вперше |

|довища України | сільської місцевості | |

|(Держбуд України) | України | |

-----------------------------------------------------------------

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці норми поширюються на проектування квартирних будинків

різних типів, будинків-інтернатів та ін. установ, призначених

для постійного та сезонного перебування престарілих жителів сіль-

ської місцевості України та ветеранів сільськогосподарського ви-

робництва - одинаків та сімейних.

Норми поширюються як на нове будівництво, так і на розширення,

реконструкцію та переобладнання існуючих споруд.

Норми не поширюються на проектування будинків спеціалізованого

призначення (для розселення інвалідів на кріслах-колясках, психо-

неврологічних хворих, глухонімих, незрячих та ін.).

1.2. Норми обов'язкові для всіх організацій, незалежно від ві-

домчої підпорядкованості, що виконують проектні й будівельні ро-

боти, а також для замовників проектів та інстанцій, що їх погод-

жують та стверджують.

1.3. При розробці проектної документації необхідно керуватись

законодавчими та нормативними актами України: будівельними,

архітектурно-планувальними, санітарними, протипожежними нормами

і правилами, переліками, вимогами щодо охорони навколишнього

природного середовища, що діють на території України, а також

цими нормами.

1.4. Будівництво житлових будинків, інтернатів та інших уста-

нов для престарілих може вестися як за типовими, так і за інди-

відуальними проектами, що затверджені належним чином.

------------------------------------------------------------------

| Внесені Українським | Затверджені наказом | Строк введення |

| науково-дослідним | Держбуду України | в дію |

| і проектним інститу- | від 2 березня 1992р.| 1 березня 1992р. |

| том цивільного | N 27 | |

| сільського будів- | | |

| ницта | | |

|(УкрНДІПроцивіль- | | |

|сільбуд) | | |

------------------------------------------------------------------

1.5. Склад та зміст, порядок розробки, погодження та стверджен-

ня проектів житла для громадян похилого віку визначаються інструк-

ціями по складанню проектів житлових та громадських будинків.

Примітки. 1.Проектно-кошторисна документація на будівництво

господарським засобом об'єктів з будівельним обсягом до 600 м3

для громадян похилого віку може розроблятися, за згодою із за-

мовником, у скороченому обсязі.

2. Заходи щодо цивільної оборони розробляються згідно з діючи-

ми нормами та правилами за спеціальним завданням.

1.6. Положення, що не обумовлені цими нормами, приймаються

згідно з завданням на проектування, погодженим належним чином.

1.7.Перелік термінів та скорочень, що використані у ДБН, наве-

дено у довідковому додатку 1.

1.8. Правила підрахунку площі, об'ємів та кількості поверхів,

а також перелік необхідних техніко-економічних показників наве-

дено в обов'язковому додатку 2.

стр.2 ДБН 363-92

----------------

2. РОЗМІЩЕННЯ БУДИНКІВ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

2.1. Розміщення будинків для престарілих визначається проектно-

планувальною документацією відповідно до містобудівельних, про-

типожежних і санітарних вимог, що поширюються на будівництво

сільського житла та громадських будівель.

2.2. Будинки для престарілих не слід розміщувати поблизу сані-

тарно-захисних зон промислових, сільськогосподарських та інших

об'єктів народного господарства, що забруднюють повітря та землю,

біля магістралей з інтенсивним рухом транспорту, біля звалищ, а

також на ділянках, що піддаються дії сильних вітрів.

2.3. Будинки-інтернати допускається розміщувати в окремих бу-

динках на ділянках санаторіїв-профілакторіїв, лікарень, полік-

лінік, амбулаторій та ФАП.

2.4. Будинки-інтернати для престарілих слід розміщувати на

території з рівнем зовнішнього шуму не більше 40 дБа.

2.5. Для будівництва будинків для престарілих рекомендується

виділяти рівну, незаболочену ділянку з ухилом у межах 5%.

При ухилах 5-10 % розміщувати будинки слід на вирівняних

терасах.

2.6. При будівництві на пагорбах і в гірській місцевості при

відсутності пологих ділянок будинки-інтернати можна, як виняток,

розміщувати на ділянках з ухилом більшим 10%. При цьому доріжки

та тротуари повинні бути пологими, з ухилом не більше 5%.

2.7. Розміри ділянок індивідуального користування біля квар-

тирних будинків для престарілих визначаються згідно з земельним

законодавством та завданням.

2.8. Біля багатоквартирних будинків змішаного типу, поряд з

іншим, слід передбачати майданчики для відпочинку престарілих

на відстані не більше 20 м від входу в будинок.

2.9. Розміри земельних ділянок для будинів-інтернатів слід

приймати згідно з табл71, але не менше 0,15 га.

2.10. Відстань між будинками та спорудами на ділянках будин-

ків для престарілих слід приймати відповідно до ДБН з планіров-

ки, забудови та благоустрою сільських населених пунктів України,

ДБН з проектування житлових будинків та цих норм.

2.11. Відстань від червоної лінії до будинків для престарілих

слід приймати згідно з табл. 2 за умови виконання вимог п. 2.4.

2.12. Якщо для забезпечення необхідної інсоляції не потребу-

ється інших розривів, відстань між будинками та спорудами інтер-

натів повинна бути не менша:

між поздовжніми сторонами двох | двох висот найвищого

спальних корпусів, а також тор- | будинку, та не менше

цями, що мають вікна із спаль- | протипожежних

них приміщень |

|

між торцями двох спальних | за протипожежними

корпусів, що не мають вікон | нормами

із спальних приміщень |

|

від спальних корпусів до | 25 м, але не більше

надвірних вбиралень | 40 м

|

від спальних корпусів до | 25 м

трансформаторної підстанції |

|

від спальних корпусів та |

харчових блоків до сміттєспа- |

лювальних печей | 30 м

стр.3 ДБН 363-92

----------------

|

від їдальні до надвірних |

вбиралень | 50 м

2.13. Мінімальна відстань від спальних корпусів будинків-ін-

тернатів до господарських будівель для худоби та птахів, гноє-

сховищ, вигулу - 25 м.

2.14.Перед головним входом в будинок-інтернат слід передбачати

майданчик для відвідувачів із розрахунку 0,5 м2 на одного мешкан-

ця, але не менше 10 м2.

2.15. Майданчики та споруди для кліматотерапії, фізичної куль-

тури та ін. слід передбачати згідно з завданням на проектування.

2.16. Шляхи руху престарілих у зону відпочинку не повинні пере-

тинатись із проїздами для автотранспорту; проїзди та підходи до

будинку повинні мати тверде покриття; доріжки та тротуари слід

передбачати з твердим не слизьким покриттям; не допусається по-

кривати доріжки піском, щебінкою або гравієм. Зовнішні сходи,

в тому числі біля входу в будинок, повинні мати висоту сходинок

0,12-0,14 м, ширину проступів - 0,30-0,34 м; число сходинок

в марші має бути не менше трьох і не більше десяти.

Т а б л и ц я 1

-----------------------------------------------------------------

Будинки | Місткість, | Мінімальний розмір

для престарілих | осіб | ділянки, га/особу

-----------------------------------------------------------------

Будинки з елементами

обслуговування 5 - 15 0,02

Будинки-інтернати

загального типу:

з первинним

обслуговуванням 5 - 10 0,025

з обмеженим об-

слуговуванням 5 - 20 0,023

з ровиненим об-

слуговуванням 15 - 50 0,02

Примітка. Нормативом не враховано площу ділянки для ведення

підсобного господларства, що визначається завданням на проекту-

вання.

-----------------------------------------------------------------

Т а б л и ц я 2

-----------------------------------------------------------------

| Відстань від червоної лінії, м

Тип будинку |-------------------------------------------

| магістральних вулиць | внутріселищних

| | вулиць

-----------------------------------------------------------------

Квартирні будинки 12 6

Будинки з елементами

обслуговування 12 6

Будинки-інтернати

(житлові корпуси) 30 12

-----------------------------------------------------------------

стр.4 ДБН 363-92

----------------

Зовнішні сходи (або їх частини) і майданчики біля входів у бу-

динки висотою від рівня тротуару більше 0,45 м повинні мати ого-

рожу.

2.17. Ухил пандусів на шляхах руху престарілих має бути не

більше 1:12. Мінімальну ширину пандусу слід приймати 100 см.

Пандус повинен мати з обох боків огорожу з двома поручнями, що

розміщуються на висоті 70 і 90 см та бортом висотою не менше 5 см

від краю пандуса.

Довжина огорожі біля пандусу повинна бути більшою, ніж довжина

пандусу, з обох його боків не менше, ніж на 0,3 м. Кінці поручнів

повинні відгинатись донизу.

2.18. Пандус, що розміщується вздовж сходів або відкосів, пови-

нен мати суцільну сітчасту огорожу від рівня борту до нижнього

поручня.

2.19. Слід передбачати заходи для відводу дощових і весняних

вод з ділянок будинків для престарілих.

2.20. Ділянки будинків-інтернатів повинні мати огорожу. Вигляд

огорожі та її висоту слід передбачати відповідно до вказівок по

проектуванню огорож, майданчиків та ділянок підприємств, буді-

вель і споруд.

2.21. Головні проїзди для автотранспорту, в тому числі для по-

жежних машин, під'їзди до господарської зони та майданчики для

сміттєзбірників повинні мати тверде покриття.

2.22. Господарський майданчик повинен мати удосконалене полег-

шене покриття і розміщуватись біля входів у приміщення кухні та

пральні (господарського блоку). Не допускається прилягання гос-

подарських майданчиків до майданчиків для відпочинку та фізкуль-

тури, а також розміщення їх під вікнами спалень.

2.23. Завантаження приміщень громадського призначення слід

здійснювати з ділянок (переважно - торців) будинків, що не мають

вікон із спалень.

2.24. Майданчики сміттєзбірників слід влаштовувати з боку глу-

хих торців будинків. Ці майданчики повинні прилягати до проїздів,

мати ухил 1% вбік проїжджої частини, вирішуватись у вигляді ки-

шені та бути ізольованими від майданчиків інших типів цегляною

або бетонною стіною та (або) щільною живою огорожею.

2.25. Озеленення (включаючи садок) повинно займати не менше

50% території. Дерева висаджуються з таким розрахунком, щоб не

заважати проїзду пожежних автомобілів.

При будівництві нових будинків необхідно, по можливості, збе-

рігати існуючі зелені насадження.

2.26. По вільному від забудови периметру ділянки влаштовується

зелена захисна смуга завширшки до 10 м.

2.27. Біля в'їзду на ділянку будинку-інтернату слід передбача-

ти стооянку не менше, на два автомобіля.

3. ОСВІТЛЕНІСТЬ ТА ІНСОЛЯЦІЯ

3.1. Вибір типів будинків для престарілих та розміщення їх на

ділянці слід провадити в залежності від містобудівної ситуації з

додержанням умов інсоляції.

3.2. Природне і штучне освітлення приміщень будинків для пре-

старілих слід проектувати згідно з діючими будівельними та сані-

тарними нормами з проектування природного та штучного освітлення.

3.3. Для загальнооздоровчої дії безперервне сонячне опроміню-

вання житлових (спалень) та загальних кімнат, майданчиків відпо-

чинку з 22 березня по 22 вересня повинно бути не менше 3 годин

на день.

Орієнтація вікон житлових кімнат у всіх кліматичних районах не

допускається в межах сектора горизонту від 280 до 80 градусів,

стр.5 ДБН 363-92

----------------

а в ІІІ і ІY кліматичних районах також їдалень, загальних кімнат

і кухонь - від 200 до 290 градусів.

Для обмеження зайвого теплового впливу на майданчиках відпочин-

ку влітку половина їх території затінюється.

Примітка. В умовах забудови, що склалася, допускається однора-