Примітка. В разі потреби аналіз надійності об'єкта, що виготовляється, можна проводити з використанням методів контролю параметрів технологічних процесів і (чи) кількісних методів аналізу, які наведені в наступному розділі цього стандарту.Аналіз видів відмов і оцінка впливу наслідків відмов на працездатність об'єкта. Оцінка надійності варіантів об'єкта та вибір найкращого технічного рішення. Аналіз схемних і конструктивних рішень, що задовольняють заданим у ТЗ вимогам щодо надійності. Аналіз і уточнення оцінок показників надійності об'єкта в цілому та його складових частин для вибраного варіанту побудови об'єкта


Аналіз інформації про надійність об'єктів-аналогів за даними експлуатації. Аналіз переліку елементів, рекомендованих до застосування, на відповідність вимогам щодо надійності. Аналіз переліку елементів, що лімітують надійність об'єкта, аналіз зовнішніх діючих чинників (ЗДЧ). що впливають на надійність елементів, складивих частин та об'єкта в цілому. Аналіз способів захисту від ЗДЧАналіз і уточнення, схемного та конструктивного рішень об'єкта з метою забезпечення вимог ТЗ щодо надійності. Аналіз карт робочих режимів елементів. Аналіз надійності елементів, проведення теплових розрахунків і розрахунків на міцність, аналіз способів охолодження чи підігрівання, Аналіз переліку елементів, що лімітують надійність і підлягають вхідному контролю. Оцінка надійності об'єкта та перевірка відповідності її вимогам ТЗ щодо надійності


Аналіз запасів працездатності. Аналіз наслідків перевірки функціонування за екстремальних умов


Аналіз системи контролю справності об'єкта під час експлуатації. Аналіз параметрів для діагностування несправностей. Аналіз повноти контрольних та діагностичних тестів. Аналіз методів попередження відмов і захисту від їх наслідків


Аналіз ремонтопридатності. Аналіз програм і методик проведення випробувань макетів і дослідного зразка. Аналіз наявності та придатності комплексу спеціального випробувального обладнання. Аналіз системи метрологічного забезпечення випробувань. Аналіз причин несправностей та відмов, що виникли під час проведення випробувань об'єкта та розробка заходів щодо їх усунення. Аналіз експериментальної перевірки працездатності системи контролю та діагностування. Аналіз експериментальної перевірки безпеки та живучості при порушенні умов експлуатації. Аналіз інформації про результати випробувань дослідного зразка та оцінка відповідності вимогам ТЗ щодо надійності. Аналіз повноти проведеною коригування документації за результатами випробувань


Аналіз правил експлуатації об'єкта. Аналіз систем технічного обслуговування та ремонту. Аналіз методики формування комплекту ЗІП та оцінка його достатності для забезпечення вимог ТЗ щодо надійності. Аналіз ремонтної та експлуатаційної документації


Розробка технології виготовлення дослідного зразка об'єкта

Аналіз переліку технологічних процесів, що впливають на надійність об'єкта. Аналіз впливу стабільності технологічних процесів на надійність об'єкта

Звіт про реалізацію ПЗH на стадії НДДКР

Аналіз реалізації ПЗН на об'єкт та його склтдові частини. Аналіз ефективності коригування (в разі потреби)


Розробка ПЗНв


Аналіз наявності та повноти ПЗНв.

Оцінка підготовленості виробництва до виготовлення об'єктів з необхідним рівнем надійності

Аналіз рівня розробки технологічних процесів виробництва. Аналіз атестації технологічних процесів робочих місць. Аналіз методів контролю параметрів технологічних процесів, що лімітують надійність об'єкта. Ананаліз можливостей щодо реалізації програм і методик випробувань

Оцінка надійності технологічних систем

Аналіз точності та стабільності технологічних процесів

Розробка системи контролю надійності під час виготовлення

Аналіз можливостей вхідного контролю сировини, матеріалів, комплектуючих елементів, контролю якості і виготовлення складових частин і об'єкта в цілому

Виявлення технологічних параметрів, що впливають на надійність і безпеку, та організація їх контролю

Аналіз стану технічної оснащеності та організації служб контролю якості продукції. Аналіз рівня автоматизації технологічних процесів і контрольних операцій. Аналіз повноти та вірогідності контролю

Організація системи обліку вимов об'єкти: виявлених під час виготовлення

Аналіз наявності та ефективності доопрацювання об'єкта

Оснащення випробувальним устаткуванням та засобами контролю

Аналіз результатів атестації випробувального устаткування та засобів контролю

Складання переліку засобів неруйнівного контролю і технічного діагностування та оснащення цими засобами

Аналіз повноти переліку засобів неруйнівного контролю та перевірка атестації цих засобів

Розробка режимів технологічного прогону

Аналіз правильності вибору режимів і тривалості технологічного прогону

Розробка (чи) забезпечення необхідними НД і методичними матеріалами щодо забезпечення надійності під час виготовлення

Аналіз повноти переліку НД

Випробування настановної серії

Аналіз повноти програм і методик випробувань. Аналіз відповідності об'єктів вимогам Т3 щодо надійності. Аналіз причин виникнення несправностей та розробка заходів щодо їх усунення

Коригування конструкторської та технологічної документації за результатами випробувань настановної серії

Аналіз наявності та ефективності доопрацювань об'єкта

Збирання інформації про якісгь і надійність об'єкта за результатами контролю настановної серії

Аналіз системи технічного обслуговування та ремонту відносно вимог щодо надійності

Навчання кадрів сучасним методам забезпечення надійності об'єктів на стадії виробництва

Аналіз рівня кваліфікації персоналу та якості програм навчання


Розробка або уточнення програми забезпечення надійності на стадії серійного виготовлення

Аналіз повноти програми забезпечення надііїності

Контроль за дотриманням конструкторської та технологічної документації

Аналіз повноти контролю. Аналіз результатів приймально-здавальних випробувань

Проведення технологічного прогону

Аналіз ефективності техно-логічног л прогону

Збирання та аналіз інформації про надій-ність серійної продукції

Аналіз системи збирання інформації про надійність

Аналіз рекламацій та причин відмов

Аналіз наявності та ефективності доопрацювань об'єкта

Проведення заходів щодо усунення причин технологічних відмов

Аналіз системи гарантійного обслуговування, перевірка обгрунтованості гарантійних термінів

Атестація технологічних процесів і робочих місць

Аналіз результатів атестації технологічних процесів

Контроль надійності комплектуючих виробів

Аналіз результатів вхідного контролю

Контроль за дотриманням технологічної дисципліни

Аналіз ефективності контро лю. Перевірка кваліфікації персоналу

Організація та проведення періодичних випробувань

Аналіз програм і методик періодичних випробувань. Аналіз причин виникнення несправностей

Розробка та реалізація заходів щодо усунення причин відмов, які виявлені під час періодичних випробувань

Аналіз наявності та ефективності доопрацювань об'єкта


Організація та проведення навчання обслу говуючого персоналу правилам забезпечення надійності

Аналіз програми навчання

Розробка нормативної та методичної документації із забезпечення надійності під час експлуатації

Аналіз повноти НД

Підготовка місць експлуатації при використанні техніки

Атестація робочих місць

Організація обліку інформації про відмови

Аналіз первинних форм обліку інформації

Вивчення інформації про несправності, які виявлені під час введення об'єктів в експлуатацію

Ai шіз ефективності доопрацювань об'єкта

Оцінка якості монтажних робіт

Аналіз якості монтажних робіт

Проведення випробувань об'єктів на мітці експлуатації та оцінка їх працездатності

Аналіз програм і методик випробувань

Звіт про реалізацію ПЗНв на стадії виробництва

Аналіз реалізації ПЗНв


Розробка ПЗНе

Аналіз наявності та повноти ПЗНе

Контроль за дотриманням правил експлуатації

Аналіз експлуатаційних документів (інструкцій з експлуатації). Аналіз дотримання; правил безпеки

Збирання та аналіз інформації про надійність об'єктів та їх складових частин

Аналіз ефективності виявлення причин відмов. Аналіз системи збирання інформації про ладінність

Коригування ЗІП

Аналіз достатності ЗІП

Коригування періодичності технічного обслуговування та ремонту

Аналіз ефективності впровадження засобів технічної, діагностики. Аналіз функцїонування засобів автоматизованого контролю експлуатаційних параметрів

між різними деревами вимагає особливого вивчення;

— головні причини, які визначаються за допомогою дерева і ведуть до верхньої події, стосуютъся тільки події, що аналізується (такі причини можуть призвести до інших подій);

— метод спрямований на аналіз несправностей або відмов і не розрахований на аналіз стратегій складного ремонту та технічного обслуговування чи аналіз загальної готовності.

Б.3 Блок-схема надійності

Б.3.1 Переваги:

— може бути майже безпосередньо побудована з функціональних діаграм системи, що зменшує похибки при побудові діаграм та (чи) поданні функціональних шляхів, які стосуються надійності системи;

— дає змогу охопити майже всі типи конфігурацій системи, що включають паралельні, надлишкові, резервні та альтернативні функціональні шляхи;

— досліджувати більшість комбінаторних подій та деякі види залежнетей;

— здійснювати повний аналіз параметрів на основі зміни функціональних показників системи;

— аналізувати (у випадку двох станів) функціональні (чи нефункціональних) шляхи з метою одержання мінімальних логічних моделей (наприклад, використовуючи алгебру Буля);

— може служити для аналізу чутливості з метою визначення деталей, які найбільш сприяють надійності системи в цілому;

— створювати моделі для оцінки надійності та готовності всієї системи в межах імовірності;

— дає компактні та точні діаграми системи в цілому.

Б.3.2 Недоліки:

— не забезпечує аналіз специфічної відмови, тобто не виявляє причинно-наслідкових чи наслідково-причинних шляхів;

— вимагає імовірнісної моделі показників кожного елемента діаграми;

— не дає опису невірних або неочікуваних результатів, якщо фахівець у галузі аналізу не вживе спеціальних заходів;

— спрямована, в основному, на аналіз виконання задач і не розрахована на аналіз стратегій комплексного ремонту та технічного обслуговування чи аналізу загальної готовності.

Б.4 Прогнозування надійності за кількістю елементів

Б.4.1 Переваги:

— витрати часу та коштів на проведення аналізу незначні;

— метод вимагає невеликого обсягу інформації та даних і використовується на початкових стадіях розробки конструкції;

— на початкових стадіях розробки конструкції збирається основна інформація щодо надійності елементів;

— придатна для автоматизованих розрахунків;

— вимагає незначного навчання;

— використовується для аналізу вузлів будь-якої складності за наявності даних щодо надійності.

Б.4.2 Недоліки:

— функціональна структура (наприклад, резервування на низькому рівні) системи не може бути досліджена й, отже, аналізуватися можуть тільки прості конструкції;

— рівень прогнозування, як правило, невисокий, особливо для невеликих підсистем, що є наслідком сильного розкиду показників

опублікованих даних;

— не охоплюються ремонт і технічне обслуговування;

— неможлива оцінка характеру відмов, механізмів відмов та їх наслідків;

— неможливо врахувати події та відмови, що відбуваються у часовій послідовності.

Б.5 Марковський аналіз

Б.5.1 Переваги

— дає безпосередню стохастичну (імовірнісну) модель станів системи на основі її логічної схеми;

— дає імовірнісні рішення для підсистем інших моделей, таких як логічні діаграмі та дерево відмов;

— використовується у ситуаціях і при наслідках, що характеризуються декількома станами до рівня елементів;

— може бути послідовностями подій у вигляді схеми чи порядку виникнення;

— використовується при розрахунку показників готовності системи;

— дає змогу аналізувати комплексний ремонт і залежності.

Б.5.2 Недолік :