МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

19.04.2004 N 174

Зареєстровано

в Міністерстві

юстиції України

7 травня 2004 р.

за N 577/9176

Про затвердження Правил облаштування та застосування

ліфтів для транспортування пожежних підрозділів

у будинках та спорудах

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" та Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах (додаються).

2. Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах набирають чинності з 1 липня 2004 року.

3. Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки та Департаменту сил, Головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ректорам вищих закладів освіти МНС України, начальнику Вінницького училища професійної підготовки працівників Державної пожежної охорони МНС України довести до відома керівного складу органів управління системи МНС України та організувати вивчення особовим складом підпорядкованих їм підрозділів Правил облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Чучковського В.М. та заступника Міністра Борисова П.Ф.

Міністр Г.В.Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

19.04.2004 N 174

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 травня 2004 р.

за N 577/9176

ПРАВИЛА

облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють загальні технічні вимоги до ліфтів, які працюють у режимах "пожежна небезпека" та "транспортування пожежних підрозділів", загальні вимоги пожежної безпеки до конструктивних та об'ємно-планувальних рішень будинків (споруд), що обладнуються зазначеними ліфтами, а також вимоги до застосування таких ліфтів.

1.2. Улаштування нових ліфтів для транспортування пожежних підрозділів слід здійснювати відповідно до вимог цих Правил, державних стандартів, будівельних норм та інших нормативно-правових актів, що діють в Україні.

1.3. Вимоги цих Правил обов'язкові для виконання підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та виду їх діяльності, підрозділами пожежної охорони, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території України.

1.4. Відхилення від вимог цих Правил мають бути узгоджені з органами державного пожежного нагляду відповідно до чинного законодавства України.

1.5. У період, не пов'язаний з використанням ліфта пожежними підрозділами під час пожежі, допускається, щоб він був в експлуатації як пасажирський.

2. Терміни та визначення

У цих Правилах застосовуються терміни, визначені в ДСТУ ЕN 81-72: 2002 "Норми безпеки до конструкцій та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері ліфта посадочні. Випробування на вогнестійкість" (далі - ДСТУ ЕN 81-72: 2002), ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" (далі - ДБН В.1.1-7-2002), а також застосовуються терміни у такому значенні:

ліфт для транспортування пожежних підрозділів (далі - ЛТПП) - ліфт, оснащений системами керування, захисту, зв'язку, що забезпечують транспортування пожежних підрозділів на поверхи будинку (споруди) для виконання робіт з рятування людей, виявлення та гасіння пожежі;

основний посадковий поверх - поверх головного входу до

будинку (споруди);

ліфтовий хол ЛТПП - приміщення, що є протипожежним відсіком, який влаштовується в місцях сполучення ліфтової шахти ЛТПП з поверхами будинку (споруди). Призначенням ліфтового холу ЛТПП є захист ліфта і його шахти від впливу небезпечних факторів пожежі та забезпечення безпечного доступу пожежних підрозділів з кабіни ліфта на поверхи будинку (споруди);

режим "пожежна небезпека" - установлена послідовність дій системи керування ліфтом, яка передбачає, що в разі виникнення пожежі в будинку (споруді) здійснюється вимушений рух кабіни ліфта на основний посадковий поверх, виключаючи реагування на команди керування з кабіни та зареєстровані попутні виклики;

режим "транспортування пожежних підрозділів" - установлена послідовність дій системи керування ліфтом, яка забезпечує роботу ліфта з виконанням команд керування, що подаються пожежними підрозділами тільки з кабіни ліфта.

3. Основні вимоги до ліфтів

3.1. ЛТПП є складовою частиною комплексу інженерного обладнання будинків та споруд різного призначення, а також одним з видів пожежнотехнічних засобів, що забезпечують переміщення пожежних підрозділів на поверхи будинків (споруд) для виконання робіт з рятування людей, виявлення та гасіння пожежі.

Необхідність улаштування ЛТПП у будинках (спорудах) установлюється відповідно до ДБН В.1.1-7-2002, ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення" (далі – ДБН В.2.2-9-99), СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" та інших нормативних документів з урахуванням призначення будинків (споруд).

3.2. ЛТПП повинні обслуговувати всі поверхи будинку (споруди).

3.3. ЛТПП слід розміщувати в окремій ізольованій шахті, а машинне приміщення ЛТПП - в окремому приміщенні.

Розташовувати ЛТПП у загальній шахті з ліфтом іншого призначення не допускається.

Шахта ЛТПП та його машинне приміщення повинні відповідати вимогам, що встановлюються до протипожежних відсіків.

Протипожежними відсіками у цьому пункті вважаються частини будинку, які відокремлені від інших його частин протипожежними стінами та перекриттями 1, 2, 3 типів, а також протипожежними перегородками першого типу та перекриттям третього типу (підпункт "в" пункту 4.3 ДБН В.1.1-7-2002).

3.4. ЛТПП повинні досягати поверху, найбільш віддаленого від основного посадкового поверху, у середньому за 60 секунд.

3.5. ЛТПП, який обслуговує надземну частину, може обслуговувати до двох рівнів підземної частини будинку (споруди), яка включає цокольний поверх.

За умови трьох та більшої кількості рівнів (поверхів) підземної частини будинку (споруди) слід застосовувати окремий ЛТПП, який має зупинки на цих рівнях.

3.6. Двері ЛТПП з боку ліфтового холу та двері ліфтового холу ЛТПП з боку коридорів та приміщень на кожному поверсі повинні бути марковані піктограмою відповідно до ДСТУ ЕN 81-72: 2002 (рис. 1 ).

Рис. 1. Піктограма ЛТПП.

3.7. Розташування ЛТПП у будинках (спорудах) повинно передбачатися у межах кожного протипожежного відсіку. Протипожежним відсіком у цьому пункті вважається будинок, секція будинку або частина будинку, що відокремлена від іншої частини протипожежними стінами 1-го типу.

3.8. ЛТПП повинні сполучатися з поверхами будинку через ліфтові холи (самостійні або загальні), з яких є виходи до шляхів евакуації людей з будинку та доступ до пожежних кранів або сухотрубу (якщо вони передбачені проектом).

3.9. Розміри кабін, швидкість ЛТПП та їх вантажопідйомність повинні відповідати ДСТУ ISO 4190-1:2001 "Ліфтова (елеваторна) установка. Частина 1. Класи ліфтів I, II, III і VI". При цьому вантажопідйомність ЛТПП має бути не менше .

3.10. Доступ пожежних підрозділів до ЛТПП, на основному посадковому поверсі, слід передбачати з боку під'їзду пожежних машин до будинку.

3.11. Основним посадковим поверхом будинку може бути цокольний поверх.

На такому основному посадковому поверсі доступ пожежних підрозділів до ЛТПП слід передбачити безпосередньо ззовні будинку.

3.12. У разі влаштування доступу пожежних підрозділів до ЛТПП безпосередньо ззовні будинку або з повітряної зони незадимлюваної сходової клітки конструкція дверей шахт ЛТПП повинна забезпечувати роботу ЛТПП у зимовий період року.

Пристрій для самозачинення дверей холів ЛТПП повинен бути розміщений зсередини цих холів, а двостулкові двері повинні бути обладнані пристроями для почергового самозачинення стулок цих дверей.

3.13. Застосовувати для ЛТПП вижимні гідравлічні ліфти

забороняється.

4. Конструктивне виконання та облаштування ліфтів

4.1. Вимоги до конструктивних та об'ємно-планувальних рішень будинків (споруд) і до конструкцій ліфтів

4.1.1. Конструкції ЛТПП повинні відповідати вимогам національних стандартів, будівельних норм, ДНАОП та інших нормативних документів.

4.1.2. ЛТПП повинні мати самостійні ліфтові холи (рис.  2).

Дозволяється:

передбачати вихід з ЛТПП до загального ліфтового холу з іншими ліфтами (рис. 3). Тоді до холу застосовуються ті самі вимоги, що й до ліфтових холів ЛТПП;

влаштовувати ЛТПП з прохідними дверми (рис. 4).

Рис. 2. Приклади розташування ЛТПП в окремій шахті та із самостійним ліфтовим холом):

а) на основному посадковому поверсі біля зовнішньої стіни будинку;

б) на основному посадковому поверсі всередині будинку;

в) на інших поверхах всередині будинку.

Рис. 3. Приклад розташування ЛТПП у відокремленій шахті із загальним ліфтовим холом з іншими ліфтами).

Рис. 4. Приклад розташування ЛТПП з прохідними дверима.

4.1.3. Межа вогнестійкості огороджувальних конструкцій (протипожежних стін, перегородок, перекриттів) ліфтового холу ЛТПП повинна бути не меншою за нормовану межу вогнестійкості перекриттів будинку, яка встановлена нормативними документами галузі будівництва.

Двері ліфтового холу ЛТПП повинні бути протипожежними 2-го типу.

4.1.4. Огороджувальні конструкції (протипожежні стіни, перекриття) шахт ЛТПП та їх машинних приміщень повинні мати межу вогнестійкості не менше REI 120, а у висотних будинках - не менше REI 150.

Висотні будинки відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 - це будинки з умовною висотою понад (як правило, понад 16 поверхів).

4.1.5. Двері шахти ЛТПП повинні бути випробувані на вогнестійкість згідно з ДСТУ ЕN 81-8: 2002 "Норми безпеки до конструкцій та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері ліфта посадочні. Випробування на вогнестійкість" і мати сертифікат відповідності.

4.1.6. Машинне приміщення ЛТПП підлягає обладнанню автоматичною установкою пожежогасіння.

Вогнегасна речовина, що застосовується в автоматичних установках пожежогасіння не повинна впливати на роботу ліфтового обладнання, розташованого в машинному приміщенні ЛТПП.

4.1.7. Необхідно запобігати проникненню води, яку використовують для гасіння пожежі, у шахту та машинне приміщення ЛТПП за допомогою конструктивних та інженерних рішень, що опрацьовуються під час проектування будинку.

4.1.8. У разі розташування ЛТПП у відокремленій шахті із загальним ліфтовим холом з іншими ліфтами (рис. 3)

допускається не вигороджувати загальний ліфтовий хол на основному посадковому поверсі за пунктом 4.1.3 цих Правил від приміщень цього поверху, якщо:

ЛТПП, крім входу з цих приміщень, має вхід безпосередньо ззовні будинку;

прохід від головного входу будинку до ЛТПП відокремлюється від суміжних приміщень огороджувальними конструкціями з вогнестійкістю за пунктом 4.1.3.

4.1.9. У разі встановлення ЛТПП в окремій шахті із загальним ліфтовим холом (рис. 3, 4) огороджувальні конструкції шахт інших ліфтів повинні мати межу вогнестійкості не менше ніж у відповідних нормативних документах, що діють у галузі будівництва, а двері цих шахт - ЕI 30.

4.1.10. У ліфтових холах ЛТПП повинні бути встановлені димові пожежні сповіщувачі.

У разі обладнання будинків (споруд) водяними установками автоматичного пожежогасіння розміщення зрошувачів у ліфтових холах ЛТПП не вимагається.

4.1.11. Виходи з ЛТПП у висотних будинках повинні сполучатися з усіма надземними поверхами будинку через зовнішню повітряну зону, що має протяжність по фасаду не менше 2,0 м, або через ліфтові холи за пунктом 4.1.2 цих Правил, улаштування яких передбачено нормативними документами з урахуванням призначення будинку.

4.1.12. Двері кабін та шахт ЛТПП повинні бути автоматичними, горизонтально-розсувними центрального чи бокового відкривання та зберігати працездатність при надлишковому тиску в шахті, створеному припливною протидимною вентиляцією.

4.1.13. Огороджувальні конструкції кабіни ЛТПП слід виготовляти з негорючих матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19-95 "Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість" (далі - ДСТУ Б В.2.7-19-95).

4.1.14. У даху кабіни ЛТПП має бути аварійний люк з мінімальним розміром 700х500 мм для виходу пожежниів у шахту ліфта в разі аварії. Вимоги до кришки аварійного люка приймаються відповідно до ДСТУ ЕN 81-72: 2002.

4.1.15. Аварійний люк повинен замикатися двома замками відповідно до ДСТУ ЕN 81-72: 2002. Спосіб відкривання люку повинен бути описаний в інструкції з експлуатації ЛТПП.

4.1.16. У кабіні ЛТПП мають бути встановлені сигнальні пристрої (світловий та звуковий) про перевантаження.

4.1.17. Шахти ЛТПП, а також їх ліфтові холи повинні обладнуватися автономними системами припливної протидимної вентиляції для створення надлишкового тиску при пожежі у відповідності до СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ДБН В.2.2-9-99 та іншими нормативними документами. Кількість повітря, що подається, слід розраховувати за швидкістю витоку не менше 1,3 м/с через одні відкриті двері ліфтового холу, для шахти - з урахуванням відкритих дверей на поверсі пожежі.

Для подавання повітря до ліфтових холів, крім підвальних та підземних поверхів, допускається застосування систем, що обслуговують ліфтові шахти, якщо в прорізах конструкцій, що їх огороджують, улаштовано нормально закриті протипожежні клапани 1-го типу.

4.2. Вимоги до оздоблювальних матеріалів ліфтів