Надруковано:

“Будівництво і стандартизація” N4, 2002 рік

Зміна №4 ДБН А 2.3-1-99 “Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення”.

Наказом Держбуду України від 29 листопада 2002 року №82 строк введення в дію встановлений з 1 грудня 2002 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Додаток 2 “Перелік проектних та інженерно-вишукувальних організацій, на які покладається здійснення територіальної діяльності”

Розділ “У водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах”.

Позицію 3 викласти в новій редакції :

Територіальні організації

за напрямами діяльності

Території, на яких здійснюють свої функції територіальні організації

У водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах

Донецька область

Донецький ПромбудНДІпроект,

м. Донецьк

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Приложение 2 “Перечень проектных и инженерно-изыскательских организаций, на которые возлагается осуществление территориальной деятельности”.

Раздел “ В водоснабжении, канализации и промышленных гидротехнических сооружениях”.

Позицию 3 Изложить в новой редакции :

Территориальные организации

по направлениям деятельности

Территории, на которых осуществляют свои функции территориальные организации

В водоснабжении, канализации и промышленных гидротехнических сооружениях

Донецкая область

Донецкий ПромстройНИИпроект,

г. Донецк

_______________

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №11, листопад, 2002 р., К.: “Укрархбудінформ”

Зміна затверджена наказом Держбуду

від 23.08.05 № 142

Зміна № 5 ДБН А.2.3-1-99

Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення

1 РОЗРОБЛЕНО: Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від 23.08.2005 № 142

ТЕКСТ

По всьому тексту державних будівельних норм назву “Держбуд” замінити на “центральний орган виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, містобудування та архітектури” у відповідних відмінках.

Пункт 1.1 Вираз “…як складової частини державного регулювання у сфері містобудування, будівництва та комунального господарства” викласти в новій редакції: ”…як складової частини технічного регулювання у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, містобудування та архітектури…”.

Пункт 1.4, другий абзац, викласти у новій редакції: “Територіальна діяльність здійснюється організаціями, перелік яких із закріпленими за ними територіями встановлюється центральним органом виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, містобудування та архітектури з числа тих, що мають відповідну ліцензію”.

Додаток 2 вилучити.

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №9-10’2005 р., К.: “Укрархбудінформ”

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Територіальна діяльність в будівництві. ДБН А.2.3-1-99

Основні положення Вводяться на заміну ДБН 361-92

Дані норми поширюються на територіальну діяльність у промисловому будівництві, промисловому транспорті, водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах, газопостачанні, комунальному теплопостачанні, в інженерних вишукуваннях для будівництва, при забудові підроблюваних територій і визначають призначення, засоби здійснення, види робіт і джерела фінансування цієї діяльності, а також права та відповідальність територіальних організацій Держбуду (далі - територіальних організацій).

Вимоги цих норм є обов'язковими для застосування центральними та місцевими органами виконавчої влади, державного нагляду і експертизи, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, громадянами та об'єднаннями громадян, які здійснюють проектування і будівництво.

Основні терміни і визначення наведені в додатку 1.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Метою територіальної діяльності, як складової частини державного регулювання у сфері містобудування, будівництва та комунального господарства, а також у проведенні економічної, науково-технічної, екологічної і соціальної політики при новому будівництві, розширенні, реконструкції, перепрофілюванні і технічному переоснащенні та реструктуризації підприємств, будинків і споруд різного призначення (далі - будівництво об'єктів), є створення умов для взаємоузгоджених дій суб'єктів містобудівної діяльності, поєднання державних і місцевих інтересів та інтересів громадян у вирішенні питань комплексного розвитку територій та інженерної і транспортної інфраструктури, забезпечення надійності та безпеки об'єктів, формування повноцінного життєвого середовища, економії природних, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів.

1.2 Територіальна діяльність здійснюється шляхом проведення комплексу прогнозних, аналітично-експертних, інженерно-вишукувальних і проектних робіт та довідково-інформаційних, консультативних і посередницьких послуг і передбачає:

- сприяння здійсненню Держбудом єдиної технічної політики у сфері містобудування, будівництва та комунального господарства;

- участь у створенні та функціонуванні територіальних підсистем єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

- співпрацю з відповідними управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань, що виходять з даних норм;

- прогнозування розвитку територій міських та сільських поселень на основі комплексного аналізу їх техніко-економічних, соціальних, містобудівних та екологічних характеристик;

- прогнозування впливу на навколишнє середовище наслідків прийняття проектних рішень;

- обгрунтування розміщення нових, розширення, реконструкції, перепрофілювання і технічного переоснащення та реструктуризації об'єктів з урахуванням забезпечення поєднання державних і місцевих інтересів та суб'єктів містобудівної діяльності;

- застосування прогресивних проектних рішень, оптимальне використання природних, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, скорочення інвестиційного циклу;

- створення умов для безпечного проживання населення на територіях з розміщеними на них потенційно небезпечними об'єктами та в районах із складними інженерно-геологічними умовами;

- підтримання високого технічного рівня, якості і ефективності інженерно-вишукувальних та проектних робіт;

- створення технічної основи для прийняття органами виконавчої влади та місцевого самоврядування рішень з комплексного розвитку територій;

- збереження та підтримку розвитку інженерної і транспортної інфраструктури територій;

- пошук рішень з питань енерго- та ресурсозбереження в забудові;

- створення передумов для забезпечення надійності та безпеки будівництва і експлуатації об'єктів, а також сприятливих екологічних умов для життєдіяльності;

- сприяння дотриманню містобудівного законодавства, державних будівельних стандартів, норм і правил, затвердженої проектної документації всіма суб'єктами містобудівної діяльності;

- накопичення довідкового матеріалу, створення та ведення банку даних і надання послуг суб'єктам містобудівної діяльності.

1.3 При здійсненні територіальної діяльності необхідно керуватись вимогами Законів України "Про основи містобудування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інвестиційну діяльність", "Про архітектурну діяльність", "Про місцеві державні адміністрації", "Про охорону навколишнього природного середовища", а також земельного, водного, лісового законодавства, законодавства про надра, Положення про Держбуд та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.

1.4 Територіальна діяльність здійснюється організаціями, перелік яких із закріпленими за ними територіями встановлюється Держбудом з числа тих, що мають відповідну ліцензію, за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціями, Київською і Севастопольською міськдержадміністраціями (додаток 2).

Допускається (за погодженням з Держбудом та місцевими органами виконавчої влади) часткове делегування територіальними організаціями окремих повноважень місцевим спеціалізованим організаціям.

1.5 Рішення територіальних організацій з питань, що виходять з даних норм, є обов'язковими для суб'єктів містобудівної діяльності.

1.6 Розбіжності між територіальними організаціями і суб'єктами містобудівної діяльності розглядаються у встановленому законодавством порядку.

1.7 Методичне керівництво і координація діяльності територіальних організацій здійснюється Держбудом .

1.8 Держбудом визначаються провідні територіальні організації за напрямами діяльності, які аналізують досвід територіальної діяльності і готують пропозиції щодо її удосконалення, узагальнюють річні звіти та необхідну інформацію для Держбуду.

1.9. Звіт про територіальну діяльність щорічно передається до Держбуду та, у разі необхідності, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2 ВИДИ РОБІТ ТА ПОСЛУГ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАГАЛЬНІ РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ

2.1 Збір, узагальнення та аналіз техніко-економічних, соціальних, містобудівних та екологічних характеристик територій міських та сільських поселень і створення та ведення банку даних.

2.2 Підготовка пропозицій, висновків стосовно економічних, соціальних, містобудівних та екологічних наслідків прийняття конкретних проектних рішень.

2.3 Надання допомоги органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань комплексної оцінки та розвитку територій, а також інвесторам (забудовникам) з питань умов проектування і будівництва об'єктів.

2.4 Сприяння організації зв'язків інвесторів (забудовників), виконавців з відповідними службами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2.5 Погодження завдань на проектування, визначення умов та рекомендацій стосовно проектування та будівництва об'єктів і благоустрою територій в структурі забудови міських та сільських поселень.

Наявність позитивних висновків територіальних організацій щодо розміщення об'єктів будівництва є обов'язковим при підготовці архітектурно-планувальних завдань.

2.6 Участь в розробленні передпроектної документації (техніко-економічні обгрунтування, техніко-економічні розрахунки інвестицій, ескізні проекти), яка визначає порядок забудови і розвитку територій.

2.7 Участь в роботі комісій з вибору земельних ділянок (трас) під будівництво, їх погодження з підготовкою умов розміщення об'єктів.

2.8 Підготовка пропозицій та обгрунтувань стосовно формування груп підприємств з кооперуванням допоміжних і основних виробництв, об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури з їх взаємною ув'язкою і кооперацією та розроблення необхідної проектної документації.

2.9 Участь в розробленні містобудівної і методичної документації, державних кадастрів, схем територіально-господарського устрою, проведенні інвентаризації, грошової оцінки земель.

2.10 Участь в роботі архітектурно-містобудівних, науково-технічних, екологічних та інших відомчих і міжвідомчих рад.

2.11 Вибірковий контроль за відповідністю розробленої проектної документації на будівництво об'єктів завданням на проектування, рішенням затверджених схем формувань груп підприємств та іншій містобудівній документації, а також за якістю проектних та інженерно-вишукувальних робіт.

2.12 Участь в роботі комісій з надзвичайних ситуацій, підготовка експертних висновків в аварійних ситуаціях, виконання робіт з обстеження об'єктів, підготовка пропозицій і технічних рішень щодо ліквідації наслідків аварій з питань, що належать до компетенції територіальних організацій.

2.13 Розробка та узгодження технічних паспортів інвентаризації земельних ділянок об'єктів, що входять до складу формувань груп підприємств.

2.14 Узгодження договорів оренди щодо використання території та об'єктів, що входять до складу формувань груп підприємств.

2.15 Аналіз відведень і забудови промислових, науково-виробничих, комунально-складських і транспортних зон міських та сільських поселень з метою підготовки пропозицій щодо вилучення невикористаних земель для потреб забудови.

2.16 Участь у вивченні, обстеженні та аналізі ресурсного потенціалу в зонах діяльності територіальних організацій.

2.17 Участь в розробленні стратегії взаємодії міст з приміськими територіями на принципах взаємоузгодженості рішень і дій, економічної та екологічної вигоди.

2.18 Виконання досліджень з метою виявлення факторів інвестиційної привабливості територій для залучення інвестицій на їх розвиток.

ОКРЕМІ (СПЕЦІАЛІЗОВАНІ) РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

У промисловому будівництві

2.19 Розроблення схем генеральних планів промислових вузлів, схем формувань груп підприємств в промислових зонах міських і сільських поселень, схем упорядкування промислової забудови, територіального розвитку промислових і комунально-складських зон, проектів планування і благоустрою промислових територій та контроль за виконанням рішень, прийнятих в цих схемах і проектах.

2.20 Прогнозування розвитку промислових зон міських та сільських поселень на основі ком-плексного аналізу їх техніко-економічних, соціальних, містобудівних та екологічних характеристик.