ДСТУ 4401-1:2005НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Пожежна технікаКРАН-КОМПЛЕКТИ ПОЖЕЖНІЧастина 1. Кран-комплекти пожежні

з напівжорсткими рукавами

Загальні вимоги

(EN 671-1:2001, MOD)Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2005


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ) за участю Українського Союзу виробників протипожежної продукції та послуг (УСВППП)

РОЗРОБНИКИ: М. Откідач, канд. техн. наук; О. Гладишев (керівник розробки); С. Міщенко; В. Приймаченко; В. Міщенко

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 травня 2005 р. № 128

з 2006-01-01

 1. Національний стандарт відповідає EN 671-1:2001 Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose (Стаціонарні протипожежні системи. Рукавні системи. Частина 1. Рукавні котушки з напівжорсткими рукавами), крім розділу 3, пп. 12.1, 12.2, ZA.3, ZA.4

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ


Національний вступ IV

Вступ 1

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

3 Терміни та визначення понять 2

4 Котушка 2

5 Рукав 3

6 Перекривальний ствол 3

7 Вхідний запірний вентиль 4

8 Шафи 4

9 Матеріали 4

10 Гідравлічні властивості 5

11 Колір, символи, маркованнята інструкції 5

12 Оцінка відповідності 6

Додаток А Перелік видів випробувань первинного типу 7

Додаток В Методи випробувань на стыйкість до зовнішньої корозії

Додаток С Методи випробувань на старіння пластмасових складових частин та деталей 7

Додаток D Метод випробування на стійкість до корозії рукавної лінії 8

Додаток Е Методи випробування ствола 9

Додаток F Методи випробування на стійкість до механічного зношення 11

Додаток ZA Пункти цього стандарту, що стосуються основних характеристик,на які поширюється Директива Європейського Союзу щодо будівельних виробів (ДБВ) 13

Додаток НА Перелік технічних відхилів та їхнє пояснення 15

додаток НБ Перелік посилань 16

Додаток НВ Відповідність термінів 17

Бібліографія 17НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є перекладом EN 671-1:2001 Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose (Стаціонарні протипожежні системи. Рукавні системи. Частина 1. Рукавні котушки з напівжорсткими рукавами) з окремими технічними відхилами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту було внесено окремі зміни, введення яких необхідне на перехідний період для проведення робіт із модернізації і створення нової випробовувальної бази з метою забезпечення проведення випробовувань на відповідність вимогам цього стандарту та коригування взаємопов'язаних із ним чинних в Україні нормативних документів. У тому числі, замінено назву стандарту для приведення її у відповідність до назв інших стандартів України. Національні відхили, пояснення та примітки було долучено безпосередньо до пунктів, до яких вони відносяться та позначено рамкою і заголовком «Національний відхил», «Національне пояснення» або «Національна примітка». Повний перелік відхилів разом з обґрунтуванням наведено у додатку НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • замінено назву стандарту на «Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги»;

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Повний перелік відхилів разом з обґрунтуванням наведено у додатку НА.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), посилання на які є в цьому стандарті наведено у додатку НБ.

Відповідність термінів європейського стандарту до термінів національного стандарту наведено у додатку НВ.

Копії стандартів, на які є посилання в тексті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ДСТУ EN 4401-1:2005
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА

КРАН-КОМПЛЕКТИ ПОЖЕЖНІ

Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами

Загальні вимоги


ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

КРАН-КОМПЛЕКТЫ ПОЖАРНЫЕ

Часть 1. Кран-комплекты пожарные с полужесткими рукавами

Общие требования


FIXED FIREFIGHTING SYSTEMS

HOSE SYSTEMS

Part 1. Hose reels with semi-rigid hose

General requirements

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2006-01-01


ВСТУП

Пожежні кран-комплекти, за належних умов, забезпечують ефективні протипожежні можливості у разі стаціонарного підімкнення до джерела водопостачання.

Вимоги цього стандарту оформлено так, щоб забезпечити ефективне застосовування пожежних кран-комплектів однією людиною, а також щоб такі пожежні кран-комплекти мали тривалий строк експлуатування і не мали потреби в додатковому технічному обслуговуванні.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та методи випробовувань до конструкцій і показників якості пожежних кран-комплектів (далі - ПКК) із напівжорсткими рукавами, які встановлюють у спорудах та інших будівельних об'єктах. Ці ПКК стаціонарно під'єднані до джерела водопостачання та призначені для використовування їх людьми, які перебувають на об'єкті.

Ці вимоги поширюються і на інші сфери застосовування, наприклад, у морському флоті або в агресивному середовищі, але в таких випадках повинні бути встановлені додаткові вимоги.

Для зручності застосовування, під час випробовування на відповідність до нормативних додатків цього стандарту, наведених у додатку А, викладено послідовність випробовувань для оцінки відповідності, а додатки В, С, D, Е та F - викладено в такій послідовності, яка відповідає процедурі випробовувань.

Примітка. Всі значення тиску є значеннями манометричного тиску і виражені в мегапаскалях 1 МПа = 10 бар.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить через датовані та недатовані посилання положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях по тексту, а список публікацій наводиться нижче. Для датованих посилань наступні поправки або зміни цих публікацій застосовуються до стандарту тільки тоді, коли вони розміщені в ньому. Для недатованих посилань застосовується остання редакція публікації, на яку є посилання (в тому числі поправки).

EN 671-3:2000 Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose

EN 694:2001 Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems

EN ISO 4892-2:1999 Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc sources (ISO 4892-2:1994)

ISO 9227:1990 Corrosion tests in artificial atmospheres; salt spray tests.


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 671-3:2000 Стаціонарні системи пожежогасіння. Рукавні системи. Частина 3. Технічне обслуговування рукавних котушок із напівжорсткими рукавами і рукавних систем із плоскоскладаними рукавами

EN 694-1:2001 Пожежні рукави. Напівжорсткі рукави для стаціонарних систем

EN ISO 4892-2:1999 Пластмаси. Методи випробовувань на дію лабораторних джерел світла. Частина 2. Джерела ксенонові дугові

ISO 9227:1990 Випробовування на корозію у штучних атмосферах. Випробовування у соляному тумані.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті та визначення позначених ними понять:

3.1 ручний пожежний кран-комплект (ПКК) (manual fire hose reel, manual hose reel)

Протипожежний пристрій, який складається з котушки, трубопроводу, який забезпечує постачання води, ручного вхідного запірного вентиля під'єднаного до котушки, напівжорсткого рукава, перекривального ствола та, за необхідності, спрямовувача рукава

3.2 автоматичний пожежний кран-комплект (ПКК) (automatic fire hose reel, manual hose reel)

Протипожежний пристрій, який складається з котушки, трубопроводу, який забезпечує постачання води, автоматичного вхідного запірного вентиля під'єднаного до котушки, напівжорсткого рукава, перекривального ствола та, за необхідності, спрямовувача рукава

3.3 підвузол ПКК (reel and valve subassembly)

Частина пожежної рукавної котушки, яка складається з котушки, автоматичного запірного вентиля (якщо встановлено) і з'єднання до котушки, але за винятком напівжорсткого рукава, перекривального ствола та з'єднань або з'єднувальних головок

3.4 рукавна котушка (fixed fire hose reel, fixed hose reel)

Рукавна котушка, яка здатна обертатись в одній площині разом із приєднаним до неї спрямовувачем рукава

3.5 рукавна котушка, яка повертається (swinging fire hose reel, swinging hose reel)

Рукавна котушка, яка здатна обертатись і повертатись у більше, ніж одній площині та змонтована на одному з таких пристроїв:

 • на важелі, який повертається;

 • на трубі, яка повертається;

 • на дверцятах, які повертаються

3.6 перекривальний ствол (shut-off nozzle)

Компонент на кінці рукава, який використовують для спрямування і регулювання подавання струменя води.

4 КОТУШКА

4.1 Котушка повинна обертатись навколо осі.

4.2 Котушка повинна складатись із двох круглих плоских бокових частин максимальним діаметром не більше ніж 800 мм, та внутрішнього ролика або барабана мінімальним діаметром:

 • не менше ніж 200 мм - для рукавів діаметром 19 мм та 25 мм;

 • не менше ніж 280 мм - для рукавів діаметром 33 мм.

4.3 У складових частинах ПКК (рукав, з'єднувальні головки тощо) не повинно спостерігатися видимого витікання води після обертання котушки під час випробовування відповідно до F.2.

4.4 Рукавна котушка, яка повертається, повинна повертатись не менше ніж на 170° і під час її випробовування відповідно до F.3 у складових частинах ПКК (рукав, з'єднувальні головки тощо) не повинно спостерігатися видимого витікання води або їх пошкодження.

4.3 Зусилля, необхідні для розмотування рукава в будь-якому горизонтальному напрямку під час випробовування ПКК відповідно до F.4, не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці 1.

4.4 Котушки, які обертаються, під час випробовування ПКК відповідно до F.5 повинні зупинятися в межах одного оберту.

4.5 Під час випробовування відповідно до F.6 на самій рукавній котушці або на її рукавних з'єднаннях, на вході або виході не повинно виникати здеформовань, які можуть погіршити функціювання котушки.


Таблиця 1 - Зусилля розмотування рукава

Діаметр рукава, мм

Максимальне початкове

зусилля без рукавного

спрямовувача, Н

Максимальне початкове

зусилля в будь-якій точці з рукавним спрямовувачем, Н

Максимальне зусилля в будь-якій точці для розмотування всього рукава, Н

19

70

150

250

25

70

200

300

33

100

300

350


5 РУКАВ

5.1 Загальні положення

Рукав повинен бути напівжорсткий і відповідати вимогам EN 694.

5.2 Діаметр рукава

Номінальний діаметр рукава повинен становити:

 • 19 мм;

 • 25 мм;

 • 33 мм.

5.3 Максимальна довжина

Рукав повинен бути цільний і його довжина не повинна перевищувати 30 м.

6 ПЕРЕКРИВАЛЬНИЙ СТВОЛ

6.1 Загальні положення

На кінці рукава має бути перекривальний ствол, який повинен функціювати у таких режимах:

 • закрито;

 • розпилений струмінь;

 • суцільний струмінь.

Примітка. Якщо передбачено режими розпиленого і суцільного струменя, рекомендують дотримуватись послідовності, наведеної вище з установленням режиму розпиленого струменя між режимами закритого і суцільного струменя.

Розпилювати воду треба у вигляді плоского або конічного струменя.

6.2 Стійкість ствола до удару

Ствол не повинен руйнуватись і в ньому не повинні виникати видимі протікання під час випробовування відповідно до Е.1.

6.3 Обертальний момент

Визначені під час випробовування відповідно до Е.2 зусилля, необхідні для керування стволом під час встановлювання у кожне робоче положення за максимального робочого тиску, не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці 2.


Таблиця 2 -Максимальний обертальний момент для керування стволом залежно від діаметра рукава

Робоче положення

Максимальний обертальний момент, Н · м

для стволів із рукавами

діаметром 19 мм та 25 мм

для ствола з рукавом

діаметром 33 мм

Відкрито

4

7

Розпилений струмінь

4

7

Суцільний струмінь

4

7

Регулювання витрати

4

7