ДСТУ 4282:2004. Солод пивоварний ячмінний


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОЛОД ПИВОВАРНИЙ ЯЧМІННИЙ

о

г©

со

со

о

о

сч

І

го

ш

Загальні технічні умови

ДСТУ 4282:2004

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2004

 1. РОЗРОБЛЕНО: Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод ЗАТ «Укрпиво»

РОЗРОБНИКИ: Р. Білошицька, Т. Сакун, Н. Шапошнікова, О. Матвійчук, О. Прусакова

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59 з 2004-10-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29294)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2004

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Вимоги3
 5. Вимоги безпеки та охорони довкілля6
 6. Правила приймання6
 7. Методи контролювання7
 8. Транспортування і зберігання20
 9. Гарантії виробника20

Додаток А Коди ДКПП згідно з ДК 01620

Додаток Б Таблиця відношення кольору солоду в одиницях ЕВС до кольору

в см3 розчину йоду концентрацією 0,1 моль/дм3 на 100 см3 води21

Додаток В Якісне посвідчення на солод ячмінний22

Додаток Г Таблиця залежності відносної густини лабораторного сусла (фільтрату)

від масової частки екстракту24

Додаток Д Компаратор25

Додаток Ж Таблиця залежності відносної густини розведеного лабораторного сусла

від об’єму води, що додають, і від масової частки екстракту26

Додаток К Установка для визначання в’язкості сусла (пива)27

Додаток Л Бібліографія28

ДСТУ 4282:2004 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОЛОД ПИВОВАРНИЙ ЯЧМІННИЙ

Загальні технічні умови

СОЛОД ПИВОВАРЕННЫЙ ЯЧМЕННЫЙ

Общие технические условия

BREWING BARLEY MALT

General specifications

Чинний від 2004-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на солод пивоварний ячмінний, призначений для використовування в пивоварному виробництві.

Коди ДКПП солоду пивоварного ячмінного зазначено в додатку А.

Обов’язкові вимоги щодо якості продукції, дотримання яких гарантує безпеку для життя та здоров’я населення і забезпечує охорону довкілля, подано в 4.2.8—4.2.10; 5.1—5.7.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3139-95 Пивоварство. Терміни та визначення ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия

ГОСТ 4159-79 Йод. Технические условия

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия

ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 4525-77 Кобальт хлористый 6-водный. Технические условия

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистилированная. Технические условия

ГОСТ 6825-91 Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения

ГОСТ 8984-75 Силикагель-индикатор. Технические условия

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия ГОСТ 10028-81 Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка ГОСТ 10967-90 Зерно. Методы определения запаха и цвета ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия ГОСТ 12787-81 Пиво. Методы определения спирта, действительного экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 13586.4-83 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 18225-72 Мешки тканевые технические. Технические условия ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия ГОСТ 19317-73 Мешки тканевые продуктовые. Технические условия ГОСТ 22524-77 Пикнометры стеклянные. Технические условия

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования

ГОСТ 25794.2-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительновосстановительного титрования

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни, використані в цьому стандарті, та їхні визначення — згідно з ДСТУ 3139.

 1. Солод пивоварний ячмінний треба виробляти відповідно до вимог цього стандарту.
 2. Характеристики
 3. За способами готування розрізняють такі типи солоду: світлий, темний, карамельний та палений.
 4. Залежно від якості світлий солод поділяють на три класи: високої якості, перший і другий.
 5. Залежно від якості карамельний солод поділяють на два класи: перший і другий.
 6. За органолептичними показниками світлий і темний солод повинен відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні показники світлого і темного солоду

Назва показника

Характеристики світлого і темного солоду

Зовнішній вигляд Колір

Запах

Смак

Однорідна зернова маса, що не містить пліснявих та пошкоджених зерен

Для солоду високої якості — від світло-жовтого до жовтого. Для солоду I та II класу дозволено сірувато-жовтий

Солодовий, більш концентрований у темного солоду. Не дозволено: кислий, запах плісняви та інші не властиві солодовому

Солодовий, солодкуватий. Не дозволено сторонній присмак

 1. За фізико-хімічними показниками світлий і темний солод повинен відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники світлого і темного солоду

Норма для типів солоду

Назва показника

Світлого

П я І І/“Ч Г-/-Ч

Високої якості

I класу

II класу

іемного

Просів через сито (2,2 х 20) мм, %, не більше

2,0

3,0

7,0

7,0

Масова частка смітної домішки, %, не більше

Не дозволено

0,3

0,5

0,3

Кількість зерен, %:

• мучнистих, не менше

90,0

85,0

80,0

90,0

• склоподібних, не більше

2,0

4,0

8,0

5,0

• темних, не більше

Не дозволено

Не дозволено

4,0

10,0

Масова частка вологи (вологість), %, не більше

4,0

5,0

5,8

5,0

Масова частка екстракту в сухій речовині солоду тонкого помелу, %, не менше

80,0

78,5

76,0

74,0

Різниця масових часток екстрактів у сухій речовині солоду тонкого і грубого помелів, %

1,0—1,5

1,6 —2,5

Не більше 3,5

Не більше 3,5

Масова частка білкових речовин у сухій речовині солоду, %, не більше

10,5

11,0

11,5

Відношення масової частки розчинного білка до масової частки білкових речовин у сухій речовині солоду (число Кольбаха), %

39 41

37— 41

Кінець таблиці 2

Норма для типів солоду

Назва показника

Світлого

Темного

Високої якості

I класу

II класу

Розчинний азот у солоді (на сухій основі),%

0,75—0,70

0,69—0,65

0,64—0,55

Тривалість оцукрювання, хв, не більше

10

15

25

Лабораторне сусло:

Колір, см3 розчину йоду концентрацією 0,1 моль/дм3 на 100 см води

Не більше 0,18

Не більше 0,23

Не більше 0,40

0,49 1,40

або в одиницях ЕВС

Не більше 3,2

Не більше 4,0

Не більше 6,6

8—20

Кислотність, см3 розчину гідроксиду натрію концентрацією 1,0 моль/дм? на 100 см3 сусла

0,9 1,1

0,9—1,2

0,9—1,3

Прозорість (візуально)

Прозоре

Прозоре

Дозволена

незначна

опалесценція

Кінцева ступінь зброджування, %

79—81

75—78

74—70

В'язкість, МПа.с за 20 °С

1,45—1,54

1,55—1,60

1,61—1,78

Примітка 1. Рекомендовані вимоги до якості солоду пивоварного ячмінного за показником — вміст р-глюканів, не більше: для солоду високої якості — 145 мг/л, I класу — 200 мг/л, II класу — 250 мг/л — установлюють у договорі (контракті) між постачальником і покупцем.

Примітка 2. Колір солоду в одиницях ЕВС відносно кольору в см3 розчину йоду концентрацією 0,1 моль/дм3 на 100 см3 води наведено в додатку Б.

Примітка 3. Дозволено визначати кількість мучнистих зерен по фріабеліметру за методикою, атестованою в установленому порядку.

 1. За органолептичними показниками карамельний і палений солод повинен відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.

Таблиця 3 — Органолептичні показники карамельного і паленого солоду

Назва показника

Характеристика солоду

Карамельного

Паленого

Зовнішній вигляд

Однорідна зернова маса, що не містить пліснявих зерен і зернових шкідників

Колір

Від світло-жовтого до брунатного з глянцевим відливом

Темно-коричневий. Не дозволено чорний

Запах (як самого солоду, так і холодної та гарячої витяжок)

Солодовий. Не дозволено: пригорілий, затхлий і пліснявий та інші не властиві солодовому

Запах, що нагадує каву. Не дозволено пригорілий

Смак (як самого солоду, так і холодної та гарячої витяжок)

Солодкуватий. Не дозволено гіркий і пригорілий

Кавовий. Не дозволено пригорілий і гіркий

Вид зерна на зрізі

Запечена коричнева маса.

Не дозволено обвуглілу масу

Темно-коричнева маса. Не дозволено чорну масу