ДСТУ 4283.1:2007. Консерви соки та сокові продукти


і

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Консерви

СОКИ ТА СОКОВІ ПРОДУКТИ

00

00

ДСТУ 4283.1:2007 ДСТУ 4283.2:2007

сч

І

£2

Видання офії^йне

фтШттггіЛітф

ІЄ іп/О^ І» %тт

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕНІ В НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

код у КНД 01.040.067; 67.160.20 до ДСТУ 4283.2:2007 Консерви. Соки та сокові продукти. Частина 2. Номенклатура та вимоги

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С.2, пункт 3.2. а), другий абзац

Відновлений сік вигогговляють із концентрованого соку, та/або пюре, та/або концентрованого пюре, та/або концентрованої пасти...

Відновлений сік виготовляють із концентрованого соку, та/або люре, та^бо концентрованого пюре, та/або концент- рованОі' пасти (окрім призначених для дитячого харчування)...

С.З, пункт 3.2, б), третій абзац

... концентрований том атний сік, том ат- не пюре чи концентроване томатне пюре (пасту)...

...концентрований томатний сік, томатне пюре чи концентроване томатне пюре (пасту), окрім призначених для дитячого харчування...

(ІПС 7-20Q8)

ш

ДСТУ 4283.1:2007 ДСТУ 4283.2:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Консерви

СОКИ ТА СОКОВІ ПРОДУКТИ

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007

ЗМІСТ

с.

ДСТУ 4283.1:2007 Консерви. Соки та сокові продукти. Частина 1.

Терміни та визначення понять9

ДСТУ 4283.2:2007 Консерви. Соки та сокові продукти. Частина 2.

Номенклатура та вимоги21

ш

ДСТУ 4283.1:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Консерви

СОКИ ТА СОКОВІ ПРОДУКТИ

Частина 1. Терміни та визначення понять

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО; Технічний комітет «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки» {ТК24 ), проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпром- комплекс»); Технічний комітет «Соки та соковмісні продукти» (ТК 154)

РОЗРОБНИКИ: Я. Верхівкер, д-р техн. наук; Т. Горб, О. Дуб; Т. Заікіна; 3. Зеленюх; Н. Петрунько; Л. Стоянова, канд. техн. наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 4 квітня 2007 р. № 76
 2. Цей стандарт відповідає Council Directive 2001/112/ EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption у частині ANNEX I, III, IV (Директива 2001/112/ЄС від 20 грудня 2001 стосовно фруктових соків та деяких подібних про- дуків, призначених для споживання ліодиною, додатк І, III, IV)
 3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням в Україні чинності ДСТУ 2074-92 у частині термінів 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 34; 37.2; 37.6; 27.7; 37.13

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Де ржсп ожив стандарт України, 2007

ЗМІСТ

с.

ВступIV

 1. Сфера застосування1
 2. Загальні пояснення1
 3. Терміни та визначенняпонять 2
  1. Загальні поняття2
  2. Основні види сировинитанапівфабрикатів2
  3. Готова продукціяЗ

Додаток А Абетковийпокажчикукраїнських термінів5

Додаток Б Абетковийпокажчиканглійських термінів6

Додаток В Абетковийпокажчикросійських термінів7

Додаток Г Бібліографія8

ВСТУП

Цей стандарт розроблено, щоб усунути труднощі, непорозуміння та суперечності, які виникають у процесі виготовлювання та реалізації соків і сокових продуктів на основі фруктової та овочевої сировини, що стосується класифікації назв цієї продукції.

Установлені в стандарті терміни подано систематизованим порядком, який відображає систему понять у галузі виробництва соків, нектарів, морсів, коктейлів і сокових напоїв, виготовлених на основі фруктової та овочевої сировини.

Зміст, побудова і виклад стандарту відповідає вимогам ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять і ДСТУ 1.5-2003. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

ДСТУ 4283.1:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ

СОКИ ТА СОКОВІ ПРОДУКТИ

Частина 1. Терміни та визначення понять

КОНСЕРВЫ

СОКИ И СОКОВЫЕ ПРОДУКТЫ Часть 1. Термины и определения понятий

CANNED FOOD

JUICES AND JUICE CONTAINING FOODS Terms and definitions

Чинний від 2007-08-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у харчовій промисловості стосовно консервованих фруктових і овочевих соків, нектарів, морсів, коктейлів і сокових напоїв, виготовлених на основі овочевої та фруктової сировини.

Стандарт містить також терміни та визначення понять, що стосуються аналогічних продуктів для дитячого харчування, у виробництві яких заборонено використовувати ферментні препарати, додавати до соків штучні барвники, синтетичні ароматичні речовини, загусники, консерванти та двоокис вуглецю.

Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано для використання в усіх видах нормативних документів, що стосуються виробництва соків і сокових продуктів на основі фруктової та овочевої сировини, для робіт зі стандартизації, а також для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ
  1. Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках — два застандартовані терміни. Проте, використовуючи застандартовані терміни у межах одного документа потрібно вживати лише один з термінів-синонімів.
  2. У вузькоспеціалізованих документах узяту в круглі дужки (набрану напівгрубим шрифтом) частину терміну можна не вживати, а використовувати його коротку форму.
  3. Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві (чи кілька) терміностатей, у яких переважає однаковий текст. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом з текстом у першій парі квадратних дужок, пропускаючи текст у інших парах дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок і т. ін. в абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо без дужок, з посиланням на той самий номер терміностатті.

Видання офіційне

 1. Подані в цьому стандарті визначення понять у інших нормативних і ненормативних документах можна змінювати, додаючи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазначаючи об'єкти, що належать обсягові позначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у стандарті.
  1. У випадку, якщо термін містить усі необхідні і достатні ознаки поняття, замість позначення поняття ставиться риска. Стандартизований термін набрано напівжирним шрифтом з малої літери в однині.
 2. Застандартизовані терміни наведено напівгрубим шрифтом.
 3. Терміни, встановлені цим стандартом, які вжито у визначеннях, виділено підкресленням.
 4. У стандарті як довідкові подано англійські (еп) та російські (ги) терміни-відповідники застандартованих термінів, узяті з міжнародних та національних стандартів, словників та науково- технічної літератури.
 5. У стандарті наведено абетковий покажчик установлених цим стандартом уфаїкських термінів та абеткові покажчики їхніх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (додатки А, Б, В).
 6. Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Г З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

еп fruits, berries [7] ru фрукты, ягоды [6]

 1. Загальні поняття
 2. фрукти, ягоди

Соковиті плоди дерев, кущів

vegetables [7] овощи [6]

еп

ги

 1. овочі

Соковиті плоди баштанних, листяних, цибульних, коренеплодних, бульбоплодих культур

 1. Основні види сировини та напівфабрикатів

juice [1]

сок натуральный [2]

 1. сік натуральнийеп

Рідкий продукт без добавок, призначений дляги

подальшого промислового переробляння

puree [1] пюре [2]

еп

ги

 1. пюре натуральне

Тонкопрогерга плодова маса, отримана з їстівної частини плодів механічною дією, що передбачає подрібнення, протирання без видалення соку та надмірної м'яшті, призначена для подальшого промислового переробляння.

Примітка. Пюре може бути виготовлене змішуванням фруктових і/або овочевих пюре різних найменувань

 1. сік концентрований натуральний

Густий продукт, отриманий з соку натурального фізичним видаленням частини води, яка міститься в ньому, але не сушений, призначений для подальшого промислового переробляння

еп concentrated juice [1] ru сок концентрированный [2]

 1. пюре концентроване натуральне;еп

паста концентрована натуральнаru

Густий продукт, отриманий з пюре фізичним

concentrated puree [1] пюре концентрированное [2]

видаленням частини води, яка міститься в ньому, але не сушений, призначений для подальшого промислового переробляння

сігу juice [1] сок сухой [2]

 1. сік сухийеп

Продукт, отриманий фізичним видаленнямги

води, яка містилась в ньому, до порошкоподібного стану.

Примітка. Сухий сік здатний до зброджування після відновлення водою

 1. Готова продукція

 1. сікеп

Рідкий продукт, отриманий з їстівної частиниги

одного чи декількох видів стиглих, свіжих або збережених охолодженими фруктів і/або овочів механічною дією, та законсервований фізичним способом, окрім обробляння іонізувальним опромінюванням, здатний до зброд- ження, £Uie незбррджений, який має відповідний колір, смак та аромат, властиві фруктам

та овочам після термічного оброблення.

Примітка 1. Під час виготовлення соку може бути використано добавки, дозволені чинними нормативними документами.

Примітка 2. Сік з буряка та капусти можна піддавати молочнокислому бродінню.

Примітка 3. Сік. у якому переважає масова частка фруктового соку, має назву фруктово-овочевий сік.

Примітка 4. Сік, у якому переважає масова частка овочевого соку, має назву овочево-фруктовий сік

 1. сік відновлений

Продукт, отриманий доданням до соку концен-еп

трованого натурального і/або пюре підготов-ru

леної питної води з одночасним відновленням аромату доданням натуральних ароматизаторів чи без відновлення аромату

 1. сік з м’якоттю

Рідкий продукт, отриманий механічнимеп

відділенням рідкої фази фруктів, овочів, абоги

їх суміші з частиною м’якоті та/чи отриманий змішуванням густої фази їстівної частини фруктів, овочів або їх суміші (пюре і/або концентрованих натуральних соківі з сиропом з цукру, сахарів та/або меду натурального з одночасним відновленням аромату чи без відновлення аромату.

примітка. Сік з м'якоттю з доданням цукру, сахарів і/або натурального меду можна виготовляти тільки з плодів, що їх промислово вирощують в Україні (див. таблицю 2 ДСТУ 4283-2:2007). У соках з м’якоттю мінімальна масова частка м'якоті становить 10 %, а мінімальна масова частка плодової частини — 40 %

juice [1] сок [2]

juice from concentrate [1] сок восстановленный [2]

puipy juice; juice with puip [1] coK с мякотью [2]

 1. нектарепnectar [1]

Рідкий продукт, отриманий змішуванням соку гинектар [2]

натурального, та/або соку концентрованого натурального, та/або пюре натурального.

та/або пюре концентрованого натурального з підготованою питною водою, і/або цукром чи сахарами, цукровим сиропом, і/або натуральним медом з одночасним відновленням аромату або без відновлення аромату, здатний до зброджування, але незброджений, ідо може містити добавки, законсервований фізичним способом, окрім обробляння іонізувальним опромінюванням.

примітка. Мінімальна масова частка плодової частини залежить від виду плодів, її визначають відповідно до таблиці 1 ДСТУ 4283-2:2007

 1. коктейльепcocktaii [1]

Рщкий продукт, отриманий із суміші соків і/абогикоктейль[2]

пюре, і/або концентрованих соків з додаванням або без додавання підготовленої питної

води, молочних добавок, шматочків фруктів і/або овочів, а також харчових добавок (ароматизаторів, загусників тощо), законсервований фізичним способом, окрім обробляння іонізувальним опромінюванням.

Примітка. Мінімальна масова частка плодової частини має становити 15 %

 1. морсеп

Рідкий продукт, отриманий зі свіжих і/або ги заморожених ягід, фруктового соку чи з концентрованого натурального фруктового соку і/або пюре, змішаних з підготовленою питною водою та цукром (сахарами), чи цукровим сиропом або іншими підсолоджувальними речовинами, законсервований фізичними способами, окрім обробляння іонізувальним опромінюванням.

Примітка 1. Мінімальна масова частка плодової частини має становити 18 %.

Примітка 2. До морсу можна додавати натуральні та ідентичні натуральним ароматизатори, натуральні барвники, харчові кислоти

 1. напій соковийеп

Рідкий продукт, отриманий змішуванням ги соків, і/або пюре, концентрованих соків, концентрованого пюре з одного або декількох видів плодів із підготовленою питною водою, цукром (сахарами), цукровим сиропом, або іншими підсолоджувачами, законсервований фізичним або хімічним способами.

примітка 1. Мінімальна масова частка плодової частини має становити 10 %.

Примітка Z. До сокового напою можна додавати харчові добавки

fruit drink морс

soft drink

соковый напиток [4]

 1. [сік] [нектар] [сік з м’якоттю] [сікепdietetic (dietary) juice [4]

відновлений] [коктейль] [морс] [напій со-гипродукт функциональный [5]

ковий] з [дієтичними добавками] [вітамінами] [мінеральними речовинами]