Кп:г f іїьаьів ; я:з2,.„л ,■1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАШТЕТИ М^ЯСНІ

St

І

А

Ш

п

ID

Технічні умови ДСТУ 4432:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м ясз Української академії аграрних наук. Національна асоціація виробників м'яса та м’ясопродуктів України «Укрм'ясо»

РОЗРОБНИКИ: Г. Єресько, д-р техн. наук, Н. Левитська; А. Плотницька {керівник розробки): Л. Сташко; В. Попов; Г Окольнича; Н. Зікрань

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 липня 2005 р № 175
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України. 2006

ЗМІСТ

' с.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання— 1
 3. Терміни та визначенняпонять4
 4. Класифікація 4
 5. Технічні вимоги4
  1. Основні показники іхарактеристики4
  2. Вимоги до сировинита матеріалів6
 6. Вимоги щодо безпеки7
 7. Вимоги щодо охорони довкілля8
 8. Маркування 8
 9. Пакування8
 10. Транспортування та зберігання9
  1. Транспортування9
  2. Зберігання 9
 11. Методи контролювання: 10
 12. Правила приймання 10
 13. Гарантії виробника -11

Додаток А Код продукції 11

Додаток Б Харчова та енергетична цінність 100 г м’ясного паштету ....:11

Додаток В Бібліографія 12

Мси« попра««и

Надр/ком *40

Поаі«мно бути 1

с. б. п. третій абэац

•з в*ііісто«і< слопучемоїв

•) вмістом сполучної та жирової» '

(ІПС N* 5-2006)

67.120.10

Чинний ВІД 2007-01-01

до ДСТУ 4432:2005 Паштети м'ясні. Технічні умоаи

М*счв поправм

Надруковано

Поасиио бути

Стор 1

Чинний від 2006-07-01

^:ійнний ВІД 2С0Є-1О-0.1'

(ІПС N9 7-2006)

67 120 10

до ДСТУ 4432:2005 Паштети м ясні Технічні умови

і МіСие попрввки

надоу«ов#»*о

j Стор 1

Чинний Від 2006-07-01

(ІПС N9 9-2006)

ДСТУ 4432:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАШТЕТИ М’ЯСНІ Технічні умови

ПАШТЕТЫ МЯСНЫЕ

Технические условия

рАтё meat

Specifications

Чинний ВІД 2006-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на паштети м'ясні (далі за текстом — паштети), які призначені для безпосереднього вживання в їжу.
  2. Вимоги щодо безпечності паштетів викладено в 5.1 4 — 5.1.7 та розділах 6. 7.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи;

РСТ УРСР 1604-87 Баки (щековина) свиные. Технические условия (Баки (щоковина) свинячі Технічні умови)

ДСТУ 2316-93 (ПОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3233-95 Часник свіжий Технічні умови

ДСТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа Технічні умови

ДСТУ 3583-97 (ТОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4273:2003' Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4424:2005 М'ясна промисловість. Виробництво м'ясних продуктів. Терміни та визна чення понять

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови ДСТУ 4499:2005 Масло вершкове Технічні умови

ДСТУ ISO 1841-1:2004 М'ясо та ьСясні продукти. Визначання вмісту хлоридів Частина 1 Метоіз Волхарда

ДСТУ ISO;'1,841-2:2004 М'ясо та м ясні продуїсти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 2 Потенціометричний метод

ДСТУ ISO 6888-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів дпя тварин. Горизонтальний метод підраховування коагулазопозитивних стафілококів {Staphylococcus aureus та інших видів) Частина 1 Метод з використовуванням агарового середовища Беард-Паркера

ДСТУ ISO'6888-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів І кормів для тварин Горизонтальний метод підраховування коагулазопозитивних стафілококів {Staphylococcus,aureus та інших видів) Частина 2. Метод з використовуванням фібринотену плазми крові кролика для агарового середовища

Видання офіиійне

гУ .. ч п Лі

ДСТУ ISO 11290-1 2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів дпя тварин Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявляння ДСТУ ISO 11290-1 2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підраховування ДСТУ ENV 12014-3-2003 Продукти харчові Визначання вмісту нітрату і (або) нітриту. Частина З Спектрометричне визначання нітрату та нітриту в м'ясних продуктах після ферментативного відновлювання нітрату до нітриту

ДСТУ ENV 12014-4-2003 Продукти харчові. Визначання вмісту нітрату і (або) нітриту. Частина 4 Метод іонообмінної хроматограф (IX) для визначання вмісту нітрату та нітриту в м'ясних продуктах ДСТУ EN 12824-3:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин Горизонтальний метод виявлення Salmonella

ГОСТ 12 1 004-91 ССБТ. Пожарная безопасность Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12 1 005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасно сти (ССБП. Устатковання виробниче Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3 002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требовані^я безопасности (ССБП. Процеси виробничі Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи Атмосфера Правила встановлення дозволених викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 745-79 Фольга алюминиевая для упаковки Технические условия (Фольга алюмінієва для паковання. Технічні умови)

ГОСТ 779-55 Мясо-грвядина в полутушах и четвертинах Технические условия (М'ясо-яло- вичина в півтушах і четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный Технические условия (Пергамент рослинний Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент Технічні умови)

ГОСТ 4197-74 Натрий азотистокислый Технические условия (Натрій азотистокислий Технічні умови)

ГОСТ 7022-97 Крупа манная Технические условия (Крупа манна. Технічні умови)

ГОСТ 7587-71 Лук репчатый сушёный. Технические условия (Цибуля ріпчаста сушена Технічні умови)

ГОСТ 7724-77 Мясо Свинина в тушах и полутушах. Технические условия (М'ясо Свинина в тушах і півтушах. Технічні умови)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови) ГОСТ 8558.1-78 Продукты мясные. Методы определения нитрита (Продукти м'ясні Методи визначання нітриту)

ГОСТ 9792-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб (Ковбасні вироби та продукти зі свинини, баранини, яловичини і м'яса Інших видів забійних тварин і птиці Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 9793-74 Продукты мясные Методы определения влаги (Продукти м'ясні Методи визначання вологи)

ГОСТ 9957-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины Методы определения хлористого натрия (Ковбасні вироби I продукти зі свинини, баранини і яловичини Методи визначання хлористого натрію)

ГОСТ 9958-81 Изделия колбасные и продукты из мяса Методы бактериологического анализа (Вироби ковбасні та продукти з м'яса. Методи бактеріологічного аналізування)

ГОСТ 9959-91 Продукты мясные Общие условия проведения органолептической оценки (Продукти м'ясні Загальні умови проведення органолептичного оцінювання)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые Метод выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові Метод виявляння та визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444 15-94 Продукты пищевые Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові Методи визначання кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 10574-91 Продукты мясные Методы определения крахмала (Продукти м'ясні іМето ди визначання крохмалю)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції Основні положення)

ГОСТ 25292-82 Жиры животные топленые пищевые Технические условия (Жири тваринні топлені харчові. Технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые Псщготовка проб Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові Готування проб Міне- рал1эац1я для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш'яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые Методы определения меДи (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-66 Сырье и продукты пищевые Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27583-88 Яйца куриные пищевые Технические условия (Яйця курячі харчові. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги Методи випробовувань) ГОСТ 29045-91 Пряности Пе(зец душистый Технические условия (Прянощі. Перець духмяний. Технічні умови)

ГОСТ 29048-91 Пряности Мускатный орех Технические условия (Прянощі Мускатний горіх Технічні умови)

ГОСТ 29049-91 Пряности. Корица. Технические условия (Прянощі. Кориця. Технічні умови) ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый Технические условия (Прянощі. Перець чорний та білий. Технічні умови)

ГОСТ 29052-91 Пряности. Кардамон. Тонические условия (Прянощі, Кардамон. Технічні умови)

ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфит- редуцирующих клостридий (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості сульфітредукувальних клостридій)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30363-96 Продукты яичные Общие технические условия (Продукти яєчні Загальні технічні умови)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые Методы выявления и определения количества бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові Методи виявляння та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій))

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені Міністерством-охорони здоров'я України 09.07 1997 Мв201.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано термін, вжитий в цьому стандарті, і який установлено в ДСТУ Ми 4424 та визначення позначеного ними поняття:

паштет

Виріб пастоподібної консистенції з фаршу, виготовленого з вареної та (або) сирої м'ясної сировини з додаванням жиру, запечений в металевій формі або підданий термічному оброблянню та розфасовуванню

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Залежно від складу м'ясної сировини паштети випускають різних сортів (вищого, першого) ваговими та розфасованими
  2. Паштети випускають з такими назвами;
 • вищий сорт — Шинковий. Столичний. Дитячий,
 • перший сорт — Ліверний, До сніданку. Український.
  1. Код продукції, згідно з ДК 016 (1), наведено у додатку А..
 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Основні показники і характеристики
   1. Паштети повинні відповідати вимогам цього стандарту, Тх виробляють згідно з технологічною інструкцією та рецептурами з дотримуванням «Санитарных правил для предприятий мясной промышленности» [2] та «Инструкции no мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности» (З), затверджених у встановленому порядку.
   2. За органолептичними показниками паштети повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні локаїники

Характеристжа І норма

Ниа*

■ищяя сорт

перший сорт

Метод контро

поаатника

Шянкоая*

Столичняі

Дитячий

Лаерний

До

смідапку

Український

лкманни

Зоанішній

вигляд

Поверхня паштетів чиста та рівна Може бути на поверхні паштетів незначне виділення желе та жиру

Консистенція

Щільна

Ніжна.

мазка

Ледь мазка

вигляд фаршу на розрої

Фарш ефою кольору (для дитячого — з жоатувато-аоричнеаим аідтініом), рівномірно перемішаний Може мати рожевий відтінок

Згідно 3 ГОСТ 9959

Смак 1 мла»

Смак приємний, властивий паштетам, слабосолоний. з вираженим ароматом лряношіа. без сторонніх присмаку І запаху, у шлиховому паштеті — 3 ароматом холчення

Форма лаштету

Зрізана піраміда, прямохутмий паралелепіпед, сегмент або інша

Товарна відмітка на фарші паштету aaroeofo (літерою) '

Ш

с

І

а

Л

де

У

і

Згідно 3 Т1 2