НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЯ СОНЯШНИКОВА

Ь-

5

ю

о

о

сч

со

m

Технічні умови ДСТУ 4492:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ) спільно з Технічним комітетом зі стандартизації «Олія, жири та продукти їх переробки» (ТК 86)

РОЗРОБНИКИ: П. Петік, канд. техн. наук; Д. Семенова (керівник розробки); З. Федякіна; Л. Філенко

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2005 р. № 379 з 2007-01-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 1129 - 93)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять4
 4. Класифікація4
 5. Загальні технічні вимоги5
  1. Характеристика5
  2. Вимоги до сировини11
 6. Вимоги щодо безпеки11
 7. Вимоги щодо охорони довкілля12
 8. Марковання12
 9. Пакування13
 10. Транспортування і зберігання15
 11. Методи контролювання15
 12. Правила приймання16
 13. Гарантії виробника17

Додаток А Холодний тест на визначання вмісту восків і воскоподібних речовин

олії соняшникової18

Додаток Б Показники якості олії соняшникової18

Додаток В Жирнокислотний склад олії соняшникової19

Додаток Г Енергетична та харчова цінність оліїсоняшникової19

Додаток Д Бібліографія 20

ДСТУ 4492:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ОЛІЯ СОНЯШНИКОВА

Технічні умови

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ

Т ехнические условия

OIL SUNFLOUER

Specifications

Чинний від 2007-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на олію соняшникову, яку виробляють пресуванням або екстрагуванням насіння соняшникового.

Олія соняшникова призначена для вживання в їжу та реалізацію через торговельну мережу, під час виробництва гідрованих та переетерифікованих жирів, маргарину, майонезу та інших продуктів харчування.

Вимоги щодо безпеки продукції викладено у розділах 5, 6.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ISO 662:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту вологи та летких речовин ДСТУ ISO 663 - 2003 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання вмісту нерозчинних домішок ДСТУ EN 1528-1- 2002 Продукти харчові жирові. Визначення пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ). Частина I. Загальні положення

ДСТУ EN 1672-2 - 2001 Обладнання для харчової промисловості. Вимоги щодо безпеки і гігієни. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни

ДСТУ 2423 - 94 Олії рослинні. Виробництво. Терміни та визначення

ДСТУ 2575 - 94 Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення

ДСТУ 3445 - 96 (ГОСТ 10674 - 97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 3583 - 97 (ГОСТ 13830 - 97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ ISO 3596:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту неомильних речовин. Метод з використовуванням екстракції діетиловим ефіром

ДСТУ 3665 - 97 (ГОСТ 30566 - 98) Порошок перлітовий фільтрувальний. Технічні умови ДСТУ ISO 3960 - 2001 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання пероксидного числа ДСТУ ISO 3961:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання йодного числа ДСТУ 4349:2004 Олії. Методи відбирання проб ДСТУ 4350:2004 Олії. Методи визначання кислотного числа

Видання офіційне

ДСТУ ISO 5508 - 2001 Жири та олії тваринні й рослинні. Аналізування методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот

ДСТУ ISO 5555 - 2003 Жири та олії тваринні і рослинні. Відбирання проб ДСТУ ISO 5558:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання та ідентифікація антиоксидантів. Метод тонкошарової хроматографії

ДСТУ ISO 6885 - 2002 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання анізидинового числа ДСТУ ISO 6886 - 2003 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання стійкості проти окислення (Прискорена проба на окислюваність)

ДСТУ ГОСТ 745 -2004 Фольга алюмінієва для пакування. Технічні умови ДСТУ ISO 8294:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту міді, заліза і нікелю. Метод атомної абсорбції з використанням графітової печі

ДСТУ ISO 9832:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання залишкового вмісту технічного гексану

ДСТУ ISO 12193:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі

ДСТУ ГОСТ 15846 - 2003 Продукція, що постачається до районів Далекої півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання

ГОСТ 12.1.003 - 83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004 - 91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожарна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005 - 88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012 - 90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003 - 91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБТ. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002 - 75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02 - 78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимих выбросов вредных веществ промышленным предприятием (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин виробничим підприємством)

ГОСТ 908 -79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия (Кислота лимонна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 2263 - 79 Натр едкий технический. Технические условия (Натр їдкий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 5037 - 97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия (Фляги металеві для молока та молочних продуктів. Технічні умови)

ГОСТ 5471- 83 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб (Олії. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 5472 - 50 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности (Олії. Визначання запаху, кольору та прозорості)

ГОСТ 5475 - 69 Масла растительные. Методы определения йодного числа (Олії. Методи визначання йодного числа)

ГОСТ 5476 - 80 Масла растительные. Методы определения кислотного числа (Олії рослинні. Методи визначання кислотного числа)

ГОСТ 5477 - 93 Масла растительные. Методы определения цветности (Олії рослинні. Методи визначання колірності)

ГОСТ 5479 - 94 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Методы определения неомыляемых веществ (Олії і натуральні жирні кислоти. Методи визначання неомильних речовин) ГОСТ 5480 - 59 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Методы определения мыла (Олії та натуральні жирні кислоти. Методи визначання мила)

ГОСТ 5481- 89 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя (Олії. Методи визначання нежирових домішок та відстою)

ГОСТ 5717 - 91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 6552 - 80 Кислота ортофосфорная. Технические условия (Кислота ортофосфорна. Технічні умови)

ГОСТ 7625 - 86 Бумага этикеточная. Технические условия (Папір для етикеток. Технічні умови) ГОСТ 7824 - 80 Масла растительные. Методы определения массовой доли фосфоросодержащих веществ (Олії. Методи визначання масової частки фосфоровмісних речовин)

ГОСТ 9218 - 86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Цистерни для харчових рідин, установлювані на автотранспортні засоби. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9225 - 84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 9287 - 59 Масла растительные. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле (Олії рослинні. Метод визначання температури спалаху у закритому тиглі)

ГОСТ 9293 - 74 (ИСО 2435 - 73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний та рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 10117.1- 2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия (Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10117.2 - 2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры (Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри й основні розміри)

ГОСТ 10444.12 - 88 Продукти пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів та пліснявих грибів)

ГОСТ 10678 - 76 Кислота ортофосфорная термическая. Технические условия (Кислота ортофосфорна термічна. Технічні умови)

ГОСТ 11354 -93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия (Ящики з деревини та матеріали з деревини багатообігові для продукції харчових галузей промисловості та сільського господарства)

ГОСТ 11812 - 66 Масла растительные. Методы определения влаги и летучих веществ (Олії. Методи визначання вологи та летких речовин)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну і мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13516 - 86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів та харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13950 - 91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия (Бочки стальні та закатні з гофрами на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 14192 - 96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16337 -77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия (Поліетилен високого тиску. Технічні умови)

ГОСТ 16338 - 85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия (Поліетилен низького тиску. Технічні умови)

ГОСТ 17133 -83 Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Технические условия (Пластини гумові для виробів, які контактують з харчовими продуктами. Технічні умови)

ГОСТ 21650 - 76 Средства скрепления тарно-штучних грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги) ГОСТ 22391- 89 Подсолнечник. Требования при заготовках и поставках (Соняшник. Вимоги під час заготівлі та постачання)

ГОСТ 22477 -77 Средства крепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие технические требования (Засоби кріплення транспортних пакетів у критих вагонах. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 22702 - 77 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми для экспорта. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для пляшок з харчовими рідинами, що їх поставляють на експорт. Технічні умови)

ГОСТ 23285 - 78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 24831- 81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-обладнан- ня. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25951- 83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26593 - 85 Масла растительные. Метод определения перекисного числа (Олії. Метод визначання перекисного числа)

ГОСТ 26663 - 85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використовуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26927 - 86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26928 - 86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929 -94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930 - 86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 30178 - 96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-адсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-адсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30417 - 96 Масла растительные. Методы определения массовых долей витаминов А и Е (Олії рослинні. Методи визначання масових часток вітамінів А та Е)

ГОСТ 30418 - 96 Масла растительные. Метод определения жирно-кислотного состава (Олії рослинні. Метод визначання жирнокислотного складу).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни та їхні визначення, вжиті в цьому стандарті, — згідно з ДСТУ 2423, ДСТУ 2575.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1 Олію соняшникову, залежно від технології і показників якості, поділяють на такі види, ґатунки та марки (таблиця 1).

Таблиця 1 — Класифікація олії соняшникової

Вид

соняшникової олії

Ґ атунок

Марка

Олія соняшникова нерафінована холодного пресування першого віджиму

Вищий

Перший

Олія соняшникова нерафінована невиморожена (пресова, екстракційна

Вищий

або суміш пресової з екстракційною)

Перший

Другий

Олія соняшникова нерафінована виморожена (пресова)

Вищий

Перший