НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯДРА БОБІВ АРАХІСУ

СО

СО

Ю

ІЙ

О

 1. сч

I

h-

 1. Z

со

ш

Загальні технічні умови ДСТУ 4504:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Закрите акціонерне товариство «Укркондитер» Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної політики України

РОЗРОБНИКИ: Ю. Кожанов, С. Бут, В. Назаренко

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2005 р. № 379 з 2006-10-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Технічні вимоги3
 4. Вимоги щодо безпеки таохорони довкілля7
 5. Правила приймання7
 6. Методи контролювання8
 7. Правила транспортування та зберігання 10
 8. Гарантії виробника10

Додаток А Код продукції згідно з ДК 01610

Додаток Б Харчова та енергетична цінність 10

Додаток В Бібліографія11

ДСТУ 4504:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ЯДРА БОБІВ АРАХІСУ

Загальні технічні умови

ЯДРА БОБОВ АРАХИСА

Общие технические условия

NUCLEUS OF PEANUT’S BEANS General specifications

Чинний від 2006-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на ядра бобів арахісу, які призначені для промислового переробляння та реалізації в торговельній мережі.

Вимоги цього стандарту обов’язкові для підприємств, установ, організацій, громадян суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів зайнятості, які чинні в Україні.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги ДСТУ 4619:2006* Вироби кондитерські. Правила приймання, методи відбирання і готування проб ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпечності робочих місць) ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцію хлорид технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови) ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки швейні бавовняні і синтетичні. Технічні умови)

* На розгляді

Видання офіційне

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови) ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови) ГОСТ 9569-79 Бумага парафинированная. Технические условия (Папір парафінований. Технічні умови)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини і дерев’яних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства та сірників. Технічні умови)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів та пліснявих грибів)

ГОСТ 12302-83 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия. (Пакети з полімерних і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пачки з картону, паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну та мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия (Нитки лляні і лляні з хімічними волокнами. Технічні умови)

ГОСТ 17111-88 Арахис. Требования при заготовках и поставках (Арахіс. Вимоги до заготовлювання і постачання)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24370-80 Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия. (Пакети з паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови )

ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-устатковання. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторне скляне. Типи і основні параметри та розміри)

ГОСТ 26593-85 Масла растительные. Метод определения перекисного числа (Олії. Метод визначання перекисного числа)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 26972-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа (Зерно, крупа, борошно, толокно для продуктів дитячого харчування. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 27543-87 Изделия кондитерские. Аппаратура, материалы, реактивы и питательные среды для микробиологических анализов (Вироби кондитерські. Апаратура, матеріали і живильні середовища для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій)).

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Ядра бобів арахісу повинні відповідати вимогам цього стандарту і «Санитарным правилам для предприятий кондитерской промышленности» [1]
 2. Характеристики
 3. Для отримування ядер бобів арахісу використовують:

арахіс — згідно з ГОСТ 17111

 1. Арахіс, що надходить для виробництва ядер бобів арахісу, за вмістом токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, нітратів, радіонуклідів, повинні відповідати МБВ № 5061 [3] Д СанПіН
 2. 000 [4] та ДР [5]
 3. Ядра бобів арахісу за органолептичними показниками повинні відповідати вимогам, вказаним у таблиці 1

Таблиця 1 — Органолептичні показники ядер бобів арахісу

Назва показника

Характеристика

Метод контролювання

Зовнішній вигляд

Ядра цілі, нормально розвинуті, покриті м’якою шкірочкою світло-коричневого, темно-каштанового або червоного кольору. На розломі — білі

Згідно з 6.2

Смак та запах

Властивий ядрам бобів арахісу, без стороннього присмаку та запаху

Те саме

Твердість

Тверді

Те саме

Коди ДКПП, згідно з ДК 016 [2], зазначено у додатку А

 1. За фізико-хімічними показниками ядра бобів арахісу повинні відповідати нормам, вказаним у таблиці 2

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники ядер бобів арахісу

Назва показника

Норма

Метод

контролювання

для ядер бобів арахісу для промислового переробляння

для ядер бобів арахісу, що призначені для роздрібної торгівлі

Масова частка вологи ядер арахісу, %, не більше ніж

11,0

11,0

Згідно з 6.3.3

Базисна масова частка вологи ядер арахісу, %

6,0

6,0

Перекисне число, мг КОН/г, не більше ніж

1,0

1,0

Згідно з ГОСТ 26593

Кінець таблиці 2

Назва показника

Норма

Метод

контролювання

для ядер бобів арахісу для промислового переробляння

для ядер бобів арахісу, що призначені для роздрібної торгівлі

Масова частка сторонніх домішок (камінчики, сміття та ін.), %, не більше ніж

0,2

0,2

Згідно з 6.3.1

Масова частка ядер, %, не більше ніж:

 • ламаних, з механічними пошкодженнями
 • зморщених, зсохлих, недорозвинених, пошкоджених шкідниками, пророслих
 • прогірклих, пліснявих, з пожовклою серцевиною
 • наявність шкідників (живих комах або їх личинок)

5.0

2.0

0,1

Не допустима

5.0

3.0

0,1

Не допустима

Згідно з 6.3.2 Згідно з 6.3.2

Згідно з 6.3.2 Згідно з 6.3.1

Примітка. В одній партії повинні бути ядра бобів арахісу одного калібру.

 1. Вміст токсичних елементів у ядрах бобів арахісу не повинен перевищувати допустимих рівнів, передбачених у МБВ [3] і зазначених у таблиці 3

Таблиця 3 — Допустимі рівні токсичних елементів

Назва токсичного оломонта

Гранично допустимі рівні мг/кг, не більше ніж

Метод контролювання

Свинець

0,5

Згідно з ГОСТ 26932

Кадмій

0,1

Згідно з ГОСТ 26933

Миш’як

0,3

Згідно з ГОСТ 26930

Ртуть

0,05

Згідно з ГОСТ 26927

Мідь

15,0

Згідно з ГОСТ 26931

Цинк

100,0

Згідно з ГОСТ 26934

 1. Допустимі рівні вмісту мікотоксинів у міліграмах на кілограм, не більше ніж:
 • афлатоксину В! — 0,005;
 • зеараленону — 1,0.
 1. Залишкові кількості пестицидів у ядрах бобів арахісу не повинні перевищувати величин, наведених у Д СанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [4]
 2. За мікробіологічними показниками ядра бобів арахісу повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 4

Таблиця 4 — Мікробіологічні показники

Мікробіологічні показники

Норми для ядер бобів арахису

Метод контролювання

Маса продукту у г, в якій не допустимо: бактерії групи каишкових паличок (коліформи)

0,1

Згідно з ГОСТ 30518

Патогенні, зокрема бактерії роду Salmonella

Згідно з Інструкцією № 1135 [6]

Плісняві гриби КУО в 1 г, не більше ніж

103

Згідно з ГОСТ 10444.12

Дріжджі, КУО в 1 г, не більше ніж

Згідно з ГОСТ 10444.12