ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005


ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут «УкрНДІМет» Українського державного наково-технічного центру «Енергосталь»

РОЗРОБНИКИ: Д. Сталінський, канд. техн, наук; О. Рудюк, канд. техн, наук; Г. Гахеладзе; Л. Іванисенко; О. Кацалапенко, канд. техн, наук; С. Павлова; К. Перетятько {керівник розробки); Г. Снімщикова

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 листопада 2005 р. № 338

З Додаток Б цього стандарту відповідає ISO 630:1995 Structural steels — Plates, wide flats, bars, sections and profiles (Конструкційні сталі. Прокат товстолистовий, широкоштабовий, сортові та фасонні профілі) і ISO 1052.1982 Steels for general engineering purposes (Сталь загального призначення) в частині вимог до механічних і технологічних властивостей прокату

4 Національний стандарт відповідає ГОСТ 535-2005 Прокат сортовой фасонный из стали углеро­дистой обыкновенного качества Общие технические условия

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням ГОСТ 535-88)

Держспоживстандарт України, 2006ЗМІСТ

G.

 1. Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

З Класифікація. Основні параметри і розміри З

 1. Загальні технічні вимоги . ...... 4

 2. Маркування . .. 8

 3. Пакування 8

 4. Правила транспортування та зберігання 8

 5. Правила приймання 8

 6. Методи контролювання 9

Додаток А Приклади умовних познак ..... 11

Додаток Б Технічні вимоги до прокату згідно з ISO 630 і ISO 1052 12

Додаток В Бібліографія 1477.140.50

до ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005 Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої якості Загальні

технічні умови

Місце поправки

Надруковано

Повинно Сути

ГОСТ 535-2005.

с. 12, таблиця Б.і, 4-й стовпчик

Верхний предал текучести.

Предел текучести...(ІПС № 9-2006)

Код УКНД 77 140.50

до ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005 Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості Загальні технічні вимоги

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С 6, таблица 3. колонка «KCV за температури 20 °С», для марок сталі Ст4лс. Ст4сп за товщиною прокату, мм Понад 5,0 » 10.0* » 10,0 » 26,0»

34(3,5)

34(3,5)

ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ СОРТОВИЙ І ФАСОННИЙ ІЗ СТАЛІ
ВУГЛЕЦЕВОЇ ЗВИЧАЙНОЇ ЯКОСТІ

Загальні технічні умови

ПРОКАТ СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ИЗ СТАЛИ
УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА

Общие технические условия

COMMON QUALITY CARBON STEEL BAR
AND SHAPED SECTIONS

General specifications

Чинний від 2006-09-01

2006.11.01.(«-20(16 с.5)

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на гарячекатаний сортовий і фасонний прокат загального і спе­ціального призначення із вуглецевої сталі звичайної якості.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи;

ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93) Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні. Сортамент

ДСТУ 2651-2005 (ГОСТ 380-2005) Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 2841-94 (ГОСТ 27809-95) Чавун і сталь. Метод спектрографічного аналізу

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Метал опродукція. Приймання, маркування, пакування, транспор­тування та зберігання

ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97) Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент

ДСТУ 4179-2003 (ГОСТ 7502-98, MOD) Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ ISO 7438:2005 (ISO 7438:1985, IDT) Матеріали металеві, Випробування на згин

ГОСТ 103-76 Полоса стальная горячекатаная. Сортамент (Штаба сталева гарячекатана. Сортамент)

ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия (Штангенглибиноміри. Технічні умови) ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технмй умови) ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірю­вальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытания на растяжение (Метали. Методи випробування на розтяг)

ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент (Прокат сталевий гаряче­катаний круглий. Сортамент)

ГОСТ 2591-88 Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент (Прокат сталевий гаря­чекатаний квадратний. Сортамент)

ГОСТ 2879-88 Прокат стальной горячекатаный шестигранный. Сортамент (Прокат сталевий гарячекатаний шестигранний. Сортамент)

* Иопр (9-20(І6 с.75) (9-2007 с.35)

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия (Косинці перевірні 90°. Технічні умови)

ГОСТ 4781-85 Профили стальные горячекатаные для шпунтовых свай. Технические условия (Профілі сталеві гарячекатані для шпунтових паль. Технічні умови)

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия (Кутоміри з ноніусом. Технічні умови)

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови)

ГОСТ 7268-82 Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испыта­нию на ударный изгиб (Сталь. Методи визначення схильності до механічного старіння за випробу­ванням на ударний згин)

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний (Прокат. Загальні правила відбору проб, заготовок і зразків для механічних і технологічних випробувань)

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава (Чавун, сталь і сплави. Методи відбору проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент (Двотаври сталеві гарячекатані. Сортамент)

ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент (Кутики сталеві гарячекатані нерівнополичні. Сортамент)

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытаний на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах (Метали. Метод випробувань на ударний згин при пониженій, кімнатній та підвищеній температурах)

ГОСТ 17152-89 (ИСО 7129-82) Профили стальные горячекатаные для ножей землеройных машин. Общие технические условия (Профілі сталеві гарячекатані для ножів землерийних машин. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17745-90 Стали и сплавы. Методы определения газов (Сталі і сплави. Методи визначення газів)

ГОСТ 18662-83 Профили горячекатаные СВП для крепи горных выработок. Сортамент (Профілі гарячекатані СВП для кріплення гірничих виробок. Сортамент)

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа (Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізу)

ГОСТ 19240-73 Рельсы для наземных и подвесных путей. Сортамент (Рейки для наземних і підвісних колій. Сортамент)

ГОСТ 19425-74 Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент (Балки двотаврові І швелери сталеві спеціальні. Сортамент)

ГОСТ 21026-75 Швеллеры стальные горячекатаные с отогнутой полкой для вагонеток. Сорта­мент (Швелери сталеві гарячекатані з відігнутою полицею для вагонеток. Сортамент)

ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу)

ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю і графіту)

ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення сірки)

ГОСТ 22536.3-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення фосфору)

ГОСТ 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення кремнію)

ГОСТ 22536.5-87 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы опреде­ления марганца (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю)

ГОСТ 22536.6-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення миш’яку)

ГОСТ 22536.7-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому)ГОСТ 22536.8-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді)

ГОСТ 22536.9-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Меюди визначення нікелю)

ГОСТ 22536.10-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюми­ния (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення алюмінію)

ГОСТ 22536.11-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення титану)

ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент (Двотаври сталеві гарячекатані з паралельними гранями полиць. Сортамент)

ГОСТ 28033—89 Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа (Сталь. Метод рентгенофлю­оресцентного аналізу)

ГОСТ 26877-91 Металопродукция. Методы измерения отклонений форми (Металопродукція Методи вимірювання відхилів форми).

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

  1. Прокат розділяють на сортовий і фасонний.

До сортового відносять прокат, у якого дотична до будь-якої точки контуру поперечного пере­різу цей переріз не пересікає (прокат круглий, квадратний, шестигранний, штабовий)

До фасонного відносять прокат, у якого дотична хоча б з однією точкою контуру поперечного перерізу цей переріз пересікає (двотавр, швелер, кутик І профілі спеціального призначення).

 1. Залежно від якості поверхні прокат підрозділяють на групи.

1ГП —для застосування без оброблення поверхні;

2ГП — для гарячого оброблення тисненням;

ЗГП — для холодного механічного оброблення різанням.

Групу вказують у замовленні.

Групу, якщо вона не вказана в замовленні, установлює виробник.

Фасонний прокат виготовляють тільки групи 1ГП.

 1. За формою, розмірами і граничними відхилами прокат повинен відповідати вимогам;

ДСТУ 2251 (ГОСТ 8509) — для кутиків рівнополичних;

ДСТУ 3436 (ГОСТ 8240) — для швелерів;

ГОСТ 103 — для штабового;

ГОСТ 2590 — для круглого.

ГОСТ 2591 —для квадратного;

ГОСТ 2879 — для шестигранного;

ГОСТ 4781 —для шпунтових папь;

ГОСТ 8239 — для двотаврів;

ГОСТ 8510 —для кутиків нерівнополичних;

ГОСТ 17152 —для профілів ножів землерийних машин;

ГОСТ 18662 — для профілів гарячекатаних СВП для кріплення гірничих виробок;

ГОСТ 19240 — для рейок наземних та підвісних колій;

ГОСТ 19425 — для балок та швелерів спеціального призначення,

ГОСТ 21026 — для швелерів з відігнутою полицею для вагонеток;

ГОСТ 26020 — для двотаврів з паралельними гранями полиць

та іншої нормативної документації, затвердженої в установленому порядку.

 1. Прокат виготовляють зі сталі марок: СтО, Стікп, Стіпс. Стісп, Ст2кп, Ст2пс. Ст2сп, СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп. СтЗГпс, СтЗГсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, СтбГпс, Стбпс, Стбсп згідно з ДСТУ 2651.

 2. Прокат для профілів СВП для кріплення гірничих виробок згідно з ГОСТ 18662 виготовля­ють зі сталі марок Ст5пс і Ст5сп.Залежно від нормованих показників прокат підрозділяють на категорії; 1, 2, З, 4, 5, 6, 7. Категорію вказують у замовленні.

Категорію, якщо вона не вказана у замовленні, визначає виробник.

  1. Дозволено виготовляти прокат зі сталі марок Е 185 (Fe 310), Е 235 (Fe 360), Е 275 (Fe 430), Fe 490, Е 355 (Fe 510), Fe 590, Fe 690 згідно з ДСТУ 2651. додаток Б.

  2. Схема умовних познак прокату наведена в додатку А,

 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

  1. Прокат виготовляють відповідно до вимог цього стандарту за технологічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку.

  2. Хімічний склад сталі повинен відповідати ДСТУ 2651.

  3. Прокат виготовляють у гарячекатаному стані. Щоб забезпечити необхідні властивості, мож­на застосовувати термічне оброблення.

  4. За вимогою споживача прокат виготовляють з гарантією зварюваності «за». Зварюваність забезпечується хімічним складом сталі та технологією виготовляння прокату.

Вуглецевий еквівалент (Cs<t) не повинен перевищувати 0,45 %.

 1. Нормовані показники за категоріями прокату наведені в таблиці 1.

 2. Механічні властивості прокату під час розтягування, а також умови випробовування на згин в холодному стані повинні відповідати нормам, наведеним у таблиці 2.

 3. Ударна в’язкість прокату повинна відповідати нормам, наведеним у таблиці 3.

 4. Розшарування прокату не дозволено.

 5. На поверхні прокату групи 1ГП дозволено без зачищення окремі розкачані пузирі і забруд­нення, рябизна, відбитки, риски, які не виводять розміри профілю за границі мінусового від килу. Інші види дефектів повинні бути усунені пологим зачищенням або вирубуванням, які не виводять розмір профілю за границі мінусового відхилу.

 6. На поверхні прокату групи 2ГП дозволено без зачищення окремі розкачані пузирі і забруд­нення. рябизна, відбитки, риски, які не виводять розмір профілю за границі мінусового відхилу. Інші види дефектів повинні бути усунені пологим зачищанням або вирубуванням, глибина якого не повинна перевищувати: