Д

МІЖДЕРЖАВНИЙ
СТАНДАРТ

ЕРЖАВНИЙ
СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШВЕЛЕРИ СТАЛЕВІ
ГАРЯЧЕКАТАНІ

Сортамент

ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)

Ш

БЗ № 9-96/167

ВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ
ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

Сортамент

ГОСТ 8240-97

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
КИЇВДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240—97)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШВЕЛЕРИ СТАЛЕВІ
ГАРЯЧЕКАТАНІ

Сортамент

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
КиївПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським державним науково-дослідним інститутом металів (МТК 327), ТК 2

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від ЗО вересня 1996 р. № 406

ВВЕДЕНО в дію наказом Держстандарту України від 26 вересня 1997 р. № 603

З На заміну ГОСТ 8240—89

 1. РОЗРОБНИКИ: О. І. Тришевський, канд. техн, наук; В. А. Єна, канд. техн, наук; І. Г. Куран- до, канд. техн, наук; В. І. Григор’єв; К. Ф. Перетятько (керівник розробки); Г. І. Снімщикова

© Держстандарт України, 1998

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання 1

Основні параметри і розміри 1КодУКНД 77.140,70

до ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97) Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент

Місце поправки

Надруковано

Має бути

Таблиця 6, примітки

Примітка 5. Плюсові відхилення за тов­щиною полиці (І) обмежені граничними відхиленнями за масою.(ІПС № 6-2012)ЗМІНА № 1


Сторінка 1

Сторінок 2


ЗМІНИ,
ВНЕСЕНІ В НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ


ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)


Код УКНД 77 140 70ШВЕЛЕРИ СТАЛЕВІ ГАРЯЧЕКАТАНІ
Сортамент

1 РОЗРОБЛЕНО НДІ «УкрНДІМет» УкрДНТЦ «Енергосталь» Мінпромполітики України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказ Держспоживстандарту України від 26 листопада 2008 р

424

Чинна від 2009-02-01

Пункт 2 4 викласти у новій редакції

«2.4 Форма швелера і граничні відхили розмірів повинні відповідати наведеним на рисунках 1—3 та в таблицях 6 і 7»

Рисунок 3 замінити на наведенийРисунок З

Сторінка 2

Таблиця 6. Вилучити інтервал значень та граничні відхили щодо параметра «перекіс полиць, д, при ширині полиці (Ь), не більше».

Таблиця 6, примітка 3. Вилучити слова: «Перекіс полиці (Д) та».

Доповнити приміткою 4:

«Примітка 4. Для швелерів серій «У», «П», «Е» допускається прогин стінки f за висотою перерізу профілю (/?), не більше ніж 0.25S, крім профілів із товщиною стінки 5,1, 5,3, 5,4, 5,6 та 5,8 мм».

Розділ 2, пункт 2.4. Доповнити новим підпунктом 2.4.2.

«2.4.2 Залежно від величин перекосу полиць швелери виготовляють високої, підвищеної та звичайної категорії точності.

Допустимі значення перекосу полиць не повинні перевищувати наведених у таблиці 7<

Таблиця 7

У міліметрах

Параметр

Категорія точності

Висока

Підвищена

Звичайна

Перекіс полиць А (А'т), при ширині полиці (Ь), не більше

0,9 при b до 95 включ., 0,01 b при b понад 95

1,0 при b до 95 включ , 0,015 b при b понад 95

1,2 при b до 95 включ , 0,025 b при b понад 95

Примітка Перекіс полиць д (Д',) швелера вимірюють, як зображено на рисунку 3.(ІПС № 11-2008)77. МЕТАЛУРГІЯ

77.140.70 (В22)

ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97) Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент

Місце гіопразки

Нздрукоэано

ГІОЗИ/ЬО бути

J ~алузь використання

Вимоги п. 2.1. 2.2, 2.3 є обов'язковими, решта — рекомендовані

Вимоги п. 2.1. 2.2, 2.3 і 2 4 є обов’язковими, решта — рекомендовані

П. 2.4

на оисунку3

на рисунках 1-3

ще а 8-^0ZПОПРАВКИ,
ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ
ТА ВІДПОВІДНІ МІЖДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ
77. МЕТАЛУРГІЯ

77 140.70

ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97) Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент

Місце поправки


Надруковано


Повинно бути

Пункт 2 3, таблиця 5 значення 1 для швелера 26С

1115,60

115,60

Пункт 2 4, рисунок 3 позначення прогину

«t»

«f»

Пункт 2 7

при довжині від 2 до 8 м включно — до + 40 мм;

- « - понад 8 м — до + [40+5(7- 8)] мм, але не більше 100 мм

при ДОВЖИНІ від 2 до 8 м включно - + 40 мм,

- « - понад 8 м — + [40+5(/- 8)] мм, але не більше 100 мм j(ІПС № 8-2002)ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШВЕЛЕРИ СТАЛЕВІ ГАРЯЧЕКАТАНІ
Сортамент

ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

Сортамент

HOT-ROLLED STEEL CHANNELS

Rolling products

J-

Чинний від 1999—01—01

. 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює сортамент сталевих гарячекатаних швелерів загального та спеціаль- Л ного призначення висотою від 50 до 400 мм та шириною полиць від 32 до 115 мм.

Вимоги п. 2.1, 2.2. 2.3«є обов'язковими, решта — рекомендовані.

2 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

 1. За формою і розмірами швелери виготовляють таких серій:

У — з ухилом внутрішніх граней полиць;

П — з паралельними гранями полиць;

 1. — економічні з паралельними гранями полиць;

Л — легкої серії з паралельними гранями полиць;

С — спеціальні.

Умовні позначення величин, які характеризують властивості швелера:

h— висота (швелера);

b ширина полиці;

s — товщина стінки;

t— товщина полиці;

R — радіус внутрішнього закруглення;

г~ радіус закруглення полиці;

Хо — відстань від осі Y— /до зовнішньої грані стінки;

А — перекіс полиці;

f— прогин стінки по висоті перерізу профіля;

F— площа поперечного перерізу;

/— момент інерції;

W— момент опору;

і— радіус інерції;

Sx статичний момент напівперерізу.

Видання офіційн

 1. еПоперечний переріз швелерів серій У, С повинен відповідати показаному на рисунку 1, серій П, Є, Л — на рисунку 2.

 2. Розміри швелерів, площа поперечного перерізу, маса 1 м та довідкові значення для осей повинні відповідати наведеним у таблицях 1—5.

  1. Площа поперечного перерізу і маса 1 м швелера обчислені за номінальними розміра­ми, густина сталі прийнята 7,85 г/см3.

  2. Значення радіусів закруглення, ухилу внутрішніх граней полиць, показаних на рисунках 1 і 2 та наведених у таблицях 1—5, використовують для побудови калібрів і на профілі не контро­люють.

 3. Форма швелера та граничні відхилення за розмірами повинні відповідати наведеним на рисунку 3 та в таблиці 6.

  1. Ухил внутрішніх граней полиць швелерів серії У повинен бути у межах від 4 до 10 %.

За згодою виробника зі споживачем ухил внутрішніх граней полиць не повинен перевищу­вати 8 % для h <, 300 мм та 5 % для h > 300 мм.

 1. Притуплення прямих кутів швелерів до № 20 не повинне перевищувати 2,5 мм, понад № 20 — 3,5 мм. Притуплення зовнішніх кутів не контролюють.

 2. Швелери виготовляють довжиною від 2 до 12 м, за згодою виробника зі споживачем — довжиною понад 12 м:

 • мірної довжини;

 • мірної довжини з немірними довжинами не більш як 5 % маси партії;

 • довжини, кратної мірній;

 • довжини, кратної мірній, з немірними довжинами не більш як 5 % маси партії;

 • немірної довжини;

обмеженої довжини у межах немірної.. d-

{СіМ H0aJs>J


Рисунок 1


Рисунок 2


(ом « й


Рисунок 3

Номер швелера

h

b

s

t

R

r

Площа попереч­ного

Маса 1 м,

Довідкові значення для осей


не 6

льше

Х-Х

У-У

серії У

ММ

перерізу F, см2

КГ

см4

см3

'х’ СМ

sx, см3

CM4 им

CMd

'у’

CM


50

32

4,4

7,0

6,0

2,5

6,16

4,84

22,8

9,1

1,92

5,59

5,61

2,75

0,95

1,16

6,5У

65

36

4,4

7,2

6,0

2,5

7,51

5,90

48,6

15,0

2,54

9,00

8,70

3,68

1,08

1,24

80

40

4,5

7,4

6,5

2,5

8,98

7,05

89,4

22,4

3,16

23,30

12,80

4,75

1,19

1,31

10У

100

46

4,5

7,6

7,0

3,0

10,90

8,59

174,0

34,8

3,99

20,40

20,40

6,46

1,37

1,44

12У

120

52

4,8

7,8

7,5

3,0

13,30

10,40

304,0

50,6

4,78

29,60

31,20

8,52

1,53

1,54

14У

140

58

4,9

8,1

8,0

3,0

15,60

12,30

491,0

70,2

5,60

40,80

45,40

11,00

1,70

1,67

16У

160

64

5,0

8,4

8,5

3,5

18,10

14,20

747,0

93,4

6,42

54,10

63,30

13,80

1,87

1,80

16аУ

160

68

5,0

9,0

8,5

3,5

19,50

15,30

823,0

103,0

6,49

59,40

78,80

16,40

2,01

2,00

18У

180

70

5,1

8,7

9,0

3,5

20,70

16,30

1090,0

121,0

7,24

69,80

86,00

17,00

2,04

1,94

18аУ

180

74

5,1

9,3

9,0

3,5

22,20

17,40

1190,0

132,0

7,32

76,10

105,00

20,00

2,18

2,13

20У

200

76

5,2

9,0

9,5

4,0

23,40

18,40

1520,0

152,0

8,07

87,80

113,00

20,50

2,20

2,07

22У

220

82

5,4

9,5

10,0

4,0

26,70

21,00

2110,0

192,0

8,89

110,00

151,00

25,10

2,37

2,21

24У

240

90

5,6

10,0

10,5

4,0

30,60

24,00

2900,0

242,0

9,73

139,00

208,00

31,60

2,60

2,42

27У

270

95

6,0

10,5

11,0

4,5

35,20

27,70

4160,0

308,0

10,90

178,00

262,00

37,30

2,73

2,47

ЗОУ

300

100

6,5

11,0

12,0

5,0

40,50

31,80

5810,0

387,0

12,00

224,00

327,00

43,60

2,84

2,52

ЗЗУ

330

105

7,0

11,7

13,0

5,0

46,50

36,50

7980,0

484,0

13,10

281,00

410,00

51,80

2,97

2,59

36У

360

110

7,5

12,6

14,0

6,0

53,40

41,90

10820,0

601,0

14,20

350,00

513,00

61,70

3,10

2,68

40У

400

115

8,0

13,5

15,0

6,0

61,50

48,30

15220,0

761,0

15,70

444,00

642,00

73,40

3,23

2,75