Конкретна характеристика органолептичних показників для кожної назви хлібних паличок по­винна бути наведена в рецептурі.

 1. За фізико-хімічними показниками хлібні палички повинні відповідати вимогам, зазначе­ним в таблиці 2.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники хлібних паличок

Назва показника

Норма

Вологість, %, не більше ніж

Кислотність, град., не більше ніж

Масова частка цукру в перерахунку на суху речовину, %

Масова частка жиру в перерахунку на суху речовину, %

11,0

6,0

Відповідно до розрахункового вмісту за рецепту­рою з допустимим відхилом ± 1,0

Відповідно до розрахункового вмісту за рецепту­рою з допустимим відхилом ± 0,5

Примітка. Дозволено перевищення зазначених у рецептурі норм показників масової частки цукру та жиру.Конкретні значення фізико-хімічних показників для кожної назви хлібних паличок повинні бути наведені в рецептурі. 1. Вміст токсичних елементів і мікотоксинів в хлібних паличках регламентовано МБТ 5061 [1] і не повинен перевищувати допустимих рівнів, зазначених у таблиці 3.

 2. Вміст радіонуклідів у хлібних паличках регламентують згідно з ДР [2], він не повинен перевищувати допустимих рівнів: 137Cs — 20 Бк/кг; 90Sr — 5 Бк/кг.

 3. Допустимі рівні пестицидів в хлібних паличках регламентовано МБТ 5061 [1].

Таблиця 3 — Допустимі рівні токсичних елементів і мікотоксинів у хлібних паличках

Назва

Гранично допустимі рівні, мг/кг, не більше ніж

Метод контролювання згідно 3

Токсичні елементи:ртуть

0,02

ГОСТ 26927

миш’як

0,2

ГОСТ 26930

мідь

10,0

ГОСТ 26931

свинець

0,5

ГОСТ 26932

кадмій

0,1

ГОСТ 26933

ЦИНК

30,0

ГОСТ 26934

Мікотоксини:афлатоксин Bi

0,005

МР 2273 [3]

дезоксиніваленол

0,5

МУ 3940 [4]

зеараленон

1,0

МР 2964 [5]  1. У хлібних паличках не дозволено сторонні домішки, хруст від мінеральних домішок, оз­наки хвороб та плісняви.

 1. Пакування

  1. Хлібні палички випускають неупакованими (поштучними або ваговими) і упакованими: у кар-тонні пачки чи коробки, пакети з полімерних матеріалів або в інші види спожиткової тари з імпорт-них матеріалів, дозволені до використовування центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я, масою нетто до 0,5 кг включно.

Номінальну масу поштучних хлібних паличок нормовано в межах від 0,05 кг до 0,3 кг, і вона повинна бути вказана в рецептурі для кожної назви окремо.

Допустимі відхили номінальної маси поштучних хлібних паличок в менший бік не повинні пе­ревищувати 5 %.

 1. Хлібні палички упаковують в картонні або паперові коробки згідно з ГОСТ12301, пачки — згідно з ГОСТ 12303, а також в пакети з полієтиленової плівки згідно з ГОСТ 10354, ГОСТ 25951 або у пакети з іншого матеріалу, дозволеного для використовування центральним органом вико­навчої влади з охорони здоров’я для застосовування в контакті з харчовими продуктами і уклада­ють в транспортну тару — ящики або контейнери відкритого чи закритого типу. Допустимі відхи­ли маси фасованої продукції у паковальній одиниці, згідно з Р 50-056 [6], зазначені у таблиці 4.

Таблиця 4 — Допустимі відхили маси фасованої продукції в пакованій одиниці

Номінальне значення маси продукції в паковальній одиниці, г

Значення границі допустимого відхилу від номінального значення

%

г

Від 5 до 50 включ.

9,0

Понад 50 » 100 »

4,5

» 100 » 200 »

4,5

» 200 » 300 »

9,0

» 300 » 500 »

3,0

» 500 » 1000 »

15,0

» 1000 » 10000 »

1,5

Паковання повинне забезпечувати зберігання та якість продукції.

Дозволено використовувати зворотну транспортну тару.

 1. Хлібні палички треба укладати в дощаті або фанерні ящики згідно з ГОСТ 10131, ГОСТ 11354, ящики з гофрованого картону згідно з ГОСТ13512, ГОСТ 13511 або в тару з іншого матеріалу, дозволеного для використовування центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я для застосовування в контакті з харчовими продуктами, масою нетто не більше 10 кг.

Перед укладанням неупакованих хлібних паличок кожний ящик всередині з усіх сторін обкла­дають папером згідно з ГОСТ 8273 або пергаментом згідно з ГОСТ 1341 або підпергаментом згідно з ГОСТ 1760.

  1. Хлібні палички дозволено фасувати в набори у вигляді суміші декількох назв у співвідно­шеннях, передбачених рецептурами.

 1. Маркування

  1. Марковання на спожиткову тару (коробки, пачки тощо) наносять типографським спо­собом, штампом, наклеюванням ярлика або вкладанням етикетки в тару з прозорих полімерних матеріалів.

Марковання повинно містити таку інформацію:

 • назву хлібних паличок;

 • масу нетто;

 • перелік інгредієнтів, використаних для виготовлення хлібних паличок, а також харчові добавки;

 • вміст основних харчових речовин (білки, жири, вуглеводи, вітаміни В1, В2, РР) та енерге­тичну цінність 100 г хлібних паличок;

 • номер зміни або номер чи прізвище укладальника;

 • кінцеву дату споживання «Вжити до» (або дату вироблення та термін придатності до спо­живання);

 • умови зберігання;

 • позначення цього стандарту;

 • назву, адресу, телефон виробника і місце виготовлення;

 • штрих-код згідно з ДСТУ 3145 (за наявності);

 • знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 (за наявності);

 • товарний знак підприємства-виробника (за наявності).

 1. М аркуван ня транспортної тари — згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційних знаків «Крихке. Обережно», «Оберігати від вологи». Знак «Штабелювання обмежене» використо­вують у разі необхідності.

На кожну одиницю транспортної тари (ящик, контейнер) штампом або наклеюванням ярли­ка наносять марковання, яке містить:

 • назву хлібних паличок;

 • масу брутто;

 • масу нетто (для неупакованих хлібних паличок);

 • кількість паковальних одиниць (для упакованих хлібних паличок);

 • перелік інгредієнтів, використаних для виготовлення хлібних паличок, а також харчові до­бавки (для неупакованих хлібних паличок);

 • вміст основних харчових речовин (білки, жири, вуглеводи, вітаміни В1, В2, РР) та енерге­тичну цінність 100 г хлібних паличок (для неупакованих виробів);

 • номер зміни або номер чи прізвище укладальника;

 • кінцеву дату споживання «Вжити до» (або дату вироблення та термін придатності до спо­живання);

 • умови зберігання;

 • позначення цього стандарту;

 • назву, адресу, телефон виробника і місце виготовлення;

 • штрих-код згідно з ДСТУ 3145 (за наявності);

 • знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 (за наявності);

 • товарний знак підприємства-виробника (за наявності);

  1. У разі необхідності, дозволено застосовування марковання, що містить попереднє по­значення нормативного документа та штрих-коду продукції, до повного використовування паку­вальних матеріалів, за умови, що загалом марковання відповідає вимогам чинного нормативно­го документа.

  2. Хлібні палички, які призначені для експорту, упаковують і маркують згідно з вимогами зовнішньоекономічних організацій.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

  1. Під час виробляння хлібних паличок необхідно дотримуватись вимог безпеки, які встанов­лені ПТБ 7-224 [7] і СП 823 [8].

  2. Технологічне устатковання повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

  3. Технологічний процес повинен здійснюватися згідно з ГОСТ 12.3.002.

 2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

  1. Стічні води під час виробництва хлібних паличок повинні підлягати очищенню та відпові­дати СанПиН 4630 [9].

  2. Контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферу здійснюють згідно з ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201 [10].

  3. Охорону ґрунту від забруднення побутовими та виробничими відходами проводять згідно з вимогами СанПиН 42-128-4690 [11].

 3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

  1. Хлібні палички приймають партіями.

Партією вважають:

у виробника — хлібні палички однієї назви, вироблені однією бригадою на одній печі за одну зміну;

в торговельній мережі — хлібні палички однієї назви, вироблені одним підприємством і оформ­лені однією товарно-транспортною накладною.

У товарно-транспортній накладній проставляють штамп на відповідність партії продукції ви­могам цього стандарту і дату виготовлення хлібних паличок.

У разі комп’ютерної системи оформлення у товарно-транспортній накладній зазначають у спе­ціально відведеному місці (рамці) таку інформацію:

«Штамп про якість. Продукція відповідає вимогам нормативних документів. Контролер, прізви­ще або номер контролера.»

 1. Зовнішній вигляд хлібних паличок (форму, розміри, поверхню, колір), масу поштучн их хлібних паличок і масу нетто в спожитковій тарі, а також якість паковання і марковання контро­люють на 2—3 лотках від кожної вагонетки, контейнера або стелажа; на 10 % ящиків від кожної полки. Результати контролювання розповсюджуються на вагонетку, контейнер, стелаж, полицю, від яких відбирається продукція.

 2. Для контролювання органолептичних (крім форми, розмірів, поверхні, кольору) та фізико- хімічних показників складають представницьку вибірку способом «розсипом» згідно з ГОСТ 18321.

 3. Об’єм представницької вибірки визначають так: у разі маси партії до 0,4 т включно — 5 ящиків, 10 коробок або пачок; у разі маси партії більше ніж 0,4 т — 10 ящиків, коробок або пачок.

 4. У разі отримання незадовільних результатів аналізування хоча б за одним із показників, проводять додаткове аналізування на подвоєній вибірці від тієї самої партії.

Результати додаткового аналізування поширюються на всю партію.

 1. Фізико-хімічні показники визначають періодично і за вимогою одержувача-споживача. Пе­ріодичність контролювання встановлює підприємство-виробник.

 2. Періодичність контролювання за вм істом токсич н их елементів, мікотоксинів та радіо­нуклідів здійснюють згідно з МР 4.4.4.108 [12].

Порядок встановлює виробник продукції за погодженням із органами санітарного нагляду.

  1. Вміст пестицидів у готовій продукції контролюють за вимогою одержувача-споживача.

  2. Вимоги безпеки розділів 6 і 7 контролюють в процесі готування і освоєння виробництва і в порядку, встановленому органами Держнагляду.

 1. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

  1. Відбирання проб

   1. Відбирання проб для визначання якості хлібних паличок проводять від представницької ви­бірки методом «наосліп» згідно з ГОСТ 18321 не раніше ніж через 6 год після виймання виробів з печі.

Із кожного ящика, коробки або пачки відбирають точкові проби відповідно до 8.2 для одержан­ня об’єднаної проби масою не менше ніж 0,5 кг.

  1. Правила готування та пакування лабораторних зразків для відправлення в лаборато­рію для аналізування — згідно з ГОСТ 5667.

 1. Контролювання органолептичних показників і маси хлібних паличок, якості пакован- ня і марковання

  1. Якість паковання і марковання, а також форму, колір, поверхню та розміри хлібних па­личок контролюють візуально, переглядаючи хлібні палички, відібрані в кількості відповідно до 8.2.

Масу нетто визначають зважуючи на вагах згідно з ГОСТ 29329, не менше ніж 10 коробок, пачок або штук хлібних паличок, відібраних від тієї самої кількості.

Товщину хлібних паличок визначають штангенциркулем згідно з ГОСТ 166, вимірюванням діа­метра поперечного перерізу виробу.

 1. За об’єднаною пробою визначають внутрішній стан, крихкість, смак та запах виробів, наявність ознак хвороб, плісняви, сторонніх домішок та хрусту від мінеральної домішки.

 2. Визначання масової частки крихти та лому

  1. Прилади

Ваги лабораторні загальної призначеності з допустимою похибкою зважування ± 0,05 г згідно з ГОСТ 24104.

 1. Аналізування

Хлібні палички перекладають з ящиків, коробок та пачок на стіл та відбирають крихту та лом.

 1. Опрацьовування результатів

Масову частку крихти (лому) К у відсотках визначають за формулою:

m

(1)

1
100

К = ,

m

де m — загальна маса хлібних паличок, лому і крихти в ящиках, коробках, пачках, кг;

m1 — маса крихти (лому) в ящиках, коробках, пачках, кг.