НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Кресленики технічні

МАСШТАБИ

(ISO 5455:1979, IDT)

ДСТУ ISO 5455:200

5

БЗ № 3-2005/237


Видання офіційнеКиїв
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний центр Національної академії наук України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Поліщук, канд. фіз.-мат. наук (науковий керів­ник); Л. Топалова

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 березня 2005 р. № 67 з 2006-07-01

З Національний стандарт відповідає ISO 5455:1979 Technical drawings — Scales (Технічні кресле­ники. Масштаби)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ с.

Національний вступ ; IV

 1. Сфера застосування : 1

 2. Терміни та визначення понять 1

 3. Познака масштабу 1

 4. Записування масштабу 2

 5. Ряди масштабів 2

Використовування великих масштабів 2НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад міжнародного стандарту ISO 5455:1979 Technical drawings — Scales (Технічні кресленики. Масштаби).

Національна організація, яка супроводжує цей стандарт, — Технічний центр НАН України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • вилучено передмову до ISO 5455:1979;

 • змінено назву розділу 1 для узгодження її з чинними державними стандартами;

 • англійські терміни та назви переведено відповідно до термінології, прийнятої в Україні;

 • структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Цей стандарт чинний в Україні на альтернативних засадах зі стандартом Единой системы конструкторской документации ГОСТ 2.302-68 Масштабы і має однакову з ним юридичну силу.ДСТУ ISO 5455:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРЕСЛЕНИКИ ТЕХНІЧНІ

МАСШТАБИ

ЧЕРТЕЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

МАСШТАБЫ

TECHNICAL DRAWINGS

SCALES

Чинний від 2006-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає рекомендовані для використовування масштаби та їх позначання на технічних креслениках у будь-якій галузі техніки.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

  1. масштаб {scale)

Відношення лінійного розміру елемента предмета, зображуваного на оригіналі кресленика, до реального лінійного розміру цього самого елемента того самого предмета.

Примітка. Масштаб зображення на копії може не збігатися з масштабом цього зображення на оригіналі кресленика

 1. масштаб натуральної величини (full size)

Масштаб, за якого відношення становить 1:1

 1. масштаб збільшування (enlargement scale)

Масштаб, за якого відношення більше ніж 1:1. Вважається, що він збільшується по мірі зрос­тання цього відношення

 1. масштаб зменшування (reduction scale)

Масштаб, за якого відношення менше ніж 1:1. Вважається, що він зменшується по мірі змен­шування цього відношення.

 1. ПОЗНАКА МАСШТАБУ

Повна познака масштабу має складатися зі слова «МАСШТАБ» (або його відповідника на мові, що використана на кресленику) з наступним наведенням конкретного відношення, як-то:

 • МАСШТАБ 1:1 — для масштабів натуральної величини;

 • МАСШТАБ Х:1 — для масштабів збільшування;

 • МАСШТАБ 1:Х — для масштабів зменшування.

Слово «МАСШТАБ» можна опускати, якщо відсутня ймовірність неправильного сприймання зображення.

Видання офіційне

 1. ЗАПИСУВАННЯ МАСШТАБУ

  1. Познаку масштабу, використаного на кресленику, потрібно вписати у відповідну графу ос­новного напису кресленика.

  2. Якщо виникає необхідність використовувати більше одного масштабу, то у відповідну графу основного напису вписують тільки основний масштаб, а всі інші масштаби записують безпосередньо за номером виносного елемента відповідної деталі або ідентифікаційної літери додаткового виду (або розрізу/перерізу).

 2. РЯДИ МАСШТАБІВ

  1. Рекомендовані для застосування на технічних креслениках масштаби наведено у таблиці.

Категорія

Рекомендовані ряди масштабів

Масштаби збільшування

50:1 5:1

20:1 2:1

10:1

Масштаб натуральної величини1:1


1:2

1:5

1:10

Масштаби зменшування

1:20

1:50

1:100

1 :200

1:500

1:1000


1:2000

1:5000

1:10000

Примітка. За необхідності застосовувати більші чи менші масштаби ніж ті, що наведені у таблиці, рекомендова­ний ряд масштабів можна розширити в тому чи іншому напряму за умови, що необхідний масштаб буде утворений з ре­комендованого шляхом множення його на 10 у цілому степені. 1. Масштаб, який обирають для кресленика, залежатиме від складності предмета, який зоб­ражують, і мети цього зображування.

У всіх випадках вибраний масштаб повинен бути достатній, щоб забезпечити чітке і абсолютне розуміння зображеного предмета.

У свою чергу, масштаб і розмір зображення предмета можна визначати розміром кресленика.

  1. Ті частини предмета, які досить малі щодо можливості нанесення усіх розмірів на основ­ному зображенні, потрібно показувати біля цього зображення на окремому додатковому виді (або розрізі/перерізі), який подають у збільшеному масштабі.

 1. ВИКОРИСТОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ МАСШТАБІВ

Для інформації, рекомендовано зображення невеликого за натуральною величиною предмета збільшувати, подаючи його у великому масштабі. У цьому випадку зображення предмета натуральної величини може бути спрощене подаванням тільки його контурів.

УКНД 01.100.01

Ключові слова: технічні кресленики, масштаб збільшування, масштаб зменшування, масштаб натуральної величини.Редактор С. Ковалець
Технічний редактор О. Марченко
Коректор Т, Калита
Верстальник Р. Дученко

Підписано до друку 07.11.2006 Формат 60х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 0,46. Зам. Ціна договірна.

Відділ редагування нормативних документів ДП «УкрНДНЦ»
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2