ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМІРЮВАННЯ НАВІГАЦІЙНІ
В АВІАЦІЇ

Терміни та визначення

ДСТУ 3652—97

В

БЗ № 6-94/446

идання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1998ДСТУ 3652—97

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМІРЮВАННЯ НАВІГАЦІЙНІ
В АВІАЦІЇ

Терміни та визначення

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1998ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Міністерством освіти України, Київським міжнародним уні­верситетом цивільної авіації

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 21 листопада 1997 р. № 688

 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 4. РОЗРОБНИКИ: Є. Парняков (керівник теми), В. Страшко

© Держстандарт України, 1998

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Основні положення 1

 4. Навігаційні елементи повітряних кораблів (ПК) 2

 5. Засоби та методи навігаційного вимірювання 19

Абетковий покажчик українських термінів ЗО

Абетковий покажчик німецьких термінів 35

Абетковий покажчик англійських термінів 37

Абетковий покажчик французьких термінів 39

Абетковий покажчик російських термінів 41

Додаток А Короткі форми термінів 47ДСТУ 3652—97

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМІРЮВАННЯ НАВІГАЦІЙНІ В АВІАЦІЇ

Терміни та визначення

ИЗМЕРЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫЕ В АВИАЦИИ

Термины и определения

NAVIGATION MEASUREMENTS IN AVIATION

Terms and definitions

Чинний від 1998—07—01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

  1. Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять, що стосуються навігаційних вимірювань в цивільній авіації.

  2. Терміни, встановлені цим стандартом, обов'язкові для застосування в усіх видах нормативної документації, в науково-технічній, навчально-методичній та довідковій літературі, яку випускають в Україні, а також для робіт з стандартизації, включаючи прог­рамні засоби для комп’ютерних систем.

  3. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, орга­нізацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-тех­нічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використано посилання на такий стандарт:

ДСТУ 2870—94 Метрологія. Вимірювання часу та частоти. Терміни та визначення.

 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

  2. Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їх короткі форми, подані абревіатурою, — світлим, а синоніми — курсивом.

  3. Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в документах з стандартизації.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два терміни, які мають спільні терміноелементи.

В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазначенням номера тієї самої статті.

Видання офіційне

 1. Подані визначення можна в разі необхідності змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об’єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у стандарті.

 2. У стандарті наведено абеткові покажчики термінів. Як довідкові, подано німецькі (de), англійські (еп), французькі (fr) і російські (ги) відповідники стандартизованих термінів, узяті з міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

 3. Короткі форми термінів, необхідних для розуміння тексту стандарту, подано у додатку А.

 1. НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ
  ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ (ПК)навігаційна система простору

Навігаційна система вимірювання наві­гаційних фізичних величин ПК, що ха­рактеризують місцезнаходження та рух його центра маси

 1. місцева система координат

Навігаційна система простору, яка за­стосовується як система відліку за по­рівняно недалеких переміщень ПК, ко­ли кривизною Землі можна знехтувати

 1. глобальна система координат

Навігаційна система простору, яка ви­користовується для навігації ПК на всій земній поверхні і навколоземному про­сторі

 1. географічна [земна] система ко­ординат

Глобальна система координат, центр якої суміщено з центром земного еліп­соїда, за основну площину відліку прийнята площина екватора, а за ко­ординати — географічна широта, гео­графічна довгота і географічна висота

 1. нормальна земна система коор­динат

Глобальна система координат, верти­кальна вісь якої має напрямок верти­кально донизу

ги навигационная система пространства Навигационная система измерения на­вигационных физических величин ВК, которые характеризуют местонахожде­ние и движение его центра масс

ru местная система координат Навигационная система пространства, которая используется как система от­счета при сравнительно недалеких пе­ремещениях ВК, когда кривизной Зем­ли можно пренебречь

ru глобальная система координат Навигационная система пространства, которая используется для навигации ВК по всей земной поверхности и око­лоземному пространству

ru географическая [земная] система ко­ординат

Глобальная система координат, центр которой совмещен с центром земного эллипсоида, за основную плоскость от­счета принята плоскость экватора, а за координаты — географическая широта, географическая долгота и географи­ческая высота

de normale erdlotfeste Koordinatensystem en normal earth-referenced coordinate sys­tem

fr systeme terrestre normal des coorsonne- es

ru нормальная земная система координат Глобальная система координат, верти­кальная ось которой направлена вер­тикально вни

з

 1. геоцентрична система координат ru Глобальна система координат, центр якої суміщено з центром Землі, прий­нятої за кулю, в якій відлік геоцентрич­ної широти виконується між площиною екватора і напрямком радіуса-вектора, а спосіб відліку геоцентричної довготи співпадає зі способом відліку геогра­фічної довготи


 1. геоцентрична вертикаль de

Напрямок по радіусу-вектору Землі еп

fr


ru


 1. геоцентрична інерціальна си- de

стема координат еп

Геоцентрична система координат з по- fr

чатком у центрі Землі, що обертається ru


4.9 геоцентрична система координат de

із зв’язаними з Землею осями

Геоцентрична система координат, яка еп

має початок у центрі Землі, жорстко fr зв’язана із Землею і обертається на­вколо полярної осі Землі відносно ru інерціальної системи з швидкістю до­бового обертання Землі (при цьому вісь OZ спрямована вздовж полярної осі, а ОХ і OY спрямовані довільно)


відносно «нерухомих» зірок (при цьому одна з осей спрямована вздовж поляр­ної осі, друга — вздовж нульового ме­ридіана, а третя — перпендикулярна обом зазначеним осям) геоцентрическая система координат Глобальная система координат, центр которой совмещен с центром Земли, принятой за шар, в которой отсчет гео­центрической широты выполняется меж­ду плоскостью экватора и направле­нием радиуса-вектора, а способ отсче­та геоцентрической долготы совпадает со способом отсчета географической долготы

geozentrische Vertikele

geocentric vertical

geocentrigue vertical

геоцентрическая вертикаль

Направление по радиусу-вектору Зем­ли

geozentrische Inertialkoordinatensystem geocentric inertial coordinate system systeme geocentrigue des coordonnees геоцентрическая инерциальная систе­ма координат

Геоцентрическая система координат с началом в центре Земли, вращающая­ся относительно «неподвижных» звезд (при этом одна из осей направлена по полярной оси, вторая — вдоль нулево­го меридиана, а третья — перпендику­лярна обеим указанным осям)

geozentrische Koordinatensystem mit den erdlotfesten Achsen earth-centered coordinate system systeme geocentrigue des coordonneess avec les axes ies avec la Terre

геоцентрическая система координат co связанными с Землей осями

Система координат, имеющая начало координат в центре Земли, жестко свя­занная с Землей и вращающаяся во­круг полярной оси Земли относительно инерциальной системы со скоростью суточного вращения Земли (при этом ось OZ направлена по полярной оси, а OX і OY направлены произвольно)

ортодромическая система координат Глобальная система координат с нача­лом в центре Земли, аналогичная гео­графической системе, но повернутая относительно нее на угол между ос­новной плоскостью отсчета и эквато­ром Земли (за основную плоскость отсче­та принята плоскость большого круга; экватор ортодромической системы ко­ординат совпадает с дугой большого круга, который проходит через точки старта и финиша на земной сфере)

прямоугольная декартовая система ко­ординат

Глобальная система координат, начало которой совмещено с центром Земли, а ориентация осей может совпадать с основными географическими направ­лениями (экватор, ось полюсов Земли, гринвичский меридиан) или быть про­извольной, подчиненной конкретной задаче навигации

астрономическая система координат Навигационная система пространства, которая используется для определения координат местонахождения небесных тел и космических летательных аппа­ратов относительно Земли, Солнца или Галактики

экваториальная система небесных ко­ординат

Астрономическая система координат, основным кругом которой является эк­ватор

экваториальная первая система коор­динат

Экваториальная система небесных ко­ординат, первая ось (полярная ось) ко­торой проходит из центра небесной сферы параллельно оси мира, вторая ось (ось склонений) перпендикулярна первой оси и проходит через нуль- пункт — южную точку экватора, а тре­тья ось — перпендикулярна двум пер­вым

 1. ортодромна система координат ru Глобальна система координат з почат­ком у центрі Землі, прийнятої за кулю, аналогічна географічній системі, але повернута відносно неї на кут між ос­новною площиною відліку та екватором Землі (за основну площину відліку прий­нята площина великого кола; екватор ортодромної системи координат спів­падає з дугою великого кола, яке про­ходить через точки старту та фінішу на земній сфері)

 2. прямокутна декартова система ru координат

Глобальна система координат, початок якої суміщено з центром Землі, а орі­єнтація осей може співпадати з основ­ними географічними напрямками (ек­ватор, вісь полюсів Землі, Грінвічський меридіан) або бути довільною, підпо­рядкованою конкретному завданню на­вігації

 1. астрономічна система коорди- ru нат

Навігаційна система простору, яка ви­користовується для визначення коор­динат місцезнаходження небесних тіл і космічних літальних апаратів відносно Землі, Сонця чи Галактики

 1. екваторіальна система небес- ru них координат

Астрономічна система координат, ос­новним колом якої є екватор

 1. екваторіальна перша система ru координат

Екваторіальна система небесних ко­ординат, перша вісь (полярна вісь) якої проходить з центра небесної сфери паралельно осі світу, друга вісь (вісь схилень) перпендикулярна першій осі і проходить через нуль-пункт — південну точку екватора, а третя вісь — перпен­дикулярна двом першим 1. екваторіальна друга система ru координат

Екваторіальна система небесних коор­динат, перша вісь (полярна вісь) якої проходить з центра небесної сфери паралельно осі світу, друга вісь (вісь схилень) перпендикулярна першій осі і проходить через точку весіннього рів­нодення, а третя вісь — перпендику­лярна двом першим

 1. орбітальна система координат ги Астрономічна система координат, за основну площину відліку якої прийма­ють площину орбіти об’єкта, що про­ходить через центр Землі

 2. геліоцентрична система коор- ru динат

Астрономічна система координат, центр якої суміщено з центром Сонця, а ос­новною площиною є екліптика — пло­щина орбіти Землі (широта місцезна­ходження об’єкта відлічується від пло­щини екліптики, а довгота — вздовж ек­ліптики від точки весіннього рівнодення)

 1. впливові елементи в навігацій- de них вимірюваннях

Елементи, що впливають на точність еп вимірювання навігаційних фізичних величин fr

Примітка. Це: — параметри геофізичних полів; TU

 • параметри навколишнього середовища;

 • поле опромінення Землі;

 • поле випромінення Землі

4

экваториальная вторая система коор­динат

Экваториальная система небесных ко­ординат, первая ось (полярная ось) которой проходит из центра небесной сфе­ры параллельно оси мира, вторая ось (ось склонений) перпендикулярна пер­вой оси и проходит через точку ве­сеннего равноденствия, а третья ось — перпендикулярна двум первым орбитальная система координат Астрономическая система координат, за основную плоскость отсчета ко­торой принимают плоскость орбиты объекта, которая проходит через центр Земли