2.5.9. Проект ДНАОП разом з пояснювальною запискою та описом проекту надсилається на вiдзив органiзацiям, передбаченим технiчним завданням, включаючи вiдповiдний центральний профспiлковий орган.

Зазначені органiзацiї складають i надсилають вiдзив на адресу базової органiзацiї (органiзацiї-розробника) в мiсячний термiн з дня одержання або опублiкування проекту ДНАОП. Якщо вiдзив у зазначений термiн не надiслано, вважається, що зацiкавлена органiзацiя не має зауважень i пропозицiй до проекту.


2.6. Опрацювання остаточної редакцiї проекту ДНАОП


2.6.1. Робоча група на пiдставi зауважень i пропозицiй, що мiстяться у вiдзивах, доопрацьовує проект ДНАОП, уточнює пояснювальну записку i опис проекту нормативного акта, готує зведення вiдзивiв.

2.6.2. До опрацьований проект ДНАОП разом з пояснювальною запискою до нього та зведенням вiдзивiв надсилається базовою органiзацiєю (органiзацiєю-розробником) на узгодження.

Узгоджуючi органи повиннi розглянути проект ДНАОП i пiдготувати висновок у термiн, що не перевищує одного мiсяця вiд дня одержання проекту. Лист про узгодження або узгоджений проект ДНАОП пiдписується керiвником або заступником керiвника органiзацiї.

2.6.3. За наявностi суттєвих розбiжностей щодо проекту ДНАОП базова органiзацiя (органiзацiя-розробник) провадить їх розгляд та усунення.

2.6.4. Остаточна редакцiя проекту ДНАОП пiсля врахування зауважень i пропозицiй узгоджуючих органiв обговорюється на засiданнi науково-технiчної (наукової) ради чи секцiї ради органiзацiї–розробника, яка приймає протокольне рiшення про подання його на затвердження органу державного нагляду за охороною працi.

Одночасно базовою органiзацiєю (органiацiєю-розробником) виконуються роботи щодо запису тексту нормативного акта, викладеного державною мовою, на магнiтну дискету (придатну для обробки на IBM-сумiсних комп'ютерах), а також щодо аутентичного його перекладу російською мовою.

2.6.5. Проект ДНАОП iз супровiдним листом, пiдписаним керiвником базової органiзацiї (органiзацiї-розробника), подається на затвердження у трьох примiрниках, виконаних державною мовою (оригiнал та двi копiї) i кожен з яких супроводжується аутентичним перекладом росiйською мовою.

Разом з проектом ДНАОП в остаточнiй редакцiї надсилається така документацiя:

– пояснювальна записка;

– опис проекту;

– оригiнали документiв, що пiдтверджують узгодження;

– зведення вiдзивiв;

– протокольне рiшення засiдання науково-технiчної (наукової) ради або секцiї ради базової органiзацiї (органiзацiї-розробника).

2.6.6. Для розгляду остаточної редакцiї проекту ДНАОП рiшенням вiдповiдного органу державного нагляду затверджується редакцiйна комiсiя. Фахiвцi вiд мiнiстерства, базової (головної) органiзацiї або органiзацiї-розробника включаються до складу редакцiйної комiсiї за поданням цих органiзацiй.

2.6.7. За необхiдностi голова редакцiйної комiсiї може прийняти рiшення про призначення експертизи проекту ДНАОП i надiслати його до вiдповiдної компетентної органiзацiї. У випадках, коли це доцiльно, експерти вiд незалежних компетентних органiзацiй можуть бути включенi до складу редакцiйної комiсiї.

Експертиза проекту виконується за рахунок коштiв, видiлених замовником на опрацювання ДНАОП.

2.6.8. Редакцiйна комiсiя розглядає проект ДНАОП у термiн, що не перевищує пiвтора мiсяця, i приймає протокольне рiшення про доцiльнiсть його затвердження або повернення на доопрацювання.

У разi проведення експертизи проекту ДНАОП зазначений термiн може бути продовжено на строк проведення експертизи, але не бiльш як на один мiсяць.

Якщо державний галузевий нормативний акт про охорону працi, опрацьований для потреб однiєї галузi, необхiдно поширити на пiдприємства, установи, органiзацiї iнших (сумiжних) галузей, редакцiйна комiсiя приймає з цього питання вiдповiдне протокольне рiшення. В ньому вказуються галузi (пiдприємства, виробництва), на якi доцiльно поширити дiю даного нормативного акта.


2.7. Затвердження i включення ДНАОП до державного реєстру


2.7.1. Державний нормативний акт про охорону працi затверджується наказом вiдповiдного органу державного нагляду. Пiдставою для затвердження повинен бути висновок редакцiйної комiсiї, а також вiзи на нормативний акт голови цiєї комiсiї осiб, вiдповiдальних за розробку.

2.7.2. При затвердженнi нормативного акта визначається дата введення його в дiю (iз врахуванням часу, необхiдного на виконання пiдготовчих заходiв щодо впровадження ДНАОП), термiн дiї та галузi(пiдприємства, виробництва), на якi поширюється нормативний акт. Зазначенi данi заносяться до ДНАОП.

ДНАОП може затверджуватися без обмеження термiну дiї. Однак щодо будь-якого нормативного акта повиннi виконуватися вимоги законодавства про його перiодичний перегляд.

2.7.3. Затверджений нормативний акт про охорону працi пiдлягаяє включенню до державного реєстру ДНАОП, який ведеться Державним комiтетом України по нагляду за охороною працi.

Iншi органи державного нагляду за охороною працi, за необхiдностi, ведуть облiк затверджених ними нормативних актiв.

2.7.4. ДНАОП, що пiдлягає включенню в державний реєстр, та його машиноорiєнтований опис подаються до Держнаглядохоронпрацi у чотирьох примiрниках (оригiнал i три копiї). Кожен примiрник повинен бути виконаний державною мовою з аутентичним перекладом росiйською мовою. Для можливостi машинної обробки ДНАОП подається, крiм того, текст нормативного акта, записаний на магнiтнiй дискетi державною мовою.

Оригiнал нормативного акта, як контрольний примiрник, та магнiтна дискета залишається у пiдроздiлi Держнаглядохоронпрацi, що зареєстрував ДНАОП. Другий примiрник зареєстрованого документа надсилається видавництву для друку, iншi примiрники повертаються органiзацiї-замовнику (основному користувачу) та вiдповiдному органу державного нагляду.

2.7.5. Змiст опису (карти-паспорта) нормативного акта вводиться в банк даних автоматизованого iнформацiйного фонду державних нормативних актiв про охорону працi України.


2.8. Видання та iнформацiя про ДНАОП


2.8.1. Данi про затвердження та введення в дiю державних нормативних актiв про охорону працi щоквартально публiкуються в покажчику ДНАОП, а також iнших виданнях органiв державного нагляду та в журналi "Охорона працi".

2.8.2. Органи державного нагляду за охороною працi тиражують I розповсюджують ДНАОП вiдповiдно до встановленого ними порядку. Без дозволу цих органiв державний нормативний акт про охорону працi не може бути повнiстю або частково вiдтворений, тиражований i розповсюджений.


3. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ I ЗМIНИ ДНАОП


3.1. Перегляд державних нормативних актiв про охорону працi проводиться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на десять рокiв.

Базова органiзацiя розпочинає роботу з перевiрки нормативного акта на вiдповiднiсть чинному законодавству України, положенням мiжнародних договорiв i угод та iншим нормативним актам, рiвню розвитку науки i технiки, досягнутому у сферi безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища на момент перевiрки; враховує данi про ефективнiсть дiї ДНАОП та про взаємозв'язанi з ним аварiї, випадки виробничого травматизму, професiйних захворювань тощо. За пiдсумками перевiрки подаються вiдповiднi пропозицiї до органу, який затвердив нормативний акт.

Роботи щодо перегляду нормативного акта включаються в установленому порядку до плану опрацювання ДНАОП.

Зазначенi роботи не проводяться, якщо за пiдсумками перевiрки нормативного акта прийнято рiшення про доцiльнiсть подальшого його застосування без перегляду i змiн.

3.2. Пiд час перегляду ДНАОП може розроблятися новий нормативний акт замiсть чинного або вноситися до нього змiни та доповнення. Ця робота повинна проводитися вiдповiдно до вимог роздiлу 2.

Переглянутий нормативний акт скасовується, а в новому вказується замiсть якого ДНАОП вiн опрацьований. В позначеннi нормативного акта змiнюються двi останнi цифри про рiк його затвердження.

3.3. Проекти змiн до ДНАОП опрацьовує базова органiзацiя (органiзацiя-розробник), яка розробляла цей нормативний акт.

У разi необхiдностi внесення змiн до нормативного акта, який опрацьовувався в iншiй державi i якому надано чинностi в Українi рiшенням вiдповiдного органу державного нагляду за охороною працi, проект цих змiн готується базовою органiзацiєю (органiзацiєю-розробником),до компетенцiї якої належить нормативний акт.

Одночасно з проектом змiн до ДНАОП готуються пропозицiї щодо змiн взаємозв'язаних з ним державних нормативних актiв.

3.4. Опрацювання, узгодження i затвердження змiн до ДНАОП, а також їх включення до державного реєстру здiйснюються в порядку, встановленому для нормативних актiв, якi розробляються вперше.

Узгодження проекту змiн до ДНАОП проводиться з органiзацiями, перелiченими в п. 2.4.4., за винятком тих органiв державного нагляду чи органiзацiй, до компетенцiї яких не належать вимоги, передбаченi змiнами.

3.5. Якщо власник пiдприємства (уповноважений ним орган) наполягає на змiнах до ДНАОП, якi були ним внесенi в установленому порядку, але не прийнятi, його клопотання розглядається в мiсячний термiн органом, що затверджує нормативний акт, з врахуванням висновку редакцiйної комiсiї.

У цьому випадку власник подає до вiдповiдного органу державного нагляду заяву i обгрунтування своєї пропозицiї, а також висновки, розрахунки та iншi матерiали компетентних органiзацiй, експертiв про доцiльнiсть внесення змiн до ДНАОП.

3.6. Кожнiй змiнi надається порядковий номер i визначається дата введення змiни в дiю. Термiн дiї змiни не встановлюється. При затвердженнi позначення нормативного акта не змiнюється.

3.7. Кожна змiна фiксується в описi (картi-паспортi) ДНАОП та в банку даних автоматизованого iнформацiйного фонду державних нормативних актiв про охорону працi.

Iнформацiя про змiну ДНАОП та текст цiєї змiни публiкуються в порядку передбаченому п. 2.8.1.

3.8. За необхiдностi продовження або скорочення термiну дiї ДНАОП це питання розглядається органом, що затвердив ДНАОП, пiсля узгодження з органiзацiями, якi узгоджували нормативний акт. Рiшення оформляється наказом зазначеного органу.

Базова органiзацiя (органiзацiя-розробник) у цьому випадку подає на затвердження не пiзнiше нiж за 6 мiсяцiв такi документи: пояснювальну записку, оригiнали документiв про узгодження змiни та супровiдний лист з пропозицiями i обгрунтуванням доцiльностi продовження або скорочення термiну дiї ДНАОП.

На пiдставi зазначеного рiшення вносяться вiдповiднi змiни в опис (карту-паспорт) ДНАОП та в банк даних автоматизованого iнформацiйного фонду державних нормативних актiв про охорону працi. Iнформацiяпро продовження або скорочення термiну дiї нормативного акта публiкується в показчику ДНАОП не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до початку дiї цих змiн.


4. ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТI ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТIВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI


4.1. За наявностi пiдстав i у випадках, передбачених статтею 35 Закону України "Про охорону працi", орган державного нагляду за охороною працi може прийняти рiшення про тимчасове припинення чинностi нормативного акта або його окремих пунктiв.

4.2. Тимчасове припинення чинностi ДНАОП може здiйснюватися:

– при вiдсутностi в даний момент науково-технiчних рiшень, що забезпечують наявнiсть приладiв та устаткування, якi задовольняють вимогам нормативного акта про охорону працi;

– у зв'язку з затримкою або припиненням випуску промислового устаткування, приладiв або матерiалiв, якi вимагаються нормативним актом про охорону працi;

– у випадках несвоєчасного виявлення помилок, якi були допущенi пiд час проектування, будiвництва та введення в експлуатацiю виробничого об'єкта, якщо цi помилки неможливо усунути без його реконструкцiї;

– при застосуваннi нового нормативного акта про охорону працi, коли його вимоги почали дiяти, а приведення виробництва, об'єкта або робочого мiсця до нових вимог ще не закiнчено.

4.3. Для встановлення виключного порядку застосування вiдповiдного нормативу з охорони працi, визначення строкiв та умов тимчасового припинення чинностi нормативного акта власних або уповноважений ним орган повинен за згодою працiвникiв, яких це стосується, звернутися до органу державного нагляду, що затверджував цей нормативний акт.

Письмове клопотання повинно мiстити вiдомостi про:

– нормативний акт i його конкретнi вимоги, якi не виконуються, та причини невиконання;

– додатковi заходи, яких вжито для забезпечення безпечної експлуатацiї вiдповiдного виробництва, об'єкта, устаткування, технологiчного процесу, робочого мiсця на перiод припинення дiї нормативного акта;

– погодження клопотання про припинення дiї ДНАОП з працiвниками, яких стосується це питання.

До листа додається:

– програма приведення умов i безпеки працi на конкретному об'єктi, виробництвi, устаткуваннi, робочому мiсцi до нормативних вимог;

– висновок науково-дослiдної, проектно-конструкторської або iншої компетентної органiзацiї про стан i можливiсть безпечної експлуатацiї об'єкта, виробництва, устаткування, робочого мiсця;

– висновок мiсцевого органу державного нагляду про можливiсть тимчасового припинення чинностi нормативного акта.

4.4. Рiшення органу державного нагляду приймається в мiсячний термiн з дня одержання клопотання i повинно визначати строки та умови тимчасового припинення чинностi нормативного акта, а також перелiк вимог, дiя яких припиняється.

4.5. Рiшення про припинення чинностi ДНАОП може бути скасоване органом, який його прийняв, у випадках:

– невиконання власником або уповноваженим ним органом умов тимчасового припинення чинностi нормативного акта та заходiв, що забезпечують безпеку робiт;

– виникнення аварiйної ситуацiї або реальної загрози життю чи здоров'ю працюючих або оточуючих людей, або коли аварiї, нещаснi випадки мали мiсце внаслiдок невиконання вимог нормативного акта.


5. ПОРЯДОК СКАСУВАННЯ ДНАОП


5.1. Скасування державних нормативних актiв про охорону працi здiйснюється за наказом органу, який затвердив цей акт, у разi розробки i затвердження замiсть нього iншого нормативного акта, або коли визначено, що у подальшому його використаннi немає необхiдностi.

Рiшення про скасування ДНАОП приймається не пiзнiше як за 3 мiсяцi до визначеної дати скасування нормативного акта.