НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Охорона природи

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Терміни та визначення понять

ДОТУ 4462.0.01:2005

БЗ №10-2005/715Видання офіційне
Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007/082
ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Охорона навколишнього природного середовища України» (ТК 82)

РОЗРОБНИКИ: В. Братчиков, канд. техн, наук; 3. Бройде, канд. техн, наук; Г. Виговська, канд. техн, наук, В. Лозанський; Ю. Макаров; Є. Маторін; В. Міщенко, д-р екон. наук (керівник розробки)

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 вересня 2005 р № 265 з 2006-07-01

З УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням ДСТУ 2102-92)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2007ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Загальні пояснення .і/С 1

 3. Терміни та визначення понять 2

  1. Загальні терміни у сфері поводження з відходами 2

  2. Терміни стосовно керування та інформаційного забезпечування у сфері поводження з відходами З

  3. Терміни стосовно операцій поводження з відходами, крім утилізування 5

  4. Терміни стосовно утилізування відходів 7

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів 9

Додаток Б Абетковий покажчик англійських термінів 11

Додаток В Абетковий покажчик російських термінів 13

Додаток Г Бібліографія 14ДСТУ 4462.0.01:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОХОРОНА ПРИРОДИ

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Терміни та визначення понять

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Термины и определения понятий

ENVIRONMENT PROTECTION

WASTES MANAGEMENT (HANDLING)

Terms and concepts definitions

Чинний від 2006-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять у сфері по­водження з відходами.

Стандарт призначено для застосування в роботі суб’єктів господарювання, що чинні в Украї­ні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Терміни, встановлені цим стандартом, рекомендовані для використання в усіх видах нор­мативних документів, що стосуються поводження з відходами, робіт зі стандартизації, наукової, навчально-методичної, довідкової та публіцистичної літератури, а також для комп’ютерних інфор­маційних систем.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

Для кожного поняття в стандарті встановлено один застандартизований термін. В окремих випадках наведено термін-синонім, що, як правило, менш уживаний. Термін-синонім пишуть в од­ному рядку через крапку з комою. Це стосується також іноземних відповідників термінів.

У круглих дужках зазначено слово чи словосполуку, яка уточнює або пояснює значення чи сферу застосування терміна, або служить розширеним варіантом терміна, наприклад «ліміту­вання (утворення та розміщення) відходів». У цьому разі короткою формою терміна є його частина без тексту в дужках.

У фігурних дужках поряд із терміном-іменником, що позначає загальну абстрактну назву дії, подано дієслово недоконаного виду, яке стандартизують як окремий термін.

Недозволені до вживання терміни наведено світлим курсивом з позначкою «Нд» після за- стандартизованого терміна.

У стандарті, як довідкові, подано російські й англійські терміни-відповідники застандарти- зованих термінів, узяті з міжнародних та національних стандартів, словників та науково-техніч­ної літератури. Бібліографію термінологічних джерел подано у додатку Г.

Видання офіційнеУ стандарті наведено абетковий покажчик встановлених цим стандартом українських термінів та абеткові покажчики їхніх іншомовних термінів-відповідників, кожною мовою окремо.

Застандартизовані терміни, абревіатури чи словосполуки на їх основі, а також синоніми набрано напівгрубим шрифтом. Терміни, застосування яких не допустиме, набрано курсивом світлим шрифтом.

Терміни, встановлені цим стандартом, які вжито у визначеннях інших термінів, виділено підкресленням.

Терміни та визначення понять, встановлені цим стандартом, відповідають термінам, вста­новленим міжнародними документами (Директивою Ради ЄС 75/442/ЄЕС від 15.07.1975 р. щодо відходів (Official Journal of the European Communities L 194, 25.07.1975); Базельською Конвенцією про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням (Женева, 22.03.1989 р., UNEP/BC/94/1); Директивою Ради ЄС 91/689/ЄЕС від 12.12.1991 р. щодо небезпечних відходів (Official Journal L 377, 31.12.1991); Директивою ЄС про відходи упаковки (94/62/ЄС) та її переглянутим варіантом (2004/12/ЄС) (Official Journal L 365, 31.12.1994); Рішенням Комісії ЄС щодо європейського Переліку відходів (2001/118/ЄС, Official Journal L 47, 16.02.2001).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

 1. Загальні терміни у сфері поводження з

  1. відходи; відхід; покидьки (Нд); утиль (Нд) Будь-які речовини, матеріали й предмети, що утворюються в процесі людської діяль­ності і не мають подальшого використання за місцем утворювання чи виявляння та яких їх власник повинен позбутися утилізуванням чи видаленням.

Примітка. У формі однини «відхід» застосовують для по­значання конкретного виду відходів, що утворюється в тому чи іншому виробничому процесі, під час надаван­ня тієї чи іншої послуги та виконання роботи і який ха­рактеризується сукупністю певних властивостей

 1. поводження з відходами

Дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберіган­ня, обробляння, утилізування, видаляння, знешкоджування і захоронювання, зокрема контролювання за цими операціями та на­глядання за місцями видаляння

 1. мінімізування {мінімізувати} відходів {відходи}

Комплекс науково-технічних, технологічних та організаційно-економічних заходів, що їх здійснюють на всіх етапах поводження з відходами — починаючи з їх виявляння і до остаточного видаляння, спрямованих на зменшення маси утворених відходів і на мак­симальне їх утилізування

 1. небезпечні відходи

В

відходами

en wastes [9, 10]; waste [9, 10]

ru отходы [6]; отход [6]

еп wastes management [10, 9]; wastes handling [10, 14]

ru обращение с отходами [6]

en wastes minimization (activities) [14, 15]; wastes reduction [14]

ru минимизация отходов [6]

en hazardous wastes [11] ru опасные отходы [6]

ідходи, що мають такі фізичні, хімічні, біо­логічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну

небезпеку для довкілля і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними

 1. токсичні відходи

Різновид небезпечних відходів, із вмістом речовин з такими властивостями, що можуть створити небезпеку для живих організмів як безпосередньо під час контактування з ни­ми, так і в майбутньому

 1. безгосподарні відходи

Відходи, стосовно яких не визначено відно­син власності або господарчого розпоря­дження і їх кваліфікують як такі, що не мають власника або власник яких невідомий

 1. утворювач відходів; відходоутворювач Юридична чи фізична особа, діяльність якої призводить до утворювання відходів (відходу). Примітка. Утворювач відходів (відходоутворювач) — та­кож будь-яка особа, внаслідок діяльності якої з оброблян­ня, змішування або виконування інших операцій поводження з відходами змінюються їх склад та (або) властивості

 2. власник відходів

Юридична чи фізична особа, якій, згідно з чин­ним законодавством або іншими норматив­но-правовими актами, належить право воло­діння відходами

 1. власник місць видаляння відходів; власник об’єктів видаляння відходів

Юридична чи фізична особа, якій, згідно з чинним законодавством або іншими норматив­но-правовими актами, належить право воло­діти та використовувати місця видаляння відходів чи об’єкти видаляння відходів, зокре­ма утворювач відходів, що здійснює видален­ня відходів на місцях чи об’єктах, спеціально відведених йому для зазначених цілей

 1. розпорядник відходів

Юридична чи фізична особа, яка не є влас­ником відходів і яка уповноважена, згідно з чинним законодавством або іншими норма­тивно-правовими актами, здійснювати діяльність та вступати в господарчі відноси­ни, пов’язані з поводженням з відходами.


en toxic wastes [9, 12]

ru токсичные отходы [6]


еп ownerless wastes [13] ru бесхозные отходы [7]


еп wastes producer; wastes generator [10, 9]

ru производитель отходов [6]


еп wastes holder; wastes owner [10]

ru собственник отходов [6]


en owner of waste disposal sites [12]; owner of waste disposal facilities [12, 14]

ru собственник мест удаления отходов [6]; собственник объектов удаления отходов [6]


en wastes manager [12]

ru распорядитель отходов [6]


3.2 Терміни стосовно керування та інформаційного забезпечування у сфері поводження з відходами


3.2.1 система керування відходами

Частина загальної системи керування, зокре-


еп ru


integrated solid wastes management [12, 14] система управления отходами [7]


ма системи керування якістю навколишньо­го середовища, яка забезпечує послідовне формування та реалізування політики охо­рони довкілля і здоров’я людей, а також економію ресурсів у сфері поводження з відходами, починаючи з їх утворювання і до утилізування чи екологічно безпечного вида­лення, яка базується на відповідних органі­заційних структурах, нормативно-правових та інформаційних засадах

 1. питомий показник утворювання відходів

Обсяг відходів конкретного виду, утворених у процесі виготовляння одиниці продукції, переробляння одиниці сировини, надаван­ня одиниці послуг тощо.

Примітка. Для твердих побутових відходів, утворених на території того чи іншого району, це їх обсяг у розра­хунку на одну людину

 1. класифікування {класифікувати} відходів {відходи}

Упорядковування даних про відходи відне­сенням їх за певними класифікаційними оз­наками або системою ознак до тих чи інших груп чи переліків згідно зі встановленою логічною структурою і форматом подавання даних про відходи

 1. ідентифікування {ідентифікувати} відходів {відходи}

Встановлення належності відходів до певних категорій та класифікаційних груп, беручи до уваги їх походження, склад, стан, небезпечні властивості, а також технологічні методи, які забезпечують їх утилізування чи видаляння

 1. нормування {нормувати} утворення відходів

Встановлювання, беручи до уваги матері­ально-сировинний баланс, а також норми витрат матеріалів та режими ведення робіт, технологічно обумовлених питомих показ­ників утворювання відходів у розрахунку на одиницю продукції, переробляння сировини, отримування енергії, проведення робіт, на­давання послуг

 1. облікування відходів

Діяльність, спрямована на збирання, реєст­рування, узагальнювання та зберігання відо­мостей про відходи на стадії їх утворювання та етапах наступного поводження з ними


еп specific index of wastes generation [15] ru удельный показатель образования отхо­

дов [6, 7]


en wastes classification [12]

ru классификация отходов [6, 8]


en wastes identification [13]

ru идентификация отходов [6]


en standardization of wastes generation [12]

ru нормирование образования отходов [6, 8]


en wastes accounting [15] ru учет отходов [6, 8]

en wastes inventory [12]

ru инвентаризация отходов [6, 8]

en wastes identification [13] (неповна відповідність)

ru паспортизация отходов [6, 8]

en limitation of wastes [12]

ru лимитирование (образования и размеще­ния) отходов [6, 7]

з відходами, крім утилізування

en waste treatment sites [9, 12]; waste treatment objects [9, 12]

ru места обращения с отходами [6, 7]; объек­ты обращения с отходами [6, 7]

en waste disposal sites [10, 12]; waste disposal objects [10, 12]; waste landfill [14] (неповна відповідність)

ru места удаления отходов [6, 7]; объекты удаления отходов [6, 7]

en wastes deposit [12,15]; place of wastes [12, 14] ru размещение отходов [6, 7]


 1. інвентаризування відходів

Комплекс організаційно-технічних заходів, які забезпечують виявляння й обстежування місць утворювання відходів та об’єктів по­водження з ними, ідентифікування, опис і ре­єстрування відходів, а також визначання обсягів їх утворювання, накопичування, ути- лізування та видаляння.