9.16 Організацію дорожньо-експлуатаційних робіт на стадіях проектування та безпосереднього їх виконання слід здійснювати згідно з ДСТУ 3090, а експлуатаційний стан вулиць, доріг і технічних засобів організації дорожнього руху визначати за вимогами ДСТУ 3587.

9.17 Ремонт і утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі регламентується РДИ-204 УССР 049.

9.18 Дорожні організації, які здійснюють експлуатацію вулично-дорожньої мережі, виконують технічний облік і паспортизацію окремо кожної вулиці (дороги). Штучні споруди залежно від розмірів можуть паспортизуватись у складі вулиці (дороги) або як самостійний їх елемент.

Порядок проведення технічного обліку і паспортизації вулиць, доріг і штучних споруд, а також форми їх паспортів та облікових документів визначаються Держбудом України.

ДБН В.2.3-5-2001 С. 40

ДОДАТОК А

(довідковий)

ДСТУ 2586-94 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування

ДСТУ 2734-94 Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги

безпеки дорожнього руху

ДСТУ 3090-95 Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положені

ДСТУ 3308-96 Знаки маршрутні для міського електротранспорту. Технічні умови та правила

застосування

ДСТУ 3587-97 Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатацій-

ного стану

ДСТУ Б В.2.1-2-96 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.3-1-95 Споруди транспорту. Габарити підмостові суднохідних прогонів мостів на

внутрішніх водних шляхах

ДСТУ Б В.2.7-17-95 Будівельні матеріали. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі

ДСТУ Б В.2.7-30-95 Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ і

покриттів автомобільних шляхів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів,

виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-98 Будівельні матеріали. Щебінь з гірських порід та відходів сухого магнітного

збагачення залізистих кварцитів гірничозбагачувальних комбінатів і рудни-

ків України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-35-95 Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш із доменних та сталеплавильних

шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні

умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів

промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-

математичних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних

матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДБН 360-92* із Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

змінами № 4-8

ДБН А.2.2-1-95 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і

споруд. Основні положення проектування

ДБН А.2.2-3-97 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження

проектної документації для будівництва

ДБН А.3.1-4-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених

будівництвом об'єктів. Основні положення

ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН Б. 1-2-95 Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження комплексних схем

транспорту для міст України

ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень

ДБН В.2.3-4-2000 Автомобільні дороги

ДБН В.2.3-5-2001 С.41

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом МОЗ України від 19.06.96 № 173 та зареєстровані Мінюстом України від 24.07.96 № 379/1404

Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури, затверджені Держбудом України від 09.09.99 № 220 та зареєстровані Мінюстом України від 23.09.99 № 643/3936

Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затверджені Держбудом України від 05.12.2000 № 273 та зареєстровані Мінюстом України від 25.12.2000 № 945/5166

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические

условия

ГОСТ 4641-80 Дегти каменноугольные для дорожного строительства. Технические условия ГОСТ 6665-81 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 Суміші бетонні. Технічні умови

(ГОСТ 7473-94)

ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 9128-84* Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.

Технические условия

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог

колеи 1520 (1524) мм

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия

ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия

ГОСТ 18659-81 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

ГОСТ 21924.0-84 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия

ГОСТ 21924.1-84 Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий

городских дорог. Конструкция и размеры

ГОСТ 21924.2-84 Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских

дорог. Конструкция и размеры

ГОСТ 21924.3-84 Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских

дорог. Конструкция и размеры

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

ГОСТ 23457-86 Технические средства организации дорожного движения. Правила

применения

ГОСТ 23558-79 Материалы щебеночные, гравийные и песчаные, обработанные

неорганическими вяжущими. Технические условия

ГОСТ 24451-80 Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования

ГОСТ 25695-91 Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры

ГОСТ 25877-83 Смеси дегтебетонные дорожные, дегтебетон. Технические условия

ГОСТ 26193-84 Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для

строительных работ. Технические условия

РСТ УССР 1966-86 Ограждения дорожные переносные. Правила применения

СНіП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение

СНіП ІІ-4-78 Тоннели железнодорожные и автодорожные

СНіП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий

СНіП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве

СНіП ІІІ-44-77 Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические.

Метрополитены

СНіП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНіП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНіП 2.04.07-86 Тепловые сети

СНіП 2.04.08-87 Газоснабжение

СНіП 2.05.03-84* Мосты и трубы

ДБН В.2.3-5-2001 С. 42

СНіП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы

СНіП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии

СНіП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладывемые на территории городов и других

населенных пунктов

СНіП 3.06.04-91 Мосты и трубы

РСН 183-84/Госстрой Нормы проектирования зеленых насаждений городов в различных зонах

УССР Украинской ССР

ВБН В.2.3-218-008-97/ Проектування і будівництво жорстких та с жорсткими прошарками

Укравтодор дорожніх одягів

ВСН 46-83 / Мин- Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа

транстрой СССР

ВСН 62-91/ Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвали-

Госкомархитектура дов и маломобильных групп населения

КД1-204-12Укр214-92/ Інструкція про порядок проведення ремонту та утримання об’єктів

Держжитлокомунгосп міського блогоустрою

КДП-204-12Укр240-95/ Правила розміщення та об ладнання зупинок міського електро- та

Держжитлокомунгосп автомобільного транспорту

КТМ-204Укр010-94/ Технічні правила ремонту і утримання міських вулиць та доріг

Держжитлокомунгосп

РДИ-204 УССР 049-86/ Инструкция по надзору, содержанию и ремонту искусственных

Минжилкоммунхоз сооружений и набережных в городах и поселках городского типа УССР

УССР

ПУЭ Правила устройства электроустановок (6-е издание)

ДБН В. 2.3-5-2001 С.43

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

Основні терміни та визначення

Термін

Визначення

Вулиці населених пунктів

Смуга міської або сільської території, обмежена геодезично фіксованими границями – червоними лініями, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами – складовими елементами вулиці.

Дороги населених пунктів

Ділянки вуличної мережі з рухом переважно транзитного або вантажного автомобільного транспорту, які проходять у межах перспективної забудови населених пунктів або промислових і комунально-складських зон.

Червоні лінії

Визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

Елементи вулиці чи дороги

Одна чи декілька проїзних частин, крайові запобіжні та перехідно-швидкісні смуги, тротуари, узбіччя (у разі відкритої системи водовідведення), пішохідні та велосипедні доріжки, трамвайні лінії, смуги зелених насаджень, центральні розділювальні смуги між проїзними частинами зустрічних напрямків руху, розділювальні смуги між основною проїзною частиною і місцевими (бічними) проїздами, між проїзними частинами і тротуарами, укоси насипів і виїмок, підпірні стінки, шумозахисні пристрої, технічні та резервні смуги, зупинки громадського транспорту, розміщені в межах червоних ліній автостоянки, торговельно-побутові об'єкти, штучні споруди та підземно-наземні інженерні комунікації, технічні засоби регулювання дорожнього руху тощо.

Штучні споруди

Мости, шляхопроводи, естакади, тунелі, призначені для надземно-підземного пропуску транспорту та пішоходів, підпірні стінки, труби, сходи та ін.

Дорожньо-транс-

портні споруди

Вулиці (дороги), їх перехрестя разом з розміщеними на них штучними спорудами, автозаправними станціями (комплексами), автостоянками, павільйонами на зупинках громадського пасажирського транспорту та ін.

Вузли вулиць і

доріг

Пересікання (перетин) вулиць і доріг, за якого можливий переїзд транспортних засобів з одного напряму вулиці чи дороги на інший. Вузли вулиць і доріг не слід змішувати з "транспортними вузлами", які являють у містах систему різних видів міжміських і внутрішньоміських шляхів сполучення.

Залежно від взаєморозташування вулиць (доріг) та їх значення вузли поділяються на перехрещення, примикання і розгалуження з організацією транспортного руху на них в одному (за текстом - "вузол у одному рівні", "перехрестя", "пересікання (перетин) в одному рівні") та різних рівнях (за текстом - "вузол у різних рівнях", "перехрещення", інколи "транспортна або дорожня розв'язка в різних рівнях").

Примикання та розгалуження в одному та різних рівнях за текстом вживаються в однойменному визначенні.

Смуга руху

Поздовжня смуга на проїзній частині вулиці (дороги), непозначена чи позначена дорожньою розміткою, яка має ширину, достатню для руху в один ряд транспортних засобів, крім мотоциклів без бокового причепа.

Маршрутні транспортні

засоби(маршрутний

транспорт)

Автобуси, тролейбуси, трамвай і таксі, які рухаються за встановленим маршрутом і мають позначені зупинки.

Дорожній одяг

Багатошарова конструкція, яка сприймає навантаження від транспортних засобів, розподіляє і передає його на ґрунтову основу чи підстильний грунт.

Земляне полотно

Ґрунтова основа проїзної частини, тротуарів, місцевих проїздів та інших елементів вулиці (дороги), яка проектується у взаємозв'язку з вертикальним плануванням прилеглих до вулиці(дороги)територій.

Бордюр

Бортові камені, які відокремлюють проїзну частину вулиці (дороги) від тротуару, а також тротуар від газонів, клумб та ін. Висота бордюру - відстань від покриття проїзної частини вулиці (дороги) до верхньої площини бордюру.

Пересічена місцевість

Слабко пересічена (природний рельєф з крутизною до 5 %о), пересічена (крутизна до 10 %о), сильно пересічена місцевість (крутизна більше 20 %о). Місцевість з крутизною більше 80 %о вважається складною.

До важких умов гірської місцевості відносяться ділянки перевалів через гірські хребти та ділянки гірських ущелин із складними, сильно порізаними або нестійкими схилами.

ДБН В.2.3-5-2001 С. 44

ДОДАТОК В (довідковий)

Найбільш поширені типи поперечних профілів вулиць і доріг

ДБН В.2.3-5-2001 С.45

ДБН В.2.3-5-2001 С. 46

ДБН В.2.3-5-2001 С. 47

ДБН В.2.3-5-2001 С. 48

ДОДАТОК Г

(обов'язковий)

Схеми забезпечення видимості

Група

населених

пунктів

Категорія

вулиць

Сторони трикутника видимості на перехрестях вулиць даних категорій, м, не менше

Групи населених пунктів

Найзначніші, значні міста

Великі міста

Середні малі міста

загально-

міського значення, безперервного руху

загально-

міського

значення,

регульованого руху

районно-

го зна-

чення

загальноміського значення

районного значення

магістральні вулиці

Найзнач-ніші, значні міста

Загальноміського значення,безперервного руху

Загальноміського значення, регульованого руху

Районного значення

200х200

150х200

115х200

200х150

150х200

115х200

200х115

150х115

115х115

200х150

150х150

115х150

200х85

150х85

115х85

200х85

150х85

115х85

Великі міста

Загальноміського значення

Районного значення

150х200

85х200

150х150

85х150

150х115

85х115

150х150

85х150

150х85

85х85

150x85

85х85

Середні, малі міста

Магістральні вулиці

85х200

85х150

85х115

85х150

85х85

85х85

Примітка. Сторони трикутника видимості відкладаються по осі другої смуги руху ( рахуючи від тротуару)

на вулицях загальноміського значення з регульованим рухом і по осі вулиць інших категорій.

АБВ – трикутники видимості; АБ, БВ – відстань видисоті за умови зупинки автомобіля для даної категорії вулиці

або дороги.

Пунктиром зазначено межу зони обов’язкового забезпечення видимості.