ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ
Проектування
СКЛАД, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ,ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ ДЛЯ БУДIВНИЦТВА


ДБН А.2.2-3-97


Видання офiцiйне

Державний комiтет України у справах

мiстобудування i архiтектури


Київ 1997
РОЗРОБЛЕНI: КиївЗНДIЕП (д-р архiт. Штолько В.Г. -

керiвник, iнж. Бєлугiн В.С. - вiдповi-

дальний виконавець, архiт. Лiнков О.А.,

iнж. Брусан А.А., iнж. Гордон 1.Я.)

за участю Харкiвського ПромбудНДIпроекта

(iнж. Коломiйченко Ю.Д., iнж. Пушкаренко

В.В.),

Мiнiстерства охорони навколишнього приро-

дного середовища та ядерної безпеки

України (iнж. Калиновський С.В., iнж.

Ткачов А.О.),

Укрiнвестекспертизи (арх. Кур'ята В.А.).

ВНЕСЕНI ТА ПIДГОТОВЛЕ- Головним управлiнням науково-технiчного

НI ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: забезпечення у будiвництвi Держкоммiсто-

будування України

ЗАТВЕРДЖЕНI: Наказом Держкоммiстобудування України

вiд 15.08.97 143 та введенi в дiю з

1 сiчня 1998 року.

З введенням в дiю цих норм втрачає силу на територiї України СНIП 1.02.01-85.


Укрархбудiнформ

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ


Данi норми встановлюють склад, порядок розроблення, погодження

та затвердження проектної документацiї на нове будiвництво, розши-

рення, реконструкцiю та технiчне переоснащення об'єктiв цивiльного

та промислового призначення (далi - будiвництво) i є обов'язковими

для застосування органами державного управлiння та нагляду, замов-

никами (iнвесторами), проектувальниками, пiдрядниками, iншими юри-

дичними та фiзичними особами - суб'єктами пiдприємницької дiяльнос-

тi у галузi будiвництва незалежно вiд форм власностi.

Додатковi вимоги щодо складу, порядку розроблення, погодження

та затвердження проектної документацiї на об'єкти транспортного,

енергетичного, гiдротехнiчного, мелiоративного та iнших спецiальних

видiв будiвництва, реконструкцiї та реставрацiї пам'ятникiв архiте-

ктури, на об'єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її

бюджетних iнвестицiй, а також при лiквiдацiї наслiдкiв аварiй i ка-

тастроф визначаються в окремих вiдомчих нормативних документах.

Основнi термiни та їх визначення наведенi у додатку 1.


1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Право на розроблення проектної документацiї або її окре-

мих роздiлiв надається юридичним та фiзичним особам-суб'єктам

пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi, якi мають

вiдповiдну лiцензiю (далi - проектувальник).

1.2. Iноземцi, особи без громадянства та iноземнi юридичнi

особи здiйснюють проектну (архiтектурну) дiяльнiсть на територiї

України на правах партнерiв фiзичних i юридичних осiб України, якщо

iнше не передбачено мiжнародним договором або умовами мiжнародного

архiтектурного конкурсу.

1.3. При розробленнi проектної документацiї для будiвництва

об'єктiв промислового призначення враховуються затвердженi у вста-

новленому порядку державнi програми розвитку галузi, схеми i проек-

ти районного планування, промислових зон, генеральнi плани населе-

них пунктiв.

1.4. При розробленнi проектної документацiї для будiвництва

об'єктiв цивiльного призначення враховуються рiшення, прийнятi в

затвердженiй у встановленому порядку мiстобудiвнiй документацiї

(схеми i проекти районного планування, генеральнi плани населених

пунктiв, проекти детального планування).

1.5. Проектна документацiя має грунтуватися на положеннях чин-

ного законодавства, пiдзаконних актiв та вiдповiдати вимогам норма-

тивних документiв. Органiзацiйно-технологiчнi схеми проектування

об'єктiв наведенi у додатку 2.

1.6. Рiшення вiдносно використання проектiв масового застосу-

вання (типових проектiв) або проектiв повторного застосування

приймається iнвестором (замовником) на пiдставi рекомендацiй мiсце-

вих органiв мiстобудування та архiтектури i проектувальника з ура-

хуванням чинного законодавства про авторське право.

На повторне використання iндивiдуально розроблених проектiв

необхiдна згода їх авторiв.

1.7. Авторський нагляд за реалiзацiєю проектних рiшень при бу-

дiвництвi об'єкта здiйснюється у встановленому порядку.


2. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ


2.1. Проектування об'єктiв здiйснюється на пiдставi завдання,

затвердженого замовником, архiтектурно-планувального завдання з до-

держанням чинного законодавства України та нормативних документiв.

Вихiднi данi, достатнi для виконання проектних робiт на вiдпо-


ДБН А.2.2-3-97 С. 2


вiднiй стадiї, замовник зобов'язаний надати до початку виконання

проектних робiт.

Вказiвки щодо вибору майданчика для будiвництва викладенi у

додатку 3. Рекомендований перелiк вихiдних даних викладений у дода-

тку 4. Орiєнтовний склад завдання на проектування викладений у до-

датку 5.

2.2. Проектнi або проектно-вишукувальнi роботи виконуються на

пiдставi договорiв (контрактiв), укладених мiж замовниками i проек-

тувальниками.

Договiр - основний органiзацiйно-правовий документ, який

регламентує взаємовiдносини мiж замовником та проектувальником. До-

говiр можна укладати на виконання комплекса проектних робiт, окре-

мих стадiй та роздiлiв проекту. При цьому iнженернi вишукування по-

виннi бути виконанi до початку розроблення проектної документацiї.

2.3. Замовлення на проектування об'єкта проектувальник одержує

через замовника або за пiдсумками конкурсу.

2.4. Для погодження i затвердження розробляється проект (П),

для будiвництва - робоча документацiя (РД).

Для технiчно складних об'єктiв вiдносно мiстобудiвних, архiте-

ктурних, художнiх та екологiчних вимог, технологiї, iнженерного за-

безпечення, впровадження нових будiвельних конструкцiй для експери-

ментального будiвництва, а також обгрунтування iнвестицiй розробля-

ються, як правило, для об'єктiв цивiльного призначення - ескiзний

проект (ЕП), для об'єктiв промислового призначення, транспортного,

енергетичного, гiдротехнiчного, мелiоративного та iнших спецiальних

видiв будiвництва - технiко-економiчне обгрунтування iнвестицiй

(ТЕО iнвестицiй), проект (П) i робоча документацiя (РД).

Для окремих об'єктiв у випадках погодження ескiзного проекту

або ТЕО iнвестицiй розробляється робочий проект, а при їх затвер-

дженнi - робоча документацiя.

Для погодження та затвердження технiчно нескладних об'єктiв,

переважно iз використанням проектiв масового та повторного застосу-

вання, де всi мiстобудiвнi обгрунтування попередньо погодженi, або

об'єктiв, якi увiйшли в затверджену ранiше схему, може встановлюва-

тись одна сумiщена стадiя - робочий проект (РП). Визначення склад-

ностi об'єкту вiдноситься до компетенцiї iнвестора (замовника) та

проектувальника.

2.5. Стадiї проектування встановлюються iнвестором (замовни-

ком) спiльно з проектувальником в залежностi вiд архiтектурної,

технiчної i екологiчної складностi об'єкту, вимог мiсцевих органiв

мiстобудування та архiтектури, вартостi будiвництва об'єкта. При

цьому затвердженню пiдлягає тiльки одна стадiя.

2.6. Замовник має право доручити проектувальнику виконати на

будь-яку дiлянку територiї ескiзнi передпроектнi пророблення без

спецiального дозволу, вихiдних данних та попереднiх погоджень з ор-

ганами мiсцевого самоврядування.

2.7. За дорученням замовника проектувальник може виконувати

додатковi проектнi роботи, якi не передбаченi цим документом, пере-

дпроектнi дослiдження та пророблення, якi пов'язанi iз розглядом

iнвестицiйних намiрiв iнвестора. Склад i обсяг цих робiт

визначається iнвестором (замовником). Роботи виконуються за додат-

кову оплату.

2.8. Проектувальники при розробленнi проектної документацiї

повиннi забезпечувати:

- вiдповiднiсть архiтектурним i мiстобудiвним вимогам та високу

архiтектурно-художню якiсть;

- вiдповiднiсть чинним нормативним документам, а при вiдхиленнi

вiд їхнiх вимог виконувати погодження у встановленому порядку;

- захист навколишнього природного середовища i рацiональне ви-


ДБН А.2.2-3-97 С. 3


користання природних ресурсiв;

- експлуатацiйну надiйнiсть та безпеку;

- високу ефективнiсть iнвестицiй;

- патентоспроможнiсть та патентну чистоту технiчних рiшень та

застосованого обладнання;

- конкурентоспроможнiсть продукцiї.

2.9. Керiвники проектних органiзацiй та iнших юридичних пiдро-

здiлiв, незалежно вiд форм їх власностi, повиннi призначати вiдпо-

вiдними наказами чи угодами авторiв (головних архiтекторiв та го-

ловних iнженерiв проектiв) на розробку всiх стадiй проектування.

2.10. Вiдповiдальною особою за технiчнi, економiчнi, естетичнi

i екологiчнi якостi проекту у цiлому є головний архiтектор проекту

(ГАП) чи головний iнженер проекту (ГIП).

ГАП (ГIП) готує договори, координує дiї виконавцiв, веде пере-

говори з замовниками, субпiдрядниками i пiдрядниками.

ГАП (ГIП) є одночасно i автором проекту, тобто проект

створюється пiд його безпосереднiм керiвництвом i при безпосереднiй

участi. Вiдповiдальною особою за якiсть роздiлу проекту є керiвник

проектного пiдроздiлу та головний спецiалiст.

2.11. Авторське право на проектну документацiю охороняється

згiдно з Законом України "Про авторське право i сумiжнi права" та

iншими законодавчими актами.

В разi використання в проектних рiшеннях винаходiв i патентiв

у вiдповiдних роздiлах проектiв необхiдно на них посилатись.

2.12. Замовники i проектувальники зобов'язанi на пiдставi до-

говорiв (контрактiв) своєчасно, до передавання проектної

документацiї у виробництво, вносити в проектну документацiю змiни,

пов'язанi з введенням в дiю нових нормативних документiв, замiною

обладнання, а також змiною ситуацiї на майданчику будiвництва

об'єкту або вiдносно об'єкту. Проектувальник зобов'язаний своєчасно

сповiщати замовника про змiни чинних норм. Вiдповiднi змiни

проектної документацiї виконуються проектувальниками за додаткову

оплату.

2.13. Проектування та будiвництво можуть виконуватись по чер-

гах, якщо це передбачено завданням на проектування, ескiзним проек-

том або ТЕО iнвестицiй. В цьому разi ескiзний проект i ТЕО iнвести-

цiй розробляються у цiлому на об'єкт, а проект або робочий проект

та робоча документацiя розробляються по чергах будiвництва. У випа-

дках, коли це обумовлено завданням на проектування, повиннi видiля-

тися пусковi комплекси.

2.14. При розробленнi проектної документацiї за дорученням за-

мовника можуть виконуватися науково-дослiднi роботи, у тому числi

iсторичнi та археологiчнi дослiдження за окрему оплату.

2.15. При власному джерелi iнвестицiй за рiшенням замовника

(iнвестора), а при iнших джерелах iнвестицiй за рiшенням iнстанцiї,

яка затверджує проектну документацiю, може розроблятися робоча до-

кументацiя до затвердження попередньої стадiї проектування, якщо

вона погоджена з органами мiстобудування та архiтектури, а для про-

мислових об'єктiв - додатково iз територiальною проектною

органiзацiєю.

При цьому замовник повинен гарантувати оплату додаткових ро-

бiт, пов'язаних з переробленням робочої документацiї, викликаної

рiшеннями затверджуючої iнстанцiї. Будiвництво може розпочатись тi-

льки пiсля затвердження проектної документацiї.

2.16. Ескiзний проект, ТЕО iнвестицiй, проект та робочий про-

ект повиннi мати такi пiдписи:

а) Титульний лист пояснювальної записки:

- керiвника органiзацiї (директора, головного iнженера, голов-

ного архiтектора);

- керiвника майстернi (вiддiлу);

ДБН А.2.2-3-97 С. 4


- головного архiтектора (iнженера) проекту;

- авторiв проекту (якщо такi є окрiм ГАПа, ГIПа).

б) Роздiли пояснювальної записки:

- головних спецiалiстiв;

- авторiв роздiлiв (якщо вони є);

- виконавцiв.

в) Креслення:

- керiвника майстернi (вiддiлу);

- головного архiтектора (iнженера) проекту;

- авторiв проекту, (якщо такi є окрiм ГАПа i ГIПа);

- головних спецiалiстiв;

- виконавцiв.

Склад пiдписiв може уточнюватись залежно вiд складу i структу-

ри проектної органiзацiї. Пiдписи кошторисної документацiї встанов-

ленi чинним порядком визначення вартостi будiвництва, що

здiйснюється на територiї України. В пояснювальнiй записцi мають

бути вiдображенi прiзвища учасникiв проектування по кожному роздiлу

проекта, а в разi наявностi субпiдрядникiв - назви фiрм або фiзич-

них осiб субпiдрядникiв.

При розробленнi проектiв реконструкцiї iснуючих об'єктiв слiд

додатково визначати у пояснювальних записках прiзвища їх попереднiх

авторiв та як урегульованi авторськi вiдносини мiж ними та авторами

реконструкцiї.

2.17. Проектна документацiя, розрахунки, вихiднi данi для про-

ектування та матерiали експертизи пiсля погодження i затвердження

пiдлягають архiвному схову згiдно з чинними положеннями та правила-