ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

                           ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

 

 

                     СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ

                   ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ

                       СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС) ПРИ

                     ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

                   ПІДПРИЄМСТВ, БУДИНКІВ І СПОРУД.

                         ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

                           ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

                        ДБН А.2.2-1-95

 

 

                        Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

                (Держкоммістобудування України)

 

   Міністерство охорони навколишнього природного середовища та

                       ядерної безпеки

                       (Мінекобезпеки)

 

                         Київ  1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РОЗРОБЛЕНІ        Українським державним об'єднанням орендних

                   підприємств "Укрекогеобуд" Держкоммістобуду-

                   вання України (канд. техн.наук, академік АБУ

                   Чуніхін В.Г., канд.геол.-мін.наук Абрамов І.Б.,

                   Бабенко В.Д.),

 

                   Державним проектним інститутом "Київський Пром-

                   будпроект" Держкорпорації "Укрбуд"

                   (Лещенко Е.В., Нечитайло Е.Ф.)

 

                   Колективним підприємством проектним та науково-

                   дослідним інститутом "Харківський ПромбудНДІпро-

                   ект" (Федак Г.В., Слободняк С.Ю.),

 

                   Науково-дослідним інститутом теорії та історії

                   архітектури і містобудування (д-р арх., академік

                   УАА Дьомін М.М., д-р біол.наук, чл.-кор. УЕАН та

                   УАА СОЛУХА Б.В.),

 

                   Українським науковим центром охорони вод Мінеко-

                   безпеки України (д-р фіз.-мат. наук, академік

                   УЕАН Рожков В.В., канд.техн.наук Аніщенко Л.Я.,

                   канд.хім. наук Васюков О.Є., Свердлов Б.С.),

 

                   Українською академією архітектури

                   (д-р арх., академік УАА Яблонський Д.Н.),

 

                   Товариством з обмеженою відповідальністю

                   "Екотон" (Гроня Л.І.),

 

                   Науково-виробничим консорціумом

                   "Дослідник" (Белявський В.С.),

 

                   за участю Головного управління промислової за-

                   будови та інженерної інфраструктури Держкоммі-

                   стобудування України (Красовський Л.Т., Крищук

                   А.Б.,Колесников О.В.,Павленко В.О.,Левчій В.Г.)

                   та Управління державної екологічної експертизи

                   Мінекобезпеки України (Калиновський С.В., Пусто-

                   войт М.А., Побоченко Л.І.).

 

ВНЕСЕНІ ТА         Головним управлінням промислової забудови та

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО    інженерної інфраструктури Держкоммістобудування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ       України.

 

ЗАТВЕРДЖЕНІ        наказом Держкоммістобудування України від 28 лю-

                   того 1995 р. N 37 та наказом Мінекобезпеки Укра-

                   їни від 5 квітня 1995 р. N 9 і введені в дію з

                   01.07.95.

 

 

     З введенням в дію ДБН А.2.2-1-95 втрачає силу на території

України "Временная инструкция о порядке проведения оценки воз-

действия на окружающую среду при разработке ТЭО (ТЭР) и проектом

строительства народнохозяйственных обЬектов и комплексов",

затверджена Держкомприроди СРСР 18.05.90 р.

 

 

                

 

 

 

                   ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

  ----------------------------------------------------------------

  | Проектування                               ДБН А.2.2-1-95    |

  |                                                              |

  | Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на                   |

  | навколишнє середовище (ОВНС) при проекту-                    |

  | ванні і будівництві підприємств, будинків                    |

  | і споруд.                                                    |

  | Основні положення проектування              Вводяться вперше |

  ----------------------------------------------------------------

 

     Дані будівельні норми встановлюють порядок розробки мате-

ріалів ОВНС у складі передпроектної (техніко-економічне обгрун-

тування - ТЕО або техніко-економічні розрахунки - ТЕР) та про-

ектно-кошторисної документації на нове будівництво, розширення,

реконструкцію і технічне переоснащення підприємств, будинків

та споруд (далі - проектована діяльність) і визначають основні

вимоги до складу і змісту цих матеріалів.

     Норми є обов'язковими для органів державного управління,

контролю і експертизи, місцевого і регіонального самоврядування,

підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності

і відомчої належності та громадян, які здійснюють проектування і

будівництво.

 

     1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     1.1 Метою ОВНС є екологічне обгрунтування доцільності про-

ектованої діяльності та способів її реалізації, визначення шля-

хів і засобів нормалізації стану навколишнього середовища та

забезпечення вимог екологічної безпеки.

 

     1.2 Основними завданнями ОВНС є:

 

     - характеристика сучасного стану території району та майдан-

       чика (траси), будівництва або їх варіантів;

     - визначення переліку можливих екологічно небезпечних впли-

       вів (далі - впливів) і зон впливів проектованої діяльності

       на навколишнє середовище по варіантах розміщення;

     - визначення масштабів та рівнів впливів проектованої діяль-

       ності на навколишнє середовище в нормальних та аварійних

       умовах;

     - прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до

       переліку впливів при будівництві, експлуатації, ліквідації

       об'єктів проектованої діяльності та імовірних аварійних

       ситуаціях;

     - визначення комплексу заходів щодо попередження або обме-

       ження впливів проектованої діяльності та навколишнє сере-

       довище, необхідне для дотримання вимог природоохоронного

       законодавста та нормативних документів;

     - визначення еколого-економічних наслідків реалізації проек-

       тованої діяльності та залишкових впливів на навколишнє

       середовище;

     - складання Заяви про екологічні наслідки діяльності.

 

     1.3 При розробці матеріалів ОВНС необхідно керуватись вимо-

гами Законів України "Про охорону навколишнього природного середо-

вища", "Про екологічну експертизу", а також земельного, водного,

лісового законодавства, законодавства про надра, про охорону ат-

мосферного повітря, про охорону і використання рослинного і тва-

 

                             - 2 -

 

                                              ДБН А.2.2-1-95

 

ринного світу та іншого спеціального законодавства, Законів

України "Про основи містобудування", "Про забезпечення санітарного

та епідемічного благополуччя населення", "Про місцеві Ради і місце-

ве самоврядування" стосовно охорони навколишнього середовища, дію-

чими державними будівельними нормами, санітарними нормами і правила-

ми, гігієничними нормативами, протипожежними нормами, місцевими

екологічними умовами і обмеженнями.

 

     1.4 ОВНС виконується з урахуванням пріоритету екологічних чин-

ників у їх взаємодії з соціальними і економічними чинниками та

їхнього перерозподілу на локальному і регіональному рівнях.

 

     1.5 Розробка матеріалів ОВНС доручається спеціалізованим та

іншим організаціям, що мають відповідні ліцензії.

 

     1.6 Порядок розробки матеріалів ОВНС повинен відповідати

загальній технологічній схемі інвестиційного процесу будівництва,

наведеній в додатку 1:

 

     - замовник визначає виконавця ОВНС;

     - замовник і виконавець ОВСН складають і узгоджують Заяву

       про наміри по формі, наведеній в додатку 2, з обгрунтуван-

       ням переліку впливів проектованої  діяльності; проводять

       збір і систематизацію наявних матеріалів про стан природ-

       ного середовища, умови життєдіяльності населення і госпо-

       дарської діяльності відповідно до переліку впливів;

       складають завдання на розробку матеріалів ОВНС по формі,

       наведеній в додатку 3, з обгрунтуванням обсягу робіт в

       залежності від екологічної небезпеки проектованої діяль-

       ності, варіантів її розміщення і стану навколишнього

       середовища;

     - виконавець проводить ОВНС згідно із завданням і складає

       проект Заяви про екологічні наслідки діяльності;

     - замовник чи, за його дорученням, генпроектувальник пода-

       ють матеріали ОВНС на державну екологічну експертизу до

       органів Мінекобезпеки України.

 

     1.7 Передпроектна (ТЕО, ТЕР) або проектно-кошторисна доку-

ментація на будівництво повинна мати у своєму складі матеріали

ОВНС у вигляді спеціальної частини (розділу) документації.

     В матеріалах ОВНС повинні враховуватися вимоги, передбачені

СНиП 1.02.01-85* до розділу "Охорона навколишнього природного

середовища", який при цьому окремо не розробляється.

     Для видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену

екологічну небезпеку, наведених в додатку 4, розробка матеріалів

ОВНС виконується згідно з розділом 2 цих ДБН.

     Для інших видів діяльності та об'єктів обсяг і зміст мате-

ріалів ОВНС визначаються замовником і генпроектувальником за

участю місцевих органів Мінекобезпеки України у кожному конкрет-

ному випадку при складанні Заяви про наміри та представленні

до органів місцевої влади.

 

     1.8 При наявності впливів проектованої діяльності на терито-

рії суміжних держав складається транскордонна ОВНС відповідно до

Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транс-

кордонному контексті.

 

 

                             - 3 -

 

                                              ДБН А.2.2-1-95

 

     1.9 Вихідними даними для виконання ОВСН є матеріали природо-

охоронних розділів містобудівної планувальної документації (або

інші матеріали оцінки екологічного стану території), державного

моніторингу навколишнього середовища, який здійснюють органи

Мінекобезпеки, Національного космічного агентства, Держводгоспу,

Держкомгеології, Держкомзему, Держжитлокомунгоспу, Міністерства

охорони здоров'я, Мінсільгосппроду, Мінлісгоспу, Держкомгідромету,

Держкомнаглядохоронпраці, відомчого контролю, а також результати

наукових досліджень, інженерно-екологічних та інших вишукувань.

     При недостатній повноті вихідних даних повині бути проведені

додаткові інженерно-екологічні вишукування і науково-дослідні ро-

боти на базі сучасних методик і технічних засобів.

 

     2 СТРУКТУРА І СКЛАД РОЗДІЛУ ОВНС

 

     2.1 Розділ ОВНС повинен містити такі підрозділи:

 

     - підстави для проведення ОВНС;

     - фізико-географічна і кліматична характеристики району і

       майданчика (траси) будівництва об'єктів проектованої

       діяльності;

     - загальна характеристика об'єктів проектування і господар-

       ської діяльності в зонах їз впливів;

     - характеристика навколишнього природного середовища і оцін-

       ка впливів на нього;

     - характеристика навколишнього соціального середовища і

       оцінка впливів на нього;

     - оцінка впливів проектованої діяльності на навколишнє

       техногенне середовище;

     - заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього

       середовища та екологічної безпеки;

     - комплексна оцінка впливів проектованої діяльності на

       навколишнє середовище та характеристика залишкових

       впливів;

     - Заява про екологічні наслідки діяльності.

 

                     ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОВНС

 

     2.2 До складу матеріалів підрозділу включаються:

 

     - відомості про документи, що є підставою для розробки

       передпроектної (ТЕО, ТЕР) та проектно-кошторисної доку-

       ментації на будівництво в цілому і розділу ОВНС в її

       складі, в тому числі перелік попередніх узгоджень,

       експертних висновків;

     - коротка характеристика видів впливів проектованої діяль-

       ності на навколишнє середовище і їх перелік, визначений

       у Заяві про наміри або на інших етапах виконання ОВНС;

     - узгодужений перелік екологічних, санітарно-гігієнічних,