ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ

І ТЕХНОЛОГІЯ

АТЕСТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

УКРАїНИ

ДБН.А.3.1-1-93

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

Мінбудархітектури України

Київ 1993

РОЗРОБЛЕНІ: КиївЗДНІЕП Мінбудархітектури України

(к.т.н Шевелєв В.Б , інж.Брусан А.А ,

Саакян М.В., Єжов С В., Кіршнер Б.М.)

Держархбудінспекцією України (інж.

Ісаков В.П., Манько В.І., Білець-

кий І.Т.)

ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Держархбудінспекцією України

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України від

10.08.93 N 135 та введені в дію з

01.01.94

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

-------------------------------------------------------------------

|УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ДБН А.3.1-1-93 |

| Вводяться вперше |

|Атестація працівників органів державного |

|архітектурно будівельного контролю України |

-------------------------------------------------------------------

Ці норми встановлюють порядок організації та проведення атес-

тації керівних працівників і спеціалістів (далі - відповідальних

працівників органів державного архітектурно-будівельного контролю

(держархбудконтролю) України з метою найбільш раціонального викори-

стання працівників, поліпшення підбору кадрів, підвищення їх про-

фесійного рівня для забезпечення належного контролю за якістю буді-

вництва.

При проведенні атестації належить дотримуватись законодавства

України Положення про органи держархбудконтролю та вимог цих норм.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Атестації підлягають відповідальні працівники всіх орга-

нів держархбудконтролю України незалежно від їх відомчої підлегло-

сті, в тому числі працівники Держархбудінспекції Мінбудархітектури

України інспекцій держархбудконтролю в складі місцевих органів у

справах містобудування і архітектури Республіки Крим обласних Ки-

ївської і Севастопольської міських, районних державних адміністра-

цій і виконавчих комітетів міських (міст обласного підпорядкування)

Рад народних депутатів.

1.2 Атестація повинна проводитись на підставі оцінки діяльно-

сті працівників, виходячи з вимог, що ставлять до них згідно з по-

садою, яку вони займають.

При атестації належить враховувати рівень кваліфікації праців-

ників, повноту використання прав що надаються, та виконання обов'-

язків, які на них покладаються.

1.3 Працівники, які атестуються при виконанні своїх обов'яз-

ків повинні використовувати (в межах своїх повноважень) права та

обов'язки органів держархбудконтролю, регламентовані "Положенням

про державний архітектурно-будівельний контроль", затверджений пос-

тановою Кабінету Міністрів України від 25.03.93 N 225.

1.4 Керівники Держархбудінспекції, обласних, міських, район-

них інспекцій держархбудконтролю (далі-інспекції), виходячі з зав-

дань, поставлених "Положенням", повинні визначати права, обов'язки

та відповідальність кожного фахівця з урахуванням його кваліфікаці-

йних вимог і у відповідності з посадою, яку він займає.

1.5 Відповідальні працівники держархбудконтролю повинні, як

правило брати безпосередню участь у вибіркових перевірках якості

будівельних об'єктів; у перевірках якості продукції та будівельних

матеріалів, виробів та конструкцій; у видачі дозволів на будівниц-

тво; у здійсненні ліцензування спеціальних видів робіт у проекту-

ванні та будівництві; у прийманні до експлуатації закінчених будів-

ництвом підприємств, будинків та споруд; у розслідуванні причин

аварій на будівництві; у вибірковому розкритті окремих конструктив-

них елементів будинків та споруд; у складанні протоколів на само-

чинне будівництво про порушення правил виконання будівельно-мон-

тажних робіт та інших заходів, пов'язаних з будівництвом і введен-

ням в дію будинків та споруд

1.6 В результаті перевірок якості будівництва, при виявленні

порушень обов'язкових вимог будівельних норм та стандартів, відхи-

лень від проекту та ін., працівники держархбудконтролю, в межах

своїх повноважень повинні вжити заходи до припинення порушень

(видача розпоряджень будівельній організації, утримання вартості

робіт; тимчасове припинення будівництва та інші заходи), передбаче-

ні їхніми посадовими інструкціями. Порядок здійснення заходів при-

пинення порушень встановлюється відповідними законодавчими докумен-

- 2 -

тами.

1.7 При перевірці якості будівельних матеріалів, виробів і

конструкцій працівники держархбудконтролю повинні контролювати від-

повідність продукції, що випускається обов'язковим вимогам станда-

ртів і технічних умов, наявність еталонів продукції підприємств,

дотримання порядку видачі паспортів, сертифікатів на продукцію і

т.п.

1.8 Беручи участь у прийманні в експлуатацію будинків та спо-

руд, працівники держархбудконтролю повинні контролювати додержання

будівельного законодавства щодо повноти складу державної приймаль-

ної комісії; завершеності будівництва; повноти складу виконавчої

технічної документації по будівництву; правильності оформлення ак-

тів державного приймання в експлуатацію будинків та інших докумен-

тів державної комісії.

1.9 Працівники держархбудконтролю в своїй діяльності повинні

керуватися законами України постановами Кабінету Міністрів України

наказами та розпорядженнями Мінбудархітектури України, а також бу-

дівельними нормами, стандартами та технічними умовами.

2. ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

Терміни проведення атестації та склад атестаційних комісій

2.1 Атестація відповідальних працівників повинна проводитись

не рідше одного разу у п'ять років. Тривалість періоду атестації не

повинна перевищувати 3-х місяців.

2.2 Графік проведення атестації повинен затверджуватись кері-

вником органу держархбудконтролю до початку календарного року, в

якому буде проводитись чергова атестація. Графік та конкретні стро-

ки проведення атестації повинні доводитись до відома тих, хто атес-

тується не менш ніж за один місяць до початку атестації.

2.3 До чергової атестації не повинні включатись працівники,

які працюють на займаній посаді менш ніж один рік, і ті, що пройшли

додаткове навчання для наступного призначення їх на посаду в уста-

новленому порядку вагітні жінки жінки, які мають дітей віком до

3-х років, та жінки, які знаходяться у відпустці без зберігання

заробітної плати тривалістю визначеною у медичному висновку, але

не більш, як до досягнення дитиною 6-річного віку.

2.4 Керівник організації може призначити додаткову (позачер-

гову) атестацію працівнику не менш ніж через рік після проведення

чергової атестації, якщо він не проявив себе з позитивного боку.

Працівник, який пройшов повторну (позачергову) атестацію, не звіль-

няється від проходження чергової атестації в даній організації.

2.5 Для проведення чергової атестації повинна призначатися

атестаційна комісія (у тому числі голова і секретар за наказом

керівника організації.

Для участі в роботі атестаційної комісії можуть бути запрошені

керівні працівники проектних і будівельних організацій. Комісію по-

винен очолювати керівник вищестоящої інспекції держархбудконтролю за

підлеглістю.

Порядок проведення атестації

2.6 На працівника, що атестується, керівником підрозділу в

якому він працює, повинна складатися характеристика і подаватися в

атестаційну комісію за два тижні до атестації Працівникові, що

атестується, повинна бути надана можливість не менш ніж за два тиж-

ні до атестації ознайомитись з поданою на нього характеристикою.

2.7 Комісія в присутності керівника підрозділу повинна розг-

лянути подані матеріали і заслухати того, хто атестується про його

роботу.

На підставі даних і обговорення ділових якостей працівника

атестаційна комісія більшістю голосів повинна дати одну з таких

- 3 -

оцінок його діяльності:

- "Відповідає посаді, яку займає";

- "Відповідає посаді, яку займає за умови поліпшення роботи та

виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через

рік";

- "Не відповідає посаді, яку займає".

2.8 Порядок голосування членів атестаційної комісії (відкрите

або таємне) повинен встановлюватись атестаційними комісіями на міс-

цях в період проведення атестації.

2.9 В проведенні атестації і голосуванні повинно брати участь

не менш 2/3 кількості членів затвердженого складу атестаційної ко-

місії При однаковій кількості голосів, поданих за оцінки "Відпові-

дає посаді, яку займає" і "Не відповідає посаді яку займає" рішен-

ня повинно бути прийняте на користь того, хто атестується.

2.10. При таємному голосуванні у випадку виявленя бюлетеня

(додаток 1) з невикресленими жодної з оцінок діяльності того, хто

атестується, або з закресленими обома оцінками, бюлетень повинен

вважатися дійсним і прийматися на користь того, хто атестується, як

за оцінку "Відповідає посаді, яку займає".

При відкритому голосуванні члени комісії, які утрималися, вва-

жаються такими, що проголосували за оцінку ""Відповідає посаді яку

займає".

2.11. Результати таємного голосування повинні оформлятися про-

токолом лічильної комісії Лічильна комісія повинна обиратися від-

критим голосуванням з членів атестаційної комісії.

Результати відкритого голосування повинні відображатися в про-

токолі засідання атестаційної комісії.

Якщо той хто атестується, не з'явився на засідання атестацій-

ної комісії без поважних причин, комісія може проводити атестацію

у його відсутності

Результати атестації повинні повідомлятися атестованим праців-

никам безпосередньо після проведення підсумків голосування

2.12. Атестаційна комісія за наслідками атестації повинна да-

вати рекомендації щодо покращення діяльності працівників, які атес-

туються або про їх повторну (позачергову атестацію а також може

давати рекомендації про підвищення або пониження в посаді працівни-

ків.

Результати атестації з рекомендаціями атестаційної комісії по-

винні бути відображені в атестаційному листі (додаток 2).

Атестаційний лист повинен підписуватись головою і всіма члена-

ми комісії і разом з характеристикою зберігатися в особистій справі

працівника, що атестується.

Рішення які прийняті внаслідок атестації

2.13. Після завершення роботи атестаційної комісії адміністра-

цією організації повинні бути розроблені заходи по виконанню реко-

мендацій атестаційної комісії з встановленням контролю за їх вико-

нанням.

За підсумками атестації повинен бути виданий наказ за їх вико-

нанням.

2.14. Результати атестації і рекомендації атестаційної комісії

повинні передаватися керівникові організації для прийняття рішення

про підвищення або пониження в посаді працівників. У цьому випадку

в трудову книжку працівника повинен бути внесений запис "Призначе-

ний на посаду вказується посада) за висновками атестації"

2.15. У випадку незгоди із пониженням у посаді або неможливос-

ті переведення працівника за його згодою на іншу роботу, керівник

організації протягом не більше двох місяців від дня атестації може

звільнити працівника з роботи.

Час хвороби працівника або перебування у відпустці не зарахо-

вуються у двомісячний строк.

Після закінчення зазначеного строку звільнення працівника або

пониження його в посаді за висновками атестації не припускається.

- 4 -

2.16. Керівник організації у строк не більше ніж два місяці

може прийняти рішення про звільнення працівника який не відповідає

посаді, яку він займає за висновками атестації. В трудову книжку

звільненого працівника (у відповідності з законодавством про працю

в Україні) повинен бути внесений запис "Звільнений внаслідок вияв-

леної невідповідності працівника посаді, яку займає, або роботі,

яку виконує, внаслідок недостатньої кваліфікації" (за висновками

атестації).

2.17. Адміністрація організації зобов'язана оплатити звільне-

ному працівникові вихідну допомогу у розмірі середнього місячного

заробітку.