ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

Заклади соціального захисту

населення

ДБН В.2.2-18:2007

Київ

Мінбуд України

2007

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИКИ:

ВНЕСЕНО

ТА ПІДГОТОВЛЕНО

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНО

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП)

В. Куцевич, д-р арх. (керівник розробки);

архітектори Л. Філатова, Б. Губов, О. Гайдученя, канд. арх.;

В. Гершкович, канд.техн.наук; інженери І. Крапівін, Б. Польчук

За участю:

Мінпраці та соціальної політики України (І. Шпитяк,

К. Міщенко, В. Павлюченко, О. Суліма, В. Смерецька); УкрНДІ пожежної безпеки МНС України (В. Сокол);

Інституту гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України (В. Акіменко, д-р мед.наук; А. Яригін, канд.біол.наук; О. Шумак)

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (О. Авдієнко, А. Нечепорчук) Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України

від 23 січня 2007 р. № 20 і чинні з 1 липня 2007 р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди.ДБН В.2.2-18:2007

Заклади соціального захисту населенняВводяться вперше

Чинні від 2007-07-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Ці Норми поширюються на розроблення проектів нових і реконструкцію існуючих будинків іспоруд закладів соціального захисту населення: будинків-інтернатів для громадян похилого віку таінвалідів, геріатричних пансіонатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці; психоневрологічнихінтернатів; територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян; будинків нічного перебування, центрів реінтеграції бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та соціальних готелів, призначенихдля тимчасового притулку дорослих бездомних громадян.
  2. Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб - суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.
  3. При проектуванні будинків і приміщень закладів соціального захисту населення, поряд зположеннями цих Норм, слід також виконувати вимоги інших чинних нормативних документів угалузі будівництва.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи

ДБН 360-92**

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН 363-92

Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України

ДБН Б.2.4-1-94

Планування і забудова сільських поселень

ДБН В.1.1-5-2000

Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди напідроблюваних територіях і просідаючих грунтах

ДБН В.1.1-7-2002

Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-12-2006

Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічнихрайонах України

ДБН В.2.2-9-99

Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-10-2001

Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я

ДБН В.2.2-11-2002

Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

ДБН В.2.2-13-2003

Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2005

Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-16-2005

Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-17:2006

Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільнихгруп населення

ДБН В.2.3-4-2000

Споруди транспорту. Автомобільні дороги

ДБН В.2.3-5-2001

Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15-2007

Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-13-98*

Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків іспоруд

ДБН В.2.5-20-2001

обладнання будинків і споруд. Газопостачання

ДБН В.2.5-23-2003

Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрооблад-нання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-27-2006

Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки і в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-28:2006

Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.6-31:2006

Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДСТУ Б В.1.1-4-98*

Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань навогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 4190-6-2001

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські длявстановлення в житлових будинках. Планування і вибір

ДСТУ ISO 9386-2:2004

Приводні підйомні пристрої для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки. Розміри та функціонування

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством(Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ДНАОП 0.00-1.02-99

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

ДНАОП 0.00-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальнихустановок

НРБУ-97

Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

НАПБ А.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.007-2004

Правила облаштування та використання ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках і спорудах

НАПБ Б.06.004-97

Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

ВБН В.2.2.45-1-2004

Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

СНиП II-12-77

Здания и сооружения. Защита от шума

(Будинки та споруди. Захист від шуму)

СНиП II -35-76

Котельные установки (Котельні установки)

СНиП 2.01.01-82

Строительная климатология и геофизика

(Будівельна кліматологія та геофізика)

СНиП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий

(Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

СНиП 2.04.02-84

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

(Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

(Опалення, вентиляція та кондиціонування)

СНиП 2.04.07-86*

Тепловые сети (Теплові мережі)

СНиП 2.09.02-85*

Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 3.05.01-85

Внутренние санитарно-технические системы(Внутрішні санітарно-технічні системи)

СНиП 3.05.06-85

Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

СНиП 3.05.07-85

Системы автоматизации (Системи автоматизації)

ВБН В.2.2.45-1-2004

Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

ВСН 01-89/

Росавтотранс

Предприятия по обслуживанию автомобилей

(Підприємства з обслуговування автомобілів)

ВСН 60-89/

Госкомархитектуры

Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Улаштування зв'язку, сигналізації та диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадських будинків. Норми проектування)

ВСН 97-83/

Минэнерго СССР

Инструкция по проектированию городских и поселковых электросетей(Інструкція з проектування міських і селищних електромереж)

ВСН 205-84/

ММСС СССР

Инструкция по проектированию электроустановок, систем автоматизациитехнологического оборудования (Інструкція з проектування електроустановок, систем автоматизації технологічного обладнання)

ДСП 173-96

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСанПіН 136/1940-97

Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованогогосподарсько-питного водопостачання

ДСанПіН 239-96

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливуелектромагнітних випромінювань

СанПиН

42-123-5777-91

Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое (Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво)

СанПиН 6027.А-91

Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов встроительстве (Санітарні правила і норми щодо застосування полімернихматеріалів у будівництві)

СанПиН 1304-75

Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых помещениях

(Санітарні норми допустимих вібрацій в житлових приміщеннях)

СанПиН 2605-82

Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых иобщественных зданий и территории жилой застройки(Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових тагромадських будинків і території житлової забудови)

СанПиН 3077-84

Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых иобщественных зданий и на территории жилой застройки(Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових тагромадських будинків і на території житлової забудови)

РД 34.21.122-87/

Минэнерго СССР

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

(Інструкція з улаштування блискавкозахисту будинків і споруд)

ПУЭ-86

Правила устройства электроустановок

(ПУЕ-86 Правила улаштування електроустановок)

ПУЕ-2006

Правила улаштування електроустановок

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих Нормах, та визначення позначених ними понять.

  1. Будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці (далі - будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів) - стаціонарна соціально-медична установа загального типу для постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування (Типове положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці / Затв. наказом Мінпраці та соціальної політики України від 29.12.01 р. № 549).
  2. Психоневрологічний інтернат - стаціонарна соціально-медична установа, призначена для постійного проживання громадян із психоневрологічними захворюваннями, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування (Типове положення про психоневрологічний інтернат / Затв. наказом Мінпраці та соціальної політики України від 29.12.01 р. № 549).
  3. Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (далі - територіальний центр) - спеціальна державна установа, що надає послуги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам та іншим соціально незахищеним громадянам вдома, в умовах стаціонарного, тимчасового та денного перебування, які спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності і соціальної активності (Типове положення (взірцеве) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян / Затв. наказом Міністерства соціального захисту населення України від 01.04.97 р. № 44).
  4. Тимчасовий притулок для дорослих - організація нічного або тимчасового проживання громадян без визначеного місця проживання, осіб, що постраждали від фізичного або психічного насильства, стихійного лиха, катастрофи тощо, з наданням їм правової, психологічної, соціальної,

медичної та побутової допомоги в подоланні тимчасових труднощів, сприянні у встановленні особи, відновленні документів, паспортизації та працевлаштуванні (Закон України "Про соціальні послуги". -К., 2003).