ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Система стандартизацiї та

нормування в будiвницiвi

Правила розробки кошторисних

норм на ремонт устаткування

ДБН IV-11-1Р

Впроваджується уперше

РОЗРОБЛЕНI:

Головним управлiнням кошторисних норм, цiноутворення i експертизи у будiвництвi Держкоммiстобудування України (Т.С.Лисюк, Ю.П.Сергатий),

Державним iнститутом працi i соцiально-економiчних дослiджень ( ДIП i СЕД ) ( Т.П.Сиркiна ) i Науково-дослiдним iнститутом по технологiї та механiзацiї монтажних робiт (НДI мехмонтаж) (Л.М. Славенко

ПIДГОТОВЛЕНI ТА ВНЕСЕНI ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Головним управлiнням кошторисних норм, цiноутворення i експертизи у будiвниц твi Держкоммiстобулування України

РЕДАКТОРИ:

А.В.Беркута, П.I.Губень, Л.I.Тишкевич, М.Т.Бишенко

ЗАТВЕРДЖЕНI:

Наказом Держкоммiстобудування України вiд 05.06.97 89

та введенi в дiю з 01.06.97

Цi норми та правила встановлюють основнi правила та вказiвки з розробки та використання кошторисних норм на ремонт устаткування *) (НРУ) та являються обов'язковими для всiх органiзацiй-розробникiв незалежно вiд форм власностi i вiдомчої належностi.

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. НРУ призначенi для визначення трудомiсткостi проведення ремонту устаткування, часу роботи ремонтно-будiвельних машин i механiзмiв, списання матерiалiв, виробiв та конструкцiй, складання розцiнок, прейскурантних цiн, кошторисної документацiї на проведення ремонтних робiт, а також є основою для взаєморозрахункiв мiж замовниками i пiдрядниками.

1.2. НРУ мiстять всю необхiдну iнформацiю для розрахунку розцiнок (прейскурантних цiн i т.i.) у автоматизованому режимi при будь-яких змiнах вартостi ресурсiв. Галузевi, технологiчнi та iншi особливостi не повиннi змiнювати основних положень цих норм.

2. ВИДИ РЕМОНТIВ I СКЛАД РЕМОНТНИХ ОПЕРАЦIЙ

2.1. Пiд ремонтом устаткування слiд розумiти ремонт агрегатів (систем) та їх складових частин (машин, механiзмiв, технологiчних трубопроводiв i металевих конструкцiй, електричних, гiдравлiчних, пневматичних та iнших систем).

2.2. Види ремонтiв:

- поточнi ремонти (поточний перший, другий, третiй, четвертий, малий, середнiй);

- капiтальнi ремонти (капiтальний, капiтальний першого, другого, третього розряду).

2.3. Склад ремонтних операцiй :

демонтаж - знiмання виробiв у зборi (металевих конструкцiй, устаткування i т.i.), або його вузлiв з мiсця його установлення;

ремонт - розбирання, замiна спрацьованих елементiв, збирання, регулювання, випробування вхолосту та пуск до експлуатацiї:

----------------------------------------------------

*) У склад поняття "устаткування" уведенi споруди (доменнi, сталеплавильнi печi та iнше), якi за класифiкацiєю основних фондiв належать до споруд, але виконують функцiї технологiчного устаткування.

- 2 -

ДБН IV-11-1Р

ремонт промпроводок (трубопроводи, технологічнi газопроводи,

трубопроводи пневмотранспорту, золошлакопроводи, кабельнi мережi

i т.i.) - замiна вiдпрацьованих комунiкацiй, їх випробування, ре-

монт або замiна трубопроводної арматури та з'єднувальних частин;

ревiзiя - часткове розбирання вироба, замiна елементiв, що

швидко спрацьовуються, його регулювання, додання мастильних матерi-

алiв;

монтаж - установлення вироба чи його вузлiв на мiсце, регулю-

вання та пуск до експлуатацiї:

наладка пiсля ремонту - iндивiдуальне випробування устаткуван-

ня пiд навантаженням, регулювання синхронностi або послiдовності

технологiчних операцiй, що виконуються окремими машинами;

замiна вироба - демонтаж старого вироба, монтаж нового чи вiд-

ремонтованого, його регулювання та пуск до експлуатацiї.

3. ЗМIСТ I КОДУВАННЯ НОРМ НА РЕМОНТ УСТАТКУВАННЯ

3.1. У нормах на ремонт устаткування встановлюються нормативнi

показники елементiв витрат:

а) витрат працi робiтникiв на виконання ремонтних робiт (iз

зазначенням професiй та розрядiв), людино-година;

б) витрати працi робiтникiв, якi керують машинами та механiз-

мами при виконаннi ремонтних робiт, людино-година;

в) потреба в екслуатацiї машин i механiзмiв (iз зазначенням

часу використання видiв машин i механiзмiв), машино-година:

г) потреба в основних матерiалах, виробах i конструкцiях, до-

помiжних та iнших матерiалах (iз зазначенням їх виробничих норм ви-

трат, а при необхiдностi - кошторисних норм витрат, що визначаються

шляхом усереднення виробничих норм), натуральнi вимiрники.

3.2. У найменуваннi та технiчнiй характеристицi об'єктiв ремо-

нту (виробiв, ремонтних робiт) приводяться основнi ознаки, якi

зазначають область застосування (розповсюдження) норми. При

цьому норми розробляються на сукупностi об'єктiв ремонту (виро-

бiв), для яких витрати ресурсiв на даний вид ремонту i всi види

ремонтних операцiй однаковi.

3.3. Маса устаткування зазначається, якщо допускається коригу-

вання норми залежно вiд маси. Пiд масою устаткування розумiється

та частина маси (повна чи часткова), яка знаходиться пiд дiєю хоч

будь-якої ремонтної операцiї при виконаннi найбiльшого обсягу ремо-

нтних робiт.

3.4. НРУ повинна мiстити стислий перелiк складу основних про-

цесiв виконання ремонтних робiт. У стислому перелiку складу робiт

другоряднi операцiї, як правило, не згадуються, але нормами врахо-

вуються.

3.5. Одиниця вимiру об'єкту ремонту (вимiрник) вибирається

комплексна ("штука", "комплект"), елементна ("тона", "метр", "кв.

- 3 -

ДБН IV-11-1Р

метр" та iншi) або комбiнована ("тона, додавати на кожну штуку"

та iншi). Одиниця вимiру об'єкту ремонту повинна вiдповiдати "Обще-

союзному классификатору системы обозначений единиц измерения"

(СОЕИ). Додання нової одиницi вимiру проводиться по узгодженню з

Держкоммiстобудування України.

3.6. Одиницi вимiру витрат усiх видiв ресурсiв в НРУ повиннi

вiдповiдати класифiкатору СОЕИ. Додання нової одиницi вимiру про-

водиться по узгодженню з Держкоммiстобудування України.

3.7. Для НРУ має бути вказаний вид ремонту (капiтальний чи

поточний), якщо маються вiдмiнностi хоч в одному елементi витрат.

3.8. У нормах враховуються витрати ресурсiв для зазначеного

виду ремонту вироба та одиницi вимiру, що пов'язанi з виконанням

основних, супутнiх i пiдсобнодопомiжних робiт, що мiстять: для де-

монтажу вироба - вiд'єднування (розрiзування, вирубування i т.i.)

демонтованого вироба цiлком чи по частинах у межах об'єкту ремонту;

розчленування (розбирання та iн. ) вироба на частини в обсязi, не-

обхiдному ддя виконання подальших операцiй: перемiщення з наванта-

женням та розвантаженням демонтованого вироба по горизонталi i вер-

тикалi, а також усунення смiття та вiдходiв, що важко вiдстороняю-

ться, за межi ремонтного майданчика;

для ремонту виробiв - замiна елементів вироба (складальних

одиниць чи деталей ) на iнші, готовi, з виконанням супутнiх робiт

по розбиранню, вiд'єднанню, установленню, регулюванню, збира-

нню; вiдновлення елементiв виробiв чи вироба на мiсцi установлен-

ня;

для ревiзiї - розбирання вироба в обсязi, що необхiдний для

перевiрки його технiчного стану, та замiна елементiв, що швидко

спрацьовуються; усунення бруду в мiсцях проведення контрольних опе-

рацiй та додання чи замiна мастильних матерiалiв: проведення кон-

трольних операцiй та оцiнка технiчного стану вироба; збирання та

випробування роботи вироба пiсля ревiзiї;

для монтажу - приймання матерiалiв i виробiв до монтажу: пере-

мiщення з навантаженням та розвантаженням по горизонталi та верти-

калi; розпакування матерiалiв та виробiв з прибиранням та вiднесен-

ням упаковки; предмонтажна пiдготовка матерiалiв i виробiв в обся-

зi, передбаченому технологiчним процесом; приймання пiдвалин; вико-

нання саме монтажних робiт; перевiрка якостi монтажних робiт iз ви-

пробуванням,що передбачене технологiчним процесом;

для наладки устаткування пiсля ремонту - ревiзiя устаткування

перед прокруткою; прокрутка устаткування в усiх режимах роботи з

виконанням контролю його стану в процесi роботи i регулювання; ре-

вiзiя устаткування пiсля прокрутки.

3.9. У нормах, як правило, не враховується:

виконання робiт, що не мають вiдношення до розглядаємого

об'єкту ремонта (наприклад, в нормах на ремонт устаткування не

враховуються ресурси, необхiднi для демонтажу та монтажу мастиль-

них та iнших систем); контроль зварювальних стикiв фiзичними мето-

дами; влаштування риштовань, серед них iз iнвентарних елементiв.

- 4 -

ДБН IV-11-1Р

3.10. Для НРУ (групи НРУ) розроблюється технологiчна карта, в

якiй наводиться докладний перелiк усiх технологiчних операцiй по

виконанню даного вида робiт, характеристика машин i механiзмiв, що

застосовуються, розрахунок обсягу робiт на вимiрник НРУ.

3.11. НРУ розроблюється з урахуванням багатоварiантностi мето-

дiв, що застосовуються при виконаннi робiт (агрегатний, вузловий

та ремонт на мiсцi установлення вироба), а також використання

взаємозамiнних машин i механiзмiв, матерiалiв, виробів і

конструкцій.

3.12. Структура коду НРУ:

р хх-хх хх-х (х) (х./ хх/ )

: : : : :

: : : : :

: : : : :

: : : : :

: : : : :

: : : : :

: : : : :

: : : : :

: : : : :

  • :
  • : номер даного виду ресурсу

: : -------------------------------

: :вид ресурсу

: ------------------

: вид робiт, що має вiдношення до

: ремонтної операцiї

---------------------------------------

вид ремонтної операцiї

: : : : ------------------------------

: : : :порядковий номер норми в межах роздiлу

: : : --------------------------------------------

: : : номер роздiлу в межах збiрника

: : ----------------------------------

: :номер збiрника НРУ

: --------------------

: ознака НРУ

-------------

3.13. Види ремонтних операцiй мають такi значення кодiв:

1 - демонтаж;

2 - ревiзiя;

3 - ремонт;

4 - монтаж;

5 - замiна;

6 - наладка пiсля ремонту.

При необхiдносп видiлення окремих норм для видiв робiт iз

складу робiт по операцiї "ремонт" припускається її роз'єднання на

складовi часiини. Наприклад, ЗI- розбирання, 32 - збирання i т.i.

Види ресурсiв мають такi значення кодiв :

1 - витрати працi робiтникiв, що виконують ремонтнi ро-

боти;

2 - середнiй розряд складностi робiт;

3 - витрати працi робiтникiв, керуючих машинами та

механiзмами;

4 - машини та механiзми;

5 - матерiали, вироби та конструкцiї.

- 5 -

3.14. Структура коду технологiчної карти

т р хх-хх ххх

ДБН IV-11-1Р

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: : :

: : :номер технологiчної карти в межах роздiлу

: : -------------------------------------------

: :номер роздiлу в межах збiрника

: --------------------------------

:номер збiрника НРУ

: : ---------------------

: :ремонт устаткування

: ---------------------

:технологiчна карта

-------------------

3.15. Коди всiх видiв ресурсiв (крiм трудових ) привласнюються вiдповiдно до класифiкатора ресурсiв, який затверджений Держкоммiстобудуванiiя України. Додання ресурсу для його внесення в класифiкатор вiдбувається за узгодженням з Держкоммiстобудування України.

3.16. Коди ресурсiв вичначають найменування матерiалiв, виробiв i конструкцiй, машин i механiзмiв, що застосовуються при ремонтi, та їх одиницi вимiру. Заповнення графи "Код ресурсу" є обов'язковим.

Обгрунтування цiни ресурсу зоповнюється у тих випадках, коли в НРУ по технології робiт можна точно зазначити найменування, типорозмiр, марку матерiалу i т.i., для яких можливо визначити його цiну.

Обгрунтування цiни повинно вiдповiдати дiючим в Українi збiрникам кошторисних цiн на матерiали (привiзнi та мiсцевi), вироби та конструкцiї, прейскурантам, розцiнкам на експлуатацiю машин i механiзмiв.

3.17. Коди й найменування професiй повиннi вiдповiдати дiючому в Українi "Класифiкатору професiй", а також вимогам Єдиного тарифно-квалiфiкацiйного довiдника.

Середнiй розряд роботи Рср визначається як середньозважена величина по формулi:

N

∑ Kp • P

p=1

Рср = ――――

N

∑ Kp

p=1

де Kp – кількість людино-годин робітників p-ого розряду, людино-година;

p- розряд роботи;

N – максимальний розряд по діючій тарифній сітці

4. ПРАВИЛА РОЗРОБКИ ЗБIРНИКIВ НРУ

4.1. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ЗБIРНИКIВ НРУ

4.1.1. Розробка збiрникiв НРУ подiляється на такi стани:

а) визначення початкових умов i розробка макетiв таблиць НРУ;

б) розробка технологічних карт:

в) розрахунок витрат працi та часу використання машин i

механiзмiв;

г) розрахунок матерiальних витрат;

д) формування таблиць i збiрникiв НРУ;

є) складання технiчної частини та вступних вказiвок;

ж) узгодження, оформлення, апробацiя та запровадження в дiю збiрникiв НРУ.

- 6 -

ДБН IV-11-1Р

4.2. ПОЧАТКОВI УМОВИ ТА РОЗРОБКА МАКЕТУ ТАБЛИЦЬ НРУ

4.2.1. Початковi умови визначаються на пiдставi:

- характерних особливостей об'єктiв ремонту та видiв робiт;

- аналiзу дiючих норм;

- перелiку норм, виключених з числа дiючих;

- перелiку устаткування та видiв робiт, для яких повиннi бути

розробленi новi норми.

4.2.2. У початкових умовах при розробцi

НРУ також встановлюються:

- вiдстанi та способи горизонтального та вертикального пере-

мiщення устаткування, що ремонтується;

- ремонтно-будiвельнi машини та механiзми, якi необхiднi для

виконання операцiй по ремонту устаткування, а також машини

та механiзми по механiзацiї трудомістких процесів.

Початковi умови приймаються на пiдставi дiючої норматив-