НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИРИ ТВЕРДІ

(український асортимент)

Технічні умови

(СODEX STAN С-1-1966—С-35-1978, NEQ)

ДСТУ 4421:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006

Дчв*

іГнасгандарт Украй

Державне підприємство

Усеукраїнський держа-вний науково-виробничий

центр стандартизації, метрології, сертифікації

та захисту прав споживачів

(Укрметртестстамдарт)

Ідентифікаційний код 02568182

ФОНД НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДСТУ 4421:2005

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м'яса УААН, Технічний комітет «Молоко, м'ясо тапродукти їх переробки» (ТК 140)

РОЗРОБНИКИ: Г. Єресько, д-р техн. наук; О. Козаченко; Н. Левитська; М. Міщенко; Ю. Орлюк,

канд.техн. наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від ЗО травня 2005 р. № 133
 2. Національний стандарт відповідає СОйЕХ АІ.ІМЕМТАКІІІ5 (розділ 12 СООЕХ ЗТАІЧ — Стандарти зводу від С-1-1966 до С-35-1978) у частині технічних вимог щодо твердих сирів)

Ступінь відповідності — N£0

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням РСТУРСР 1799-83)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2006

II

ДСТУ 4421:2005

ЗМІСТ

с.

Вступ:IV

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понятьЗ
 4. Класифікація:З
 5. Технічні вимогиЗ
 6. Вимоги безпеки5
 7. Вимоги охорони довкілля6
 8. Маркування6
 9. Пакування6

 1. Правила транспортування та зберігання7
 2. Методи контролювання7
 3. Правила приймання8
 4. Гарантії виробника8

Додаток А Коди продукції9

Додаток Б Харчова та енергетична цінність (калоріність) продукту9

Додаток В Бібліографія9

ДСТУ 4421:2005

ВСТУП

Цей національний стандарт згармонізовано з загальним стандартом ССЮЕХ АИМЕШАКІІІЗ на сир (ССЮЕХ 5ТАІМ А-6-1978, Ред..1-1999) та міжнародними індивідуальними стандартами для сирів (СООЕХ 5ТАМ — Стандарти зводу від С-1 1966 до С-35 1978).

Як і загальний стандарт СООЕХ АИМЕМТАКШЗ на сир цей національний стандарт містить:

 • сферу застосування — розділ 1;
 • терміни та визначення понять — розділ 3;
 • вимоги до сировини — пункт 5.2;
 • токсичні елементи — підпункт 5.1.5;
 • пестициди — підпункт 5.1.6;
 • санітарні правила — підпункт 5.1.1 і 6.1;
 • маркування — розділ 8;
 • методи контролювання — розділ 11;
 • правила приймання — розділ 12.

Як міжнародні індивідуальні стандарти для сирів (СООЕХ 5ТАМ — Стандарти зводу від С-1 1966 до С-35 1978) цей національний стандарт містить:

 • види та назви сирів— розділ 4;
 • характеристики сирів певних назв — розділ 5.

Крім того, цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України:

 • нормативні посилання — розділ 2;
 • класифікацію — розділ 4;
 • вимоги до мікробіологічних показників — підпункт 5.1.4;
 • ширші вимоги до токсичних елементів — підпункт 5.1.5;
 • вимоги до мікотоксинів, антибіотиків і пестицидів — підпункт 5.1.6;
 • вимоги до радіонуклідів — підпункт 5.1.7;
 • вимоги до віку сиру— підпункт 5.1.8;
 • вимоги до ґатунків сиру — підпункт 5.1.9;
 • вимоги до контролювання якості сировини — підпункти 5.2.2—5.2.4;
 • вимоги безпеки — розділ 6;
 • вимоги охорони довкілля — розділ 7;
 • правила приймання — розділ 12;
 • пакування — розділ 9;
 • правила транспортування та зберігання — розділ 10;
 • гарантії виробника — розділ 13.

Зважаючи на вище зазначене, цей стандарт є стандартом національного рівня (ДСТУ) і містить вимоги на однорідну продукцію (згідно з 8.2.1 ДСТУ 1.5:2003).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 140 «Молоко, м'ясо та продукти їх переробки».

IV

67.100.30

до ДСТУ 4421:2005 Сири тверді (український асортимент). Технічні умови

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

Стор. 1

Чинний від 2006-07-01

Чинний від 2006-10-01

(ІПС № 7-2006)

Код УКНД 67.100.30 / до ДСТУ 4421:2005 Сири тверді (український асортимент). Технічні умови

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С. 6, пункт 8.4

...Вантаж, що швидко псується

...Оберігати від нагрівання та/або Оберігати від вологи

(ІПС № 10-2006)

НАRD СНЕЕSЕS

(UKRAINIAN SPECIALITIES )

specification

Чинний від 2006-07-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на тверді сири українського асортименту (далі за текстом — сири).
 2. Сири застосовують для безпосереднього вживання в їжу і реалізують через торговельну мережу.
 3. Вимоги щодо безпечності сирів викладено у 5.1.4—5.1.7 і розділах 6, 7.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАІМ на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 3662-97 Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ ЮР 93А:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення ЗаІтопеІІа

ДСТУ ІЗО 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ДСТУ ІЗО 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Изіегіа топосуіодепез. Частина 1. Метод виявляння

ДСТУ ІЗО 11290-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування іізіегіа топосуіодепез. Частина 2. Метод підраховування

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессьі производственньїе. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природьі. Атмосфера. Правила установлення допустимих вьібросов вредньїх веществ промьішленньїми предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення припустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

Видання офіційне

1

ДСТУ 4421:2005

ГОСТ 450-77 Капьций хлористьій технический. Технические условия (Кальцій хлористий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 2874-^-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения влаги и сухого вещества (Молоко та молочні продукти. Методи визначання вологи та сухої речовини)

ГОСТ 3627-81 Молочньїе продуктьі. Методьі определения хлористого натрия (Молочні продукти. Методи визначання хлористого натрію)

ГОСТ4168-79 Натрий азотнокисльїй. Технические условия (Натрій азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4217-77 Калий азотнокисльїй. Технические условия (Калій азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения жира (Молоко та молочні продукти. Методи визначання жиру)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізу)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19790-74 Селитра калиевая техническая (калий азотнокисльїй технический) (Селітра калієва технічна (калій азотнокислий технічний)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучньїх грузов в транспортньїх пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения остаточньїх количеств хлорор-ганических пестицидов (Молоко та молочні продукти. Методи визначання залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основньїе положення (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакетьі тарно-штучньїх грузов. Основньїе параметрьі и размерьі (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакетьі транспортньїе. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування із застосуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочньїе продукту. Правила приемки, методьі отбора и подготовка проб к анализу (Молоко та молочні продукти. Правила приймання, методи відбирання та готування проб до аналізу)

ГОСТ 26927-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Методьі определения ртути (Сировина та.продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичньїх злементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Методьі определения мьішьяка (Сировина та продукти харчові. Методи визначання миш'яку)

ГОСТ 26931-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Методьі определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения свинца (Сировина та продукти харчові. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Метод визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 29329-92 Весьі для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Атомно-абсорбционньїй метод определения токсичньїх злементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения Зіаріїуіососсиз аигеиз (Молоко та молочні продукти. Методи визначання Зіаріїуіососсиз аигеиз).

2

ДСТУ 4421:2005

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті та визначення позначених ними понять:

3.1молочний продукт

Продукт, одержаний із молока, який може містити харчові добавки, необхідні для його виробництва, за умови, що ці добавки, ні частково, ні повністю не замінюють складників молока

3.2сир

Молочний білковий продукт, отриманий з використовуванням заквашувальних культур та молоко-зсідальних ферментів

3.3твердий сир

Сир, який визріває під дією мікроорганізмів заквашувальних культур та ферментів з високою або низькою температурою обробляння сирного зерна, та який пресують.

4КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1Залежно від особливостей технологічного процесу сири виробляють такого асортименту:

 • «Український»;
 • «Карпатський».
 • «Львівський»;
 • «Славутич» ЗО % та 45 % жирності;
 • «Буковинський».

4.2Коди ДКПП згідно з ДК 016 [1] наведено в додатку А.

5ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Основні показники і характеристики

 1. Сири повинні відповідати вимогам цього стандарту і їх виробляють згідно технологічних інструкцій з дотриманням санітарних правил для молокопереробних підприємств ДСП 4.4.4.011 [2].
 2. За органолептичними показниками сири повинні відповідати вимогам, наведеним в таблиці 1.

Таблиця 1 —Органолептичні показники

Назва показника

Характеристика сиру

«Українського»

«Карпатського»

«Львівського»

«Славутич»

«Буковинського»

Зовнішній вигляд

Поверхня чиста, рівна, без механічних ушкоджень, сторонніх нашарувань і товстого поверхневого шару, покрита захисним покриттям (парафіновим, полімерним, скомбінованим чи полімерними плівками тощо), яке щільно прилягає до поверхні сиру. Дозволено незначні відбитки перфорації на поверхні сиру.

Для фасованих сирів, упакованих під вакуумом, полімерна плівка або пакет щільно прилягає до поверхні; в середовищі нейтральних газів — полімерна плівка або пакет вільно відходить від поверхні. Поверхня чиста, дозволено деяке її зволоження під плівкою або пакетом. Корку перед фасуванням видаляють.

Смак і запах

Злегка пряні без сторонніх присмаків та запахів

Чисті, злегка солодкувато-кислуваті, без сторонніх присмаків та запахів

Сирні, злегка кислуваті. Дозволено легка гіркота

Чисті, злегка кислуваті

Помірно виражені сирні, злегка кислуваті

Консистенція

Пластична, ніжна, однорідна за всією масою. Дозволено злегка щільна

Тісто ніжне, пластичне, однорідне за всією масою

Пластична, ніжна, однорідна за всією масою. Дозволено злегка щільна

Рисунок

Вічка круглої, овальної форми. Дозволено наявність поодиноких вічок

Нерівномірні вічка неправильної, вугластої та щілиноподібної форми

Вічка круглої, овальної форми. Дозволено поодинокі вічка

Вічка круглої, овальної або неправильної форми

Колір тіста

Від білого до слабо-жовтого, однорідний за всією масою

Форма головки . сиру

Бруски, циліндри, сфери та інші форми