ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

С У Д И

ДБН В.2.2-26:2010

Київ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство “Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва“ (ДП “УкрНДІпроцивільсільбуд“)

РОЗРОБНИКИ:

О.Чижевський, канд. арх. (науковий керівник); архітектор О.Пащенко

ЗА УЧАСТЮ:

УкрНДІ пожежної безпеки МНС України (С.Новак, канд. техн. наук, О.Сізіков, канд. техн. наук, Р.Кравченко, канд. техн. наук, В.Ніжник, Р.Уханський,)

Держпожбезпеки МНС України (О.Євсеєнко, С.Мусійчук, В.Сокол, О.Гладишко, Г.Дубінський)

2 ПОГОДЖЕНО:

Державна судова Адміністрація України (лист від 16.03.2010 р. за № 19-1546/10), Держпожбезпеки МНС України (лист від 24.03.2010 р. за № 36/4/1882), Вищий адміністративний суд України (лист від 04.03.2010 р. за № 265/12/13-10), Міністерство охорони здоров’я України (лист від 02.11.2009 р. за № 05.01-14-58/3045), Міністерство внутрішніх справ України (лист від 10.02.2010 р. за № 30/27 та лист від 11.09.2009 р. за № 25/КБ-3-1025)

3 ВНЕСЕНОІ ПІДГОТОВЛЕНОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем

будинків і споруд Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від _________; _________чинний з ____________

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

© Мінрегіонбуд України, 20___

ЗМІСТ

С.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 4

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5

5. ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 5

6. ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ВИРІШЕННЯ 8

6.1 Загальні вимоги до будинків та їх окремих елементів 8

6.2 Зали судових засідань з допоміжними приміщеннями 10

6.2.1 Зали судових засідань 10

6.2.2 Допоміжні приміщення залів судових засідань 17

6.3 Приміщення керівництва та робочі приміщення суддів 18

6.4 Приміщення структурних підрозділів технічного апарату суду 21

6.5 Приміщення для підсудних (засуджених) та конвою 25

6.6 Приміщення обслуговуючого призначення 26

7. ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДИНКІВ СУДІВ 28

7.1 Захист від незаконних дій 28

7.2 Пожежна безпека 32

8. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ 34

8.1 Водопровід і каналізація 34

8.2 Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря 34

8.3 Електрообладнання та електричне освітлення 36

8.4 Інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура 38

8.5 Системи зв’язку та сигналізації 39

8.6 Ліфти та інші види механічного транспорту 41

8.7 Сміттєвидаляння 42

9. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 43

10. ВИМОГИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 45

ДОДАТОК А

Таблиця А.1 - Склад і площі приміщень будинків місцевих загальних, в т.ч. військових, судів /Довідковий/ 46

ДОДАТОК Б

Таблиця Б.1 - Склад і площі приміщень будинків апеляційних загальних, в т.ч. військових, судів /Довідковий / 55

ДОДАТОК В

Таблиця В.1 - Склад і площі приміщень будинків місцевих адміністративних та господарських судів /Довідковий / 62

ДОДАТОК Г

Таблиця Г.1 - Склад і площі приміщень будинків апеляційних адміністративних та господарських судів /Довідковий / 69

ДОДАТОК Д

Таблиця Д.1 - Склад і площі приміщень будинків Вищих адміністративних та господарських судів /Довідковий / 74

ДОДАТОК Е

Бібліографія 80

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

Суди

Здания и сооружения

Суды

Buildings and structures

Courts

Чинні від ________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці будівельні норми поширюються на суди загальної юрисдикції (далі за текстом – «суди»).

1.2 Ці будівельні норми встановлюють вимоги до проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих будинків під суди, а також приміщень судів, убудованих у будинки іншого призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування та проектної документації для будівництва

ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-10-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.2-5-97 Будинки та споруди. Захисні споруди цивільної оборони

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-14-2004 Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними

ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.2-25:2009 Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.3-15-2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ДБН В.2.5-23-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків та споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 (НРБУ-97) Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

ДСанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

ДСНіП 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ А.01.003-2009 Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах

НАПБ Б.01.007-2004 Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ПУЕ:2009 Правила улаштування електроустановок

ДСТУ 2272:2006 ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ Б А.2.2-8-2010 Розділ «Енергоефективність» в складі проектної документації об’єктів

ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції, Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

ДСТУ Б В.2.5-44:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будинків з тепловими насосами

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, VΙ. ТК 104 «Ліфти»

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу ΙV. ТК 104 «Ліфти»

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти службові класу V. ТК 104 «Ліфти»

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форми та колір

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках

ДСТУ EN 81-1:2003 Норми безпеки та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні

ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні

СанПиН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки (Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових та громадських будинків і території житлової забудови)

СанПиН 6027.А-91 Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве (Санитарні правила і норми щодо застосування полімерних матеріалів у будівництві)

СНиП ΙΙ-35-76 Котельные установки (Котельні установки)

CНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія і геофізика)

CНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)

CНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будинки)

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (Внутрішні санітарно-технічні системи)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации (Системи автоматизації)

СН 2152-80 Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений (Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих і громадських приміщень)

СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять.

3.1 Зал судових засідань – спеціально обладнане приміщення для проведення слухання судового засідання.

3.2 Захисні засоби та інженерні споруди – споруди, конструкції та вироби, які протидіють ураженню персоналу та прониканню в будинок суду, що охороняється (пости охорони, тамбури-шлюзи, турнікети, грати та т.п.).

3.3 Зона обмеженого доступу – сукупність приміщень і територій з єдиними правилами доступу згідно з установленим пропускним режимом, при цьому їх територіальна єдність не обов’язкова.

3.4 Конструктивна захищеність будинку – сукупність будівельних заходів із забезпечення потрібної стійкості проти зламування.

3.5 Маломобільні групи населення (МГН) – визначення згідно з ДБН В.2.2-17.

3.6 Нарадча кімната – ізольоване приміщення, в якому склад головних учасників судового процесу постановляє вироки, рішення, визначення по судовій справі.