МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

18.05.2009 № 338

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2009 р. за № 505/16521


Про затвердження Правил улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах


Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» та Державної цільової програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року № 870, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах, що додаються.

2. Управлінню правового забезпечення (Сухомлин О. М.) та Українському науково-дослідному інституту пожежної безпеки (Хом'як Я.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки, головних управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ректорам вищих навчальних закладів МНС, начальнику вищого професійного училища цивільного захисту довести до відома та організувати вивчення особовим складом підпорядкованих їм підрозділів вимог Правил улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Третьякова В. М.


Міністр В. ШандраЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України 18.05.2009 № 338

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 11 червня 2009 р.

за № 505/16521

НАПБ А.01.003-2009

ПРАВИЛА

улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах


1. Галузь застосування

1.1. Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах (далі - Правила) встановлюють вимоги до улаштування, технічного обслуговування та експлуатації систем оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей (далі - СО) в будинках та спорудах.

1.2. Ці Правила розроблені на підставі Закону України «Про пожежну безпеку» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 № 870 «Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року» і є обов'язковими для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

1.3. Правила поширюються на СО, які мають бути встановлені у житлових, виробничих, громадських будинках, спорудах та приміщеннях (далі - будинки), що будуються.

Будинки, що експлуатуються, підлягають обладнанню СО в разі її відсутності з урахуванням вимог пункту 1.4 цих Правил.

За наявності в будинку працездатної СО вона підлягає приведенню у відповідність з вимогами цих Правил під час реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту або зміни функціонального призначення будинку.

Вимоги Правил не поширюються на будинки, призначені для виробництва, зберігання та утилізації вибухових речовин і засобів підриву, будинки військового призначення, шахти, тунелі, підземні споруди метрополітенів тощо, захисні споруди цивільної оборони.

1.4. Необхідність обладнання будинків певним типом СО визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва».

1.5. Під час улаштування та експлуатації СО необхідно керуватися вимогами цих Правил, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами, які не повинні знижувати вимог даних Правил.


2. Терміни та визначення

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Система оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей (СО) - комплекс технічних засобів та організаційних заходів, за допомогою якого забезпечується повідомлення людей, які перебувають у будинку, про виникнення пожежі, а також управління їх евакуацією.

Оперативний (черговий) персонал - працівники, які перебувають на чергуванні і допущені до виконання робіт з контролю за станом СО.

Сигнал привертання уваги - звуковий сигнал, який подається СО перед транслюванням мовленнєвого повідомлення.

Сигнал оповіщування про пожежу - акустичний чи візуальний сигнал або їх комбінація, що привертають увагу до можливої загрози чи небезпечної ситуації.

Зона оповіщування - частина будинку, в якій оповіщування людей про пожежу здійснюється одночасно та незалежно від інших частин будинку.

Черговий режим роботи СО - режим роботи СО до отримання сигналу про виникнення пожежі.

Режим роботи СО «Тривога» - режим роботи СО після отримання сигналу про виникнення пожежі та включення СО в режим оповіщування та управління евакуацією.

Улаштування СО - комплекс робіт, що пов'язаний з вибором типу, характеристик елементів СО, а також монтажем та введенням в експлуатацію СО.


3. Загальні положення

3.1. Суб'єкт господарювання, який займається проектуванням, монтажем та технічним обслуговуванням СО, повинен мати ліцензію на такий вид діяльності.

3.2. Роботи з монтажу СО повинні здійснюватись відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду, та технічної документації підприємств-виробників. Забороняється виконання монтажних робіт без позитивного експертного висновку. При цьому полімерні матеріали, що входять до складу матеріалів, з яких складаються СО, повинні відповідати вимогам СанПиН 6027 А-91 «Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве», імпортовані полімерні матеріали повинні мати позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.

Проектування СО 1 та 2 типів допускається виконувати у проекті системи пожежної сигналізації.

Монтаж та приймання в експлуатацію СО здійснюються в комплексі з системою пожежної сигналізації (крім будинків, у яких система пожежної сигналізації змонтована, прийнята в експлуатацію та знаходиться в працездатному стані).

3.3. За утримання СО в справному стані відповідають власники підприємств (керівники) або уповноважені ними особи.

Як правило, відповідальним за утримання СО необхідно призначати особу, яка відповідає за утримання систем пожежної автоматики.

3.4. Будинки необхідно поділяти на зони оповіщування з урахуванням об'ємно-планувальних рішень будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки, а також з урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН В.1.1-7-2002.

Розміри зон оповіщування, черговість оповіщування та час початку оповіщування людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов забезпечення безпечної та своєчасної евакуації людей в разі пожежі.

3.5. Оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей здійснюється одним з таких способів або їх комбінацією:

поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі приміщення будинку з постійним або тимчасовим перебуванням людей;

трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;

трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;

розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 6309;

ввімкненням евакуаційних знаків «Вихід»;

ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напрямку евакуації;

дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;

зв'язком пожежного поста (диспетчерської) із зонами оповіщування.

3.6. СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. З приміщення пожежного поста слід передбачати можливість запуску СО вручну.

3.7. СО може проектуватися суміщеною з радіотрансляційною мережею будинку. При цьому до радіотрансляційної мережі повинні встановлюватись вимоги як до СО згідно з вимогами цих Правил.

3.8. У разі об'єднання СО 3-5 типів та радіотрансляційної мережі будинку повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів для повідомлень у такій послідовності:

I (найвищий) - повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста) під час пожежі;

II - повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються автоматично від спрацювання систем пожежної автоматики;

III - службові повідомлення, що не стосуються організації та управління евакуацією людей;

IV - інші повідомлення (музика, рекламні оголошення тощо).

У разі одночасного транслювання декількох повідомлень, що мають різні пріоритети, повідомлення, які мають нижчий пріоритет, повинні автоматично блокуватись.

3.9. СО повинна мати можливість одночасно передавати різні мовленнєві повідомлення в різні зони оповіщування.

3.10. СО типів 3, 4 та 5 згідно з ДБН В.1.1-7-2002 необхідно виконувати з урахуванням можливості прямої трансляції мовленнєвого оповіщування та керівних команд через мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних умов евакуації.

3.11. У будинках, що мають 5-й тип СО та кількість поверхів два та більше, СО спрацьовує у такій послідовності:

оповіщування людей про пожежу на поверсі, де виникла пожежа;

оповіщування людей про пожежу на поверхах, що розташовані вище поверху, де виникла пожежа;

оповіщування людей про пожежу на поверхах, що розташовані нижче поверху, де виникла пожежа.

Затримку часу оповіщування про пожежу для різних поверхів будинку необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

3.12. На об'єктах з масовим перебуванням людей у першу чергу оповіщується обслуговуючий персонал.

3.13. У багатоповерхових та висотних будинках, які поділені на протипожежні відсіки по вертикалі, СО повинна вмикатися одразу для всього протипожежного відсіку, де виникла пожежа. Затримку часу оповіщування про пожежу для інших вертикальних протипожежних відсіків будинку слід передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації відповідно до вимог додатка 2 до ГОСТ 12.1.004.

3.14. У готелях, санаторіях та інших будинках з наявністю спальних місць у разі виникнення пожежі в нічний час передбачається попереднє ввімкнення звукового сигналу з метою пробудження людей. Після цього подається сигнал привертання уваги і передається мовленнєве повідомлення (за його наявності).

При цьому у лікувальних та дитячих дошкільних закладах, а також спальних корпусах шкіл-інтернатів оповіщуються тільки адміністрація та обслуговуючий персонал. Оповіщення адміністрації (обслуговуючого персоналу) здійснюється за допомогою:

світлових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку;

звукових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку (крім приміщень з наявністю спальних місць).

3.15. СО повинна розпочати трансляцію першого сигналу привертання уваги або сигналу оповіщування про пожежу не пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про пожежу.

3.16. Сигнал привертання уваги (сигнал оповіщування про пожежу) повинен відрізнятися від сигналів іншого призначення.

3.17. Для трансляції мовленнєвих повідомлень необхідно використовувати повідомлення, яке записано заздалегідь на носії інформації.

3.18. Текст мовленнєвого повідомлення повинен бути записаний українською мовою. Необхідність запису тексту мовленнєвого повідомлення та його транслювання іншими мовами визначається завданням на проектування та призначенням будинку.

Приклади текстів мовленнєвих повідомлень системи оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах наведено в додатку 1 до цих Правил.

3.19. Тривалість трансляції одного мовленнєвого повідомлення не повинна перевищувати 1 хвилини.

3.20. Текст оповіщування людей про пожежу повторюється безперервно протягом всього часу евакуації людей. Перед подачею мовленнєвого повідомлення, а також між трансляціями наступних повідомлень (транслювання на різних мовах) повинен подаватись сигнал привертання уваги.

3.21. Формулювання текстів мовленнєвого оповіщування повинно будуватися залежно від виду будинку, об'ємно-планувальних рішень тощо.


4. Улаштування СО в будинках та спорудах

4.1. Розміщення елементів СО в будинках та спорудах

4.1.1. Пульти управління СО 3-5-го типів необхідно розміщувати у приміщенні пожежного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 1.6.13, 1.6.14, 1.6.15 ДБН В.2.5-13 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд».

4.1.2. Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях постійного або тимчасового перебування людей відповідно до вимог пунктів 4.2.10, 4.2.12 цих Правил. У будинку необхідно встановити, як мінімум, два оповіщувачі, навіть якщо рекомендований рівень звукового сигналу можна забезпечити одним.

У місцях, де є небезпека механічного ушкодження оповіщувачів, повинен бути забезпечений їх захист, що не порушує працездатності оповіщувачів.

4.1.3. Встановлення звукових та мовленнєвих оповіщувачів у приміщеннях повинно виключати можливість концентрації та нерівномірного розподілу звуку.

4.1.4. Настінні звукові та мовленнєві оповіщувачі кріпляться на висоті не менше 2,2 м від підлоги, при цьому відстань від стелі до оповіщувача повинна становити не менше 150 мм.